crede.info

Hiriaren egoerari buruzko eztabaida
Página2/2
Fecha de conversión25.08.2018
Tamaño0.77 Mb.

Descargar 0.77 Mb.
1   2
Hiriaren egoerari buruzko eztabaida.

Debate sobre el estado de la Ciudad.
Honako hau irakurri zen:

Se dio lectura a lo siguiente:
Hiriaren egoerari buruzko Udal Batzarra

Pleno sobre el Estado de la Ciudad

Irun Hiriaren egoerari buruzko azterketa, eztabaida eta gogoeta egiteko ezohiko osoko bilkurak udal gobernuaren jardueran agertzen diren ildo, estrategia, programa eta orientazio guztiak oinarri hartuko ditu, bai aurreko hilabeteetan burututakoak, bai osoko bilkura egiten den garaian esku artean direnak, eta bai bilkura egiten deneko urte naturala amaitu arte geratzen diren hilabeteetan edo korporazioaren agintaldia bera amaitu arte etorkizunari begira hartzen diren haiek aztertuz.

La sesión extraordinaria para el análisis, debate y deliberación en torno al estado de la Ciudad de Irun tendrá como objeto la totalidad de las líneas, estrategias, programas y orientaciones generales en la actuación del gobierno municipal, ya sea en los meses antecedentes, ya sea en las fechas en que se celebra la propia sesión y en lo referente al devenir futuro en los meses que restan hasta la terminación del año natural en que se celebra o hasta la terminación del propio mandato corporativo.

Gai Zerrenda eta bileraren garapena

Orden del día y desarrollo de la sesión

"Irun Hiriaren egoera" gaia aztergai izango duen osoko bilkurak xede horixe bera izango du Gai Zerrendako puntu bakar.

La sesión plenaria sobre el "estado de la Ciudad de Irun", tendrá el citado objeto como único de su Orden del Día.

Saioari hasiera emanez Alkateak azalpenak emango ditu, gehienez berrogei minutuko iraupenarekin, eta bertan aztertu eta diagnostikatuko du Hiriaren errealitatea eta egoera, egungo jardunbideak azalduko ditu eta hurrengo hilabeteei begira jarduteko bideen eta programen berri emango du.

La sesión se iniciará con una exposición de la Alcaldía, de una duració máxima de cuarenta minutos, y en la que se analizará y diagnosticará la realidad y estado de la Ciudad, se expondrán las lineas presentes de actuación y se esbozarán las líneas y programas de actuación para los meses sucesivos.

Jarraian, talde politiko bakoitzak hitz egiteko txanda edukiko du, horietako bakoitzak daukan ordezkaritza txikieneko taldetik hasi eta handienekoekin amaituz, gehienez jota hogei minutuko iraupenarekin, eta Hiriaren egoerari buruz, udal gobernuaren jardunari buruz eta Alkateak egindako azalpenari buruz egoki deritzotena adierazi ahal izango dute.

A continuación, cada uno de los grupos políticos, dispondrá de un turno que seguirá el orden de menor a mayor representación de cada uno de ellos, que con una duración máxima de veinte minutos, podrán exponer cuanto consideren oportuno en relación al estado de la Ciudad, la actuación del gobierno municipal y el contenido de la exposición formulada por la Alcaldía.

Atsedenaldia, proposamenak egitea eta azken erabakia.

Receso, formulación de propuestas y resolución final.

"Irun Hiriaren egoera" gaiari buruzko bilkurak bakar-bakarrik izaera hasunartzailea eta edui pokitiko orokorra izango du, baina hala ere talde politikoek, esku hartzeak amaitu, eta hogeita hamar minutuko atsedenaldi labur bat egin ondoren, alkateak defendatutako programaren ingurual udal gobernuari zuzendu nahi dizkioten orientazio, ez lotesle eta eraikitzaileak planteatu ahal izango dituzte idatziz.

La sesión sobre el "estado de la Ciudad de Irun" tendrá un carácter exclusivamente deliberante y de contenido político general, a pesar de lo cuál, los grupos políticos, una vez finalizadas las intervenciones y en un breve receso de treinta minutos podrán plantear, por escrito las orientaciones no vinculantes y constructivas que deseen dirigir al gobierno municipal en relación al programa defendido por la Alcaldía.

Ondoren, eta beste txanda bati hasiera emanez, ordezkaritza txikienetik handienera talde bakoitzari gehienez hamar minutu emanez, talde desberdinek beren orientazio edo irizpideen proposamenak zeintzuk diren azaldu ahal izango dituzte.

Seguidamente, y en nuevo turno de menor a mayor representación,d e una duración máxima de diez minutos por cada grupo, los diferentes grupos podrá exponer el sentido de sus propuestas de orientación o directrices.

Proposamen desderdinak banan-banan bozkatuko dira eta gehiengo sinplea lortzen dutenak onartutzat emango dira, eta hauek balioko dute udal gobernuarentzat gomendio edo orientazio ez lotesletzat.

Las diferentes propuestas serán votadas de una en una, resultando aprobadas las que obtengan la mayoría simple que servirán como recomendación u orientación no vinculante para el gobierno municipal.
Irakurtzen amaitu ondoren Alkate jaunak hitza hartu du Udal Batzarrari hasiera emateko. Berak hitz egin eta gero talde politiko desberdinetako bozeramaleek esku hartuko dute.
Bere ustez, gaur, apirilak 4, egun garrantzitsua da Udal honentzat eta hiri honentzat, denbora luzez hitz egiten jardun baina inoiz gauzatu gabeko gaiaren inguruan eztabaidatuko den lehenengo osoko bilkura egingo dugulako. Beraz, ondo pasatakoa ondo kontatzen da. Bilkurari hasiera eman nahi dio Madrilgo alkate handi baten, Enrique Tierno Galván alkatearen hitzak gogoratuz, zera baitzioen: "Denok daukagu gure etxe indibiduala eta etxe partekatua, gure hiria hain zuzen". Beraz, partekatzen dugun etxeaz, Irunez, hitz egitera datorrela, eta gainera, Udal etikaren alde egin zuen dekalogoaren barruan orain dela ia hiru urte hartutako konpromezuetako bat zehaztuz hitz egingo duela adierazten du.
Hiru urte hauek benetan gogorrak eta zailak izan dira, batez ere, beren lana galdu dutenentzat eta eskubideak galdu dituztenentza ere bait. Denbora honetan zehar, ikaragarri aldatu dira gauzak. Gizartea aldatu egin da, eta Erakundeen, Udalen, Zinegotzien eta Alkateen zeregina ere bai.

Alkate jaunak bere konfidantza agertzen du Irun hiriarengan, hemengo herritarrengan eta zailtasunak gainditzeko duten gaitasun historikoarengan. Udaletxetik gauzak beste modu batean, modu xumeago batean, egin daitezkelakoan dago. Modu umil, xume eta gardenago batean. Entzuten, esplikatzen gobernatzen duena, hanka sartzen duena, egonkortasuna eta konfidantza ematen duena. Herritarrarengandik gertuen dagoen botere politikoa ordezkatzen du Udalak, zinegotziak ezagutzen dituzte, herritarrak dira, haiek bezalaxe. Oinarri horietatik abiatuta, proposatzen die gainerako zinegotziei saia daitezela denok Erakundeekiko konfiantza berreskuratzen. Poztuko litzateke, benetan, gaur hasten duten debate hau, ahalegin partekatu horren beste pieza bat izango balitz. Poztuko litzateke iritzi guztiak ezagutzeko balioko balu, jakina, baina batez ere, partekatu ditzaketen eremuak aurkitu ahal izateko balioko balu. Batuketarako debatea izango balitz, eta ez zakitetarako. Horixe izango da Alkate jaunaren nahia eta bere helburua.

Hau esaten du, hasterako aitortzen duelako, Udaleko Areto Nagusi honetan esertzen diren guztiek, zalantzarik gabe, Irunentzako onena bilatzen dutela. Batzuetan oso jarrera desberdinetatik, batzuetan aurrez-aurre jarrita. Baina hau demokrazia da. Eta gustatuko litzaioke gaurko osoko bilkurak balio izatea batez ere iritziak ezagutzeko, baina baita ere adostasun puntuak, topaguneak lortzeko. Gaurkoa batzeko eztabaida bat izan dadila, eta ez banatzeko eztabaida. Hori da bere nahia eta horixe izango da bere helburua eta azalpenen oinarria.
Demokraziaz ari garenez, batez ere azpimarratu nahi eta behar du, denbora honetan, agintaldiaren hiru urte hauetan, herrialde honentzako eta herri honentzako ere bai, albiste oso garrantzitsua eduki dela. 2011ko urriaren 20ko ETAren su-etena ia dena aldatu zuen zerbait da, eta ETA desegiten dela konfirmatzeko zain gauden arren, argi dago denok askeagoak garela bai hemen, Irunen, eta bai orokorki, gure herrialdean. Iruditzen zaio garai egokia dela baita ere, eztabaida honetaz baliatuz, biktimak gogoratzeko. Biktima guztiak. Terrorismoa jasan zuten biktimak, batez ere Irunen. Eta ordainaz hitz egiteko unea da eta laguntzaz hitz egitekoa. Eta sufrimenduarekin, beste behin, bat egitekoa. Baina bada unea baita ere hori jada iragana dela esateko. Eta horrela begiratu beharra dagoela. Eta honek abiapuntu izan behar duela, azken batean, aukera bat, bakea eta bizikidetza behin betiko sendotzeko. Irundarren gehiengo handi batek, eta euskaldunen gehiengoak ere erreklamatzen duen zerbait da hau. Eta berak, noski, Alkate bezala, kargu publiko bezala, hemen konpromiso publiko bat hartzen du, azkeneko urteetan egin duen bezala, helburu horrekin lan egiteko, hurrengo belaunaldiengan pentsatuz. Benetan uste du horixe dela egin behar dutena.

Gaurko eztabaida honetan gauza askoren inguruan hitz egingo da: egin denari buruz, egiteko geratzen denari buruz, zenbakiez eta obrez hitz egingo da. Baina Alkate jaunari gogoratzea gustatuko litzaioke, batez ere, Udal honetan, hiri honetan, pertsonentzako lan egiten dela. Irundarrentzako, hauek ordezkatzen baititu Korporazioak, hauentzako dago eta hauen hiria kudeatzeko ardura eta ohorea dute. Pertsona hauei lagundu ere egin behar zaie, batez ere garai hauetan. Haiek, irundarrak, dira Udalaren zuzeneko eskumena. Gizarte zerbitzuek egunero ehunka herritar atenditzen dituzte eta etortzen dira batzuetan beren Udalarengandik babes berezi baten beharrean daudelako. Alkate jaunak beti esan du Udalak behar duenaren ondoan egon behar duela. Gaur esan dezake Udal Gobernuak argi dauzkala lehentasunak, eta gizarte politikak, datuak eskuetan, lehentasuna dira Irungo Udalarentzat. Gizarte Larrialdietako Laguntzak, adibidez, 2011 urtetik 2013 urtera bitartean 350.000 eurokoak izatetik 530.000 eurokoak izatera pasa dira. Udal honek eduki du sentsibilitatea baita ere Laguntza Bereziak handitzeko, Udalak bakarrik finantzatzen dituenak, eta biderkatu egin dira, 2011 urteko 42.000 euro izatetik 130.000 euro izatera pasatu baitira, adibidez, iaz. Horrek esan nahi du bi urtetan %200eko igoera izan duela. Atentzioaren kalitatea ere bermatu da Lehen Mailako Arreta zerbitzua sendotu denetik Gizarte Langile gehigarri bat hartuz Gizarte Laguntzen eskaria handiagoa izaten den hilabeteetarako. Hori, plantilen hazkuntzarako programak erabat izoztuta dauden garaian. Beraz, esan nahi duena da, diskurtsoak konfirmatzen dituzten datuak direla honako hauek.

Irungo Udala adi dago gertatzen denaren inguruan, eta gizarte alorreko arazoetan, adibidez, etxebizitza galtzeko arrisku larrian dauden familien arazoak izugarri handitu dira. Eta hor egon beharko luke Irungo Udalak ere. Eta Irungo Udala aitzindari izan da gai honetan: dispositibo berezi bat sortu du, 2013 urtearen hasieran kontratatutako Gizarte Langile batekin, arreta pertsonalizatuago bat eskaintzeko eta beharrezko kudeaketa desberdinetan laguntzeko, etxebizitza galtzea saihesteko edo berri bat berehala lortzen laguntzeko. Eta gainera, denbora honetan, Lan Batzorde bat sortu da etxetik botatzeko arazoarekin lotuta, eta bertan Talde Politiko guztiek parte hartu dute, Stop Kaleratzeak taldeak ere bai, Udalbatzarraren Erabaki baten ondorioz eta Alkate jaunak berriz dio aitzindaria izan zela eta askotan saiatu zela muga jartzen Banketxe askoren jarreren aurrean.

Udal honek bazterketaren aurka borroka egiteko sortutako baliabideen artean, horren inguruan alkate jauna bereziki harro sentitzen da gainera, jangela soziala eta topagune bat ezarri izana da. Jangela sozial hau, Korporazioak gogoratuko duenez 2010ean sortu zen gehienez 30 pertsonentzako tokiarekin, hazten joan da eta 2013an duen ahalmena 60 pertsonentzako da. 2011n jangela sozialean 86 herritar artatzetik 2013 urtean 154 artatzera pasatu da. Beste behin, Irungo Udala saiatzen da behar duenarengana iristen.Adin nagusikoekin egiten ari diren lanaz ere hitz egin nahi du. Oso lan garrantzitsua da. Herritarren zati oso garrantzitsua da baina kontua da baita ere Irungo Udalaren Udal Aurrekontuan ematen zaion garrantzian ederki asko islatzen dela. Udal honetako gastu sozialaren erdia baino gehiago adin nagusikoei bideratzen zaie. Hemen, zerbitzuen eskaintza oso zabala jasotzen da, alegia, Etxeko Laguntza, Ama Xantalen Udal Egoitza, Zentro Sozialak, berrienetakoa Iraso zentroa, Luis Mariano kontsolidatuenetakoa, edo Adinekoen Elkarteei ematen zaizkien subentzioak eta etorkizunari begira ere adinekoak gero eta gehiago aintzat hartuz. Eta estrategia batekin: adinekoen presentzia erraztu eta bermatu bere inguru hurbilenean. Adinez nagusi den pertsona bat hobekien dagoen tokia, beti ere ahal den neurrian, bere familiaren inguruan da. Bere etxean. Eta justu horregatik, zerbitzu garrantzitsuenetako bat Etxeko Laguntzaren zerbitzua da, eta egia da 2013an une zaila bizi izan zuela, zerbitzua kudeatzen zuen enpresarekin lan-gatazka egoera bat bizi izan zutelako. Alkate jaunaren iritziz, egoera hori aldatzea lortu da. Zerbitzuaren normaltasuna berreskuratu da eta demandaren beherakada bizi duen zerbitzu bat daukagun arren, ez baita Irunen soilik gertatzen dena, baizik eta administrazio publiko osoan gertatzen ari den zerbait da eta arrazoi oso desberdinengatik, espero du joan den otsailetik esleipendun den enpresa joango dela politiki poliki demandaren maila berreskuratzen. Datuak itxaropentsuak dira: antolatzeko daukan gaitasunagatik eta lana zer-nola burutzen ari den kontuan hartuta, une honetan, nahiko lasaitasun maila ona ematen dute goian esandakoa posible izan daitekeela pentsatzeko garaian. Dena den, Irungo Udalak pista jarraituko dio eta oso adi egongo dira eman daitezkeen aldaketen aurrean. Baina Alkate jaunak lehen esan duen bezala, hemen garrantzitsuena autonomia bultzatzea da. Adinekoak, ahal den neurrian, beren etxeetan egon daitezela, eta, noski, mendekotasuna prebenitu. Eta ideia horrekin lanean jarraitzen dugu eta zentro sozialak indartzen: berriena Iraso, eta Luis Mariano, elkarteei lagunduz diru-laguntza espezifikoen programa baten bitartez eta beste programa batzuk garatuz, adibidez, isolamendua prebenitzeari buruzkoa, oso garrantzitsua, eta ttipi-ttapa edo besteak, erakunde desberdinekin elkarlanean. Azpimarratzen du, batez ere, isolamendua prebenitzeko programa. Programa horren bitartez 75 urtetik gorako 264 pertsonengana iritsi dira, bakarrik bizi direnak, eta hauei informazioa eta laguntza ematen zaie isolamendu eta abandono egoerak saihesteko. Eta hauxe da Udal batetik elkartasunak eduki dezakeen egitekorik garrantzitsuenetako bat bere biztanleria ahulenaren alde.
Urte hauetan eduki dugun kezkarik handiena egoitzetan ematen ziren plazen eskaintzetan ere egon da. Udalak behin eta berriz adierazi izan dio Gipuzkoako Foru Aldundiari, alor honetan eskuduna baita, bere kezka egoitzetako baliabideen inguruan. Eta egia da ez dela erantzunik egon, Aldundiaren aldetik apusturik ere ez egoitzako ekipamendu berri batean inbertitzeko. Baina Alkate jaunak esan beharra dauka pozik ikusten duela alde batetik Betharrameko egoitza ireki delako eta, bestetik, egoitza pribatuetan plaza berriak lortzeko kontzertazio-hitzarmenak egin direlako, horrek ahalbidetzen baitu, zalantzarik gabe, egun dauden itxaron zerrendak neurri handi batean behintzat murriztea: hiri honetan itxaroten egotera iritsi diren 180 pertsonetatik, gaur-gaurkoz bataz beste 40 pertsona arte jaitsi da.

Baina ez dugu engainatu behar: hemen ere krisia bere eragina izaten ari da. Itxaron zerrendak murrizten ari dira, egia da, egoitza berri bat ireki delako, plaza berriak kontzertatzen direlako, baina ezin da bistatik galdu kasu askotan ekonomia dela, krisi ekonomikoa dela familiak eraman dituena beren inguruko adineko jendea familia giroan mantentzera. Oso adi egon behar da gai honetan ere, eta arbitratu beharko dira bere garaian behar besteko neurriak eta kontrolak beste tamaina bateko arazoekin aurki ez daitezen.

Hauek datuak dira. Hauek politikak dira, bai, baina izenekin eta pertsonekin batera etortzen dira gertaerak. Aipatuko du adibidez, Maritxu, 91 urteko emakumea, Irungo Hondarribia kalean bizi dena bakarrik, eta duela bi astetik hona egunero hasi dena etxetik irtetzen. Eta hasi da etxetik irtetzen San Migelen ireki berri duten Adinekoen Zentroan eskulanetako klaseetara joateko. Ekimen hau, oraintxe bertan Alkate jaunak kontatzen zuen bezala hain emaitza deigarriak izan dituena, errepikatzen saiatuko dira, izan ere zerbitzuak jaso ahal izateko positiboa da eta posible da era honetako ekimenekin, gainera, ziurtatzen du, inbertsio handirik egin behar ez denean, besterik gabe borondate ona eduki baino ez, eta noski, auzokide eta bolondresen laguntza estimaezina jaso. Horregatik, jada aurreratzen du Udalbatza honi proposatuko diola, Ebazpen baten klabean, denen artean diseinatu ahal izan dadila zerbitzuak adinekoengana hurbiltzeko plan bat, orain aipatutakoa bezala, hiriko beste auzoetan. Inbertsio txiki eta errentagarrien programa bat, eguneroko zerbitzuak hurbilduko dizkiena mugikortasuna zailduta duten haiengana.
Urte hauetan baita ere, genero indarkeriaren biktima diren emakumeen beharrak atenditzera zuzendutako jarduerak eta programak garatzen jarraitu da: arreta psikologikoa, laguntza, ostatu ematea, prestazio ekonomikoak. Eguneroko drama da eta askotan isila gainera, zoritxarrez gizarte moderno guztiek partekatzen dugun arazoa. Azken aldian Europako behatokiraino ere heldu da, genero indarkeriari buruz atentzioa deitzeraino. Gainera, itxura batean ematen duen baino hurbilago dago.

Justu familia giroaren barneko tratu txarren alorrean izan da 2013ko urtean salaketa kopuruak gehien gora egin duena. Familia giroan. Hori konpontzea denon lana da eta alderdi guztietatik. Berdintasunean hezi eta lan egitea behar bat da. Horren adibidea da Plan Nagusi bat behin behingoan onartu dela eta lehen aldiz jasotzen duela, aitzindari izanik, hirigintza alorra genero ikuspegitik aztertuta. Gainera, elkarteekin ere lanean jarraitu dugu sentsibilizazio jarduerak garatzeko bai martxoaren 8a eta bai azaroaren 25a bezalako egun esanguratsuen inguruan.Alkate jaunak ez du nahi elkartasuna alde batera utzi, elkartasuna barrukoekin eta kanpokoekin. Garapenerako Kooperazioaren alorrean, Udal honek jarraitu du hurbileneko ONG erakundeak laguntzen, haiekin batera sinatuz Asia, Afrika eta Amerikako herrialde desberdinetan proiektuak garatzeko hitzarmenak. Irunek ohorezko tokia edukitzen jarraitzen du garapen bidean dauden herrialdeekiko Udalik solidario eta konprometituenen artean.
Era berean, Elikagai Bankuari aipamen berezia egin nahi dio, eta beste erakunde batzuei ere bai, Caritas edo Berpiztu adibidez, izan ere bolondres askorekin lanean ari dira elikagaiak eta onarrizko produktuak banatzen eta irundar asko eta askori laguntzen. Zoriondu egiten ditu. Pertsonak dira garrantzitsuena. Irunen bizitzako proiektu bat aurrera eraman dadila bermatzea. Eta gaur, 2014ko apirilaren 4a, Irunek gutxi gora behera 61.200 biztanle dituelarik, estrategikoki kokatutako hiri bat da, Bidasoko hiriburua eta Gipuzkoako bigarren hiria, eta bere ustez Euskadi mailan erreferentzietako bat eta Europako zuzeneko atea. Gainera, bizilagun berriak erakartzen jarraitzen du, azkeneko 10 urteetan hemengo biztanlegoa lurraldekoaren gainetik handitu da. Beraz, Irun hiri bizia da, baina aldi berean, edo baita ere, erakargarria. Hiri honek, denek bezala, krisi ekonomiko luze baten ondorioak jasan ditu eta jasaten ari da, benetan dagoeneko aro baten aldaketa gisa hartzen den garai batean bihurtu da. Alkate jaunaren kezka nagusia da, tristura gehien sortzen diona, zera jakitea, hiri honetan 5.399 pertsona daudela lan egin nahi dutenak eta ezin dutenak. Egia da ia 200 gutxiago direla duela urtebete baino, baina horrek ez ditu langabezian daudenak kontsolatzen. Eta aldi berean, zorionez, eztabaida hau hasten den bitartean, Irungo kaleak eta poligonoak aktibitatez betetzen dira. Komertzio askok eta negozio txiki askok pertsianak jasotzen dituzte. Alkate jaunak zorionak ematen dizkie horiei guztiei. Gaur apirilak 4, ia 28.000 pertsona joango dira Irunera lanera, 93. urtean baino 8.000 gehiago dira, Aduanetako krisia egon zen garaian. Eta gaur, ia 6.000 establezimenduk ateak irekiko dituzte, Gipuzkoako bataz bestearen %10ak. Esaten du, hau ere badelako gauzak egiteko modu bat eta ia ezer ez delako kasualitatearen ondorioa. Irunen oso une latzak bizi izan dira, elkarrizketa guztietan "krisia" hitza erabiltzen hasi baino lehen. Hemen, 90. hamarkadari hasiera eman zitzaion Aduanak desagertuko zirela zioen albistearekin, eta horrek esan nahi zuen hiri jarduera nagusienetako bat desagertu egingo zela. Eta Irunek jakin izan zuen horri aurre egiten, alor publikoaren eta pribatuaren laguntzarekin. Oraingo honetan ere Irungo herritarrak nahi baino bakardade handiagoan egon ziren, beste erakundeen kolaborazio oso txikiarekin. Orduan bazirudien Irunen arazo bat besterik ez zela. Epe luzera pentsatuta, eta Irunek bizitzeko eta lan egin ahal izateko hiria izateari ez ziola utzi nahi ziur edukita, gaur egun defendatzen jarraitzen dugun hiri-eredu hori sendotu zedila ziur edukita. Eta uste dut, benetan, lortu dugula. Orduko "Bidasoa 93" Plan Estrategikoak oinarriak jarri zituen Zaisa bezalako plataforma logistiko baterako, dagoeneko bere garapenaren hirugarren fasean dagoena, 150 enpresa baino gehiago instalatuta dituena, eta Arretxe-Ugalde, Oianzabaleta, Araso … poligonoetan lurzoru industrialak garatzen joan dira. Azken batean, urte hauetan, ia 1000 enpresa instalatu dira garatutako lurzoru industrialetan. Espazioak sortu dira enpresa horiek eta enplegu horiek errealitate bilakatu zitezen. 20 urtetan ahalegin kolektibo bat egin duen hiri baten alde positiboa da, beste tokietan aurkitzen oso zail den zerbait. Bizitzeko eta lan egiteko espazioa eskaini nahi duen hiria. Hiri proiektu bat da. Aste honetan bertan, adibidez, EUSTAT erakundeak mugikortasun laboralaren zentsu bat argitaratu du eta esaten zuen Irun dela Euskadiko hirietako bat mugikortasun laboralaren indizerik baxuenetakoa duena. Zergatik? Irundarrek, gehienek, beren hirian lan egiten dutelako. Beraz, etxean bizi eta lan egiten dute.
Alkate jaunak aipatzen zituen langabezian dauden gizon eta emakumeak Irunek daukan giza eta gizarte alorreko arazo handi bat bezala. Argi dago Udalak ez dituela bere esku tamaina horretako arazo bati aurre egiteko ez erremintarik eta ez eskumenik. Eta badaki Irungo langabeziaren gorabehera azkeneko urte honetan hobea izan dela Gipuzkoa mailan baino. Eta badaki baita ere duela 20 urtetik hona langabeziaren tasa altuegi bat errestatzen ari garela eta testuinguru batean kokatu behar dugula, alegia, martxoan zehar eman diren langabeziako datuetan Estatu mailako gorabeherarik txarrena eduki duen Autonomia Erkidegoa izan baita. Baina lanean jarraitu behar da, ez da kontua aztertzea baizik eta galdetzea zer egin daitekeen Udaletik. Ziurrenera, berari eta hemen dauden askori gustatuko litzaiekeena baino gutxiago, hau herritarren arazo bat delako, baina Udalak ez daukalako, lehen zioen bezala, tresna egokirik. Baina Udalari kezka sortzen dion zerbait denez, bere esku dagoena egiten du. Denek elkarrekin lan egiteko duten esperientziarekin egiten dute, 90. hamarkadan funtzionatu zuen bezala eta, batez ere, ezinbesteko zerbaitekin kontatzen dute: hiri honetako giza kapitalarekin, beti aurrera ateratzea lortzen duena. Irun, hiri ekintzailea da, arazoei aurre egiten ohituta dagoena, eta Udalak konfiantza dauka irundarren ideietan eta indarrean.

Gaur Irunen ogi xigortua fabrikatzen ari dira, trenak fabrikatzen dira, artzai esnearekin egindako jogurtak, patineteak, abarketak, kortxozko tapak eta, laster, eguzki panelak garbitzeko sistema berritzaileak. Horiek, hiri honetan egiten diren jarduerak dira. Gaur, Irunen, ideia txikiak etorkizun handiko enpresa bihurtzen ari dira eta Udalak beraien ondoan egon behar du eta lagundu. Eta hau azpimarratu nahi du Alkate jaunak. Izan ere krisiak pesimismo kolektiboa sortu du eta bazirudien albiste txarrek soilik egiten zutela bidea. Baina gaur esan nahi du, ahots goran eta argi, albiste onak badirela bidea egiten. Pertsonak, enpresak, proiektuak dira urratsak aurrera ematen eta ekonomia eta enplegua mugitzen dutenak eta honakoa esatea ahalbidetzen dutenak, adibidez, gaur 200 bizilagun gutxiago daudela langabeziaren zerrendetan; duela urtebete baino gutxiago.


Aste honetan bertan Arretxe-Ugalde enpresa-mintegian zazpi enpresa bisitatu dituzte. Hirian dauden hiru enpresa-zentroetan beren ideiak aurrera ateratzen saiatzen ari diren 18etako adibide bat da. Joan den 2013 urtean, Irunen 127 negozio edo enpresa berri abian jarri dira. Alkate jaunaren iritziz, garrantzitsua da ixten duten haiei buruz hitz egitea, batzuetan, baina irekitzen duten haiei buruz hitz egitea ere bai. Eta hau ekintzaileei esker da, pertsonen indar eta borondateari esker, noski, baina baita ere Udal Gobernua ez delako hitzetan geratu eta ekintza oso zehatzak, oso praktikoak abian jarri dituelako, laguntzeko. K-Biziak adibidez, dagoeneko 40 negozio txiki irekitzea ahalbidetu duen programa da San Migel, Pinar, Pio XII auzoetan, eta espero dute laster alde zaharrean ere izango dela. Merkataritza alorretik bultzatu nahi diren zonaldeetako alokairuak erraztuz. Eta pertsonengana jotzen du. Programa honi esker, Josemak eta Mertxek, adibidez, eskulanetako beren denda abian jarri dute eta, Karinak eta Oscarrek harategia daukate Hondarribia kalean, eta Martak ingelesa irakasten die dozenaka haurrei bere akademian. Pertsonak dira, ez hitzak.

Baina batez ere, zerbait oso garrantzitsua. Denak elkarrekin pentsatzen ari dira, Irun estiloan. Irun Ekintzan, Ekonomia Aktibatu eta Enplegurako Planaren bilakaera bat da eta mahai baten inguruan biltzen ditu ikastetxeak, enpresak, sindikatuak, erakundeak eta abar. Ideiak eta ekintza zehatzak proiektatzen dituztenak, hiriko sektore ekonomikoak pentsatu eta sustatutakoak. Bere iritzia da Irunen inbertsioak bultzatu daitezkeela, aldi berean enpresei laguntzen zaien bitartean, eta mahai gainean jartzen du baita ere gero Udalbatzak onartu ahal izango dituen ebazpenen proposamen bat. Irungo eraikinetako eta saltokietako irisgarritasuna eta iraunkortasuna hobetzeko laguntzak handitzea ekar lezakeen proposamena, eta honekin familiei lagunduko zaie, eraginkortasun energetikoa hobetuko da eta enpresa txikiei ere lagunduko zaie. Aski dela esan daiteke, eta alkate jaunak badaki, baina non egongo litzateke Irun hau dena egin izan ez balitz? Egia da gaur, krisia egon arren, jende gehiago dagoela lanean 2007 urtean baino. Eta Udalean ere aktiboki lan egiten da bere esku dagoen horretan. Duela gutxi, 24 pertsonek sinatu ahal izan dute Irungo Udalean lan kontratu bat Aldundiaren enplegu planekin bat egin dutelako, eta Eusko Jaurlaritzak erantzuten dienean egin zaizkion proposamenei, Irun Ekintzan programako beste ekimen batzuk abian jarri ahal izango dira eta enplegu berriak sustatu, Udal honentzako zuzeneko kontratuen bitartez.


Korporazioak dakien bezala, Irungo jarduera ekonomikoa zeharo lotuta dago alor komertzialarekin, zerbitzu hiria delako: merkataritza, garraioa, ostalaritza eta zerbitzuen artean 4.500 establezimendu baino gehiago dira hiri honetan, eta 15.500 enplegu baino gehiago sortzen dute. Irun erreferente da Gipuzkoan, Nafarroan eta Bidasoaren beste aldean erosketa eta aisialdiko gune bezala, eta hala izaten jarraitu behar du. Une honetan Merkataritza Biziberritzeko III. Plana garatzen ari gara. Jada ez da kontua garai bateko inbertsio urbanistikoak eta hiriko kale eta plazak berritzeko edo aparkalekuak sortzeko plan haiek egitea. Sortzen diren planak zuzenean establezimenduei, saltokiei lotutako ekintzak lantzen dituztenak dira. Irunek hiri erakargarri eta praktikoa izan behar du eta horretarako, Udalak apustu egiten du baita ere oinezkoak lasai ibiliko diren hiri baten alde, bertakoentzako eta bisitarientzako aparkaleku kontuetan alternatiba erosoekin. Azkeneko urteetan hiriaren erdigunean lur azpiko aparkalekuetan 1.349 plazako eskaintza zabaldu da San Juan, Pio XII, Colon eta Mendibilekoekin, eta horiei batzen zaie aparkalekuaren ordutegiak arautzea, horrek rotazio bat ziurtatzen baitu saltokietan behar duten mugimendua egon dadin eta bizilagunentzako aparkatzeko erraztasunak ematea. Horri, duela gutxi, FICOBAko doaneko aparkalekua erantsi zaio eta bizilagunentzako gauetako abonuak. Alkate jauna konturatzen da aparkatzea arazo bat dela, kasu batzuetan larria, egunerokoa jende askorentzat, batez ere ordu jakin batzuetan, eta auzo jakin batzuetan, adibidez, Artia, Belaskoenea edo Dunboan. Udal Gobernuak konfiantza dauka jada abian dauden neurri batzuetan, adibidez, TAO/OTA zabaltzea edo Irungo zonalde txikietan eta auzoetan aparkalekuak sustatzea, iruditzen zaielako egoera hobetzen lagunduko dutela. Baina gai honetan ere beharrezkoa da denek txipa alda dezagun. Herritarrek beregain hartu behar dituzte hiri guztietan, gurean eta ingurukoetan, aldatu beharko diren gauza batzuk.
Alkate jaunak hitz egin nahi du baita ere beste aldeko herritarrei buruz. Herritarrei buruz, Udalak eskaintzen dituen zerbitzuen protagonista diren aldetik. Izan ere, egunean zehar Udala presente dago tramite eta behar txiki ugaritan. Ez dago beste erakunde ezta enpresarik ere herritarrak harreman gehiago izango dituenik bere bizitza osoan Udalarekin baino. Eta egoera hori eraginkortasunez eta modu errazean erantzuteko sortu zen HAZ bulegoa. Irungo Udaleko Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua da Alkate jaunarentzat benetan harro sentiarazten duen zerbitzuetako bat, badakielako funtzionatzen duela, eta ongi funtzionatzen du gainera. Hain sinple eta aldi berean hain konplexua den zerbait, herritarrentzat udalarekin zuzenean harremanetan jartzeko leiho bat edukitzea, udaleko edozein tramiterako. Eta Udalez kanpokoak ere bai. Irun gaur eredu eta erreferentzia da gure lurraldearen barnean, eta hori soilik posible da Arlo askoren inplikazioari eta udal langile askori esker. Eta konbentzituta gaudelako Udalak lan egin behar duela bere herritarrei zerbitzurik onena eskaintzeko helburuarekin.
Duela egun batzuk Irungo Udala bisitatu zuten Euskadi osoko Udalek, proiektua gertutik ezagutzeko, eta Gipuzkoako udalerri batek baino gehiagok abian jarri nahi du bere HAZ bulegoa, irundarren eredua jarraituz. Baina ez da hau garrantzitsuena. Alkate jaunaren iritziz, garrantzitsuena, benetan, zerbitzuak hobetzen eta zabaltzen ari direla da. Gaur instalazioak berritu dira, eta ia 120.000 pertsona atenditu ziren 2013an. Eta ez hori bakarrik. Denek gogoratuko duten esaldi hartatik urrun, alegia, Administrazioaren "Itzuli bihar mesedez" horretatik, Irunen, modu errazean eta HAZ bulegoaren sarreran jarritako terminalei esker, duela gutxi Azken Portu kiroldegian ere bai, minutu bat ere ez da behar, eta NAN soilik edukita, erroldako orria edo ordainagiriaren bikoiztua lor daiteke. 1.200 pertsonek baino gehiagok egin du hau azkeneko hilabetean, martxoan alegia. Eta hauek ez dira hitzak. Hau, bizitza erraztea da, Irungo bizilagunen egunerokotasuna erraztea.
Horrez gainera, Irungo Udalak baditu baita ere entzuteko eta zerbitzuak emateko beste kanal batzuk zabalik: web dinamiko eta erabilgarria dauka, poliki-poliki zerbitzuak zabaltzen doana eta herritarrei aukera ematen diena Udalak 24 orduz urteko 365 egunetan zabalik edukitzeko. 2013an soilik, adibidez, 4.000 sarrera baino gehiago atenditu ziren abisu, kexa eta iradokizunen kanalean. Eta ahalegina egiten jarraitzen dugu, beti dagoelako zer hobetu. Azkeneko urte hauetan enpresentako Lehiatila bakarra ireki da, jarduera ekonomiko bat martxan jarri nahi duenarentzat tramiteak errazten dituena. Beste adibide bat duela gutxi onartu den Aldian Behingo Jardueren Ordenantza da, era guztietako Erakundeen zerrenda antolatzen duena hirian ekintzak eta ospakizunak antolatzeko eta Irungo gizarte eta ekonomiaren dinamismoa bultzatzeko. Alkate jaunak aprobetxatzen du iragartzeko Gobernu taldea lanean ari dela jada herritarren txartel batean, zerbitzu irundar ugaritara pertsonalki sarbidea edukitzeko izango dena.
Hiri batean bizi kalitate ona bermatzen duen gauzetako bat mugikortasun ona da, zalantzarik gabe. Horretarako, Irunen, Udal Gobernuak urteak daramatza pentsatzen modu globalean Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Plan batean, mugimendu seguru, jasangarri eta eraginkorretan oinarritua. Bide horretan jarri ziren lanean diagnostiko batekin, Irunen nola mugitu behar den jakiteko pistak ematen zituena eta frogatu zuena autoz egiten diren mugimenduen %75a saihesteko modukoak direla, hiriko kaleak berberak direla duela urte askotatik eta ibilgailuak ugaritu eta biderkatu egiten direla. Beraz, konturatu behar dugu, kasu honetan, mentalitatea aldatzea gutako bakoitzaren ardura dela. Partaidetza zabalarekin ari da Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Plan hau garatzen Mugikortasun Mahaiaren baitan. Han, beste behin, denok egiten dugu topo: bizilagunak, profesionalak, Udala, elkarteak, … Han, denen artean, neurriak erabakitzen dira trafikorako, nola izan 30eko hiria, han landu ziren autobus urbanoen ibilbide berriak.
30eko hiria dugunetik segurtasunean irabazi dugu. Neurri honi esker istripuak %34 murriztu dira 2011 eta 2013 bitartean. Alkate jaunak nahiko luke bere esku-hartzearen puntu hau aprobetxatu inolako zigorrik ipini gabe neurri honek funtzionatzea lortu duten irundarrak zoriontzeko.

Barne mugikortasunean bi alternatiba eroso daude: Irun, oinez ibil daitekeen hiria da. Ibilbide gehientsuenak ez dira 15 minutu baino gehiagokoak. Mugikortasun Iraunkorrerako beste aukera bat badago: autobus urbanoena. Hausnarketa bat egin zen lineak aldatzeko, fidagarriak eta zuzenekoak eginez. Alkate jaunak egunero hartzen du autobusa eta ziurta dezake zoragarri funtzionatzen duela. Ez du Alkate gisa hitz egiten, herritar eta erabiltzaile gisa hitz egiten du. Eta berak bezala, urtean milioi t'erdi herritarrek egiten dute. Baina linea horien barnean, batez ere bat azpimarratuko du. Azkenekoa. Baserritarren bizimodua, adinekoena errazten duena, batzuetan zailtasunekin bizi baitira, izan ere Meaka, Olaberria edo Bidasoko baserrietan nahiko isolatuta aurkitzen dira. Haiek, hilean ehunka aldiz erabiltzen dituzte zerbitzu hauek. Ez dugu hitz egiten milaka edo milioika aldiz egiten dutela, baina hala ere Alkate jauna konturatzen da haien kasuan erabaki honekin, Irungo Udalak nolabait neurri handi batean lagundu duela beren bizi kalitatean, funtsezkoa izan dela.


Trafikoa, zalantzarik gabe, hiri honetan hobetu beharreko zerbait da. Ia guztietan bezala. Irungo Udalak egin beharra dauka, batez ere hiriko sarbideetan. Hori, hiri honek daukan borroka handi horietako bat da, eta izan ditu, Foru Aldundiarekin, aurrekoarekin, PNVkoa, nahiz oraingoarekin, Bildukoa. Irun da hiri bakarra GI-636 errepidea zabaldu gabe duena, lehen N-1 errepidea zena. Urte asko kostatu da baita ere Dunboa eta Santiago auzoetan zarata-panelak jartzea. Jarrita daude. Orain Irungo Udalak jarraituko du eskatzen Kateakoak jartzeko. Hego saihesbidea egiteke dago eta, ildo honetan baita ere, Alkate jaunari gustatuko litzaioke Udalbatzari zuzendutako proposamen bat marraztea, Udalbatzatik lan egin dadin Aldundiaren aldetik konpromiso irmo bat exijituz Hego Saihesbidearen finantzaketarako, eta lehenbailehen A-8 autopistan Katea eta Behobia arteko lotura berri bat egin dadila, sarbideak hobetzen lagunduz eta hiriko auzo berriei zerbitzuak emateko.
Gainera, Alkate jaunari gustatuko litzaioke agerian jartzea Udal Gobernuak hartzen dituen erabakietako askok atzean ehunka herritarren iritzia dutela. Izan ere, Irunen herritarren parte hartzea konstante bat da. Irunen herritarren parte hartzeaz hitz egiten zen jada hitz horixe bera modan jarri aurretik. Udalak 2002an bultzatu zuen Irungo Herritarren Foroa, non ehunka irundarrek parte hartu zuten, eta Irungo hiriaren liburu zuria sortu zen foro horretatik. Ordutik, parte hartze prozesuak izan dira, adibidez, San Juan birmoldatzeko Proiektua bezalako gai garrantzitsuetan, lau hamarkada baitzeraman irtenbiderik eman gabe; duela gutxi onartu den Plan Nagusiaren dokumentua edo Urdanibiako obren kasuan ere bai adibidez. Baina ez soilik erabaki handietan eta momentu puntualetan, baizik eta etengabe eta orokorki egiten da. Entzute aktiboa etengabe egin behar delako, horregatik bisitatzen ditu Udal Gobernuak auzo guztiak bilera irekiak antolatuz, zuzenean hitz egiteko, auzoz auzo, bertako bizilagunekin. Benetako konpromisoak bilatzen dira bilera horietan eta gero argitaratu egiten dira, horrela, bizilagun bakoitzak jarraitu ahal izango du www.irun.org bitartez konpromiso horiek betetzen diren ala ez. Azken batean, gutako bakoitza adituak gara gure kalean, gure beharretan eta gure arazoetan. Oso ondo dakite Auzo Elkarteek. Une honetaz aprobetxatuz Alkate jaunak eskertzen die egiten duten lana, hiri osoan zehar egunez egun sortzen diren arazoei aurre egiteko borondatezko eta ezinbesteko lana egiten dutelako. Udalbatza honetaz baliatuz, Alkate jaunak auzoekin daukan konpromisoa berritzen du hemen, auzotarrei zuzenean entzuten jarraitzeko konpromisoa "Alkatea auzoetan" programaren bitartez.
Lehen esan dudan bezala, pertsona asko daude ordu hauetan bere lanorduan, eta beste asko, gazteenak, klaseorduan bete-betean. Irunen, gure seme-alabek aukera daukate beren heziketa osoa egiteko: haurtzaindegitik hasi, 2 urteko gelak, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, … eta Unibertsitatea ere bai. 10.509 ikasle dira, etorkizuneko kapitala dira. Musika Kontserbatorioa eta Eskola daukagu, ospe handikoa, Lan Txertaketarako ikastaroak, edo hizkuntzen alorreko eskaintza zabala Hizkuntza Eskola Ofizialean. Alkate jaunak ez ditu ahaztu nahi Helduentzako Irakaskuntza Zentroan ari diren 755 ikasle horiek.

Ikastetxe berriak zabaltzen dituen hiri batean bizitzeko zortea dugu, eta hori albiste bikaina da, Irun hiri bizia dela esateko beste adibide bat gehiago delako, eta horregatik harro sentitzen da, bai Alkate den aldetik eta bai irundar bezala. Eguzkitzako ateak irekitzen ikusi ditugu, haur hezkuntzako ikastetxe berria Elatzetan, eta 2 urtekoentzako gela Toki Alai eskolan. Horiek, gazteenak, hiriaren etorkizuna dira, eta hezkuntzan egiten den inbertsioa beti da inbertsio errentagarria.


Alkate jaunak ziurtatzen du Irungo Udalarentzat hori oso garrantzitsua izan dela. Beharrezkoak izango liratekeen laguntzekin kontatu ezin badute ere, Eusko Jaurlaritzak, alor honetan eskumena duenak, askotan utzi baitio laguntzak emateari. Gaur gaurkoz, adibidez, 2013ko Udalaguntza Planarekin kontatu gabe jarraitzen dugu. Udalbatza honetan entzuten zuten esaten laguntza horiek iritsiko zirela, eta Alkate jaunak pentsatzen du iritsiko direla, baina 2014an izango da eta, noski, 2013koak jaso gabe. Urte bat kendu digute. Besterik gabe.
Irungo Udalak, gainera, ia 3 milioi euro inbertitu ditu ikastetxeen mantenimenduan azkeneko hamarkadan, eta horrekin konprometitzen da, laguntzekin nahiz gabe, azkenean arazoa haur irundarrena delako eta gurasoek eta hezitzaileek beren beharrak Udal honetan erreklamatzen bukatzen dutelako. Eusko Jaurlaritza da pixka bat urrun gelditzen dena berriz ere zentzu guztietan. Eta Udalak gertu egon nahi du. Udal Gobernuak badaki urtero, ikasturte hasieran, familia guztietan kezka handia egoten dela eskolako materialaren diru kostua dela eta. Eta horregatik, Alkate jaunak mahai gainean jarri nahi du Udalbatzako ebazpenetarako proposamen berri bat: proposatzen du Familiei Laguntzeko Plan bat diseinatzea hiriko saltokietan eskolako materiala erosteko. Gustatuko litzaioke denek elkarrekin diseinatu ahal izatea, eta familiei laguntzeko balio izan dezala eta bide batez Irungo saltokietan kontsumoa bultzatzeko.

Beste horrenbeste gertatzen da kirolean. Nork ez du ezagutzen Eskola Kirola, "Hezitzen duen Kirola" lelopean Udalak euskera hutsez antolatzen duen Programa? Programa horren bitartez, haurrek kirola egitea bezain gauza atsegina, euskerarekin lotu dute. Ikastetxeetako geletatik kanpo. Gainera, Eskola Kirolaz gain, denontzako kirola eta Kiroldegietako ikastaroak euskalduntzeko plangintza aurrera eramanda. Ezin da ahaztu, halaber, Irungo Kirol Elkarteen Euskalduntze Planak.


Hezkuntza ikastetxeetatik haratago doa. Hori ongi daki, guraso delako gehiago agian, Alkate delako baino. Horregatik, gure gazteen balioak ere lantzen dira udaleko ekimenetatik, adibidez, Gazteen Udal Batzarra, Memoria Historikoa Berreskuratzeko Programak eta sormena, ikaskuntza eta aisialdia integratzearen aldeko apustua egiten duten planteamenduekin, 13 eta 25 urte bitarteko neska-mutilei zuzenduta.
Gainera, bitartekaritza zerbitzu berritzaile bat abian jarri da gazteen aisialdiko lokalen gaia lantzeko. Epe luzerako planteatzen den lana eta bere emaitzak ematen hasi dena. Alkate jaunak gai honetan ere proposatzen du, Udalbatzako Ebazpenei begira, kolaboratzen dutenei lagundu ahal izatea eta Laguntza Plan bat diseinatzea lokal hauek ahalik eta segurtasun handiena eduki dezaten. Horixe da, une honetan, gehien axola diona.

Denok dakizue badirela neska-mutiko konplikatuagoak, eta Udal Gobernuak horretara iritsi nahi du hain ikusgarriak ez diren baina zeharo eraginkorrak diren programen bitartez. Gazteen lokalekin prebentziozko lana eginez arazoei aurre hartuta lantzeko aukera ematen du, geroko utziz konpontzeko askoz zailagoak izaten diren horiek. Ideia honekin, 2013an onartutako Adikzioen Planaren bitartez, bai eskoletan eta bai jaietan Prebentzio Programak garatzen jarraitzeko aukera emango du, jokabide arduratsuagoei bidea emanez eta arriskuko portaerak saihestuz. Baina Alkate jaunak geratu nahi luke duela gutxi gure hirira bisitan etorri den Drogamenpekotasunen Euskal Institutuko Zuzendariak, Teresa Laespadak, esaten zuenarekin, alegia, Irunek duela Euskadi mailako alkohol eta droga kontsumoan tasarik baxuenetako bat. Prebentzioa izan daiteke, bere ustez, horren arrazoietako bat.


Bada esaldi bat, eta bera ziur dago denok entzun dugula, batez ere, bereziki, bisitatzen gaituzten haiei esaten, eta Alkate jaunarentzat bereziki pozgarria dena: "Nola hobetu den Irun urte hauetan". Eta egia dena da, apenas hamarkada batean hiriko ardatz nagusienetan aldaketa garrantzitsuak egin direla; Colon ibilbidea, Hondarribia kalea, Argentinar Errepublika kalea, Iparralde hiribidea, San Juan plaza, orain Urdanibia plaza … Aduanak desagertu zirenean duela 20 urte abandonatuta geratu ziren inguruak berreskuratu dira eta hiriko auzoetako asko berriz urbanizatu eta modernizatu dira. Urbanismoa herritarren zerbitzura jarria, espaloi zabalekin, ongi argiztatuta, atseginak eta denek erabiltzeko modukoak.

"Alkatea auzoetan" programaren barnean, Auzo Elkarteak bisitatu izan dituenean, beti esan izan diote: "Irunek gehiago zaintzen du hirigunea auzoak baino". Hala ere, duela egun batzuk, erdigunea bisitatu zuenean, bertako bizilagunak justu kontrakoagatik kexatzen ziren: "Auzoez soilik arduratzen zarete". Alkate jaunak ateratzen duen konklusioa zera da, oreka lortu dela. Auzoek, ez dago zalantzarik, eraldaketa handiak ikusi dituzte azkeneko hamarkada honetan. Artia, adibidez, bere eskailera mekanikoekin, Azken Portu kiroldegia, erreka berriz naturalizatzea, Belartzako parkea, Berroeta Margolaria kaleko aparkaleku berriak, … Edo Belaskoenea, non espaloiak eta zoladura kanpotik berritu diren eta lur azpian saneamendu sare osoa, non eskolak patio estali bat baduen eta Paduako San Antonio parkea nola joan den hobetzen, azken hau jolas eta aisialdirako zonaldearekin. Edo Katea, kirol instalazioekin, sarbideetan hobekuntzak, Elatzetako sarrera berriz urbanizatuz … Hiria egiten da zentzu guztietan, baita berdetasunetik ere, eta epe laburrean Gain-Gainean parkeko bigarren faseko obrak hasiko dira. Hiriko parke urbanorik handiena izango da. Eta gainera, Elitxu eta Carmen auzoak oinez lotuko ditu San Juan plazarekin eta Irunen erdi-erdian jendeak gozatzeko zonaldea bihurtuko da. Horrez gain jarduera urbanoagoak egin dira, adibidez, Julian Sanchez parkea San Migel auzoan, edo Alai Txoko, edo bernaturalizatzeko esku-hartzeak ere bai, adibidez, Osinbiribil edo Meakako hobekuntzak. Eta une hauetan lanean jarraitzen dugu. Hirian zehar banatutako hogeiren bat obra amaitzear daude, 12 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa. Gainera, badira benetan ilusioa sortzen duten proiektuak alkate batentzat: Palmera Monteron jarduera sozial oso bat, jarduera urbanistikoa izateaz gainera, eta enplegua sortuko duena; gure Urdanibia plaza kuttun horretako obrak, Udal Gobernuak nahi baitu garai batean zeukan dinamismoa berreskura dezan eta, gainera, bere nortasuna mantendu ahal izatea. Eta Carlo Blanco Aguinaga liburutegia dugu San Juanen, 2.550 m2-ko espazio bat, kultura kalera hurbilduko duen espazioa, hain zuzen.

Lanean ari gara, mugitzen, eta Irunen bizi gara. Etxebizitzak, urteetan, etxebizitza babestuen alorrean inbertsio errealen defizita jasan du. Irunen hamarkadak igaro dira Eusko Jaurlaritza Babes Ofizialeko Etxeak eraikitzen inplikatu den arte, eta horrela, etxebizitza alorreko gure udal bulego propioa abian jarri behar izan genuen, IRUNVI, babes ofizialeko 600 etxebizitza baino gehiago sustatu duena. Garaiak aldatuz doaz eta orain alokairu babestuko etxebizitzak beharrezkoak dira Irunen. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio gai honetaz arduratu dadila, bere eskumena da eta. Horregatik justu proposatuko die baita ere Talde Politikoei denen arteko konpromiso irmo bat alokairuko etxebizitzen plan bat lantzeko Irunen, gero Eusko Jaurlaritzari aurkezteko, hiriak daukan behar bat delako, eta aipatu administrazio horren eskumena delako.
Orain ia hamar urte, Euskararen Normalizazioaren alde lan egiteko proposamen zehatza egin zuen Udal Gobernuak Udal Batzarrean. Alde batetik, Udalerrian Euskara sustatzeari begira, Irunen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia diseinatu eta aurrera eramatea, eta bestetik, Irungo Udalean Euskararen erabilera normalizatzeko Plana. Bi Plan horiek gidatu dute azken hamar urteotan Udalaren Hizkuntza Politika. Eta horiek garatzeari begira sortu dira egitura eta tresnak. Hori da, besteak beste, Udal Euskara Arloa sortzearen arrazoia. Hori egitearekin batera, Euskarari tokia egiten zaio Udalaren Erabaki handietan, eta Udalaren zeharlerrotzat har daiteke. Irungo Biziberritzeko Plana garatzen saiatu da Udal Gobernua Euskararen beharra sustatuz, Euskararen beharra handituz, eta euskararen transmisioari dagokionez ere kalitatea areagotzeko ardura izan dugu. Hortxe dago Irakaskuntzak egindako lana, Helduen euskalduntze-alfabetatzea, eta familiei begira Normalizazio alorrean dagoen erronka ere bai. Eta euskararen erabilerari dagokionean, hainbat ate jo ditu Irungo Udalak: administrazioan, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiliz, lan munduan, edota aisia eta kirolaren alorrean ere bai.

Irun hiri bizia eta aktiboa da, lehen Alkate jaunak esaten zuen bezala, eta hori alderdi askotatik ikusten ari gara. Egunez egun bizi dute hiria osatzen duten haiek, bakoitzak dituen erantzukizunez haratago. Kultura alorrean, Irungo Udalak erronka bat jarri zion bere buruari: erakusketa edo jarduera handietatik kanpo gera zitezkeen gazte sortzaile haien lana sustatzea; kulturaren eskaintza publiko guztiari eta gustu guztiei zabaltzea eta zuzeneko inplikazioa bilatzea: alde batetik, erakunde desberdinekin hitzarmenak eginez, Goethe Institututik hasi eta Donostia 2016 arte, eta irundarren inplikazioa ere bai, hiriko Kultura Agenda osatzeko garaian. Gaur esan daiteke lortzen ari garela. Irun Factory jardueraren eta sormenaren gune bat da, gainera, kudeaketarako eredu jasangarri batean oinarritua. Musikaren aniztasuna erabatekoa da. Gaur egun, Irun Zuzenean bezala programek gustu guztietako musika eskaintzen dute herriko talde eta promotoreekin, programa tradizionalago eta komertzialei gehituz. Lortu da hiriko jardueretako asko elkarteen eta herritarren kolaborazioarekin antolatu ahal izatea. Denon arteko kultura da eta, gainera, denontzat egina. Izan ere datuek esaten dute gero eta jende gehiago dagoela programazio kulturalean parte hartzen duena. Adibide gisa aipatzen du 2013 urtean 53.000 pertsona baino gehiago igaro zela Amaia Kultur Zentrotik, 2012 urtean baino %20 gehiago. Irungo Udalak lortu du, gainera, bere instalazio berrienetako bat, Oiasso Museoa hain zuzen, jarduera sozial eta kulturalaren erreferente bihurtzea. Gaur, apirilaren 4a, zalantzarik gabe Irunen gauza askorekin goza dezakegu: Zine eta Gastronomia Ziklo bateko saio bat Oiasso Museoan, musika mota desberdinak entzun ahal izango dira Irun Factory-n, edo Luis Tolosa Amilibiaren arkitekturari buruzko hitzaldi batekin gozatu. Garbi dago eskaintza zabala dela, eta Alkate jaunak adierazten du jarduera batzuk gehiago badirela.Kirolaren alorrean instalazioen zerrenda zabala osatu da, era guztietakoa, horien zerrenda ez du egingo, luzea delako eta denek ezagutzen dituztelako, baina egia da Irunen ia edozein kirol egin daitekeela. Alkate jauna konturatzen da Irungo Udalak egin gabeko konpromiso bat daukala, alegia, Plaiaundi. Azkeneko urteetan asko inbertitu da han, hala egiten jarraituko da, instalazioak han mantentzen diren bitartean, baina badaki alternatiba bat bilatu behar dela instalazio horiek inguru horretatik atera ahal izan daitezen. Horietako asko ez dira onartuak izan eta Alkate jaunak espero du eta konfiantza du hurrengo hilabeteetan urrats irmoak eman ahal izango direla Zubietako errealitaterantz, Eusko Jaurlaritzaren eta Aldundiaren finantzaketarako konpromisoarekin batera. Irunen dagoen kultur, kirol eta gizarte alorreko jarduera izugarri zabal honetaz gozatu ahal izan zen, adibidez, duela urte batzuk, San Juan plazan antolatu zen festan, plazaren berrestrainaldia zela eta.
Bide batez proposatu nahi luke hiriak urtean behin ospatu dezala Kultur, Kirol eta Gizarte alorreko elkarte eta erakundeen topaketa bat, non horietako bakoitzak bere jarduerak eta proposamenak erakutsi ditzan eta erakusketa eta parte-hartzeko egunaz disfrutatu dadin. Alkate jaunaren iritziz, ederra litzateke antolatzea, eta zergatik ez, agian Urdanibia plaza berrian egitea.
Bere esku-hartzeari amaiera ematen joateko, Alkate jaunak egungo krisia aipatzen du. Egoera honek ez ditu gauzak erraz jarri, baina Irunen gastuak arrazionalizatzen saiatu gara, gastuari eusteko eta aurrezteko ariketa egiten, eta diru-sarrera nagusietan oso murrizketa garrantzitsuei aurre egin behar izan dion arren, Gipuzkoako Foru Aldunditik datozen diru-sarretan, 2005eko kopuruetara jaitsi baitira, eta hala ere aurreztea lortu da eta Irungo Udalari aukera eman dio hiria berritzen eta hobetzen jarraitzeko zorretan sartu gabe, hau ere %40 jaitsi delarik gainera, krisia bete-betean dugunean. Orain Irunen badira obrak martxan hogeiren bat puntutan, guztira 12 milioi euro baino gehiagoko inbertsioekin. Erantsi beharra dauka, 2008 urtetik, kreditu bakar bat bera ere eskatu gabe. Baina horrez gainera, eta hau agian ez da hain ezaguna, 90. urtetik hiria erakunde publikoetan inbertitzen joan da, adibidez Zaisan edo Irungo Industrialdean, gaur egun errealitate kontsolidatuak direnak, jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzeaz gainera elkarte hauek gai izan direnean Irunek abian daukan jarduera ekonomikoko lurzorua garatzeko, non Alkate jaunak bere esku-hartzearen hasieran aipatzen zituen enpresak sortu eta kokatzen joan diren. Gainera, hiri honen eta Udal honen egonkortasun ekonomiko eta finantzariorako bermea dira. Irunek, aipatu berri dituen bi elkarte hauetan bakarrik, alegia, Zaisan eta Irungo Industrialdean, une hauetan, 14 milioi euro baino gehiagoko kapitala dauka. Elkarte hauetan bakarrik. Alkate jaunak ez du aipatu gabe utzi nahi Udaletik egin den ahalegin handia zerbitzuen eta mantenimenduen maila mantentzeko, beste leku batzuetan gertatu izan denetik urrun, kiroldegietan zerbitzuak mantendu ahal izan baitira, kaleetako garbiketa edo lorategien zainketa barne. Hemen aitortza publikoa eta berariazkoa egin nahi die udal langileei eta Udalarentzat lan egiten duten enpresei, haientzako ere garaiak oso konplikatuak izan direlako eta, hala ere, beren profesionaltasuna mantentzen ari direlako eta ahaleginak batzen ere bai hiri honen alde.

FICOBA ere aipatu nahi du, hiri honek azkeneko urteetan kudeatzeko gaitasuna erakutsi duen emaitza on horietakoa delako. Eta, noski, bere poza erakutsi nahi du barruti honek, jada Gipuzkoako barrutia den honek, oso martxa ona daramalako. Hamar urte behar izan dira, hamarkada bat, eta aldaketa politiko batzuk, dena esan beharra dago, Aldundian eta Jaurlaritzan, bi erakundeak FICOBA azokarekin inplikatzera iritsi beharra izateko. Baina jada hor daude. Denok gaude. Gorabehera ekonomiko oso gogorretan zenbaki positiboak eman dituzten lau urteek erakutsi dute gure barrutia ongi dimentsionatutako proiektu bat zela, arrakasta duen errealitate bihurtu dela jada, batez ere nahiko gertu ditugun gure herrialdeko beste batzuekin alderatzen bada. Denontzat, izan ere gure ekonomiaren dinamizatzaile bat delako eta jardueraren sortzailea, eta beraz, enpleguaren sortzailea. 138 bisitarik eta 200 ospakizun baino gehiagok abalatzen dituzte datu hauek 2013an, amaitu berri den urtean.


Alkate jauna hasi da esaten non gauden, eta puntu honetan gure espazio geografikora itzuli nahi du, hau delako zalantzarik gabe Irunek daukan gotorlekurik handiena. Irun, Euskadiko hiririk nazioartekoena, Euro-erregioaren muinean, Euro-hiriaren bihotzean, etorkizuna hemendik igarotzen da eta, beraz, aukera batean bihurtu behar da. Baina horretarako beharrezkoa da baita ere planifikatzea eta pentsatzea, beste batzuek ez dezaten pentsatu gure ordez. Gauzak argi edukitzea da Iruni eta irundarrei beti ongi dijoakiena. Eta hau, beti oso ongi egin den zerbait da Irunen. Aste honetan bertan aurkeztu da hiriaren historiari buruzko liburua, eta bere egileek ziurtatzen zuten Irun beti izan dela izaera sendoko hiria, desberdina, Europako eta Nafarroako ateetan, iristen zitzaizkion gauza berrietara ohituta zegoen hiria, eta era guztietako arazoei aurre egiten ohitutakoa. Irundarrek, bere historian, irekiak, modernoak, desberdinak izateko fama daukate.
Egungo garaiak konplikatuak dira eta egonkortasuna eta oinarri sendoak edukitzea funtsezkoak dira hiri batek pauso sendoarekin aurrera egin dezan. Udal Gobernuak badu, badaki norantz joan nahi duen. Plan Nagusi bat onartu berri da, hiriaren panorama urbanoa marrazten duena datozen urteetarako, belaunaldi berrientzako aukerak bermatuz, baina lurzoruaren %75a gordez ez urbanizagarri bezala. Hori ere bada etorkizunerako bermea.
Ildo horretan, Irundik landu da Trenbide Guneko Protokoloa eta Alkate jaunari iruditzen zaio Irunentzat aukera bikaina dela. Iraultza izango da, hiriak duela 150 urte bizi izan zuenarekin alderatzeko modukoa, trena lehen aldiz iritsi zen garaian. Konturatzen da proiektu konplikatua dela, baina proiektu konplikatuek, bide luzeek, beti daukate lehen urrats bat eta hemen urratsak ematen joango gara, hiriarentzat oso garrantzitsua den proiektu baten garapena gauzatzen joateko.
Etorkizunak markatzen du baita ere gauzak egiteko modu berri bat, Kudeaketarako Proiektu bat, Irunen jada denbora batetik hona ematen ari dena eta, inolako zalantzarik gabe, bizitzea tokatu zaigun garai berri horretatik datorrena. Krisia hitza grekeratik dator, eta errutinak guretzat gidari izateko balioa galtzen duen unea esan nahi du eta bide bat aukeratu beharra dugunean eta beste bati uko egin. Aldaketa behar dugu. Eta hori ere argi eduki behar dute Udalak kudeatzera dedikatzen direnek. Beste era batera gobernatu behar da, ez soilik zintzoak izaten, egunero frogatzen, kristalezko horma eta poltsikoekin, eta auzotarrei entzuten. Konpromiso bat sinatu da herritarrekin, lau urteko kontratu bat, bete behar dena eta kontu eman behar dena. Egunero. Eta horretara behartu behar dugu. Ustelkeria eta forma txarrekin politika zikindu duten haiek kalte handia egin die gainontzekoei, zalantzarik gabe. Alkate jaunak espero du Irun izango dela Euskadiko lehenengo hirietako bat Udal Batzarrera eramango duena kode etiko eta jarrera onaren proiektu bat, non paper gainean jartzen saiatuko den hiri honetan jarduera publikora dedikatzen direnei exijituko zaizkien eta derrigorrez bete beharko dituzten konpromisoak. Alkate jaunak gauza bat oso argi dauka: bera, ez eduki zalantzarik, oso zintzoa da. Grina, lana eta denbora jartzen du Irungo alkate izaten, eta nahi duena da bertako bizilagunak Udal honetan egiten denaren inguruan konfiantza eduki dezaketela ziur egoten jarrai dezatela.
Noski arazoak daudela. Nork ez dauzka? Baina uste du jarrera, proiektuak eta perspektiba dagoela eta bere ustez horixe da, gaur egun, garrantzitsuena. Udal Gobernuak badaki zer nahi duen, errealitate bihurtzeko lan egiten du. "Irun On" ekonomia aktibatzeko Planak hiria estrategikoki kokatu nahi du. "Klik" bakar batekin eskainiko dira Irunek eskaintzen dituen aukera guztiak jarduera bat martxan jartzeko garaian edo asteburu bikain bat hirian igarotzeko.

Alkate jaunak hirian %100eko konfiantza du. Bertako jendearengan konfiantza du eta historikoki arazoak konpontzeko izan duen ahalmenean, zailtasunak zailtasun aurrera egiteko duen ahalmenean. Eta izaera ireki eta ekintzailean ere konfiantza du eta Irunen dagoen hizketarako ahalmenean. Udalbatza hau horren adibide on bat da. Azkeneko hiru urtetan, bakarrik gobernatu duen arren, diferentzian batzeko gai izan dira, areto honetara ekarri eta denen artean onartzeko gai izan dira garrantzi handiko proiektuak, onartutako Urteko Aurrekontuekin egonkortasun ekonomikoa lortu dugu, dirurik gabe eta aurrezkirik gabe ezin da lehentasunik jarri gastu publikoaren ikuspegitik egin den guztian. Oniritzia eman zaie hemen Planei, Ordenantzei eta Manifestu oso desberdinei. Elkarrekin eman dute, gehiengo zabalarekin, Plan Nagusi berriaren azkenaurreko urratsa. Beraz, denei eskertzen die elkarrizketarako, kontsentsua lortzeko gaitasun hori, ez baita soilik noski Alkatearen meritua edo Gobernu Taldearena, baizik eta Irunek daukan estiloa da eta, beraz, denek daukaten adostasunerako gaitasuna.


Alkate jaunari gustatzen zaio Irunen bizitzea, baina Irun, gainera, bere seme-alabak biziko diren tokia izatea nahi du eta prestatu eta lan egin ahal izan dezatela. Horretarako, aukeren hiria ere izatea nahi luke. Beren auzotarren izaerarekin harro eta berdintasunean bizi daitezela nahi du, bera dagoen bezala. Eta bere seme-alabei eta belaunaldi berriei eman nahi die berarentzat munduko hiririk onena den honetan, Irunen, bizitzen jarraitzeko oparia.

Tras esta lectura toma la palabra el señor Alcalde para dar inicio al Pleno con su intervención, tras la cuál dará paso a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos.
En su opinión, hoy 4 de abril, es un día importante para este Ayuntamiento y esta ciudad, proque se celebra la primera sesión de un debate del que se llevaba hablando mucho tiempo, pero nunca se había llevado a cabo. Así que bien está lo que bien acaba. Quiere empezar recordando las palabras de un gran Alcalde de Madrid, que fue Enrique Tierno Galván, que decía: "Todos tenemos nuestro hogar individual, y uno compartido, que es nuestra ciudad". Por tanto, de ese hogar compartido, de Irun, es de lo que él viene a hablar. Lo hace, además, concretando uno de los compromisos que asumió hace casi tres años, dentro de su decálogo para favorecer la ética municipal.

Han sido tres años estos muy duros. Muy difíciles. Sobre todo para quienes han perdido su empleo, y también para quienes han perdido derechos. En este tiempo las cosas también han cambiado profundamente. Ha cambiado la sociedad, sin duda, y mucho. Han cambiado las instituciones. Ha cambiado el papel de los Ayuntamientos, el de los Concejales y el de los Alcaldes.


El señor Alcalde expresa su confianza en el pueblo de Irun, en los ciudadanos de Irun, y en la capacidad histórica que tienen para solventar sus problemas. Opina que las cosas se pueden hacer de una manera diferente desde el Ayuntamiento, de una manera más humilde, de una manera más cercana, de una manera más transparente, escuchando, explicando el que gobierna. También metiendo la pata a veces, pero dando estabilidad y confianza al ciudadano. El Ayuntamiento representa el poder político más cercano a los ciudadanos, conocen a la Corporación, son ciudadanos como ellos. Por tanto, partiendo de esa base, propone que intenten todos recuperar la confianza en las instituciones. Le alegraría verdaderamente que hoy, en este debate que ahora inician, se pusiera una pieza más de ese esfuerzo compartido. Le gustaría que sirviera para conocer las opiniones de todos los grupos, pero también para encontrar espacios que se puedan compartir. Si fuera un debate para sumar le gustaría mucho, y no un debate para dividir. Ese es su deseo y su objetivo principal.
Dice esto porque, reconoce de entrada, que todos los que se sientan en este Salón de Plenos, desde luego, buscan honestamente lo mejor para Irun. Desde posiciones a veces muy distintas, a veces enfrentadas. Pero esto es la democracia. Y le gustaría que el Pleno de hoy sirviera sobre todo para conocer las opiniones, pero también para alcanzar puntos de acuerdo, puntos de encuentro. Que el de hoy sea un debate para sumar, no un debate para dividir. Ese desde luego es su deseo, y este va a ser su objetivo y el centro de su exposición.
Hablando de democracia, quiere y debe sobre todo destacar que, en este tiempo, en estos tres años de mandato, se ha producido una noticia muy importante para este país y también para esta ciudad. El alto el fuego de ETA el 20 de octubre de 2011 es algo que lo cambió casi todo, y aunque pendientes de una confirmación de la disolución de ETA, es claro que todos somos hoy más libres aquí en Irun y, en general, en nuestro país. Considera que es un momento oportuno también, aprovechando este debate, para tener un recuerdo para las víctimas. Para todas las víctimas. Las víctimas que sufrieron con el terrorismo, en especial en Irun. Y es un momento para hablar de reparación y para hablar de apoyo. Y para arropar, una vez más, el sufrimiento. Pero también es un momento para decir que esto es ya pasado. Y que debe ser visto así. Y que este debe ser un punto de partida, una oportunidad, en definitiva, para asentar la paz y la convivencia de forma definitiva. Esto es algo que reclama la gran mayoría de iruneses, y también de vascos. Y él, desde luego, como Alcalde, como cargo público, asume aquí un compromiso público, como ha hecho estos últimos años, para trabajar con ese objetivo, pensando en las próximas generaciones. Cree, sinceramente, que es lo que les corresponde hacer.
En este debate de hoy se va a hablar de muchas cosas: de lo hecho, de lo que queda por hacer, se va a hablar de números y de obras. Pero al señor Alcalde le gustaría recordar que, sobre todo, en este Ayuntamiento, en esta ciudad, se trabaja por las personas. Por los iruneses, que son a quienes la Corporación representa, a los que se debe, cuya ciudad tienen la responsabilidad y el honor de gestionar. Personas a las que también hay que ayudar, sobre todo en estos tiempos. Ellos, los iruneses, son la competencia directa del Ayuntamiento. Los servicios sociales atienden todos los días a cientos de ciudadanos que, en ocasiones, se acercan, porque necesitan de su Ayuntamiento un apoyo especial. El señor Alcalde siempre ha dicho que el Ayuntamiento debe estar al lado de quien le necesita. Hoy puede decir que el Gobierno Municipal tiene claras las prioridades, y las políticas sociales, con los datos en la mano, son una prioridad para el Ayuntamiento de Irun. Las Ayudas de Emergencia Social, por ejemplo, desde el año 2011 al 2013 han pasado de 350.000 euros a más de 530.000 euros. Este Ayuntamiento ha tenido la sensibilidad de incrementar también Ayudas Especiales, financiadas exclusivamente por el Consistorio, que se han multiplicado, pasando de más de 42.000 euros en el año 2011 a casi 130.000, por ejemplo, el año pasado. Este es un crecimiento del 200 % en dos años. Se ha garantizado también la calidad de la atención, reforzando el servicio de Atención Primaria con una Trabajadora Social adicional para los meses de mayor demanda de Ayudas Sociales. Esto en momentos en que los crecimientos de las plantillas están absolutamente congelados. Por tanto, lo que quiere decir es que, estos son datos que confirman los discursos.
El Ayuntamiento de Irun está atento a lo que pasa y, en las problemáticas sociales, por ejemplo, ha crecido enormemente la de las familias con riesgo inminente de pérdida de la vivienda. Y ahí debía estar el Ayuntamiento de Irun también. Y el Ayuntamiento de Irun ha sido pionero en este tema: ha creado un dispositivo especial, con una Trabajadora Social contratada a comienzos del año 2013 para ofrecer una atención más personalizada y para el acompañamiento en las diferentes gestiones necesarias, para evitar la pérdida de la vivienda, o para acceder con rapidez a una nueva. Y además, en este periodo, se ha creado una Comisión de Trabajo relacionada con los Desahucios, en la que han participado todos los Grupos Políticos, y ha participado Stop Desahucios, como consecuencia de un Acuerdo Plenario que, insiste el señor Alcalde, fue pionero, y que intentó poner coto, en muchas ocasiones, a las actitudes de muchas de las Entidades Bancarias.
Una de las herramientas de lucha contra la exclusión creada por este Ayuntamiento, de la cuál se siente especialmente orgulloso el señor Alcalde, es la implantación de un comedor social y punto de encuentro. Este comedor social que, como recordará la Corporación, se creó en el año 2010, con una capacidad máxima de 30 personas ha ido creciendo, en 2013 tiene una capacidad que llega hasta las 60 personas. Se ha pasado de atender a 86 ciudadanos en el comedor social en 2011 a 154 en el año 2013. Una vez más, el Ayuntamiento de Irun intenta llegar a quien le necesita.

También quiere hablar del trabajo que se está haciendo con las personas mayores. Es un trabajo muy importante. Es una parte muy importante de la población, pero es que también tiene un fiel reflejo en el peso que representa en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Irun. Más de la mitad del gasto social de este Ayuntamiento se destina a las personas mayores. Incluye aquí un abanico tan amplio de servicios como la Ayuda a Domicilio, la Residencia Municipal Ama Xantalen, los Centros Sociales, el más reciente de Iraso, el más consolidado de Luis Mariano, o las subvenciones a las Asociaciones de Mayores, y con un horizonte cada vez más compartido entre los mayores. Y con una estrategia: facilitar y garantizar la presencia de los mayores en su entorno más próximo. Donde mejor está un mayor, siempre que sea posible, es en su entorno familiar. En su casa. Y precisamente para eso, uno de los servicios importantes es el servicio de Ayuda a Domicilio, que es verdad que en el año 2013 pasó por un momento difícil, un momento de conflictividad laboral con la empresa que gestionaba el servicio. En opinión del señor Alcalde, se ha conseguido cambiar esa situación. Se ha restablecido la normalidad del servicio y, aunque se cuenta con un servicio con una caída de la demanda, que no solo afecta a Irun, afecta al conjunto de las administraciones públicas, y por razones muy diversas, espera que la nueva empresa adjudicataria desde el pasado mes de febrero permita ir remontando paulatinamente el nivel de la demanda. Los datos apuntan bien: su capacidad de organización y la forma en que está llevando a cabo el trabajo aportan, en este momento, tranquilidad suficiente como para pensar que eso pueda ser posible. En todo caso, el Ayuntamiento de Irun va a seguirle la pista, y van a estar muy atentos a los cambios que se puedan producir. Pero como ya ha señalado anteriormente el señor Alcalde, lo más importante es promover la autonomía. Que los mayores, si es posible, estén en su domicilio, y desde luego, prevenir la dependencia. Y en esa idea se sigue trabajando y potenciando los centros sociales: el más reciente de Iraso y el de Luis Mariano, apoyando a las asociaciones con una línea de subvenciones específica y desarrollando programas como el de prevención del aislamiento, importantísimo, el ttipi-ttapa u otros en colaboración con Entidades diversas. Destaca, sobre todo, el programa de prevención del aislamiento, con el que se ha llegado a 264 personas mayores de 75 años, que viven solas, a las que se proporciona información y apoyo para evitar situaciones de aislamiento y abandono. Y esto es uno de los papeles más importantes que puede jugar la solidaridad desde un Ayuntamiento con su población más vulnerable.


Una de las mayores preocupaciones en estos años ha sido también la que tiene que ver con la oferta de plazas residenciales. El Ayuntamiento ha transmitido continuamente su preocupación a la Diputación Foral de Gipuzkoa, competente en la materia, de recursos residenciales. Y es verdad que no ha habido una respuesta, ni una apuesta Foral por una inversión en un nuevo equipamiento residencial. Pero el señor Alcalde tiene que decir que ve con satisfacción, por una parte la apertura de la Residencia de Betharram, y por otra, los acuerdos de concertación de nuevas plazas privadas que están permitiendo, sin ninguna duda, reducir de una manera muy significativa las listas de espera existentes: desde las 180 personas que ha llegado a haber esperando en la ciudad, hasta las aproximadamente 40 que hay ahora.
Pero no hay que engañarse: también aquí, la crisis está produciendo sus efectos. Las listas de espera están disminuyendo, es verdad, porque se ha abierto una nueva residencia, se conciertan nuevas plazas, pero no se puede perder de vista que, en muchos casos, es la economía, la crisis económica, la que ha llevado a las familias a mantener en el entorno familiar a sus mayores. Hay que estar también muy atento a esto, y arbitrar, en su momento, las medidas y los controles suficientes para que no se encuentren problemas de otra magnitud.
Esto son datos. Esto son políticas, sí, pero los hechos también vienen acompañados de nombres y de personas. Menciona, por ejemplo, a Maritxu, que es una mujer de 91 años que vive sola en la calle Fuenterrabía de Irun, y desde hace dos semanas ha empezado a salir de casa todos los días. Y ha empezado a salir para asistir a clases de manualidades en el Centro de Mayores que se acaba de abrir en San Miguel. Una iniciativa que, con resultados tan palpables como este que ahora mismo contaba el señor Alcalde, se va a intentar repetir, porque acceder a los servicios es positivo y es posible con iniciativas como esta, en la que asegura que no hay que hacer grandes inversiones, sino simplemente, tener buena voluntad y la inestimable colaboración, naturalmente, de vecinos y voluntarios. Por eso, ya adelanta que va a proponer a este Pleno, en clave de Resolución, que se pueda diseñar entre todos un plan de acercamiento de servicios como este a los mayores, en otros barrios de la ciudad. Un programa de inversiones pequeñas y rentables que acerque servicios diarios a quienes más difícil puedan tener la movilidad.

En estos años también se han seguido desarrollando actuaciones y programas dirigidos a atender las necesidades de mujeres víctimas de violencia de género: atención psicológica, acompañamiento, alojamiento, prestaciones económicas. Es un drama diario, y muchas veces, silencioso, que lamentablemente, compartimos todas las sociedades modernas, y sobre el que últimamente también ha llamado la atención hasta el observatorio europeo sobre la violencia de género. Además, está más cerca de lo que pueda parecer.


Es, precisamente, en el ámbito de los malos tratos dentro del entorno familiar, donde más han crecido las denuncias en el año 2013. En el entorno familiar. Resolverlo es un trabajo de todos, y desde todos los frentes. Educar y trabajar en igualdad es una necesidad. Ejemplo de ello es la aprobación provisional de un Plan General que ha abordado, por primera vez, y con carácter pionero, el urbanismo desde la perspectiva de género. Además, se ha seguido trabajando con las Asociaciones para el desarrollo de Actividades de sensibilización en torno a fechas tan significativas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre.
No quiere el señor Alcalde olvidarse de la solidaridad, con los de dentro y con los de fuera. En Cooperación al Desarrollo, este Ayuntamiento ha mantenido su apoyo a las ONGs más próximas, firmando con ellas Convenios para el desarrollo de Proyectos en diversos países de Asia, África y América. Irun sigue teniendo un lugar de honor entre los Ayuntamientos más solidarios y comprometidos con los países en vías de desarrollo.
Asimismo, quiere hacer una mención muy especial al Banco de Alimentos, y a otras Entidades, como Cáritas o Berpiztu, por ejemplo, que con muchos voluntarios, están trabajando en el reparto de alimentos y productos de primera necesidad, ayudando a muchísimos iruneses. Les felicita. Las personas son lo más importante. Garantizar que en Irun se pueda llevar a cabo un proyecto de vida. Y hoy, 4 de abril de 2014, Irun tiene, más o menos, 61.200 habitantes, es una ciudad estratégicamente situada, capital del Bidasoa, la segunda ciudad de Gipuzkoa, en su opinión una de las referencias a nivel de Euskadi, y una puerta directa a Europa. Además, sigue atrayendo a nuevos vecinos, en los últimos 10 años, la población ha aumentado por encima del territorio. Por tanto, Irun es una ciudad viva, pero al mismo tiempo, o también, atractiva. Una ciudad que ha sufrido, y está sufriendo, como todas, las consecuencias de una larga crisis económica, que realmente se ha convertido ya en un cambio de época para todos. La principal preocupación del señor Alcalde, lo que más le entristece, es saber que 5.399 personas de esta ciudad quieren trabajar y no pueden. Es verdad que son casi 200 menos que hace un año, pero eso no consuela a cada uno de los parados. Y al mismo tiempo, afortunadamente, mientras comienza este debate, las calles y polígonos de Irun se llenan de actividad. Muchos comercios y pequeños negocios levantan sus persianas. El señor Alcalde traslada su enhorabuena a todos ellos. Hoy 4 de abril, casi 28.000 personas irán a trabajar en Irun, son 8.000 más que en el año 93, cuando la gran crisis de las Aduanas. Y hoy, casi 6.000 establecimientos abrirán sus puertas, representando el 10 % del conjunto de Gipuzkoa. Lo dice porque esto también responde a una forma de hacer las cosas, y porque casi nada es fruto de la casualidad. En Irun se han vivido momentos muy duros, antes de que se pronunciara la palabra "crisis" en todas las conversaciones. Aquí los años 90 llegaron con la noticia de la desaparición de las Aduanas, lo que suponía la desaparición de una de las actividades principales de la ciudad. E Irun supo enfrentarse a eso, con la colaboración de lo público y lo privado. De nuevo la ciudadanía de Irun estuvo más sola de lo que le hubiera gustado, con poquísima colaboración de otras instituciones. Entonces parecía que solo era un problema de Irun. Pensando a largo plazo, y con la certeza de que no se quería que Irun dejara de ser una ciudad en la que se pudiera vivir y trabajar, que se consolidara ese modelo de ciudad que seguimos defendiendo hoy. Y creo, sinceramente, que lo hemos conseguido. Aquél Plan Estratégico "Bidasoa 93" sentó las bases para una plataforma logística como Zaisa, que se lleva ya su tercera fase de desarrollo, donde están instaladas más de 150 empresas, y que se han ido desarrollando suelos industriales en Arretxe-Ugalde, Oianzabaleta, Araso… En definitiva, en estos años, casi 1.000 empresas se han instalado en el conjunto de suelos industriales desarrollados. Se ha generado espacio para que esas empresas y esos empleos se convirtieran en una realidad. Es la cara positiva de una ciudad que ha hecho un esfuerzo colectivo en 20 años, muy difícil de encontrar en otros lugares. Una ciudad que quiere ofrecer espacio para vivir y trabajar. Es un proyecto de ciudad. Esta misma semana, por ejemplo, el EUSTAT publicaba un censo de movilidad laboral, y decía que Irun es una de las ciudades de Euskadi que tiene los índices más bajos de movilidad laboral. ¿Por qué razón? Porque los iruneses, en su mayoría, trabajan en su ciudad. Por tanto, viven y trabajan en casa.

Se refería el señor Alcalde a los hombres y mujeres en paro como el gran problema humano y social de Irun. Es evidente que el Ayuntamiento no tiene en sus manos ni las herramientas ni las competencias para atacar un problema de ese alcance. Y sabe que el comportamiento del paro en Irun ha sido mejor en este último año que en el conjunto de Gipuzkoa. Y también sabe que se arrastra desde hace 20 años una tasa de paro demasiado alta, y que hay que contextualizarla en una Euskadi que ha sido la Comunidad Autónoma con el peor comportamiento de todo el Estado en los datos de desempleo del mes de marzo. Pero hay que seguir trabajando, y su principal interés hoy aquí, no es tanto analizar como preguntarse qué se puede hacer desde el Ayuntamiento. Seguramente, menos de lo que a él y a muchos de los presentes les gustaría, porque este es un problema de los ciudadanos, pero sobre el que el Ayuntamiento no tiene, como señalaba antes, las herramientas adecuadas. Pero como es algo que preocupa al Ayuntamiento, hace lo que está en su mano. Lo hacen con la experiencia de trabajar todos juntos, tal y como ya funcionó en los 90, y sobre todo, cuentan con algo vital: el capital humano de esta ciudad, que siempre consigue salir adelante. Irun es una ciudad emprendedora, acostumbrada a enfrentarse a los problemas, el Ayuntamiento confía en las ideas y en el empuje de los iruneses.


Hoy en Irun se está fabricando pan tostado, se fabrican trenes, yogures de leche de oveja, patinetes, alpargatas, tapones de corcho, y pronto, novedosos sistemas para limpiar paneles solares. Estas son actividades que se hacen en esta ciudad. Hoy en Irun, pequeñas ideas se están consolidando como prometedoras empresas, y el Ayuntamiento tiene que acompañarles y ayudarles. Y esto quiere remarcarlo el señor Alcalde. Porque la crisis ha generado pesimismo colectivo, y parecía que sólo las malas noticias se abrían paso. Pero quiere decir hoy, con voz alta y clara, que también hay buenas noticias que se están abriendo paso. Son personas, empresas, proyectos, que dan pasos adelante, y que mueven la economía y el empleo, y que permiten decir que, hoy, por ejemplo, hay algo menos de 200 vecinos y vecinas en las listas de desempleo, menos que hace un año.
Esta misma semana, han visitado siete empresas en el vivero de empresas de Arretxe-Ugalde. Es un ejemplo de las 18 que intentan sacar adelante sus ideas en los tres centros de empresas existentes en la ciudad. Este pasado 2013, en Irun se han puesto en marcha 127 negocios o empresas nuevas. En opinión del señor Alcalde, es importante hablar de las que cierran, a veces, pero también de las que abren. Y esto es gracias a los emprendedores y a la fuerza y a la voluntad de las personas, desde luego, pero también a que el Gobierno Municipal no se ha quedado en palabras y ha puesto en marcha acciones muy concretas, muy prácticas, para ayudarles. Como el K-Biziak, por ejemplo, que ha posibilitado ya la apertura de 40 pequeños negocios en San Miguel, en el Pinar, en Pío XII, y que pronto se esperan también en la parte vieja. Favoreciendo los alquileres de zonas que se quieren potenciar comercialmente. Y va a las personas. Gracias a este programa, Josema y Mertxe, por ejemplo, han puesto en marcha su tienda de manualidades, y Karina y Oscar tienen su carnicería en la calle Fuenterrabía, y Marta enseña inglés a decenas de niños en su academia. Son personas, no palabras.
Pero sobre todo, algo muy importante. Están pensando todos juntos, al estilo Irun. Irun Ekintza es la evolución del Plan de Activación Económica y de Empleo, y reúne alrededor de una mesa a Centros Escolares, a Empresas, a Sindicatos, a Instituciones… Que proyectan ideas y acciones concretas, pensadas e impulsadas por el sector económico de la ciudad. Opina que se pueden favorecer las inversiones en Irun, a la vez que se ayuda a las empresas, y pone sobre la mesa también una propuesta para las resoluciones que después pueda aprobar el Pleno. Una propuesta que suponga ampliar las ayudas para mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad de los edificios y comercios de Irun, y con esto se ayudará a las familias, se mejorará la eficiencia energética y se ayudará también a las pequeñas empresas. Se podrá decir que es suficiente, y el señor Alcalde lo sabe, pero ¿Dónde estaría Irun si no se hubiera hecho todo esto? Lo cierto es que hoy, a pesar de la crisis, hay más gente trabajando que en el año 2007. Y en el Ayuntamiento se trabaja también de manera activa en lo que está en su mano. Recientemente, 24 personas han podido firmar un contrato laboral con el Ayuntamiento de Irun, gracias a su adhesión a los planes de empleo de la Diputación, y en cuanto el Gobierno Vasco responda a las propuestas que se le han hecho, se podrán poner en marcha nuevas iniciativas de Irun Ekintza y 42 nuevos fomentos de empleo con contratos directos para este Ayuntamiento.

Como la Corporación ya sabe, la actividad económica de Irun está enormemente ligada a lo comercial, es una ciudad de servicios: el comercio, el transporte, la hostelería y los servicios suman más de 4.500 establecimientos en la ciudad, y generan más de 15.500 empleos. Irun es un referente en Gipuzkoa, en Navarra, y al otro lado del Bidasoa como centro de compras y de ocio, y tiene que seguir siéndolo. En estos momentos se está desarrollando el III Plan de Revitalización Comercial. Ya no se trata de aquellos planes de inversión urbanística y de reforma de las calles y plazas de la ciudad, o de creación de aparcamientos. Se están haciendo unos planes que trabajan acciones directamente ligadas a los establecimientos, a los comercios. Irun debe ser una ciudad atractiva y práctica, y para ello, el Ayuntamiento apuesta también por una ciudad amable para los peatones, con alternativas de aparcamiento cómodas para los locales y los visitantes. En los últimos años se ha sumado una oferta de 1.349 plazas de aparcamiento subterráneo en el centro de la ciudad, con los de San Juan, Pío XII, Colón, y Mendibil, a los que se suma la regulación horaria del aparcamiento, que asegura una rotación que permite el necesario movimiento comercial y facilidades de aparcamiento para los residentes. A ello se ha añadido muy recientemente el aparcamiento gratuito de FICOBA y abonos nocturnos para los residentes. El señor Alcalde es consciente de que el aparcamiento es un problema, grave en algunos casos, diario para mucha gente, sobre todo a determinadas horas, y en determinados barrios, como por ejemplo Artia, Belasko Enea o Dumboa. El Gobierno Municipal confía en algunas medidas que están en marcha, como extender la OTA, o promover aparcamientos en pequeñas zonas y en barrios de Irun, que consideran que ayudarán a mejorar la situación. Pero en esto también, es necesario que todos cambiemos el chip. Los ciudadanos deben asumir cosas que deben ir cambiando en todas las ciudades, en la nuestra y en las de alrededor.


El señor Alcalde quiere hablar también de los ciudadanos desde el otro lado. De los ciudadanos como protagonistas de los servicios que el Ayuntamiento ofrece. Y es que a lo largo del día a día, el Ayuntamiento está presente en multitud de pequeños trámites y necesidades. No hay ninguna institución ni ninguna empresa con la que un ciudadano se relacione más a lo largo de su vida que con su propio Ayuntamiento. Y para responder a esto de una forma eficaz y sencilla nació el SAC. El Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Irun es uno de esos servicios que al señor Alcalde le llena de orgullo, porque sabe que funciona, y funciona bien. Algo tan simple y tan complejo a la vez como tener una ventana de acceso directo al ciudadano, para cualquier trámite municipal. Y también los no municipales. Irun es hoy ejemplo y referencia dentro de nuestro territorio, y esto solo es posible gracias a la implicación de muchas Áreas y de muchos trabajadores municipales. Y al convencimiento de que el Ayuntamiento tiene que trabajar con el objetivo de dar el mejor servicio a sus ciudadanos.
Hace unos días visitaron el Ayuntamiento de Irun Ayuntamientos de toda Euskadi para conocer de cerca el Proyecto, y más de un municipio guipuzcoano quiere poner en marcha su SAC siguiendo el ejemplo irunés. Pero no es esto lo importante. En opinión del señor Alcalde, lo importante, de verdad, es que se siguen mejorando y ampliando los servicios. Hoy se han renovado las instalaciones, y casi 120.000 personas fueron atendidas en el año 2013. Y no solo eso. Lejos de aquella frase que todos recordarán: "Vuelva usted mañana" de la Administración, en Irun, de una manera sencilla, y gracias a las terminales instaladas a la entrada del SAC, y recientemente del Polideportivo Azken Portu, se puede tener en apenas un minuto, y solo con el DNI, el volante de padrón o un duplicado de recibo. Más de 1.200 personas han hecho esto en el último mes, en el mes de marzo. Y esto no son palabras. Esto es facilitar la vida, el día a día de todos los vecinos y vecinas de Irun.
Además de este, el Ayuntamiento de Irun tiene también abiertos otros canales de escucha y de servicio: cuenta con una web dinámica y accesible, que amplía progresivamente los servicios, que permiten a los ciudadanos tener el Ayuntamiento abierto 24 horas, 365 días al año. Solo en 2013 se atendieron, por ejemplo, más de 4.000 entradas en el canal de avisos, quejas y sugerencias. Y se sigue haciendo el esfuerzo, porque siempre hay que mejorar. En estos últimos años se ha abierto la Ventanilla única empresarial, que facilita los trámites a la hora de querer poner en marcha una actividad económica. Otro ejemplo es la reciente aprobación de la Ordenanza de Actividades Eventuales, que ordena la relación de Entidades de todo tipo para organizar acciones y eventos en la ciudad y promover el dinamismo social y económico de Irun. Aprovecha el señor Alcalde para anunciar que el Equipo de Gobierno está trabajando ya en una tarjeta ciudadana que sea un acceso personal a multitud de servicios iruneses.
Una de las cosas que garantiza una buena calidad de vida en una ciudad es una buena movilidad, sin duda. Para ello, en Irun, el Gobierno Municipal lleva años pensando de manera global en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, basado en movimientos seguros, sostenibles y eficaces. En esa línea se pusieron a trabajar con un diagnóstico que dio pistas de cómo moverse en Irun, y que demostró que el 75 % de los movimientos en coche son prescindibles, que las calles de la ciudad son las mismas desde hace muchos años, y que los vehículos crecen y se multiplican. Por tanto, hay que ser conscientes de que el cambio de mentalidad en este caso es de todos y cada uno de nosotros. Con amplia participación se está desarrollando este Plan de Movilidad Urbana Sostenible, dentro de la Mesa de Movilidad. Allí, una vez más, nos encontramos todos: vecinos, profesionales, Ayuntamiento, Asociaciones… Allí, entre todos, se deciden medidas para el tráfico, como ser ciudad 30, allí se trabajaron las nuevas rutas de los autobuses urbanos.
La ciudad 30 nos ha hecho ganar en seguridad. Gracias a esta medida se han reducido los accidentes en un 34 % entre el año 2011 y 2013. El señor Alcalde quisiera aprovechar este punto de su intervención para felicitar a los iruneses que han conseguido que esta medida haya funcionado sin necesidad de ninguna sanción.
En la movilidad interna hay dos alternativas cómodas: Irun es una ciudad que se puede andar. La mayor parte de los recorridos no superan los 15 minutos. Hay otra opción para la Movilidad Sostenible: la de los autobuses urbanos. Se hizo una reflexión para cambiar las líneas, haciéndolas fiables y directas. El señor Alcalde coge todos los días el bus, y puede asegurar que funciona de maravilla. No habla como Alcalde, habla como ciudadano y usuario. Y como él, lo hacen al año millón y medio de ciudadanos. Pero dentro de esas líneas, va a destacar sobre todo una. La última. La que facilita la vida de los baserritarras, los mayores, que viven, a veces con dificultades, porque tienen cierto aislamiento en los caseríos de Meaka, de Olaberria o de Bidasoa. Ellos utilizan unos cuantos centenares de veces al mes esos servicios. No se está hablando ni de miles ni de millones de veces, sin embargo, el señor Alcalde es consciente de que a ellos, con esta decisión, el Ayuntamiento de Irun les ha facilitado de una manera muy importante, de una manera esencial, su calidad de vida.
El tráfico, sin duda alguna, es algo a mejorar en esta ciudad. Como en casi todas. Esto el señor Alcalde lo reconoce. El Ayuntamiento de Irun tiene que hacerlo, especialmente en los accesos a la ciudad. Esta es una de esas luchas titánicas que tiene esta ciudad, y las ha tenido, con la Diputación Foral, con la de antes, del PNV, y con la de ahora, de Bildu. Irun es la única ciudad que tiene sin desdoblar la GI-636, lo que era la antigua N-1. También ha costado muchos años conseguir poner los paneles sonoros en los barrios de Dumboa y Santiago. Ya están. Ahora el ayuntamiento de Irun seguirá insistiendo para que vengan los de Ventas. Está pendiente la Ronda Sur, y en esta línea también, le gustaría al señor Alcalde dibujar una propuesta para el Pleno, para que desde el Pleno se trabaje exigiendo un firme compromiso de la Diputación para la financiación de la Ronda Sur, y cuanto antes, un nuevo enlace en la A-8, entre Ventas y Behobia, que ayude a mejorar los accesos y a dar servicio a nuevos barrios de la ciudad.
Además, al señor Alcalde le gustaría poner de manifiesto que muchas de las decisiones que toma el Gobierno Municipal tienen detrás la opinión de cientos de ciudadanos. Y es que la participación ciudadana en Irun es una constante. En Irun ya se hablaba de participación ciudadana antes de que la palabra estuviera de moda. El Ayuntamiento promovió en 2002 el Foro Ciudadano Irunés, en el que participaron centenares de iruneses, y dio origen al libro blanco de la ciudad de Irun. Desde entonces, ha habido participación para asuntos tan importantes como el Proyecto de Remodelación de San Juan, que llevaba cuatro décadas sin resolverse, con el recientemente aprobado documento del Plan General o con las obras de Urdanibia. Pero no solo en las grandes decisiones y en momentos puntuales, se hace de una manera constante y general. Porque la escucha activa tiene que ser permanente, por eso el Gobierno Municipal visita todos los barrios con reuniones abiertas, para hablar directamente, barrio por barrio, con los vecinos. En sesiones en las que se buscan compromisos reales que se publican, de manera que cada vecino pueda seguir a través de www.irun.org el cumplimiento de dichos compromisos. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros somos expertos en nuestras calles, en nuestras necesidades y en nuestros problemas. Lo saben bien las Asociaciones de Vecinos, a las que, aprovechando la ocasión, el señor Alcalde agradece su trabajo, voluntario e imprescindible para poder afrontar los problemas de cada día en toda la ciudad. Aprovechando este Pleno, el señor Alcalde renueva aquí su compromiso con los barrios, para seguir escuchando directamente a los vecinos, a través del programa "El Alcalde en los barrios".
Como antes ha comentado, muchas personas están a estas horas, en su jornada laboral, otros muchos, los más jóvenes, en plena clase. En Irun, nuestros hijos tienen la posibilidad de completar íntegramente su educación: desde las guarderías, las aulas de 2 años, la Educación Infantil, Primaria, Secundaria… hasta la Universidad. Son 10.509 estudiantes, son el capital de futuro. Está el Conservatorio y Escuela de Música, enormemente reconocido, los Cursos de Inserción Laboral, o la amplia oferta de educación en lenguas, en la Escuela Oficial de Idiomas. El señor Alcalde no se quiere olvidar de los 755 alumnos del Centro de Enseñanza para Adultos.

Tenemos la suerte de vivir en una ciudad que abre nuevos centros educativos, y esa es una gran noticia, porque es un ejemplo más de la ciudad viva que es Irun, y eso a él le enorgullece, como Alcalde y como irunés. Hemos visto abrir las puertas de Eguzkitza, nuevo centro de educación infantil en Elatzeta, y el aula de 2 años en Toki Alai. Ellos, los más jóvenes, son el futuro de la ciudad, y la inversión en educación es siempre una inversión rentable.


El señor Alcalde asegura que para el Ayuntamiento de Irun esto ha sido muy importante. A pesar de no contar con las ayudas que hubieran sido necesarias, que el Gobierno Vasco, competente en esta materia, muchas veces ha dejado de prestar. A día de hoy, por ejemplo, seguimos sin contar con el Plan de Udalaguntza de 2013. En este Pleno escucharon que esas ayudas llegarían, y supone el señor Alcalde que llegarán, pero será en el 2014, y desde luego, sin haber recibido las del 2013. Nos han quitado un año. Sin más.

El Ayuntamiento de Irun, por cierto, ha invertido casi 3 millones de euros en el mantenimiento de los centros escolares en la última década, y se compromete con ellos, con o sin ayudas, porque al final, el problema es el de los niños iruneses, y los padres y los educadores terminan reclamando ante este Ayuntamiento sus necesidades. Es el Gobierno Vasco el que vuelve a estar un poco lejos, en todos los sentidos. Y el Ayuntamiento quiere estar cerca. El Gobierno Municipal sabe que, cada año, al comienzo del curso, hay una preocupación grande para todas las familias, por el coste económico del material escolar. Y por eso, el señor Alcalde quiere poner encima de la mesa una nueva propuesta para las Resoluciones del Pleno: propone diseñar un Plan de Ayudas a las Familias para la adquisición de material escolar en comercios de la ciudad. Le gustaría que pudieran diseñarlo todos juntos, y que sirviera para ayudar a las familias y también para impulsar el consumo en el comercio de Irun.


Lo mismo sucede en el ámbito deportivo. ¿Quién no conoce Eskola Kirola, un programa que organiza en Euskera el Ayuntamiento? Se ha vinculado algo tan agradable como la actividad deportiva con hablar en euskera. Fuera de las aulas. Además de Eskola Kirola, se organizan cursillos para euskaldunizar a los habitantes de Irun en los polideportivos. Tampoco hay que olvidar los planes de euskaldunización.

La educación va más allá de los centros escolares. Eso lo sabe bien, más como padre, quizá, que como Alcalde. Por eso, se trabajan también los valores de nuestros jóvenes, desde iniciativas municipales, como el Pleno Juvenil, los Programas de Recuperación de la Memoria Histórica, y planteamientos que apuestan por integrar la creación, el aprendizaje y el ocio dirigidos a los chavales de entre 13 y 25 años.


Se ha puesto, además, en marcha, un novedoso servicio de mediación, para trabajar con los locales de ocio juveniles. Un trabajo a largo plazo que está empezando a dar sus frutos. También propone aquí el señor Alcalde, de cara a las Resoluciones del Pleno, que se pueda ayudar a quienes colaboran y se diseñe un Plan de Ayudas para que estos locales puedan tener la máxima seguridad. Eso es, en este momento, lo que más le importa.

Todos saben que hay chavales que son más complicados, y el Gobierno Municipal quiere llegar a eso a través de programas que son menos visibles, pero enormemente eficaces. El Trabajo Preventivo con los/las jóvenes permite abordar con anticipación problemáticas que luego resultan más difíciles de resolver. Con esta idea, el Plan de Adicciones aprobado en 2013, permitirá seguir desarrollando los Programas de Prevención en las Escuelas y en las Fiestas, favoreciendo conductas más responsables y evitando comportamientos de riesgo. Pero el señor Alcalde quiere quedarse también con algo que, en su reciente visita a nuestra ciudad, decía la Directora del Instituto Vasco de Drogodependencias, Teresa Laespada, y es que Irun tiene una de las tasas más bajas de consumo de alcohol y drogas de Euskadi. La prevención puede ser, en su opinión, una de las causas de esto.

Hay una frase que él está seguro que todos han oído, sobre todo, especialmente, de aquellos que nos visitan, y al señor Alcalde le hace sentir especialmente satisfecho: "Como ha mejorado Irun estos años". Y lo cierto es que, en apenas una década, algunas de las arterias principales de la ciudad han sufrido importantes cambios: el Paseo Colón, calleFuenterrabía, la calle Republica Argentina, la Avenida de Iparralde, la Plaza de San Juan, ahora la Plaza Urdanibia… Se han recuperado los entornos que la desaparición de las Aduanas dejó abandonados hace 20 años, y se han reurbanizado y modernizado muchos de los barrios de la ciudad. El urbanismo puesto al servicio de los ciudadanos, con aceras amplias, bien iluminadas, agradables y accesibles para todos.

En el programa de "El Alcalde en los barrios", cuando ha visitado las Asociaciones de Vecinos, siempre le han dicho: "Irun se cuida más el centro que los barrios". Sin embargo, hace unos días, cuando visitó el centro, los vecinos se quejaban exactamente de lo contrario: "Solo os ocupáis de los barrios". La conclusión a la que el señor Alcalde llega es que se ha logrado el equilibrio. Los barrios, qué duda cabe, han visto grandes transformaciones en esta última década. Artia, por ejemplo, con sus escaleras mecánicas, el Polideportivo Azken Portu, la renaturalización de la regata, el parque de Belartza, las nuevas zonas de aparcamiento de Pintor Berroeta… O Belasko Enea, donde se han renovado aceras y pavimentos por fuera, y todo un entramado de saneamiento por debajo, donde el colegio ya tiene un patio cubierto, y el Parque de San Antonio de Padua ha ido mejorándose, lo último con una zona de juego y de ocio. O Ventas, con las instalaciones deportivas, las mejoras en los accesos, la reurbanización de la entrada de Elatzeta… Se hace ciudad en todos los sentidos, también desde lo verde, y en breve comenzarán las obras de la segunda fase de Gain-Gainean. Será el parque urbano más grande de la ciudad. Y además de suponer una conexión peatonal entre Elitxu y el Carmen con la Plaza de San Juan, se convertirá en una zona de disfrute en pleno corazón de Irun. Se suma a actuaciones más urbanas, como la del Parque Julián Sánchez en San Miguel, o Alai Txoko, o a intervenciones más renaturalizantes, como Oxinbiribil o las mejoras en Meaka. Y en estos momentos se continúa trabajando. Se ultiman una veintena de obras repartidas por toda la ciudad, más de 12 millones de euros en inversión. Hay, además, proyectos verdaderamente ilusionantes para un Alcalde: en Palmera Montero toda una actuación social, además de urbanística, que generará empleo; las obras de nuestra entrañable plaza Urdanibia, que el Gobierno Municipal quiere que recupere su dinamismo de otro tiempo y que además mantenga sus señas de identidad. Y la Biblioteca de Carlos Blanco Aguinaga, en San Juan, un espacio de 2.550 m2 que acercará la cultura a pie de calle.


Trabajamos, nos movemos, y vivimos en Irun. La vivienda ha sufrido durante años el déficit de inversiones reales en vivienda protegida. En Irun ha costado décadas que el Gobierno Vasco se implicara en la construcción de VPOs, y así, tuvimos que poner en marcha nuestra propia oficina municipal de vivienda, IRUNVI, que ha promovido más de 600 viviendas de protección oficial. Los tiempos cambian, y ahora son necesarias viviendas de alquiler protegido en la ciudad. Emplaza al Gobierno Vasco para que se ocupe de esta, que es su competencia. Por eso precisamente, va a proponer también a los Grupos Políticos un compromiso firme de todos para elaborar un plan de vivienda de alquiler en Irun que se presente al Gobierno Vasco, porque esta es una necesidad que tiene la ciudad, y es una competencia de esa administración.
Hace casi diez años, se hizo desde el Equipo de Gobierno una propuesta concreta en el Pleno para trabajar a favor de la euskaldunización. En Irun, para fomentar el Euskera, se puso en marcha por una parte el Plan General para la Revitalización del Euskera, y por otra, también se puso en marcha un Plan de Normalización del Euskera en el Ayuntamiento de Irun. Esos dos planes han sido directrices y han guiado la política lingüística del Ayuntamiento. Para ello se han creado herramientas indispensables para desarrollarlos. Ese es el motivo, entre otros de haber creado el Área Municipal de Euskera. Junto con eso también, en todas las decisiones que adopta el Ayuntamiento se hace un lugar al Euskera. Por tanto, es una linea importante para el Ayuntamiento. El Plan para la revitalización del Euskera, viendo la necesidad que hay para fomentar su uso, también nos hemos preocupado de aumentar la calidad en cuanto a la transmisión del euskera. Ahí está el trabajo desarrollado en la docencia, la euskaldunización y alfabetización de adultos, y el reto existente también en cuanto a la normalización de cara a las familias. En cuanto al uso del euskera, se han tocado diferentes puertas: en la administración, utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación, en el mundo laboral, así como en el ámbito del ocio y del deporte.
Irun es una ciudad viva y activa, como decía anteriormente el señor Alcalde, y esto se está viendo desde muchos frentes. Lo viven cada día quienes forman parte de la ciudad, más allá de sus correspondientes responsabilidades. En lo cultural, el Ayuntamiento de Irun se puso un reto: favorecer el trabajo de jóvenes creadores que pudieran quedar al margen de grandes exposiciones o actuaciones; ampliar a todos los públicos y a todos los gustos la oferta cultural, y buscar la implicación directa: por un lado, de las alianzas con diversas entidades, desde el Instituto Goethe hasta el Donosti 2016, y también de los iruneses, en la confección de la Agenda Cultural de la ciudad. Hoy se puede decir que se está consiguiendo. Irun Factory es un foco de actividad y creación basado, además, en un modelo sostenible de gestión. La variedad de las músicas es total. Hoy en día, programas como Irun Zuzenean ofrecen música para todos los gustos, con grupos y promotores locales que se suman a los programas más tradicionales y comerciales. Se ha conseguido que muchas de las actividades de la ciudad se organicen con la colaboración de Asociaciones y Ciudadanos. Es la Cultura entre todos, y además para todos. Porque los datos dicen que cada vez hay más gente que participa de la programación cultural. Como ejemplo cita que en el año 2013 más de 53.000 personas pasaron por el Centro Cultural Amaia, un 20 % más que en el año 2012. El Ayuntamiento de Irun ha conseguido, además, hacer de una de sus instalaciones más recientes, el Museo Oiasso, un referente de actividad social y cultural. Hoy 4 de abril, desde luego, en Irun se puede disfrutar de muchas cosas: de una sesión del Ciclo de Cine y Gastronomía en el Museo Oiasso, se podrán escuchar músicas diferentes en Irun Factory, o disfrutar de una conferencia sobre la Arquitectura de Luis Tolosa Amiliba. Es evidente que el abanico es muy amplio, y el señor Alcalde señala que hay algunas actividades más.
En lo deportivo, se ha completado un importante abanico de instalaciones, de todo tipo, no va a hacer la lista de ellas porque es larga y es conocida, pero es verdad que en Irun se puede practicar prácticamente cualquier deporte. El señor Alcalde es consciente de que el Ayuntamiento de Irun tiene una asignatura pendiente, que es Plaiaundi. Se ha invertido mucho allí en los últimos años, se va a seguir haciendo, en tanto que las instalaciones se mantengan allí, pero sabe que hay que buscar una alternativa para que las instalaciones puedan salir de ese entorno. Muchas han sido rechazadas, y el señor Alcalde espera y confía en que en los próximos meses se puedan dar pasos firmes hacia la realidad de Zubieta, acompañados del compromiso de financiación del Gobierno Vasco y Diputación. Esta enorme actividad cultural, deportiva y social que hay en Irun, se pudo disfrutar, por ejemplo, hace unos años, con la fiesta que se organizo en la Plaza de San Juan para el reestreno de la Plaza.
Quiere proponer también que la ciudad celebre un día al año un encuentro de Asociaciones y Entidades Culturales, Deportivas y Sociales, en la que cada una de ellas pueda exponer sus actividades y propuestas y se pueda pasar una jornada de exhibiciones y participación. En opinión del señor Alcalde sería estupendo organizarlo, y por qué no, quizá hacerlo en la nueva Plaza Urdanibia.
Para ir cerrando su intervención, el señor Alcalde se refiere a la actual crisis. Esta situación no ha puesto las cosas fáciles, pero en Irun se ha intentado racionalizar los gastos, hacer un ejercicio de contención y de ahorro, y a pesar de haber tenido que hacer frente a descensos importantísimos en los ingresos principales, los de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que han descendido a cifras del 2005, se ha conseguido un ahorro que ha dado al Ayuntamiento de Irun la oportunidad de seguir renovando y mejorando la ciudad sin tener que recurrir al endeudamiento, que se ha reducido, además, en un 40 % en plena crisis. Ahora en Irun hay obras en marcha en una veintena de puntos, con inversiones totales que superan los 12 millones de euros. Debe añadir que, desde el año 2008, sin pedir un solo crédito. Pero además, y esto quizá sea menos conocido, desde los años 90 la ciudad ha ido invirtiendo en sociedades públicas, como por ejemplo Zaisa o Irungo Industrialdea, que hoy son realidades consolidadas, que además de crear actividad económica y empleo, que han sido capaces, además, estas sociedades de desarrollar el suelo de actividad económica que Irun tiene en marcha, y donde se han creado y se han situado las empresas a las que el señor Alcalde se refería al comienzo de su intervención, son además, una garantía para la estabilidad económica y financiera de esta ciudad y de este Ayuntamiento. Irun tiene, solamente en estas dos sociedades que acaba de mencionar, Zaisa e Irungo Industrialdea, en este momento, un capital que supera los 14 millones de euros. Solo en estas dos sociedades. El señor Alcalde no quiere pasar por alto el enorme esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento para mantener los niveles de servicios y mantenimiento, para que, lejos de lo que ha sucedido en otros sitios, se hayan mantenido los servicios en los polideportivos, la limpieza de las calles o el cuidado de los jardines. Quiere hacer aquí un reconocimiento público y expreso a los trabajadores municipales y a los de las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, porque también para ellos los tiempos han sido complicados, y sin embargo, están manteniendo su profesionalidad y sumando esfuerzos para esta ciudad.
Se quiere referir también a FICOBA, como uno de los buenos resultados que esta ciudad ha sido capaz de gestionar en los últimos años. Y desde luego, quiere mostrar su satisfacción porque este recinto, que es ya el recinto de Gipuzkoa, mantiene una muy buena marcha. Han hecho falta diez años, una década, y algunos cambios políticos, todo hay que decirlo, en la Diputación y en el Gobierno, para que ambas instituciones hayan tenido que implicarse con FICOBA. Pero ya están. Estamos todos. Cuatro años de cifras positivas en unas circunstancias económicas durísimas han demostrado que nuestro recinto era un proyecto bien dimensionado, que se ha transformado ya en una realidad de éxito, sobre todo si se compara con otras bien próximas en nuestro entorno de país. Para todos, porque además es un dinamizador de nuestra economía y un generador de actividad, y por lo tanto de empleo. 138.000 visitantes y más de 200 eventos avalan estos datos en el año 2013, el año que acaba de terminar.
El señor Alcalde comenzaba hablando de donde estábamos, quiere volver en este punto a nuestro espacio geográfico, porque esta es sin duda, una de las grandes fortalezas de Irun. Irun, la ciudad más internacional de Euskadi, en el centro de la Euroregión, en el corazón de la Eurociudad, el futuro pasa por aquí, y hay que convertirlo, además, en una oportunidad. Pero para eso es necesario también planificar y pensar, para que otros no piensen por nosotros. Tener las cosas claras es lo que le va siempre bien a Irun y a los iruneses. Y esto es algo que siempre se ha hecho muy bien en Irun. Esta misma semana se presentaba el libro de historia de la ciudad, y sus autoras aseguraban que Irun siempre fue una ciudad con carácter, diferente, a las puertas de Europa y de Navarra, una ciudad acostumbrada a las novedades que le llegaban, y a hacer frente a todo tipo de problemas. Los iruneses en su historia tienen la fama de haber sido abiertos, modernos, distintos.
Los tiempos actuales son complicados, en los que la estabilidad y unos buenos cimientos son básicos para que una ciudad camine con paso firme. El Gobierno Municipal lo tiene, sabe hacia donde quiere ir. Se acaba de aprobar un Plan General que dibuja el panorama urbano de la ciudad de los próximos años, garantizando tener oportunidades para las nuevas generaciones, pero reservando el 75 % del suelo como no urbanizable. Eso es una garantía de futuro también.
En esta línea, se ha trabajo desde Irun el Protocolo del Espacio Ferroviario que, el señor Alcalde cree firmemente que es la gran oportunidad de Irun. Será la revolución, comparable a la que la ciudad vivió hace 150 años, cuando el tren llegó por primera vez. Es consciente de que es un Proyecto complicado, pero los proyectos complicados, los caminos largos, siempre tienen un primer paso, y aquí se irán dando, para ir culminando el desarrollo de un Proyecto que es importantísimo para la ciudad.
El futuro marca también una nueva forma de hacer las cosas, un Proyecto de Gestión, que en Irun ya lleva dándose de un tiempo a esta parte, y que deriva, sin duda alguna, de este nuevo tiempo que nos ha tocado vivir. La palabra crisis proviene del griego, y significa ese momento en que la rutina deja de servirnos como guía y necesitamos optar por un camino y renunciar a otro. Necesitamos el cambio. Y eso también deben tenerlo claro quienes se dedican a gestionar los Ayuntamientos. Hay que gobernar de otra manera, no sólo siendo honrado, demostrándolo cada día, con paredes y bolsillos de cristal, y escuchando a los vecinos. Se ha firmado un compromiso con los ciudadanos, un contrato de cuatro años que hay que cumplir y del que hay que dar cuenta. A diario. Y hay que obligarse a ello. Aquellos que han manchado la política con corrupciones y malas formas han hecho mucho daño a todos los demás, sin ninguna duda. El señor Alcalde espera que Irun sea una de las primeras ciudades de Euskadi que lleve a un Pleno un código ético y de buena conducta, en el que se tratará de poner sobre el papel los compromisos exigibles y de obligado cumplimiento para quienes se dedican a la actividad pública municipal en esta ciudad. El señor Alcalde tiene algo muy claro: él, desde luego, es muy honrado. Pone pasión, pone trabajo y tiempo en ser Alcalde de Irun, y quiere que sus vecinos sigan teniendo la certeza de que pueden confiar en lo que se hace en este Ayuntamiento.
Por supuesto que hay problemas. ¿Quién no los tiene? Pero opina que existe actitud, proyectos y perspectiva, y en su opinión, eso es, hoy en día, lo más importante. El Gobierno Municipal sabe lo que quiere, trabaja para hacerlo realidad. El Plan de Activación Económica Irun On quiere situar estratégicamente a la ciudad. Con solo un "clic" se ofrecerán todas las posibilidades que Irun tiene para poner en marcha una actividad o pasar en la ciudad un estupendo fin de semana.
El señor Alcalde confía en la ciudad al 100 %. Confía en sus gentes y en su capacidad histórica para superar los problemas, y en la capacidad de salir adelante a pesar de las dificultades. Y confía también en el carácter abierto y emprendedor, y en la capacidad de diálogo existente en Irun. Este Pleno es un buen ejemplo de ello. En los últimos tres años, a pesar de gobernar en solitario, han sido capaces de sumar en la diferencia, de traer a esta Sala y aprobar entre todos Proyectos de gran importancia, se ha conseguido estabilidad económica con los Presupuestos Anuales aprobados. Sin estabilidad económica, sin dinero y sin ahorro no es posible priorizar desde el punto de vista del gasto público todo lo que se ha hecho. Se ha dado el visto bueno aquí a Planes, a Ordenanzas y a Manifiestos muy diferentes. Juntos acaban de dar, con una amplia mayoría, el penúltimo paso del nuevo Plan General. Por tanto, agradece a todos por esta capacidad de diálogo y de consenso, que no es sólo, naturalmente, ni mérito del Alcalde ni del Equipo de Gobierno, sino que forma parte del estilo de Irun, y por tanto, de la capacidad de acuerdo de todos.
Al señor Alcalde le gusta vivir en Irun, pero Irun es, además, el lugar en el que quiere que sus hijos vivan, y puedan formarse y trabajar. Para ello, quiere también que sea una ciudad de oportunidades. Quiere que vivan orgullosos y en igualdad, como él lo está, del carácter de sus vecinos. Y quiere dar a sus hijos y a las nuevas generaciones el regalo de poder seguir viviendo la que él considera que es la mejor ciudad del mundo, Irun.
Sarrera honekin amaitu ondoren, Alkate jaunak Taldeetako bozeramaleen esku-hartzeei txanda eman die, ezarritako hurrenkeran, alegia, ordezkaritza txikienekotik handienera.

Una vez finalizada esta introducción, el señor Alcalde da paso a las intervenciones de los portavoces de los Grupos, por el orden establecido, de menor a mayor representación.
Horrela bada, lehenik eta behin Manuel Millan jaunak, Ezker Batua-Berdeak taldeko bozeramaleak, hitza hartu du. Bere esku-hartzeari hasiera eman nahi dio Alkate jaunak esan duen esaldiari atxikiz, alegia, indarkeriaren biktimak gogoratzeari buruz. Berak, Udal honetan ordezkari lanetan 15 urte daramanez, ezagutzen du aurreko urteetan zer-nolako egoera bizi izan den eta berarentzat poza eta satisfazio handia da ikustea nola zinegotzi kideak etortzen diren zaintzailerik gabe eta segurtasun eta lasaitasun osoz Udal Batzarretara eta bileretara. Oso urrats garrantzitsua da eta berak uste du beharrezkoa dela une hauetan hori gogoratzea, denon askatasunean aurrerapauso bat delako.
Hau esanda, esan beharra dauka baita ere tristuraz betetzen duela oraindik GAL eta Batallón Vasco-Español taldeen 35 biktimek ez daukatela beharko luketen aitortzarik. Aste honetan bertan Euskal Herriko Unibertsitateko katedratiko batek publiko egiten zuen esanez ziuraski Gobernuek erakusten duten jarduera hau, biktimak ez atenditzearena, prebarikazio garbia izaten ari dela. Bere ustez, horrek ez du laguntzen denon artean lortu behar dugun premiazko bake egoera horretan aurrera egiten. Millan jaunak hori aipatzea nahi zuen, kontuan hartua izan dadin.

Hiriaren Egoerari buruzko eztabaidan sartuta jada, ezinezkoa izango da Alkate jaunak esan dituenaren inguruan bera ados ez dagoen gauzei erantzutea. Berarentzat garrantzitsuenak diren haietako batzuetara mugatuko da.


Paziente bat artatu behar duen mediku baten eta hiria aztertu behar duen Korporazioaren artean alderaketa egingo balitz, ikusi beharko da zein den erakusten duen egoera. Horretarako, onena da begiratzea nola dagoen tentsioa, tenperatura, zein odol-azterketa egiten diogun eta, azken batean, zein diren adierazlerik garrantzitsuenak hiri hori gaixo dagoen ala ez jakin dezagun.
Lehenik eta behin, langabeziaren gaia aipatuko du, eman diren zifrak azkar-azkar gogoratzeko. Martxoko hil honetan jada 5.399 langabetu izatera iritsi da, biztanleria aktiboaren %18,4. Otsailekoan baino %0,5 gehiago da, otsailean baino 132 gehiago. Gipuzkoako bataz bestekoa baino %4 gehiago da. Eta beste datu garrantzitsu bat ere badago: martxoan Gipuzkoan %0,9 hazi den bitartean Irunen %2,1 hazi da. Hau da, ez da soilik Irun ez dela ari Gipuzkoako bataz bestera hurbiltzen, baizik eta urruntzen ari dela. Gogoratu beharrean dago langabezia dela gazte askoren desesperazioa eta pertsona askoren frustrazioa sortzen duena gizarteari ekarpen bat egin ahal izateko eta beren proiektu pertsonala garatzeko aukeretan. Eta batez ere horietako asko gazteak direnean eta erabateko gaitasuna dutenean. Arazoa ez da haiena, baizik eta gizartea antolatzen den moduarena. Eta datu hauek, Irun hiria Gipuzkoako bataz bestekotik urruntzen direnek, adierazten dute, nahi ala ez, Irun Ekintzan programa ez dela ari eman beharko lituzkeen emaitzak ematen. Ez du esaten positiboak diren neurririk ez duenik, esaterako K-Biziak eta beste batzuk izan daitezkeen bezala. Baina hiriak behar dituen emaitzarik ez da ematen ari. Helburu horietan, porrota izaten ari da. Edo gutxienez, aitortu beharra dago zeharo eskasak izaten ari direla.
Millan jaunak faltan botatzen du, eta bere taldeak zentzu horretan proposamen batzuk egingo ditu, Irun hirian lehen sektoreari atentzio handiagoa jartzeko edo, gutxienez, kontuan hartzeko. Nekazaritza eta abelzaintza ekologikoa gaur egun indarra hartzen ari diren jarduerak dira eta horren demanda gainera igotzen ari da. Hala ere, udal honek ez dauka inongo jarduerarik une hauetan lehen sektore hori sustatuko duenik.
Faltan botatzen du baita ere hondakinen tratamendua sustatzeko jarduera bat. Irungo Udala zain dago ea beste erakundeek zer-nolako erabakiak hartzen dituzten. Eskualde honetan hondakin nahikoa dago eta langabetu nahikoa dago hondakinak bereiztu, konposta egin edo birziklatzeko instalazioak sustatzeko. Erabat posible da, eta beste erakundeetatik egin daitekeenarekin osagarria da.
Aste honetan bertan argitaratutako ikerketa baten arabera, azkeneko urteetan enplegua sortu duten enpresa bakarrak Kooperatibak dira. Gainerako enpresekiko diferentzia handiz. Millan jaunak faltan botatzen du Udal honek sustatzea, bultzatzea eta laguntzea kooperatibak sortzen. Ezker Batua-Berdeak taldeak ez du ongi ikusten ezta ere Udal honek azpikontratazioak nola egiten dituen. Lan baldintzetan galera garbia dago eta, adibidez, denek ezagutu dute azkeneko bi urte hauetan, bi kiroldegietako 80 langilerekin zer gertatu den, non soldatako baldintzetan argi eta garbi galera egon den azpikontratazioak direla eta. Esan beharra dauka egia dela Udal honetan gai izan direla bere zorra murrizten joateko krisi ekonomikoaren egoeran, baina garai horretan bertan enplegatu publikoek ere azkeneko 6-7 urte hauetan beren erosketa ahalmenean %30eko galera eduki dute. Adibidez, azkeneko udal batzarrean zerbitzu batzuetako tasak KPI indizea igotzea onartu zen, baina bitartean ordainsariak izoztuta egoten jarraitzen dute. Normala denez, horrek aurrezteko tarte bat ematen du eta neurri batean bai enplegatu publikoei esker eta bai azpikontratazio desberdinetako enplegatuei esker izan da. Egungo krisia, batzuek kalifikatzen dutelarik 1929an egon zenaren antzekoa, ez da hirurogeita hamargarren hamarkadan izan zenaren antzeko krisia, zorpetze bidez estali ahal izan zena, jada lehertu den arte, baizik eta oraingoan sistema kapitalistaren krisia da eta kasu honetan neurri neoliberalak erabat inefikazak eta alferrekoak gertatzen ari dira. Beraz, Udal honetan neurriak behar dira, hemen ere bai, udalerrian. Kapitalismoaren alternatiba izango diren neurriak. Ez da kontua soilik enpresa bat sortu nahi duenari laguntzea, baizik eta ikusi egin behar da enpresa hori kooperatiboa ote den, enplegua sortzen duen. Millan jaunak ikusi ditu langabezian zeuden pertsonek bultzatu dituzten proiektuak eta lagundu direnak, baina maila ekonomiko txarra ere ez zeukaten eta sortzen den enplegua ere ez zen asko. Iruditzen zaio oso garbi aukeratu behar direla ea zeintzuk diren kapitalismoaren alternatiba bai diren neurri horiek gizartearen barnean, orduan bultzatu eta garatu ahal izateko. Berak ikusten duena da badirela gauzak egin daitezkeenak eta egiten ari ez direnak.

Horrela bada, eta lehen aipatu duen adibidearekin jarraituz, medikuak neurtzen duen gauzetako bat tentsioa da. Udalbatza honetan, aztertu den lehenengo gauza langabezia da eta hemen gaixotasuna dago. Irungo hiria gaixorik dago. Langabezia maila altua dauka. Egia da badirela beste hiri batzuk askoz ere gaixoago daudenak. Noski. Baina horrek ez du esan nahi gaixotasun bat ez dagoenik eta nolabait jokatu beharko dela, Ezker Batua-Berdeak taldearen ustez, jokatzen ari ez diren bezala.


Aztertu beharreko beste gai bat etxebizitza lortzearena da. Hemen ere gaixotasun larriarekin aurkitzen gara. Milaka irundarrek ezin dute etxebizitza eduki. Ezin diote bizitzako proiektu bati ekin. Etxebizitza publikoaren %25a alokairukoa izateko konpromisoa, inoiz gauzatu gabea, erabat gutxiegi da eta zeharo zaharkitua geratu da. Gaur egun, %100a edo %90a gutxienez, alokairuko etxebizitzak izan beharko luke. San Migel-Anaka ezin da garatu ez dagoelako erakunde publikorik alokairuko etxebizitzen aldeko apustua egingo duenik. Besterik ez. Bestela, benetan egingarria izango zen. Ez da Udalari buruz soilik ari. Noski, Gobernu Zentrala edo Eusko Jaurlaritza izan beharko lirateke egingo luketenak, baina noski, sektore finantzarioei laguntzen kezkatuta daude eta ez dago dirurik behekoentzako. Hori bezain erraza. Baina San Migel-Anaka posible izango liltzateke. Hala ere, orain San Migel-Anaka bezalako arazo bati aurre egin behar zaio une hauetan, eta etxebizitza jakin batzuetan Birgaiketa Integratuko Eremu egin eta deklaratu beharra izango da eta horrek Udalari diru kopuru handi samarra gastatzea eragingo dio, urte anitzeko konpromiso batean hiru milioi euro inguruko zenbatekoaz hitz egiten zen. Eta esan beharra dago baita ere San Migel-Anakako egungo PERI horren proiektu frustratua ez dela duela 30 edo 50 urtetik datorren arazo bat soilik. Egungo Gobernuaren erantzukizun bat ere badago, izan ere, duela hiru urte besterik ez dira, azkeneko Udal Hauteskundeetan, eta hori egiaztatzen duten dokumentuak dauzka, hitzez hitz irakurtzen du: "San Migel-Anaka 2011 urtean hasiko da Eusko Jaurlaritzaren zazpi milioirekin". "Arriolak -aurreko Etxebizitza Sailburua- kalkulatzen du San Migel-Anakako lehenengo Babes Ofizialeko etxeak 2014an iritsiko direla". "Hirigintzak ziurtatzen du makinak San Migel-Anakan sartuko direla 2011n". Hau da, 2011ko Udal Hauteskundeetan jada Gobernu honek espektatiba faltsuak sortu zituen San Migel-Anaka eremuari buruz. Eta jada krisiaren hiru urte igaro dira. Honekin Millan jaunaren asmoa ez da iragana gogoratzea, baina bai esatea ez dela erantzun egokirik eman etxebizitza egokien kasuan azkeneko urteetan, eta ordua dela Udal Gobernu hau haratago joan dadin Eusko Jaurlaritzak, Aldundiak edo Gobernu Zentralak eduki dezaketen erantzukizunetatik eta alokairuko etxebizitzen parke publiko bat egiteko borondatea gauzatu dezan, eta aurrekontuko kontusail egokiak eta garrantzitsuak bideratu daitezela benetan.

Neurtu gabeko beste gai batzuekin jarraituz hiriaren egoera aztertzeko, Millan jaunak esaten du jarraian Mugikortasunaren gaia aztertuko duela. Aitortu beharra dauka aurrerapenak eman direla Mugikortasunean. Irun 30 onerako izan da hiriarentzat: istripuak murriztu dira, motordun trafikoa murriztu egin da, abiadura, eta garraio publikoaren erabileran hobetze txiki bat dago. Baina aski ez diren neurriak dira. Lehen Alkate jaunak esaten zuen Irun oinez egin daitekeen hiri bat dela. Beno, adineko pertsona asko dago espaloietatik ibiltzeko zailtasunak dituena. Jakina da espaloietan txirringez ibiltzen direla eta neurriak hartu beharko direla txirringak galtzadan segurtasunez ibili ahal izan daitezen. Berriz dio, neurriak hartu beharko dira eta horretarako beldur gutxiago eduki beharko da. Gainera, beharrezkoa bada, zigortu ere egin beharko da.Asko ez luzatzeko, eta Mugikortasunaren gai honi buruz, esan beharra dauka onartezina iruditzen zaiola aste honetan bertan Eusko Jaurlaritzan, PNV eta Alderdi Sozialistaren artean, publiko egin den konpromiso bat. Kontua da Donostiako pasantea babestuko dela eta 165 milioi euro inbertituko direla Donostiako pasantean, Donostiako metroan, duela bi urte hemen mozio bat onartu zenean non Eusko Jaurlaritzari eskatzen zitzaion beharrezkoak ziren inbertsioak egin zitzala Eusko Trenek eduki zezan Irun aldera Gipuzkoako gainerako tokietarako izaten ari den atentzio bera. Millan jauna ez da ari esaten Irungo erdigunean egin daitezela inbertsioak, denek dakitelako trenbideetako ingurua birmoldatzeko dagoela. Baina gutxienez Katea auzora arte errei bikoizketa egin zitekeen ederki asko. Eransten du jada badirela ibilbide batzuk hori egin dena. Eta une honetan Gipuzkoa osoa puntako orduetan Oiartzun arte disfrutatzen ari den zazpi minutu horiek Irunek ere disfruta ditzala eta minutu horiez baliatu ahal izan dadila. Beraz, Millan jaunak uste du onartezina dela PNV eta PSOE akordio horretara heldu izana, Udal honetan onartu zen Mozio horretan akordio batera iritsi zirela kontuan hartuta, Irunekin ahaztuz. Gainera, Irun izan denean lurzorua jarri duena Eusko Trenek Arason dauzkan instalazio horientzako, enpresarentzat hobekuntza garrantzitsua ekarri dute eta. Iruditzen zaio hori diskriminazioa dela. Akaso Irungo herritarrok ez daukagu maiztasun horretaz ere baliatzeko eskubiderik, Gipuzkoako gainerako herritarrek bezala? Ezker Batua-Berdeak taldeak proposamen bat egingo du baita ere Gobernu hau inplikatu dadin, apustu egin dezan eta Eusko Jaurlaritzari exijitu diezaion hemen ere inbertsioak egin daitezen Eusko Tren zerbitzuari dagokionez Irun hiria hobetu dadin. Ez du orain RENFEri buruz hitz egingo, beste une batean egingo du, bestela gehiegi luzatuko litzateke eta. Baina Korporazioari iragartzen dio Irunen zeuden ibilgailu batzuk eramaten ari direla, 447 ibilgailuak, eta zerbitzurik ez duten ibilgailuak ekartzen ari direla, matxura asko dituztenak eta zerbitzu hobe bat ematea zaildu eta eragozten dutenak. Hori beste une batean esango du, baina iruditzen zaio gestioak egin beharko direla garraio publikoan ez gaitezen azken tximinoa izan, dirudienez, Espainia osoan. Hemen agindu zen "Civia" delako horiek ekarriko zirela, efikazia, ongizatea eta segurtasun maila altua eskaintzen dituzten unitateak direlarik, eta Asturias, Bilbo, Bartzelona, Santander, Zaragoza eta abarretan daude… Baina Gipuzkoan ez. Eta bitartean are eta okerragoak diren ibilgailuak ekarriko dizkigute.
Herritarren parte hartzeari dagokionez, esan beharra dauka, bere ustez, auzoz auzo bilerak egitea baino zerbait gehiago dela. Berari oso ongi iruditzen zaio Alkatea auzo guztietara joatea eta auzotarrekin biltzea eta beren proposamenak, kexak eta iradokizunak zuzenean entzutea. Baina berriz dio, herritarren parte hartzea zerbait gehiago da. Web atariaren bitartez iradokizunak eta proposamenak egin daitezen bidea ematea baino zerbait gehiago da. Erabakietan parte hartzea da. Ezker Batua-Berdeak taldeak konturatzen dira gehiegi delegatutako eta oso gutxi parte hartzen den demokrazia batean bizi direla. Trantsizio bat egin zen, eredugarritzat jo izan dena baina hainbeste ez dena, izan ere hauteskunde zerrendak itxiak, blokeatuak dira. Hauteskunde Legeak ahalbidetzen du men egitea eta Buruzagiaren edo Exekutiboaren lidergotza, zeharo presidentzialista den udal sistema da … Hau da, ezarritako Legeek eta Arauek eragozten dute, edo hobe esanda, zailtzen dute demokrazia parte-hartzailea. Eta era honetan, botoa baimen modura hartzen da eta hori Gobernu Zentralean ari da ikusten, hauteskunde kanpainetan agindutakoaren aurkako guztia egiteko. Horrek demokrazia edukiez hustutzen du eta herriaren borondatearen aurka doa. Millan jaunak ez du esaten hori Udal honek egiten duenik, baina bai egin eta sustatu beharko lukeela bere ustez eta ez da ari egiten, demokrazia parte hartzailea, gai askoren gaineko erabakia herritarren eskuetan utziz. Duela gutxi eman den adibide txar bat Berdintasun Planarekin egin den jarduera da. Enpresa bat kontratatzen da, Elhuyar, Berdintasun Teknikariekin elkarlana egiten da, Alardearen gaiari buruz diagnostiko bat egiten dute eta proposamen batzuk. Gainera, herritar multzo batek parte hartzen du web orriaren bitartez, non %80ak alardearen gatazkarako konponbideak proposatu eta planteatzen dituen, eta kontua da gero ez dela aipatzen, apartatu, baztertu egiten da eta Berdintasun Batzordeak, Emakume Elkarte desberdinen partaidetzarekin, urtebete eta gero burutzen ari zen lanean jaso gabeko aukera bat planteatzen da. Millan jaunak uste du hori ez dela herritarren parte hartzea erraztea. Badirudi parte hartzeak balio duela Gobernuaren jarrerak auzitan jartzen ez dituenean, baina auzitan jartzen dituenean, badirudi parte hartze hori ez dela gustatzen edo ezabatua da. Eta adibide txarra iruditzen zaio parte hartze zehatz horrekin jarraitu dena.
Ez da gehiago luzatuko. Beste gai batzuren inguruan ere hitz egin dezake, adibidez, Ingurumenaz, baina aipatu dituen gai hauetara mugatuko da. Hasieran esaten zuen bezala, medikuen hitzetan pazienteak tentsioa oso altu badu, eta gainera tenperatura altua badu, garbi dago pazientea gaixorik dagoela. Irunen kasuan, eta eztabaidara itzuliz, etxebizitzak eta langabeziak soilik adierazten dute hiriaren egoera ez dela ona, gaixotasun bat duela eta tratamendu egokia egin behar dela, eta jarraitzen ari diren tratamendua ez dela ari hiriak dauzkan zailtasunik eta arazorik garrantzitsuenak zuzentzen. Datu askorekin, aurpegi onarekin aurkez daiteke. Paziente batek itxura ona eduki dezake, baina barnetik gaixotasun larri bat eduki dezake. Eta Millan jaunak uste du horixe dela Irun hiriarekin gertatzen dena.

Esan berri dituen gauza guztiak kontuan hartuta, iruditzen zaio praktikoena eta garrantzitsuena dela egoera hori zuzentzen saiatuko diren neurriak egotea. Horregatik, Ezker Batua-Berdeak taldeak hainbat neurri landu ditu, ez dira asko, non proposatzen duten birziklatze, bereizte eta konpostatzeko instalazio bat sortu dadila. Baloratu dadila, baina serioski. Alokairu babestuko etxebizitzen multzo bat sortzeko lan egin dadila; aztertu eta ikusten saiatzea zein alorretan, zein dirurekin, zein pertsonek sustatu ditzaketen kooperatibak enplegu gehiago sortzeko helburuarekin … Eta horrela, Ezker Batua-Berdeak taldeak landu dituen neurri batzuk, eta bere garaian planteatu eta azalduko dituenak.Así pues, toma la palabra primer lugar el señor Millán, como portavoz de Ezker Batua-Berdeak. Quiere empezar esta intervención sumándose a la frase dicha por el señor Alcalde sobre el recuerdo a las víctimas del terrorismo. Él, que ha vivido en este Ayuntamiento como representante ya 15 años, conoce la situación que se ha vivido en años anteriores, y para él es una enorme alegría y satisfacción ver como los compañeros concejales vienen sin tener que traer vigilantes y con toda seguridad y tranquilidad a los Plenos y a las reuniones. Es un paso muy importante, y él opina que es necesario en estos momentos recordarlo, porque supone un avance en la libertad para todos.
Dicho esto, también tiene que manifestar que le llena de tristeza que todavía, 35 víctimas del GAL y del Batallón Vasco-Español no están teniendo el reconocimiento que deben de tener. Esta misma semana se hacía público por parte de un catedrático de la Universidad del País Vasco que, probablemente, esta actuación por parte de los Gobiernos de no atender a estas víctimas está siendo una prevaricación clara. En su opinión, esto no contribuye a la necesaria pacificación que hay que alcanzar entre todos. El señor Millán quería mencionarlo para que también se tenga en cuenta.
Entrando ya en el debate sobre el Estado de la Ciudad, no va a ser posible rebatir todas las cosas que él no comparte acerca de lo que ha dicho el señor Alcalde. Se va a limitar a algunas que a él le parecen las más importantes.
Si se hiciera una comparación entre un médico que tiene que tratar un paciente y la Corporación, que va a analizar la ciudad, hay que ver en qué estado se encuentra. Para ello, lo mejor es ver cómo está la tensión, cómo está la temperatura, que análisis de sangre hacemos, y en definitiva, cuáles son los indicativos más importantes que nos pueden revelar si esa ciudad se encuentra enferma o no.
En primer lugar, se refiere al tema del desempleo, para recordar rápidamente las cifras que se han dado. En este mes de marzo ya se llega a los 5.399 desempleados, un 18,4 % de la población activa. Es un 0,5 % más que en el mes de febrero, 132 más que en el mes de febrero. Es un 4 % más que la media de Gipuzkoa. Y hay otro dato importante: mientras que en marzo en Gipuzkoa crece un 0,9 %, en Irun crece un 2,1 %. Es decir, que no sólo Irun no se está acercano, si no que se está alejando de la media de Gipuzkoa. Se ve en la obligación de recordar que el paro representa la desesperación de muchos jóvenes y la frustración de muchas personas, de poder aportar a la sociedad y de poder desarrollar su proyecto personal. Y sobre todo en una situación en la que muchos de ellos son jóvenes y están perfectamente capacitados. El problema no es de ellos, sino de cómo se organiza la sociedad. Y estos datos, que alejan a Irun de la media de Gipuzkoa, indican, se quiera o no, que Irun Ekintzan no está dando los resultados que tendría que dar. No dice que no tenga medidas que sean positivas, como pueden ser el K-Biziak y otras. Pero no está dando los resultados que la ciudad necesita. En esos objetivos, está siendo un fracaso. O por lo menos, hay que reconocer que son absolutamente insuficientes.
El señor Millán echa de menos, y su Grupo va a hacer algunas propuestas en ese sentido, que se de una atención mayor, o al menos, que se le preste atención, al sector primario en la ciudad de Irun. La agricultura y la ganadería ecológica hoy en día son actividades en auge cuya demanda, además, está aumentando. Sin embargo, este Ayuntamiento no tiene ninguna actividad que promueva, en estos momentos, ese sector primario.
También echa de menos una actuación para promover el tratamiento de los residuos. El Ayuntamiento de Irun está a la espera de la decisión que adopten otras instituciones. En esta comarca hay suficientes residuos, y hay suficientes parados como para promover o impulsar plantas de triaje, de compostaje o de reciclaje. Es perfectamente posible, y es complementario con lo que se pueda hacer desde otras instituciones.
Según un estudio publicado esta misma semana, las únicas empresas que han creado empleo en los últimos años son las Cooperativas. Con mucha diferencia con el resto de empresas. El señor Millán echa de menos que este Ayuntamiento promueva, impulse y ayude a crear cooperativas. El Grupo Ezker Batua-Berdeak tampoco ve bien como este Ayuntamiento realiza las subcontrataciones. Hay una pérdida clara de las condiciones de trabajo, y por ejemplo, todos han conocido en estos dos últimos años, lo que ha ocurrido con los 80 trabajadores de ambos Polideportivos, donde ha habido una pérdida clara de condiciones salariales como consecuencia de las subcontrataciones. Debe decir que es cierto que en este Ayuntamiento ha sido capaz de ir reduciendo su endeudamiento en una situación de crisis económica, pero en la cuál también, los empleados públicos han venido a perder en estos últimos 6-7 años, un 30 % de poder adquisitivo. Por ejemplo, en el último Pleno se aprobaba incrementar las Tasas de algunos servicios el IPC, pero sin embargo las retribuciones salariales siguen estando congeladas. Obviamente, eso permite un margen de ahorro que, en gran parte, ha sido también gracias a los empleados públicos y a los empleados de las distintas subcontrataciones. La actual crisis, y que algunos califican como similar a la de 1.929, no es una crisis como la de los años setenta, en que se pudo tapar por medio del endeudamiento, hasta que ya ha estallado, sino que es una crisis del sistema capitalista en el cuál las medidas neoliberales están siendo totalmente ineficaces e inútiles. Por tanto, se necesitan medidas en este Ayuntamiento, aquí también, en lo local. Medidas que sean de alternativas al capitalismo. No se trata sólo de apoyar al que quiera crear una empresa, sino que hay que ver si esa empresa es cooperativa, si genera empleo. El señor Millán ha visto Proyectos que se han impulsado y se han apoyado por personas que estaban en el desempleo, pero tampoco tenían un nivel económico deficiente, y al final tampoco era mucho empleo el que se generaba. Opina que hay que seleccionar muy claramente cuáles son esas medidas que sí son alternativas al capitalismo dentro de la propia sociedad, para poder impulsarlas y desarrollarlas. Él constata que hay cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo.
Así pues, y siguiendo con el ejemplo que ha señalado anteriormente, una de las cosas que mide el médico es la tensión. En este Pleno, lo primero que se ha analizado es el desempleo, y aquí hay enfermedad. La ciudad irunesa está enferma. Tiene un nivel de desempleo alto. Es verdad que hay otras ciudades mucho más enfermas. Por supuesto. Pero eso no quita que no haya una enfermedad y que haya que actuar en un sentido que, el Grupo Ezker Batua-Berdeak, entiende que no se está actuando.
Otro tema a analizar es el acceso a la vivienda. También aquí nos encontramos con una enfermedad grave. Miles de iruneses no tienen acceso a la vivienda. No pueden emprender un proyecto de vida. El compromiso, nunca realizado, de que el 25 % de la vivienda pública sea de alquiler, es absolutamente insuficiente y se ha quedado totalmente obsoleto. Hoy en día, el 100 %, o el 90 % como mínimo, deberían ser viviendas de alquiler. San Miguel-Anaka no se puede desarrollar porque no hay instituciones públicas que apuesten por las viviendas de alquiler. Nada más. Si no, sería perfectamente realizable. No se refiere únicamente al Ayuntamiento. Evidentemente, debería ser el Gobierno Central o el Gobierno Vasco quienes lo hicieran, pero claro, están preocupados en apoyar a los sectores financieros, y no hay dinero para los de abajo. Así de sencillo. Pero San Miguel-Anaka sería posible. Sin embargo, ahora hay que afrontar un problema como el de San Miguel-Anaka en estos momentos, que va a llevar a tener que hacer y declarar Áreas de Rehabilitación integrada para una serie de viviendas, que va a suponer un desembolso para el Ayuntamiento importante, se hablaba de cerca de tres millones de euros en un compromiso plurianual, y hay que decir también que, este Proyecto frustrado con el PERI actual en San Miguel-Anaka, no es un problema que viene de hace 30 ó 50 años sólo. Hay también una responsabilidad en el Gobierno actual, porque hace tan sólo tres años, en las Elecciones Municipales últimas, y tiene los documentos que lo acreditan, los cuáles lee textualmente: "San Miguel-Anaka arrancará en 2.011 con siete millones del Gobierno Vasco". "Arriola - el anterior Consejero de Vivienda - estima que las primeras VPO de San Miguel-Anaka llegarán en 2.014". "Urbanismo asegura que las máquinas entrarán en San Miguel-Anaka en 2.011". Es decir, en las Elecciones Municipales de 2.011, ya este Gobierno había creado unas falsas expectativas sobre San Miguel-Anaka. Y han pasado ya tres años de crisis. Con esto, no pretende el señor Millán recordar el pasado, pero sí decir que no ha habido una respuesta a la vivienda adecuada en los últimos años, y que es hora de que este Gobierno Municipal, más allá de las responsabilidades que puedan tener el Gobierno Vasco, la Diputación o el Gobierno Central, emprenda la voluntad de realizar un parque público de viviendas de alquiler, y que realmente se dediquen partidas presupuestarias adecuadas e importantes.
Continuando con otros aspectos a medir para ver el estado de la ciudad, el señor Millán dice que va a tratar a continuación el tema de la Movilidad. Tiene que reconocer que se han producido avances en la Movilidad. Irun 30 ha supuesto una mejora para la ciudad: se han reducido accidentes, se ha reducido el tráfico motorizado, la velocidad, y hay una ligera mejora en el uso del transporte público. Pero son medidas insuficientes. Antes afirmaba el señor Alcalde que Irun es una ciudad que se puede caminar. Bueno, hay muchas personas mayores que tienen dificultades para andar por las aceras. Ya se sabe que hay un uso de las bicis por las aceras, y habrá que tomar medidas para que las bicis puedan ir con seguridad por la calzada. Insiste, habrá que tomar medidas, y habrá que tener menos miedo de hacerlo. Incluso, si es necesario, habrá que sancionar.
Por no extenderse mucho, y con respecto a este mismo tema de la Movilidad, tiene que decir que considera inadmisible el compromiso que se ha hecho público esta misma semana en el Gobierno Vasco, entre el PNV y el Partido Socialista. Resulta que se va a apoyar la pasante de Donostia, y se van a invertir 165 millones de euros en la pasante de Donostia, en el metro de Donostia, después de que aquí, hace dos años, se aprobara una moción en la cuál se solicitaba al Gobierno Vasco que hiciera las inversiones precisas para que Eusko Tren tenga hacia Irun la misma atención que esta teniendo hacia el resto de Gipuzkoa. El señor Millán no está diciendo que se vayan a hacer las inversiones en el centro de Irun, porque todos saben que está pendiente la remodelación de los espacios ferroviarios. Pero por lo menos hasta Ventas, se podía hacer la doble vía perfectamente. Añade que ya hay algunos trayectos en que esto se ha hecho. Y los siete minutos en horas punta que en estos momentos disfruta toda Gipuzkoa hasta Oiartzun, que los disfrute también Irun, y que pueda disponer de ellos. Por tanto, el señor Millán considera que es inadmisible que el PNV y el PSOE, después de que se llegase a ese acuerdo en esa Moción que se aprobó en este Ayuntamiento, lleguen a ese acuerdo olvidándose de Irun. Además, cuando es Irun quien ha puesto el suelo para esas instalaciones de Eusko Tren en Araso, que han supuesto una importante mejora para la empresa. Considera que eso es una discriminación. ¿Acaso los ciudadanos de Irun no tenemos derecho de disponer también de esa frecuencia, igual que el resto de los ciduadanos de Gipuzkoa? El Grupo Ezker Batua-Berdeak va a hacer también una propuesta para que este Gobierno se implique, apueste, y exija al Gobierno Vasco que también aquí se hagan inversiones que mejoren la ciudad de Irun en lo que respecta a Eusko Tren. No va a hablar ahora de RENFE, ya lo hará en otro momento, porque si no se extendería demasiado. Pero anuncia a la Corporación que se están llevando vehículos que había en Irun, las 447, y se están trayendo vehículos que no tienen servicios, que tienen muchas averías, y que dificultan e impiden un mejor servicio. Eso lo dirá en otro momento, pero considera que habrá que hacer gestiones para que en el transporte público no seamos el último mono, al parecer de toda España. Aquí se prometieron las "Civia", que son unas unidades que prestan una eficacia, un bienestar y una seguridad muy altas, y las hay en Asturias, Bilbao, Barcelona, Santander, Zaragoza… Pero en Gipuzkoa no. Y sin embargo, nos van a traer vehículos todavía peores.
Respecto a la participación ciudadana, tiene que decir que, en su opinión, es algo más que reunirse con los vecinos barrio por barrio. A él le parece muy bien que el Alcalde vaya por todos los barrios y se reúna con los vecinos, y que escuche directamente las propuestas, quejas y sugerencias. Pero insiste, la participación ciudadana es algo más. Es algo más que facilitar a través de la web que se hagan sugerencias o propuestas. Es participar en las decisiones. En el Grupo Ezker Batua-Berdeak son conscientes de que viven en una democracia excesivamente delegada, y muy poco participativa. Se hizo una transición llamada modélica que no lo es tanto, en la cuál las listas electorales son cerradas, bloqueadas. La Ley Electoral hace que se favorezca la sumisión o el liderazgo del Jefe, o de la Ejecutiva, es un sistema municipal excesivamente presidencialista… Es decir, las Leyes y Normas establecidas impiden, o mejor dicho, dificultan la democracia participativa. Y de esta forma, el voto se toma como una patente de corso, y eso se está viendo en el Gobierno Central, para hacer todo lo contrario de lo que se prometió en las campañas electorales. Eso vacía la democracia de contenido y violenta la voluntad popular. El señor Millán no dice que esto lo haga este Ayuntamiento, pero sí debe de hacer y promover, en su opinión, y no lo está haciendo, la democracia participativa, dejando en manos de los ciudadanos la decisión en muchas cuestiones. Un mal ejemplo muy reciente es la actuación con el Plan de Igualdad. Se contrata a una empresa, Elhuyar, colaborando con Técnicas de Igualdad, donde elaboran un diagnóstico sobre el tema del Alarde y unas propuestas. Además, participan también un conjunto de ciudadanos a través de la página web, donde un 80 % propone y plantea resoluciones para el conflicto del Alarde, y luego resulta que eso se omite, se aparta, se deja a un lado, y se plantea una opción que no estaba recogida en el trabajo que se venía realizando después de un año en la Comisión de Igualdad, con la participación de las distintas Asociaciones de Mujeres. El señor Millán cree que eso no es facilitar la participación ciudadana. Parece que la participación vale cuando no pone en cuestión las posiciones del Gobierno, pero cuando las pone en cuestión, esa participación parece que no gusta, o es eliminada. Y le parece un mal ejemplo el que se ha seguido con esa participación concreta.

No va a extenderse más. Podría hablar también de otros temas, como por ejemplo Medio Ambiente, pero se va a limitar a estos temas que ha mencionado. Porque como decía al principio, si en términos médicos, el paciente tiene la tensión muy alta, y además tiene temperatura alta, evidentemente, el paciente está enfermo. En el caso de Irun, y volviendo al debate, solo la vivienda y el desempleo indican que el estado de la ciudad no es bueno, que tiene enfermedad y que hay que hacer un tratamiento adecuado, y que el tratamiento que se está siguiendo no está corrigiendo las dificultades y problemas más importantes que tiene la ciudad. Se puede presentar con muchos datos, con una cara amable. Un paciente puede presentar buen aspecto, pero puede tener una grave enfermedad por dentro. Y el señor Millán opina que eso es lo que ocurre con la ciudad de Irun.


De acuerdo con todo lo que acaba de exponer, cree que lo más práctico y lo más importante es que haya medidas que intenten corregir esa situación. Por eso, el Grupo Ezker Batua-Berdeak ha elaborado unas cuantas, tampoco son muchas, donde proponen que se estudie la creación de una planta de reciclaje, triaje y compostaje. Que se valore, pero en serio. Que se trabaje por crear un parque de viviendas de alquiler protegido; que se estudie y se intente ver en qué campos, con qué dinero, qué personas pueden promover cooperativas con el fin de que se genere más empleo… Y así, una serie de medidas que el Grupo Ezker Batua-Berdeak ha elaborado, y que en su momento plantearán y expondrán.
Jarraian de Bengoechea andreak esku-hartzen du, bai Alkate jaunaren eta bai Millan jaunaren esku-hartzeak entzun eta gero. Talde Popularrak kontrako bi mutur ikusi ditu islatuta eta beraiek, beren aldetik, beren jarrera markatzen saiatuko dira.
Alkate jaunak adierazi duen bezala, zalantzarik ez dagoena da, Irun, une hauetan, herrialdearen gainerakoak bezala, ziurrenik gerra ondorengo krisirik okerrenetan sartuta dagoela. Eta zergatik esaten du krisirik okerrena dela? Egia da, gogoratu den bezala, agian ez garela iritsi Aduanen gorabeheren ondoren eduki genuen langabeziara, baina garai hartako krisi hura oso kokatuta zegoen eta, beraz, ingurukoengandik laguntza jaso zitekeen egoera horretatik irteten lagunduko zuten lokarriak sortzen. Hala ere, une hauetan gure ingurua ere Irunek adinako krisi betean sartuta dagoenez, uste du esan daitekeela Irunek gerra ondorenetik bizi duen krisirik okerrena bizi duela. Denok probetu gara. Eta hori da errealitatea. Pobretu gara faktore pilo batengatik, baina gaur egun denok pobreagoak gara. Areago, esan daiteke azkeneko hilabete hauetan puntu bateraino zuzentzen ere ari dela kontua, izan ere ikusten da nola erosketa saskian ezinbestekoak diren produktuak prezioz jaisten hasi diren, edo baita ere produktu berriak sortu direla askoz ere prezio baxuagoetan. Lehenengo herritarrek pobretu behar izan dute eta, gero, noski, herritarrak kontsumitzaileak direnez, oinarrizko produktuen prezioak ere jaisten hasi dira. Gainera, denek dakiten bezala, deflazioan erortzeko arriskua dugu. Berak dio ez diezaiotela eskatu zer den azaltzea, baina ekonomilariek diote oso gauza txarra dela.

Horri aurre egin beharko zaio. Baina Talde Popularraren iritziz, honen guztiaren gauzarik okerrena da, paralizatzen gaituen krisia, itxaropenaren krisia dela. Datu ekonomikoak latzak izan daitezke. Baina Talde Popularrarentzat, Estatistika guztietan karga negatiborik handienetako bat duen galderetako bat da, herritar bati ondorengoa galdetzen diotenean izaten da: "Zuk zer uste duzu, datorren urtea aurtengoaren berdina, hobea edo okerragoa izango dela?" Eta izan dira hilabeteak herritarrek, gehiengo batek, zera esaten zutela: "Okerrago egongo gara". Hori beldurgarria da, izan ere, itxaropen ezak denok paralizatzen gaitu. Zorionez, badirudi barneko meseta horretan gaudela, ez alturako meseta batean, baizik eta barneko meseta batean, non gero eta herritar gehiago hasita dagoen etorkizunean itxaropena edukitzen eta hasita dauden esaten datorren urtea berdina edo hobea izango dela. Eta zenbatu ezina den zerbait da, ez direlako ari datu zenbagarri bati buruz hitz egiten, adibidez, langabezia, PIBaren diru-sarrerak bezala, baina Talde Popularrarentzat funtsezko datua da. Eta hori Irunen ere gertatzen da.


Ikuspegi horren aurrean, Talde honen planteamendua zera da, ezinbestekotzat jotzen dutela, eta ideia hau bereziki azpimarratzen du, kapital soziala eraikitzea. Kapital sozial bezala ulertzen dute herritar guztiek sentitu dezatela elementu garrantzitsu bezala Irungoak izatearena, eta Iruni esku bat botatzeko prest egotearena. Talde Popularrak agintealdi honen hasieratik frogatu du hori eta Gobernuari laguntzeagatik salatua izan da. Ez da horrela. Talde Popularrak Iruni bota dio esku bat. Eta horregatik, Alkate jaunaren hitzaldian aitorpen hori faltan bota du. Bere hitzaldiaren amaieran zera esaten zuen: "Bakarrik gobernatu dugu, eta bakarrik gobernatu dugun arren jakin izan dugu …" Hau da, Gobernuko Taldeari buruz ari zen. Alderdi Sozialistari buruz. Bakarrik gobernatzen dute eta jakin izan dute, de Bengoechea andreak ez dauka horretan inongo zalantzarik. Baina Udalbatza honetako Taldeak dira ulertzen jakin izan dutenak Gobernuko Taldeari esku bat bota behar zitzaiola Irunek aurrera egin dezan. Eta une desberdinetan, batzuetan batzuk izan dira eta besteetan besteak izan dira, Alkate jaunari eta bere Gobernuari esku bat bota diote Irunek aurrera egin dezan. Kapital soziala sortu behar delako. Edo gutxienez Talde Popularrarentzat, Gobernu Sozialistari kalte egitea baino garrantzitsuagoa delako Irungo hiriari on egitea. Horixe izan da Talde Popularraren jardueraren helburua agintealdi honetan guztian.

Beste gai batzuen inguruan hitz egin baino lehen, bai esan nahi diola Alkate jaunari, berak adibidez, noski, bera delako Alkatea, gauza asko hartu dituela beretzat. Eta eskubidea du hori egiteko, berriz dio, bera delako Alkatea. Baina herritarren parte hartzeaz hitz egiten duenean, ezin izan diote pentsatzeari utzi paternalismo pixkat zegoela. Berak zerbait oso garrantzitsu batez hitz egin du eta hemen daude pertsonak, adibidez, adinekoei laguntzeko programa horiek guztiak. Zein etortzen da exijitzen, Nagusilan eta Udalbatza honetan dauden pertsonak ez badira, era horretako programak egin daitezen? Eta Gobernuko ekipoak meritu handia eduki du proposamen horren garrantzia aitortu eta abian jartzerakoan. Baina berari zail egiten zaio Udalbatza honetan aipatu diren gauza batzuk aipatzea proposamenaren jatorria zein izan den aipatu gabe. Horixe izango litzateke bidezkoa. Hori izango litzateke kapital soziala egitea eta horrek egingo luke Areto honetan dauden pertsonek zera esatea: "Ni baliagarria izan naiz. Nik kooperatu egin dut". Beraz, herritarren parte hartzeaz hitz egiten denean, ingelesez "feedback" deitzen den horretaz hitz egin behar da. Itzulera. Berak esan behar badu adineko pertsonei laguntzeko oso programa garrantzitsuan abian jarri dela, hau esateko obligazioa du: "Nagusilanek egin zuen proposamenari esker". Beste gauza batzuez ere hitz egin da, adibidez, Hirigintzan genero ikuspegia sartu dela. Egia da. Baina Talde Popularrak aipatu izan duen bakoitzean, bakoitzean, feedback hori, itzulera egin du eta zera esan du: "Irungo Elkarte Feminista baten proposamenari esker". Horrek kapital soziala sortzen du. Horrek sortzen duena da jendea baliagarri eta beharrezko sentitzea. Inork ezin ditu gauzak garatu berari tokatzen bazaizkio, eta noski, eskertzekoa da, eta bereziki Talde Popularrak bere aitortza adierazi dio Alkatetzari ongi egin dituen gauza piloan, baina benetan nahi dena parte-hartze soziala bada, zirkulua itxi behar da. Zirkulua ixtea aitortza da, eskertza. Gauza bera gertatzen da Alkate jaunak taxi busari buruz hitz egiten duenean, Talde Popularraren proposamena dena, edo Belaskoenea eskolako teilatuari buruz hitz egiten duenean, hau ere beraien proposamena dena. Eusko Alderdi Jeltzaleak egin dituen proposamen batzuez ere hitz egin du, edo bildu Taldeak egindakoei buruz ere bai. Alkate jaunak esan dezake: "Ez da beharrezkoa, hiriari buruz hitz egiten ari naiz". Ongi. Baina de Bengoechea andreak esaten du gauzak denen artean egiteari buruz hitz egiten ari direla, aurrera ateratzeko modu bakarra delako, gauzak denen artean eginez, Korporazioa osatzen duten Talde Politiko desberdinen arteko diferentziak gordez beste momentu baterako, eta hiriak gaur egun bizi duen krisi eta larrialdi egoera honetan, gauzak elkarrekin eginez. Eta horretarako, denen buru dagoen pertsonak, Alkatea da pertsona hori, lokarriak estutu behar ditu. Eta hori egiteko modu erraza eta oinarrizkoa aitortu. Talde Popularrak faltan bota du alderdi hori Alkate jaunaren diskurtsoan. Sarriago egitea eskertuko lukete.
Alkateak hiriaren egoera on bat margotu du eta Talde Popularrak horrekin bat egiten du, izan ere, une honetan, kapital sozial hori sortzeko eta itxaropena sortzeko, herritarrei transmititu behar zaiena da Irunek daukan gauza on guztia. Gauza on piloa du eta hobetzeko gauza piloa ere bai, eta horretarako daude gainerako Taldeak. Ia guztiarekin bat egiten dute, eta ez du guztia esaten ez delako gauza guztiez gogoratzen, eta agian guztia esaten du eta gerta liteke gero, gogoratzen duenean, berak esatea: "Hori astakeria!". Baina Alkate jaunak adierazitakoaren globaltasunaren barnean, Talde Popularrak ontasun horiekin, itxaropen horrekin bat egiten du. Gauza batzuk faltan botatzen dituzte eta ez da kexa bat horiek faltatzea. Normala da. Zerbaitetarako daude, falta diren gauzak proposatzeko. Berriz dio, ez da kexa bat.
Jarraitzen du adierazten, hala ere, Korporazioaren gainerakoek dakiten bezala, Talde Popularrak kontzientzia irmoa du Irunen Ingurumenaren Sektorean eta Lehen Sektorean askoz gehiago egin daitekeela. Millan jaunari zuzentzen zaio eta esaten dio garapen ekonomiko jasangarri baterako garapen ekonomikoaren, ingurumen garapenaren, garapen jasangarriaren potentzialitate bat dela. Talde Popularrak uste du Irunen ingurumenaren alorrean espazio kopuru handia dagoela eta ez dela nahikoa egin. Adibidez, Aiako Harriko parke osoari buruz ari da. Ingurumenaren ezagutza sustatzeko espazio bikaina, alor horretan lanpostuak sortzeko, kapital soziala sortzeko, Irun osoak bisitatu, ezagutu eta horretaz harro sentitu dadin lan eginez. Eta hala ere, norabide horretan oso gutxi egin da. Berak uste du baserritar guztiek eta zentzuzko jende guztiak badakiela bai inguru urbanoak eta bai inguru naturalak behar dutela Lehen Sektoreari dedikatutako perimetro bat oreka lortu ahal izateko. Eta hau esatea ez da paternalista planean joatea. Batzuetan jendeak barre egiten du, baina kontua da basoa Larreunditik, Prudencia Arbide kaletik igotzeko zorian dagoela. Komenigarri den koltxoi naturala galtzen ari da. Hori, kontuan hartu gabe badagoela marka bat, Talde Popularrak ulertzen duenez "Bidasoa" marka izan beharko lukeena, kalitatezko produktuena, produktu seguruekin, eta hedatu beharko litzatekeena. Eta kontuan hartuta baita ere Gipuzkoan badagoela berezitasun bat eta zera da, lehen sektorera dedikatzen den biztanleriaren portzentaje txiki horren adinaren bataz bestekoa Gipuzkoako gainerakoan baino askoz ere baxuagoa dela. Hau da, jende gaztea dagoela. Horixe da, adibidez, Talde Popularrak faltan bota duena. Baina ez da kexa bat, besterik gabe, espazio berriak ireki behar direla esatea da.

Talde Popularrak laneko alor gehiago eskaini nahi ditu. Agenda 21 berraztertu dadila eskatu nahi dute. Idatzi zenean ere beraiek ez ziren gustura gelditu eta ikusten dutena da dokumentu desberdinetan Agenda 21 agertzen dela, eta beraiek uste dute mantra bezala gehiago ageri dela, nahiz aitortzen duten agian beraiek daukaten iritzi hau ez ezagutzeagatik gehiago izan daitekeela. Eskatzen du berriz eseri daitezela eta horri buruz berriz hausnartu dadila. Proposatu nahi duten zerbait da.


Kulturako gaiei buruz hitz egin nahi du orain. Talde Popularrak berresten du Alkate jaunak esan duena. Irunek eta Irungo herritarrek egin duten ahalegina kultur jarduerak dibertsifikatzeko, oso handia da. Talde Popularra harro sentitzen da aurrekontuko kontu-sailak sortu, exijitu eta lortu dituelako kultura gaztea deitzen den horrentzat, izan musika, izan bideojolasak, izan komikiak… Baina hemendik 50 edo 100 urtera XX. mende amaierako eta XXI. hasierako kultura klasikoa izango dena. Horretaz harro sentitzen dira. Eta beste alor askotan ere dibertsifikatu egin da. Baina eskari bat egin nahi dute: ikusten dutena da Irungo jarduera kulturala nitxoetan banatuta dagoela. Horrekin esan nahi duena da, adibidez, pertsona talde bat badagoela Luis Mariano Lirika Elkarteak antolatzen dituen jardueretara joaen dena. Beste bat rock kontzertuetara. Beste bat margo erakusketa edo lehiaketetara joaten dena. Nitxo hauetako bati galdetzen bazaio ea badakien zer egiten den besteetan, ez daki. Eta hori beraiek egiaztatu ahal izan dute. Hau da, kultura zabala da, ia mundu osoari eskaintzen dio bere nitxoa, baina oso partituta. Irungo kapital sozial hori bilatzen laguntzeko, Talde Popularrak Udal Gobernuari eskatu nahi dio Plan bat egin dezala Irungo herritar guztiek eduki dezaten "Irun, kulturaren hiria" ideia, eta kanpokoek ere bai, eta batez ere etorri daitezela eta utz dezatela dirua hemen. Berriz dio, ahalegin handiak egin dira, baina oso partekatuta daude. Eta Irungo Udalak sustapenerako dituen plan horien barnean ziuraski eduki beharko litzateke aipatutako "Irun, kulturaren hiria" ideia sortzearena. Izan ere, Donostia ez den beste inongo hirik ez duten bezala, badaukagulako klasikoa deitzen den kultura, gaztea deitzen den kultura … Ia erabat nitxo guztiak okupatzen dira. Beraz, Talde Popularrak eskatzen du horien inguruan kapital soziala sor dadila.

Badago gai bat Alkate jaunak hitz egin ez duena, kezkagarria dena, eta benetan ahalegin bat egin behar dena. Genero indarkeriaz hitz egin da, gai kezkagarria, baina ez da hitz egin herritarren segurtasunari buruz orokorki. Duela gutxi, uste du gogoratzen duela Barne Departamendua izan zela, esan zuen Irun zela gai horretan Gipuzkoako laugarren hiririk problematikoena. De Bengoechea andreak esaten du zerbait egin beharko dela. Batzuetan, beraiek galdetzen dutenean, zera esaten diete: "ez, ez, Irun oso hiri segurua baita". Eta konturatu dira hori egia dela, inseguritatea txikia delako. Baina horrek gogora ekartzen dio norbait medikuarengana joaten denekoa oso gaizki dagoelako eta esaten dio: "Ez duzu ba ezer". Noski, medikua ohituta dago gaixo terminal bat etortzearekin, eta norbait joaten denean jota uzten dion gripe batekin, esaten dio: "Jesus hori txorakeria. Hori ez da ezer eta". Bere ustez, antzeko zerbait gertatzen da. "Baina etxean sartu besterik ez zaizkizu egin eta lapurreta egin. Hori ez da ezer". Eta susto bat baino ez badizute eman. Hori ez da ezer". Bada bai. Hori gertatu zaien pertsonek benetako drama bezala bizi dute, objektiboki ezer ez bada ere. Gu egoten garen bezala, gripea dugunean.


Alkate jaunak adibideez hitz egiten zuen, eta de Bengoechea andreak esaten dio beste adibide bat jarriko diola. Ez du izena esango, ez da hainbestera ausartzen. Baina gizon bat gogoratzen du, eguberri hauetan erabaki zuena erregetako opariak autoan utziko zituela Errege egunera arte. Eta Errege egunean jaisten da eta kontua da autoan sartu zitzaizkiola eta opari guztiak eraman zizkiotela. Eta alkate jaunak esan diezaioke: "Bah, hori txorakeria, hori gripea da". Bada, han antolatu zen dramatzarra … Izan ere hark pentsatu zuen: "Beno, Erregeak, oso diskretuak direnez, opariak autoan utziko ditu". Eta urtarrilaren 6ko goizean jaisten da oparien bila eta aurkitzen duena da autoa irekita eta familiarentzako Errege oparirik ez. Hau gertatutako kasua da. Joan den eguberrietan gertatu da. Talde Popularrak uste du benetako ahalegin bat egin behar dela.
De Bengoechea oso kezkatuta dago Behobiako merkatariengandik jasotzen dituen kexa guztiengatik. Berak ez daki ea benetan ezin daitekeen ezer egin, baina kontua da berak egun batean bai eta bestean ez ikusten duela. Berak ez daki nondik atera diren datuak, berari gustatuko litzaioke ikustea Estatistika horiek, non esaten den Irun dela alkohol eta droga gutxien kontsumitzen den hiria. Zuzendariak esaten badu sinistu egin beharko zaio. Orain, Behobian … De Bengoechea andreak Udalbatza honetan esaten du eta denen aurrean esaten du: droga banatzeko gune sinesgaitza da. Bera Behobiara joaten da eta bat hemen dago, bestea han dago, besteak lagundu egiten dio, besteak palaxu batzuen artean dauka merkantzia … Eta behin eta berriz, behin eta berriz …. Behobiako jendea nazkatuta dago. De Bengoechea andreak galdetzen du ea ezin den ezer egin. Alkate jaunari esaten dio Talde Popularrak bat egiten duela Irungo puntu fuerteekin. Baina bere egitekoa da falta diren gauzak markatzea. Hauek guztiak gauzatuko dira berak gogoratzen duenez aurkeztu dituzten hogei proposamenetan. Zerbait kentzeko prest daude beharrezkoa balitz. Baina hogei proposamen dituzte.
Beste bat gai honetan: gazteen arteko indarkeria. Ez dauzkate daturik, baina badituzte testigantzak. Eskatu nahi dute gazteen arteko indarkeriari buruzko ikerketa bat egin dadila. 14 urtetik 18 edo 19 urtera arteko gazteez hitz egiten ari da. testigantzak oso kezkagarriak dira. Talde Popularrak ikerketa bat eskatuko du jakiteko zer ari den gertatzen. Bere garaian eskatu zuten bezala, eta berak uste du oraindik ia urtero ari direla eskatzen eta ez dute lortzen, uste du gogoratzen duenez iaz ez zutela eskatu, eta zera da, nagusien arteko indarkeriari buruzko ikerketa bat. Antzeko zerbait lortu dute, baina uste dute sakondu beharreko zerbait dela, adibidez, genero indarkeriarekin egin den bezala.
Ez da gehiago luzatuko, Talde Popularraren jarrera oinarrituko delako egingo dituzten erabakitzeko proposamenetan. Baina laburpen bat egingo du: ados hiriaren alderdi positiboekin, egia delako. Talde Popularrak sentitzen du Alkate jaunak ez ixtea konfiantzazko zirkulua, ekarpenak aitortuz eta eskertuz, ez jada Talde Politikoena, azken batean "sufritzeko jaio direlako", baina bai herritar guztiena, askotan egiten duelako eta benetan hori delako behar den itzulera mundu guztiak sentitu dezan benetan parte hartzen duela. Eta gero hitz egingo dute, beren erabakien bitartez, hobetu ditzaketen gauza haiez guztiez.

Azkeneko kontu bat gehitzen du. Millan jaunari esan zion, Aurrekontuei buruzko azkeneko Udal Batzarrean, Alderdi Popularrak onartu egingo zuela, nahiz eta Irungo Udalaren edo Administrazio Zentralaren eskumena ez izan, alokairuko etxebizitzen gaia. Eta iragartzen du Talde Popularrak gai horren inguruan ere proposamen bat egingo duela.A continuación interviene la señora de Bengoechea, una vez escuchadas las intervenciones tanto del señor Alcalde como del señor Millán. El Grupo Popular ha visto reflejados dos polos opuestos, y ellos por su parte, van a intentar marcar su posición.
Como ya ha señalado el señor Alcalde, de lo que no hay duda es de que Irun, en estos momentos, está inmersa, como el resto del país en, probablemente, la peor crisis después de la posguerra. ¿Y por qué dice que es la peor crisis? Porque es cierto que se ha recordado que quizá no se haya alcanzado la cifra de desempleo que se alcanzó después de las Aduanas, pero en aquella época era una crisis muy localizada y, por tanto, se podía echar mano del entorno para crear lazos que ayudaran a salir de esa situación. Sin embargo, como en este momento el entorno está tan en crisis como Irun, cree que se puede decir que es la peor crisis que ha vivido Irun desde la posguerra. Todos nos hemos empobrecido. Y esa es la realidad. Nos hemos empobrecido por multitud de factores, pero todos somos hoy más pobres. Es más, de hecho, en estos últimos meses se está corrigiendo hasta cierto punto, porque se ve como productos indispensables de la cesta de la compra empiezan a bajar de precio, o también se crean nuevos productos con precios mucho más económicos. Primero se han tenido que empobrecer los ciudadanos y después, lógicamente, los ciudadanos son consumidores, y están empezando a bajar también los productos básicos. De hecho, como todos saben, corremos el riesgo de una deflación. Dice que no le pidan que explique lo que es, pero los Economistas dicen que es una cosa fatal.
Eso es algo a lo que hay que hacer frente. Pero en opinión del Grupo Popular, lo más terrible de todo esto, la crisis que nos paraliza, es la crisis de esperanza. Los datos económicos pueden ser demoledores. Pero para el Grupo Popular, una de las preguntas que en todas las Estadísticas es de las que tiene una mayor carga negativa, es cuando le preguntan a un ciudadano: "¿Usted qué, cree, que el año que viene va a estar igual, mejor o peor que ahora?" Y ha habido meses en que los ciudadanos, mayoritariamente, decían: "Estaremos peor". Es algo estremecedor, porque la falta de esperanza paraliza a todos. Afortunadamente, parece que estamos en esa meseta interior, no una meseta en altura, sino una meseta interior, en la que cada vez más número de ciudadanos empieza a tener esperanza en el futuro, empiezan a decir que el año que viene estará igual o mejor. Y algo que no es cuantificable, porque no se está hablando de un dato cuantificable, como lo son, por ejemplo, el paro, los ingresos el PIB, para el Grupo Popular es un dato fundamental. Y esto también pasa en Irun.

Ante esta perspectiva, el planteamiento de este Grupo es que consideran que es imprescindible, y recalca mucho esta idea, construir capital social. Por capital social entienden que todos los ciudadanos sientan como elemento importante su pertenencia a Irun, y estén dispuestos a echar una mano a Irun. El Grupo Popular lo ha demostrado desde el principio de este mandato, y se les acusaba de echarle una mano al Gobierno. No es así. El Grupo Popular ha echado una mano a Irun. Y por eso, en la intervención del señor Alcalde, han echado en falta ese reconocimiento. Al final de su intervención decía: "Hemos gobernado en solitario, y aunque hemos gobernado en solitario hemos sabido…." Es decir, se estaba refiriendo al Equipo de Gobierno. Al Partido Socialista. Gobiernan en solitario, y han sabido, a la señora de Bengoechea no le cabe la menor duda de ello. Pero son los Grupos de este Pleno Municipal los que sí han sabido entender que había que echar una mano al Equipo de Gobierno para que Irun saliera adelante. Y en distintos momentos, unas veces han sido unos, otras veces han sido otros, han echado una mano al señor Alcalde y a su Gobierno para que Irun saliera adelante. Porque hay que crear capital social. Y al menos para el Grupo Popular, más importante que perjudicar al Gobierno Socialista, muchísimo más importante, es beneficiar a la ciudad de Irun. Ese ha sido el hilo conductor de la actuación del Grupo Popular durante todo este mandato.


Antes de hablar de otros temas, sí que quiere decirle al señor Alcalde que él, por ejemplo, lógicamente, porque él es el Alcalde, se ha arrogado muchas cosas. Y tiene derecho a hacerlo, insiste, porque él es el Alcalde. Pero cuando habla de participación ciudadana, no han podido evitar pensar en un cierto paternalismo. Él ha hablado de algo importantísimo, y están aquí las personas, como son todos esos programas de acompañamiento a los mayores. ¿Quién viene exigiendo, si no es Nagusilan y personas que están presentes en este Pleno, que se haga ese tipo de programas? Y el Equipo de Gobierno ha tenido el gran mérito de reconocer la importancia de esa propuesta y ponerla en marcha. Pero a ella le parece difícil mencionar varias cosas de las que se han dicho en este Pleno sin mencionar cuál ha sido el origen de la propuesta. Eso sería lo justo. Eso sería hacer capital social, y eso haría que personas que están hoy presentes en esta Sala digan: "Yo he sido útil. Yo he cooperado". Por tanto, cuando se habla de participación ciudadana, hay que hablar de lo que se llama en inglés el "Feedback". El retorno. Si ella va a decir que se ha puesto en marcha un programa importantísimo de acompañamiento a las personas mayores, tiene la obligación de decir: "gracias a la propuesta que hizo Nagusilan". Se ha hablado de otras cosas también, como por ejemplo, de que se ha incorporado la perspectiva de género en el Urbanismo. Es cierto. Pero cada vez que el Grupo Popular lo ha mencionado, cada vez, ha hecho el Feedback, el retorno, y han dicho: "Gracias a la propuesta de una Asociación Feminista de Irun". Eso crea capital social. Eso crea que la gente se sienta útil y necesaria. No puede uno desarrollar cosas que, desde luego le corresponden a él, lo cuál es de agradecer, y particularmente, el Grupo Popular ha expresado su reconocimiento a la Alcaldía en cantidad de cosas que ha hecho bien, pero si verdaderamente lo que se quiere es que haya participación social, hay que cerrar el circulo. Y cerrar el círculo es el reconocimiento,es agradecer. Ocurre lo mismo cuando el señor Alcalde habla del taxi bus, que es una propuesta del Grupo Popular o cuando habla de la cubierta del colegio Belasko Enea, que también es una propuesta suya. También ha hablado de algunas propuestas que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, o incluso de algunas que ha hecho Bildu. El señor Alcalde puede decir: "No es necesario, estoy hablando de la ciudad". Ya. Pero dice la señora de Bengoechea que se está hablando de hacer las cosas entre todos, porque es la única forma de salir adelante, haciendo las cosas entre todos, guardando las diferencias entre los distintos Grupos Políticos que forman parte de la Corporación, posponiéndolas para después, y en los momentos de crisis y emergencia que vive la ciudad actualmente, haciendo las cosas juntos. Y para eso, la persona que dirige a todos, que es el Alcalde, tiene que estrechar lazos. Y una forma sencilla y básica de hacerlo es reconocer y agradecer. El Grupo Popular ha echado mucho de menos ese aspecto en el discurso del señor Alcalde. Agradecerían que se hiciera más a menudo.
El Alcalde ha pintado un estado de la ciudad bueno, y el Grupo Popular se adhiere a él, porque en este momento, para crear ese capital social y para crear la esperanza, hay que transmitir a los ciudadanos todo lo bueno que tiene Irun. Tiene muchísimas cosas buenas, y también muchísimas cosas que mejorar, y para eso están los demás Grupos. Se adhieren a casi todo, y no dice todo porque no se acuerda de todo, y a lo mejor dice todo y resulta que luego cuando lo recuerde ella misma dice: "¡Qué barbaridad!". Pero dentro de la globalidad de lo expuesto por el señor Alcalde, el Grupo Popular se adhiere a esas bondades y a esa esperanza. Encuentran cosas a faltar, y no es un reproche que falten. Es lógico. Para algo están, para proponer las cosas que faltan. Insiste, no es un reproche.
Continúa señalando que, sin embargo, como el resto de la Corporación sabe, el Grupo Popular tiene la conciencia firme de que se puede hacer mucho más en el Sector Medioambiental en Irun y en el Sector Primario. Se dirige al señor Millán, y le dice que para un desarrollo económico sostenible, es una potencialidad de desarrollo económico, de desarrollo ambiental, de desarrollo sostenible. El Grupo Popular considera que hay cantidad de espacio medioambientalmente importante en Irun, y que no se ha hecho lo suficiente. Se refiere, por ejemplo, a todo el Parque de Peñas de Aia. Un espacio perfecto para, promover el conocimiento del Medio Ambiente, para crear puestos de trabajo en esta actitud, para crear capital social, haciendo que todo Irun lo visite, lo conozca, y se sienta orgulloso de él. Y sin embargo, se ha hecho muy poco en ese sentido. Ella considera que todos los baserritarras y todo el mundo de sentido común sabe que tanto el entorno urbano como el entorno natural necesitan un perímetro dedicado al Sector Primario para conseguir un equilibrio. Y decir esto no es ir en plan paternalista. A veces la gente se ríe, pero es que el bosque está a punto de subir por Larreaundi, por la calle Prudencia Arbide. Se está perdiendo el colchón natural conveniente. Eso sin contar con que hay una marca que, el Grupo Popular ha entendido que tendría que ser "Bidasoa", de productos de calidad, de productos seguros, que se debiera difundir. Y teniendo en cuenta también que hay una especificidad en Gipuzkoa, y es que el poco porcentaje de la población que se dedica al sector primario, tiene una media de edad mucho más baja que en el resto de Gipuzkoa. Es decir, hay gente joven. Eso es, por ejemplo, algo que el Grupo Popular ha echado de menos. Pero no es un reproche, es sencillamente que hay que abrir nuevos espacios.
El Grupo Popular quiere ofrecer más campos de trabajo. Quieren pedir que se revise la Agenda 21. Ya en su redacción ellos no se quedaron contentos, y ven que en distintos documentos aparece la Agenda 21, ellos consideran que aparece más como un mantra, aunque reconoce que, quizá, esta consideración que ellos hacen se deba al desconocimiento. Pide que se vuelvan a sentar y que se vuelva a reflexionar sobre ella. Es algo que quieren proponer.

Pasa ahora a hablar del campo de la Cultura. El Grupo Popular suscribe lo que ha dicho el señor Alcalde. El esfuerzo que ha hecho Irun y los ciudadanos de Irun por diversificar las actividades culturales es muy grande. El Grupo Popular se siente orgulloso de haber aportado, exigido y conseguido Partidas Presupuestarias para aquello que se denomina cultura joven, sea música, sean videojuegos, sean cómics… Pero que dentro de 50 ó 100 años será la cultura clásica de finales del siglo XX y principios del XXI. Se sienten orgullosos de ello. Y en otros muchos campos se ha diversificado también. Pero quieren hacer una petición: lo que constatan es que, la actividad cultural de Irun, está repartida en nichos. Con esto quiere decir que hay, por ejemplo, un grupo de personas que van a las actividades organizadas por la Asociación Lírica Luis Mariano. Otro va a los conciertos de rock. Otro va a las exposiciones o concursos de pintura. Si se pregunta a cada uno de estos nichos si sabe lo que se hace en los otros, no lo sabe. Y eso ellos lo han podido comprobar. Es decir, la cultura es amplia, prácticamente ofrece a todo el mundo su nicho, pero muy compartimentalizada. En pro de la búsqueda de ese capital social de Irun, el Grupo Popular quiere pedir al Gobierno Municipal que haga un Plan para que todos los ciudadanos de Irun tengan la idea de "Irun, ciudad de la cultura", y también los de fuera, sobre todo que vengan y dejen dinero aquí. Insiste, se han hecho muchos esfuerzos, pero están muy compartimentalizados. Y se debiera tener, probablemente dentro de esos planes que el Ayuntamiento de Irun tiene de promoción, el crear "Irun, ciudad de la cultura". Porque tenemos, como no tienen otras ciudades que no sean Donosti, cultura de la denominada clásica, cultura de la denominada joven… Prácticamente se ocupan todos los nichos. Por tanto, el Grupo Popular pide que se cree capital social rodeándolos.


Hay un tema del que no ha hablado el señor Alcalde, que es preocupante, y que, de verdad, hay que hacer un esfuerzo. Se ha hablado de violencia de género, tema preocupante, pero no se ha hablado del tema de la seguridad ciudadana en general. Hace poco, cree recordar que fue el Departamento de Interior, dijo que Irun era la cuarta ciudad de Gipuzkoa más problemática en ese aspecto. Dice la señora de Bengoechea que habrá que hacer algo. A veces, cuando ellos preguntan, les dicen: "No, no, si Irun es una ciudad muy segura". Y se han dado cuenta de que es cierto, porque la inseguridad es menor. Pero eso le recuerda a cuando alguien va al médico hecho polvo y le dice: "Uy, si no tienes nada". Claro, es que el médico está acostumbrado a que venga un paciente terminal, y cuando alguien va con una gripe que te está matando dice: "Uy, qué bobada. Si esto no es nada". En su opinión, pasa algo parecido. "Uy, por favor, pero si solo te han entrado en tu casa y te han robado. Eso no es nada". "Pero si solo te han dado un susto. Eso no es nada". Pues sí. La gente a la que le pasa lo vive como un verdadero drama, aunque objetivamente no sea nada. Como nosotros estamos baldados cuando pasamos una gripe.
El señor Alcalde hablaba de ejemplos, y la señora de Bengoechea le dice que le va a poner otro ejemplo. No va a decir el nombre, no se atreve a tanto. Pero recuerda a un señor que estas Navidades decidió que los Reyes iban a dejar los regalos en el coche hasta el día de Reyes. Y el día de Reyes baja, y resulta que le había asaltado el coche y se habían llevado todos los regalos. Y el señor Alcalde puede decirle: "Bah, que bobada, eso es una gripe". Bueno, el dramón que se organizó… Porque él penso: "Bueno, los Reyes, que son muy discretos, van a dejar los regalos en el coche". Y la mañana del día 6 baja todo feliz a por sus regalos, y se encuentra el coche reventado y que no tiene los regalos de Reyes para la familia. Esto es un caso real. Ha pasado en las Navidades pasadas. El Grupo Popular opina que hay que hacer un verdadero esfuerzo.
La señora de Bengoechea está bastante abrumada con todas las quejas que recibe de los comerciantes de Behobia. Ella no sabe si es que realmente no se puede hacer nada, pero es que ella lo ve un día sí y otro no. Desconoce de donde han salido los datos, a ella le gustaría ver las Estadísticas que dicen que Irun es la ciudad donde menos alcohol y menos drogas se consumen. Si lo dice la Directora habrá que creerle. Ahora, en Behobia…. La señora de Bengoechea lo dice en este Pleno y lo dice delante de todos: es un núcleo de reparto de droga increíble. Ella va a Behobia, y uno está aquí, otro está allí, otro le acompaña, otro tiene entre unos setos la mercancía… Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue… La gente de Behobia está hasta las narices. Pregunta la señora de Bengoechea si no se podría hacer algo. Le dice al señor Alcalde que el Grupo Popular coincide con los puntos fuertes de Irun. Pero su deber es marcar las cosas que faltan. Todas estas se van a materializar en las veinte propuestas que ella cree recordar que han presentado. Están dispuestos a eliminar alguna si fuera necesario. Pero tienen veinte propuestas.

Otra en este tema: la violencia entre jóvenes. No tienen datos, pero sí tienen testimonios. Quieren pedir que se haga un estudio sobre la violencia entre jóvenes. Está hablando de jóvenes que van desde los 14 hasta los 18 ó 19 años. Los testimonios son muy preocupantes. El Grupo Popular va a pedir un estudio para saber qué está pasando. Igual que en su momento pidieron, y ella cree que aún siguen pidiendo casi todos los años y no lo consiguen, cree recordar que el año pasado no lo pidieron, que es un estudio sobre la violencia en los mayores. Han conseguido algo aproximado, pero creen que es algo en lo que hay que profundizar, al igual que se ha hecho, por ejemplo, con la violencia de género.


No se va a extender más, porque la postura del Grupo Popular se va a sustanciar en las propuestas de resolución que harán. Pero sí va a hacer un resumen: de acuerdo con todos los aspectos positivos de la ciudad porque son ciertos. El Grupo Popular siente que el señor Alcalde no cierre el círculo de confianza, reconociendo y agradeciendo las aportaciones, no ya de los Grupos Políticos, que al fin y al cabo "han nacido para sufrir", pero sí de toda la ciudadanía, que la hace muy a menudo, y que verdaderamente es el retorno que se necesita para que todo el mundo sienta que verdaderamente participa. Y después hablarán, por medio de sus resoluciones, de todas aquellas cosas que pueden mejorar.
Añade una última cuestión. Le dijo al señor Millán en el último Pleno de Presupuestos que el Grupo Popular aprobaría, aunque no fuera competencia del Ayuntamiento de Irun ni de la Administración Central, el tema de las viviendas en alquiler. Y anuncia que el Grupo Popular va a hacer también una propuesta en ese sentido.
Ondoren, Mitxelena jaunak hartzen du hitza eta, euskaraz adierazten du, Hiriaren egoerari buruz eztabaidatzen hasi baino lehen, gauza pare bat argitu behar dituela. Bildu Taldeak, hasieratik, ez zuen bat egin gaurkoan honera ekartzen den gai honekin. Egia da Talde batzuk eskatu zutela, eta azkenean, Alkate jaunak aipatu bezala, egitea lortu duela. Arrazoi ezberdinak dituzte gaiarekin bat ez egiteko, baina lehenik eta behin aipatu behar dute honelako eztabaida bat berdintasunean, eta aukera-berdintasunean eman behar dela uste dutela. Herri Elkarte batetik honelako planteamendu bat egon zen, eta horrek bultzatuta ere, Bildu Taldearen aburuz, eman zuen pausu hau emateko erabakia. Hala ere, hemen dago Bildu Taldea gaurkoan, eta bere tartea erabili egingo du.
Bere parte-hartzearen momentu batean, Alkate jaunak esan du gertakari batzuk iragana direla, baina etorkizuna ezin da iraganik gabe eraiki. Etorkizuna iraganik gabe eraiki nahi badu norbaitek, gaizki doa. Gaizki egindakoa eta ondo egindakoa kontutan eduki behar da aurrera egiteko. Frankismoa amaitu eta sasi-demokrazia batean sartu ginen. Millan jaunak berak ere esan du ez dela demokrazia gaur egungo aro hau. Momentu hartan hasi zen barneratutako sistema kapitalista bat eta eredu neoliberal bat. Bildu Taldeak argi dauka hori Madriletik Iruneraino izandako Administrazio guztietan egon dela. Alderdi ezberdinek aurrera eraman dute: Madril, Gasteiz, Iruña, Donostia, Gipuzkoako Batzar Nagusia, eta Irunen bertan ere. Eredu hori aurrera eraman duten Alderdiak, Gobernuan egon direnak izan dira, eta hori bada gaur egungo egoeraren ondorioa. Azkenean, batzuentzat, eta bakoitzarentzat, eredu neoliberala, egindako politika bat izan da. Batzuentzat, argi dago, Merkatua deitzen zaion horientzat, Sistema ekonomikoarentzat egindako politika bat dela, eta ez herritarrentzat. "Izan dadila, besterik gabe, sozialismoa ekarriko duen aro bat". Definizio bat da hau. Kapitalismoaren inguruan Karl Marxek esaten zuen zerbait. Ea egia den, eta pausu horiek emateko aukera dagoen.

Ezin ukatu gauzak egin direla, eta gauza batzuk aurrera eraman direla. Baina galdera da: inoiz egin al da herriaren beharrei begira benetan zintzoa izan den politika? Bildu Taldearen ustez, aurreko eredu eta sistema horri lotuta baldin badago, ezinezkoa dela benetan horrelako politikak egitea. Eta horren adibide sinple bat aipatzen du Mitxelena jaunak: bankuen erreskatea versus herritarren kaleratzeak.


Eta bai, harira etorriko da, ez baitu guztia orokortasunean hartuko, eta hirira ere etorri behar du. Esan bezala, ezin da etorkizuna eraiki iraganik gabe. Badira 30 urte Alderdi Sozialista hiri honen Gobernuan egon dela. Lehen esan bezala, bide horretan gauzak egin dira, edo hobeto esanda, Alkateak aipatu ditu, baita beste bozeramaile batzuk ere. Eta hori ezin da ukatu. Ez litzateke zentzuzkoa izango. Baina gaur egun Alkate dagoen Jose Antonio Santano 12 urte daramatza Alkatetzan, horietatik 6, krisi ekonomiko batean murgilduta. Krisi ekonomiko bat, kapitalismoaren eta neoliberalismoaren krisi ekonomiko batean murgilduta. Ondoren, hitz batzuetan ikusiko dute gainerako zinegotziek ziklikoa den krisi bat dela hau, kapitalismoarena eta neoliberalismoarena. Garai batean ere hemen aipatu izan da. Gauzak egin dira, baina egoera larria dela esan daiteke, eta horren adibide batzuk badira, hemen aipatu direnak. Adibidez, langabezia: % 18,4koa, 5.399. Gauza positiboak zirenentzat izenak jarri ditu Alkate jaunak adibide bezala. Hemen, 5.399 izen gehi haien inguruko familia guztiak daude. Horiek jasaten duten egoera larria da, egoera zaila dela aipatu du Alkateak, lana eta eskubideak galdu dituztenentzat. Eta horien mesede egin behar da politika. Eta hori izan zen Bildu Taldearen proposamenetako bat. Lehenengoetako bat, gainera. Ondoren aipatu egingo du Mitxelena jaunak.

Mugikortasunari dagokionez, lur-azpiko aparkalekuaren politika, inbertsio haundiak, eta Bildu Taldearen aburuz, ondorio eskasak dituena. Alkateak berak aipatu du arazoak daudela aparkalekuarekin. Egia da. Etxebizitza politikarekin, eraiki egin da, IRUNVI sortu da, baina IRUNVIk daukan potentzialitate guztia ez da erabili. Eta bestelako politikarik ez da egin, agintaldi honen hasieratik, alokairu sozialaren aldeko apustu bat egitea eskatzen zuen Bildu Taldeak, eta badirudi hiru urte beranduago badoala. Gaurkoan, Alderdi Popularrak berak ere badirudi proposamen bat egingo duela Alokairu Sozialaren bidean. Horretan, argi eta garbi esango du Mitxelena jaunak behin eta berriro, bat egingo duela Bildu Taldeak.
Eta sartuko litzateke Ingurumenean, Berdintasunean… baina de Bengoechea andreak aipatu duen zerbait aipatu nahi du oraingoan. Alkate jaunak ere erabili egin du. Egia da adinekoen politikoan aurrera egin dela, Elkarte batzuek bultzatuta, hor atzean dauden pertsona batzuek egiten duten lanarekin. Mitxelena jaunak eskatzen du eredu hori sektore guztietara zabaltzeko eta politika hori benetan egiteko.

Bildu Taldearen aburuz, herria kudeatzeko hiru ardatz daude: lehena, dirua nondik jasotzen da; bigarrena, dirua zertan eta non gastatu; eta hirugarrena, hori nola egin.

Lehenengo ardatzari dagokionez, 2012ko Aurrekontuetan esaten zuten eredua aldatu behar zela, eta orain arte, etxebizitzak eraikitzeko lurra saltzen jasotzen zuela Udalak dirua. Nosi, zergak eta tasak dira Udalak biltzen duen diru-zati haundienetakoa. Baina lur publikoa saltzea etxebizitzak egiteko eta azkenean, IRUNVIri ere, momentu batean, horiek lur pribatu bezala saltzeko aukera ematea ez zen egokiena Bildu Taldearen ustez. Tasek eta zergek progresiboak izan behar dute. Gauza jakina da hemen zailtasunak daudela, Irungo Udalaren eskumena guztiz ez delako, baina dauden lekuetan, eta eskumena diren lekuetan, trabak ez jartzeko eskatzen du Mitxelena jaunak.

Gaztelaniaz jarraitzen du hitz egiten, Alderdi Sozialistako kide batek 2009an esandako hitz batzuk irakurriz: "Neurri hau, oinarrizko justizia soziala betez hartzen dena, espero zitekeen bezala, eskuin politiko eta ekonomikoak erasotu du, gaitasunik ez baitu ekintzen bitartez eta ez hitzekin, ahulenen, bizi dugun koiuntura ekonomiko txarraren erasoetatik egoera ahulenean dauden sektoreen defentsa beregain hartzeko. Kapitalismoaren krisi zikliko bat da, eta horren ondorioak egunez egun ikusten ditugu."


Tasa progresiboak jartzeko eskatzen du, eta ez soilik ibilgailuen zergetan. Tasetan, zaldi-potentziagatik jartzea proposatzen du, eta baita zerbitzu-publikoei begira eta bestelako tasei begira ere. Adibide batzuk dira, besterik gabe, bere garaian botatakoak.

Dirua zertan gastatu? Ziur dago Mitxelena jauna Udalbatza honen kide guztioi behin baino gehiagotan esan dietela esaldia hau: "Baina dirurik ez dagoela esan didate". Gezurra. Dirua, egon, badago. Zertan gastatzen den da kontua. Eta horretan, Bildu Taldeak argi dauka, eta nahiz eta Aurrekontuetako Osoko Bilkura bat izan, baina horietan esan dute, eta baita adibideak jarri ere, herritarrek dituzten beharrei erantzun behar zaiela, eta Alkateak ondo esan bezala, lana eta eskubideak galdu dituzten horiei erantzun beharra dago. Beraiei, beraien eskubide eta behar horiei: etxebizitza, osasuna, jatekoa…. bizitzeko behar diren gutxieneko eskubide horiek bermatzea.


Gaztelaniaz jarraitzen du eta zehazten du zertara bideratu beharko litzatekeen diru publikoa. Diru publikoa ekonomiara bideratuta, baina enplegua sortzeko. Diru publikoa osasungintzara bideratuta, baina osasun publikoaren onerako. Diru publikoa garraio publiko eta azpiegituretarako, baina mugikortasuna hobetzeko. Diru publikoa ikerketarako, baina berrikuntza teknologiko eta industrialerako. Diru publikoa ongizaterako, baina egun dauden eta agerian jartzen ari diren premia sozialetarako, eta babesgabetasun ekonomiko, sozial edo emozionalaren benetako egoerak konpontzeko.
Euskaraz jarraitzen du, eta lehen aipatutako hirugarren ardatza hartzen du orain hizpide: hau guztia nola egin? Behin eta berriro saiatu da Bildu Taldea hau azaltzen. Esan da: "Gu, hemen gauden guztiok, herritarrek hautatu gaituzte". Egia da hori. Millan jaunak esaten zuen bezala, demokrazia batean gaude. Baina demokrazia ordezkatzaile batean. Oraindik ere, horrela sinisten du Bildu Taldeak, eta sistema kapitalistak eta eredu neoliberalak horretara darama gizarte hau, eta bide horretan, herritarrengandik gero eta urrutiago daude politikoak. Guztiek esan dute horrelako zerbait. Horretan, Bildu Taldeak argi daukana da demokrazia zuzenera bidean, demokrazia parte-hartzailea bilatu behar dela, eta herritarrek, politikoekin eztabaidatu, erabaki, eta hartutako erabaki horiek aurrera eraman nahi dituztela. Adibide bezala, Foru Aldundiak 2015eko Aurrekontuekin egiten ari den prozesu parte-hartzailea aipatzen du Mitxelena jaunak: 500.000 euro jarri eskualde honetan, erabakitzen diren proposamen horiek aurrera eramateko.
Esaten zen politikoen aurretik doazela herritarrak. Lehen aipatu du adibide bat, adinekoen politikan, eta egia da. Politikoen aurretik doaz, bai herritarrak, eta bai beraien teoriak. Eredu berri bezala erabiltzea proposatzen du Mitxelena jaunak, eta ez, Bildu Taldearen ustez agortuta dagoen eredu horri modu batean txertatuta. Politika hori egiten ez jarraitzeko, guzti hori gelditzeko martxan dagoen gurpil batean sartu nahi duen makil bat ez izatea eskatzen du.

Eta klabea: azpikontratuetaz behin eta berriro hitz egin du Bildu Taldeak, baina kontratazio publikoaren bitartez, benetan, gizarteari erantzuteko tresna bat dauka Udalak, konpetentzia haundia dauka horretan, eta eredu izan behar du. Pertsonen zerbitzurako kontratazioak izan behar dira, eta ekonomiari begirako kontratazioak egiteari uztea eskatzen du. Soilik errentagarritasun ekonomikoa bilatzen dutenak. Errentagarritasun soziala bilatzeko eskatzen du.

Herritarren egoerari dagokionez, 2013ko urriaren 10ean Diario Vasco egunkarian argitaratutako artikulu bat aipatzen du. Gazteleraz irakurtzen du: "Herritarrek bizi duten egoerarekin, depresioen gorakadak" -badirudi beste behin Irun gaixorik dagoela- "anbulatorioetako atentzioa indartu beharra ekarri du. Goian aipatutako faktore hauei erantsi behar zaie bat erabakigarria: krisi ekonomikoa, gutxienez duela 6 urtetatik jasaten ari garena eta milaka euskaldun estuasunean utzi duena. Antsietatea, lo-eza, estresa, babesgabetasun sentsazioa … Horiek dira atzeraldi honen eragina jasan duten pertsonek erakusten dituzten sintomak beren bizitzetan edo familietan sartu denean. Depresioagatik dauden demandak muturrera joan dira. Eusko Jaurlaritzako Gizarte Osasunaren eta Adimen Osasunaren koordinatzailea. Jose Antonio de la Rica." Mitxelena jaunak uste du, denok gure inguruan ezagutzen dugula agian ez depresioan erori den norbait, baina bai egoera larriak. Sei urte krisian, sei urte larrialdi ekonomiko, sozial, industrial, existentzial eta adimen osasunaren larrialdi egoeran, egunez egun larritzen doana ia irundar guztien inguru pertsonal eta familiarrean. Krisi garai honetan, asistentzia emate hutsa alde batera utzi behar da eta, Alkateak zioen bezala, herritarren eskubideak bermatzeko bidetik jo. Jakina da gaitz bat errotik akabatzeko sustraietara jo behar dela eta akabatu. Gaitz bat, sistema bat, eredu bat … Konplikatua da Udal batetik egitea. Baina guztiaren eta ezerezaren artean jardueretarako alor zabala dago eta horretan, Mitxelena jaunak uste du, elkarrekin egin behar dutela bidea.

Hiria eraikiz hazten da, baina horrek ez du esan nahi obrak eginez soilik hazi behar duela hiriak. Bildu taldeak uste du hiria hazten dela beti ere herritarren laneko eskubideak, oinarrizko eskubideak bermatuta badaude. Horrela hazten da hiri bat, ez soilik obrak eginez. Horrekin ez dute esan nahi obrak ez direnik egin behar. Obrak egiten jarraitu behar da, noski, baina beti, lehen esaten zuen bezala, etekin batekin, ez ekonomikoa bakarrik, baita etekin soziala ere.

Bukatzeko, proposamen zerrenda bat eskatzen zitzaien Taldeei. Hiru urte hauetan proposamenak egin, egin ditu Bildu Taldeak, eta lehenengoa aipatu du Mitxelena jaunak lehen: Udal Gobernu honi ezkerralderako bira egitea eskatu zion Bildu Taldeak lehenengo Aurrekontu horietan, herritarren beharrei erantzuten dien politika bat egitea eskatu zioten. Baina aldaketarik ez dute ikusi. Bildu Taldearen gaurko helburua ez da, noski, ez Udal Gobernuak ezta beste Alderdi politikoak ere konbentzitzea. Hori da politika, bakoitzak bere iritziak, argudioak, filosofiak.. ditu, eta zaila izango litzateke. Iritsi daitezke horretara, baina ez da Bildu Taldearen helburua. Beren helburua herritarrak konbentzitzea da, haiek badirelako tresna herri hau aldatzeko.

Bildu Taldearen proposamenetako asko, eta Mitxelena jaunaren ustez, behin eta gehiagotan alde batera utzitakoak, eta 2011ko uztailean izan zen lehenengoa, sartu berriak, haur jaioberri bat bezala aurkitzen zen Mitxelena jauna Areto Nagusiko bere aulkian: San Juango aparkalekua Irunvi-tik kudeatzea proposatzen zuen Bildu Taldeak. Beste eredu bat planteatzen zuten, gauzak beste modu batera egiteko proposamena egin zuten. TAO edo OTAren enpresa publikoa izatea. Gaur egun arazoak ditu Udalak kontratazioarekin. Lan gatazka bat ere izan zen. Hiria gaixo dago, hiria gaixo eduki du Udalak, lan gatazkekin, bai orain aipatu duen honetan, bai kiroldegietan, etxez-etxeko zerbitzuan… Alkate jaunari esaten dio, Bildu Taldeak gutxienez, ez dituela datu berak etxez-etxeko zerbitzuarekin. Beren ustez, jada, enpresa berria aldaketak eskatzen ari dela, ez duela nahikoa. Otsailean, soilik otsailean eduki dituen datuekin. Badirudi ordu gutxiago izan direla, eta berriro ere, langileekin eta langileen ordezkaritzarekin hitz egiten ari da, beraien eskubideak eta plantila, agian, txikitzeko asmoz. Kontuz, eta benetan, azpi-kontratazioa aldatzeko eskatzen du Mitxelena jaunak.

Etxebizitzari dagokionez, hasieratik alokairuaren aldeko apustua egin du Bildu Taldeak. Halere, proposamen konkretu bat egin ez izana leporatu izan diete. Alarde eremuan, adibidez, esan zuen Bildu Taldeak, izan dadila Udala etxebizitza hori guztia alokairuan jartzen duena, eta merkatua hausten duena. Horrelako planteamenduak egitea eskatu zuten. Udala ausarta izan dadila horrelakoetan.
Parte-hartzea, gardentasuna… batzuk uste dute Alkate jaunak horrelakoak ahaztu egin dituela. Millan jaunak Berdintasun Plana aipatu egin du. Bildu Taldeak uste du hori ere prozesu parte-hartzailea izan dela, baita Artia eta Belaskoeneako prozesuak ere. Bildu Taldeak ere mozio bat sartu zuen, gaurkoa ere zuzenean emititzen den Osoko Bilkura bat da, baina bestelako pausuak ez ziren ematen, hau da, Udalak dituen Batzorde horiek eztabaida eta erabakigune izan daitezela. Adibide bat jartzen du: Gipuzkoako Foru Aldundiak Foru Berdintasun Batzorde bat osatu egin du, eta hori loteslea izango da. Gunea deitutakoa. Adibide horiek ere hartzeko eskatzen du Mitxelena jaunak.

Eta adibideekin bukatzeko, Mugikortasunean autobus lineen aldaketa eman zen, egia da. Osoko Bilkura honetan esan zuen Bildu Taldeak "eraman dezagun mugikortasun mahaira, eztabaidatu dezagun han. Hori da eztabaida eta erabaki markua". Eta egindako proposamen hori onartu egin zen. Orain Mitxelena jaunak esan nahi du, hori dela bidea, eta horri kasu egitea eskatzen du. Aurrerago ere, bestelakoak ere egin ditu Bildu Taldeak, eta agian egunerokotasunean hainbesteko garrantzia ez dituztenak, baina sinbologia frankista, energia autokudeaketa behin eta berriro ere aipatu dute, badago horretarako aukera. Lehen Sektoreari dagokionez, adibide bezala, Hondarribiko lur bankua aipatu zuten. Horrelako gauzak bultzatzea eskatzen dute. Eskolak ireki. Zertarako? Herritarrek behar dituzten ekipamenduak erabiltzeko: kirolekoak, informatikakoak, liburutegiak… Aukera hori badago. Zerbitzuak auzoetara eramatearena, poliki aurrera doana: aisialdikoak, ludotekak, udalekuak… Eta Bildu Taldearen eskaeretako bat ere, hotzaren etxea, behin eta berriro errepikatu egin dute. Badaude hotzaren etxea egiteko lekuak, eta horiek ere proposamenak dira. Gaurkoan, orain arte egindako proposamenak jartzen dituzte mahai gainean. Hiria dagoen bezala gaixo dagoela esan daiteke, horretan bat egin dezakete Millan jaunarekin. Egoera oso larria dela esaten zuten lehen. Aurrera egiteko lan egingo du Bildu Taldeak, baina benetan, lan egitea eskatzen du, eta ezkerraldera bira egitea, hori baita herriak behar duen politika, ezkerreko politika, eskubideak bermatzen dituen politika bat.A continuación toma la palabra el señor Mitxelena y, en euskera, dice que, antes de empezar a debatir sobre el estado de la ciudad quisiera aclarar un par de cosas. El Grupo Bildu, desde el principio, no estaba de acuerdo con esta convocatoria de debate. Es cierto que, al final, por petición de unos Grupos se ha conseguido hacer, se ha decidido hacer este debate sobre el Estado de la ciudad, y por diferentes motivos, pero en primer lugar señala que este tipo de debates se debería dar en primer lugar en cuanto a la igualdad de oportunidades. Se hizo una petición desde una Asociación del Pueblo y reconoce que eso les ayudó a dar el paso a decir que sí a este debate. Están aquí hoy y van a utilizar sus minutos para exponer lo que piensan.

En un momento de su intervención, el señor Alcalde ha dicho que algunos sucesos ya son pasado, pero el futuro no se puede construir sin tener en cuenta el pasado. Si no, la cosa va mal. Hay que tener en cuenta lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal para poder seguir adelante en el camino. El franquismo se terminó, y se entró en una pseudodemocracia, como ha dicho el señor Millán, lo que se está viviendo hoy día no es una democracia. Ahí comenzó un modelo capitalista y neoliberal que se había interiorizado. El Grupo Bildu tiene claro que eso es algo que se ha impuesto desde Madrid hasta Irun en todas las Administraciones y que lo llevan adelante los diferentes Partidos: en Madrid, Pamplona, Donostia, las Juntas Generales de Gipuzkoa y en Irun también. Ese modelo capitalista lo llevan adelante los Partidos que han estado en el Gobierno, y eso sí es la consecuencia de la situación que se vive hoy día. Al fin y al cabo es un modelo liberal para algunos, en beneficio de algunos. Para algunos, está claro, para poder mantener el sistema económico, el sistema de mercado, una política de mercado, y no una política realizada para los ciudadanos. "Que sea, sin más, una época que nos traiga el socialismo". Esta es una definición que hacía Karl Marx en torno al capitalismo. A ver si es verdad que existe la posibilidad de dar esos pasos.


No se puede negar que se han hecho cosas en esta ciudad, y que algunas cosas se han llevado adelante, pero la pregunta quizá sería: ¿se ha hecho algo en realidad para responder a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, una política que haya sido honesta para los ciudadanos? En opinión del Grupo Bildu, si está vinculada a los sistemas anteriores, es imposible hacer políticas de este tipo. Y pone un ejemplo muy simple: el rescate de los bancos versus los desahucios de los ciudadanos.
Y sí, va a centrarse en la tema del debate, porque no va a contemplar todo en su generalidad, y hay que hablar de Irun. No se puede construir el futuro, por tanto, sin contar el pasado. 30 años de Gobierno Socialista en esta ciudad. En este camino sí se han hecho cosas, como ha señalado anteriormente. También lo ha dicho el señor Alcalde y otros portavoces. Eso no se puede negar, no sería sensato. Pero hoy día, José Antonio Santano lleva ya 12 años en la Alcaldía, de ellos 6, inmersos en una crisis económica. Inmersos en una crisis económica como consecuencia del capitalismo y del neoliberalismo. Va a poner una serie de ejemplos. Es una crisis cíclica, la del capitalismo y del neoliberalismo, como todos saben. Se han hecho cosas, pero se puede decir que la situación es difícil, y tiene una serie de ejemplos que ya se ha mencionado. El desempleo, por una parte, que es del 18,4 %, es decir, 5.399 personas. El señor Alcalde ya ha puesto algunos nombres como ejemplo cuando eran cosas positivas. en este caso, son 5.399 nombres más todas las familias de su entorno. Ellos sufren una situación grave, una situación complicada y difícil que también ha mencionado el señor Alcalde, han perdido los derechos y el trabajo. Hay que trabajar a favor de ellos, la política municipal tiene que estar destinada a estas personas. Esa fue una de las primeras propuestas del Grupo Bildu, además. Después la mencionará el señor Mitxelena.
Por lo que respecta a la Movilidad, en cuanto a la política del párking subterráneo, grandes inversiones con pocos resultados en opinión del Grupo Bildu. El propio señor Alcalde ha mencionado que hay problemas con el aparcamiento. Es cierto. Con la política de vivienda, se ha construido, se ha creado IRUNVI, pero no se ha utilizado toda la potencialidad que tiene IRUNVI. Y otras políticas que no se han realizado, por ejemplo, al comienzo de este mandato, el Grupo Bildu hizo una apuesta por el alquiler social, y parece ser que tres años después, por fin va adelante. Hoy, parece que incluso el Partido Popular va hacer una propuesta en torno al Alquiler Social. El señor Mitxelena dice claramente que en esa cuestión tendrán el apoyo del Grupo Bildu.
También entraría en Medio Ambiente, en Igualdad… pero ahora quiere mencionar algo que ha señalado la señora de Bengoechea. También el señor Alcalde lo ha utilizado. Es cierto que se ha avanzado en la política de las personas mayores, impulsada por algunas Asociaciones, gracias al trabajo realizado por algunas personas que están detrás. El señor Mitxelena pide que se extienda ese modelo a todos los sectores de la ciudadanía para hacer, verdaderamente, esa política.
En opinión del Grupo Bildu, hay tres ejes principales para gestionar el municipio: en primer lugar, de dónde se reciben los fondos y el dinero; en segundo lugar, en qué y dónde se gasta el dinero; y en tercer lugar, cómo hacer eso.
Con respecto al primer eje, ya dijeron en los Presupuestos de 2012 que había que cambiar el modelo, y hasta ahora, el Ayuntamiento recibía el dinero para construir viviendas a partir de la venta de terrenos. Por supuesto, la mayor parte de la recaudación del Ayuntamiento proviene de los impuestos y las tasas. Sin embargo, vender terreno público para construir viviendas, y finalmente, en un momento dado, dar la oportunidad a IRUNVI de venderlo como terreno privado, no era lo más adecuado en opinión del Grupo Bildu. En cuanto a las tasas y los impuestos, opinan que deben ser progresivos. Todos saben que aquí hay dificultades, porque el Ayuntamiento de Irun no tiene competencia completa en esta materia, pero en donde el Ayuntamiento sí tiene competencia, el señor Mitxelena pide que no se pongan obstáculos.
Continúa su intervención en castellano, dando lectura a las palabras de un miembro del Partido Socialista del año 2009 "Esta medida, de elemental justicia social, ha sido, como era de esperar, atacada por la derecha política y económica, incapaz de asumir con hechos, y no con palabras, la defensa de los desfavorecidos, de los sectores que se hallan más vulnerables a los embates de la adversa coyuntura económica que atravesamos. Una crisis cíclica del capitalismo, cuyos efectos comprobamos día a día".
Solicita que se implanten Tasas progresivas, y no solo en el Impuesto de Vehículos, propone que se ponga en función de los caballos de potencia, y también mirando por los servicios públicos u otras tasas. Son algunos ejemplos, sin más, que ya lanzaron en su momento.
¿En qué se gasta el dinero? El señor Mitxelena está seguro de que a todos los miembros de esta Corporación les han dicho más de una vez lo siguiente: "Pero me han dicho que no hay dinero". Eso no es cierto. Hay dinero. El asunto es en qué se gasta. A este respecto, el Grupo Bildu lo tiene claro, y a pesar de que eran Plenos sobre Presupuestos lo han dicho., e incluso han puesto ejemplos, hay que responder a las necesidades de los ciudadanos, y como muy bien ha dicho el señor Alcalde, hay que responder a todos aquellos que han perdido el trabajo y los derechos. A ellos, y a esas necesidades y derechos: vivienda, salud, alimentación… hay que garantizar esos derechos mínimos necesarios para vivir.
Continúa en castellano concretando a que debería destinarse el dinero púbico. Dinero público destinado a la Economía, pero para generar empleo. Dinero público destinado a la sanidad, pero para beneficiar a la salud pública. Dinero público para el transporte público e infraestructuras, pero para mejorar la movilidad. Dinero público para la investigación, pero para la innovación tecnológica e industrial. Dinero público para bienestar, pero para cubrir necesidades sociales existentes y emergentes, así como paliar las situaciones reales de desamparo económico, social o emocional.
Continúa en euskera, y ahora se refiere al tercer eje que ha mencionado anteriormente: ¿cómo hacer todo esto? El Grupo Bildu ha intentado explicarlo una y otra vez. Y se ha dicho: "A nosotros, a todos los que estamos aquí, nos han elegido los ciudadanos". Es cierto. Como decía el señor Millán, estamos en una democracia. Pero estamos en una democracia representativa. El Grupo Bildu opina que aún es así, el modelo capitalista y neoliberal conduce a la sociedad hacia eso, y en ese camino, los políticos están cada vez más alejados de los ciudadanos. Todos han dicho algo así. A este respecto, lo que el Grupo Bildu tiene claro es que en el camino a la democracia directa hay que buscar una democracia participativa, que los ciudadanos debatan con los políticos, que decidan. Quieren que esas decisiones se lleven adelante. Como ejemplo, el señor Mitxelena cita el proceso participativo que está llevando a cabo la Diputación Foral. con los Presupuestos de 2015: destina 500.000 euros a esta comarca para poder llevar adelante las propuestas que hacen los ciudadanos.
Se decía que los ciudadanos van por delante de los políticos. Antes ha puesto un ejemplo, referente a la política de las personas mayores, y es cierto que los ciudadanos van por delante de los políticos, y también sus teorías. El señor Mitxelena propone utilizarlo como un nuevo modelo y no insertado de alguna manera en un modelo que, en opinión del Grupo Bildu, está agotado. Pide que no se continúe haciendo esa política, no ser un palo que se mete en las ruedas y paralice todo eso que está en marcha.
Y la clave principal: el Grupo Bildu ha hablado en más de una ocasión sobre las subcontratas, pero consideran que se debería trabajar a través de la contratación pública. El Ayuntamiento tiene una herramienta para dar respuesta a la sociedad, tiene una amplia competencia en ello, y tiene que ser un modelo. Deben ser contrataciones que estén al servicio de las personas, y pide que se dejen de hacer contrataciones cuyo mero objetivo sea la rentabilidad económica. Pide que se busque la rentabilidad social.
En cuanto a la situación de los ciudadanos, cita un artículo publicado en el Diario Vasco el 10 de octubre de 2.013. Lo lee en castellano: "Con la situación que padecen los y las ciudadanas el aumento de depresiones" - parece que, una vez más, Irun está enfermo - "obliga a reforzar la atención en los ambulatorios. A estos factores, mencionados anteriormente, hay que añadir uno determinante: la crisis económica, que se arrastra desde hace, al menos, 6 años, y que ha dejado a miles de vascos en la estacada. Ansiedad, insomnio, estrés, sensación de desamparo… Son síntomas que presentan las personas con las que la recesión se ha cebado al haberse instalado en sus vidas o en las de sus familias. La demanda por depresión se ha disparado. Coordinador sociosanitario y de salud mental del Gobierno Vasco. José Antonio de la Rica". El señor Mitxelena cree que, todos en nuestro entorno conocemos, quizá no a alguien que haya caido en la depresión, pero sí unas situaciones graves. Seis años de crisis, seis años de situación de emergencia económica, social, industrial, existencial y de salud mental, que día a día se agrava en el círculo personal y familiar de casi todos los iruneses e irunesas. En esta época de crisis, hay que dejar el mero asistencialismo e ir, como bien decía el Alcalde, en el camino de garantizar los derechos de la ciudadanía. Ya se sabe que para erradicar un mal hay ir a la raíz y acabar con él. Un mal, un sistema, un modelo… Es complicado hacerlo desde un Ayuntamiento. Pero entre el todo y el nada existe un amplio campo de actuaciones, y en ello, considera el señor Mitxelena que hay que hacer camino conjuntamente.
La ciudad crece construyendo, pero no por ello, solo haciendo obras tiene que crecer la ciudad. El Grupo Bildu considera que la ciudad crece siempre que los derechos laborales, los derechos básicos de la ciudadanía estén garantizados. Así es como la ciudad crece, no solo con las obras. Con eso no quieren decir que no haya que hacer obras. Hay que ir haciéndolas, por supuesto, pero siempre, como bien decía antes, con un beneficio, no solo económico, sino también social.
Para finalizar, se pedía a los Grupos una relación de propuestas. Durante estos tres años, el Grupo Bildu ha hecho propuestas, y la primera la ha mencionado anteriormente el señor Mitxelena: pidieron a este Equipo de Gobierno que diera un giro a la izquierda en aquellos primeros Presupuestos, le pidieron que hiciera una política que respondiera a las necesidades de los ciudadanos. Pero no han visto ningún cambio. El objetivo del Grupo Bildu en el día de hoy no es, por supuesto, convencer ni al Gobierno Municipal ni al resto de Partidos Políticos. Sería difícil, porque cada uno tiene sus opiniones, argumentos, filosofía… eso es la política. Quizá puedan llegar a eso, pero no es el objetivo del Grupo Bildu. Su objetivo es convencer a los ciudadanos, porque ellos son el instrumento para transformar esta ciudad.
Muchas de las propuestas del Grupo Bildu, y que, en opinión del señor Mitxelena, se han dejado a un lado una y otra vez, y la primera fue en julio de 2.011, recién entrados, el señor Mitxelena se sentía como un bebé recién nacido en su escaño de esta Sala Capitular: el Grupo Bildu propuso la gestión del aparcamiento de San Juan desde Irunvi. Planteaban otro modelo, propusieron hacer las cosas de otra manera. Que la empresa de la OTA fuera pública. Hoy en día, el Ayuntamiento tiene problemas con la contratación. Incluso hubo un conflicto laboral. La ciudad está enferma, el Ayuntamiento ha tenido una ciudad enferma, con conflictos laborales, este que acaba de mencionar, y también en los polideportivos, en el servicio de ayuda a domicilio… Le dice al señor Alcalde que, al menos el Grupo Bildu, no tiene los mismos datos con el servicio a domicilio. En su opinión, la nueva empresa ya está pidiendo que se hagan cambios. En febrero, sólo con los datos que han tenido en febrero. Parece que han sido menos las horas, y parece que están hablando con las trabajadoras y con la representación de las trabajadoras, quizá con la intención de reducir la plantilla. El señor Mitxelena advierte de que se tenga cuidado con eso, y pide que se cambie la subcontratación.
En cuanto a la vivienda, el Grupo Bildu apostó desde el principio por el alquiler. Sin embargo, les acusan de no haber hecho una propuesta concreta. Por ejemplo, en el ámbito Alarde, el Grupo Bildu propuso que fuera el Ayuntamiento quien pusiera todas esas viviendas en alquiler y el que rompiera el mercado. Pidieron hacer planteamientos de ese tipo. Que el Ayuntamiento fuera valiente en esas cuestiones.
La participación, la transparencia… algunos piensan que el señor Alcalde se ha olvidado de esas cosas. El señor Millán ha mencionado el Plan de Igualdad. El Grupo Bildu también considera que ese ha sido un proceso participativo, pero también lo han sido los procesos de Artía y Belasko Enea. El Grupo Bildu introdujo una moción, el de hoy es también un Pleno que se está emitiendo en directo, pero no se daban otros pasos, es decir, que esas comisiones con las que cuenta el Ayuntamiento sean espacios de debate y de decisión. Pone un ejemplo: la Diputación Foral de Gipuzkoa ha creado un Consejo Foral de Igualdad, y será vinculante. Se llama Gunea. El señor Mitxelena pide que se tomen esos ejemplos.
Y para terminar con los ejemplos, en cuanto a la movilidad, también se llevó el cambio de las lineas de autobuses al Pleno. En aquella ocasión el Grupo Bildu dijo: "Llevémoslo a la mesa de movilidad, debatámoslo allí. Ese es el foro de debate y decisión". Y se aceptó esa propuesta. Ahora, el señor Mitxelena quiere decir que ese es el camino, y pide que se haga caso a eso. También el Grupo Bildu ha hecho otra serie de propuestas, que quizá no tengan tanta importancia en el día a día, pero por ejemplo, la simbología franquista, han mencionado una y otra vez la autogestión energética, hay posibilidades para ello. Por lo que respecta al Primer Sector, citaron como ejemplo el banco de tierras de Hondarribia. Piden que se impulsen iniciativas de este tipo. Abrir escuelas. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan utilizar los equipamientos que necesiten: deportivos, informáticos, las bibliotecas… Existe esa posibilidad. La de llevar los servicios a los barrios, y que poco a poco va hacia adelante: los de tiempo libre, ludotecas, las colonias de verano… Y una de las peticiones del Grupo Bildu, la casa del frío, la han repetido una y otra vez. Hay lugares para hacer la casa del frío, y eso son propuestas. En el día de hoy, ponen sobre la mesa las propuestas que han hecho hasta ahora. Se puede decir que en la situación actual la ciudad esta enferma, en eso están de acuerdo con el señor Millán. Antes decían que la situación era muy grave. El Grupo Bildu va a trabajar para que esto funcione, pero piden que se trabaje de verdad, y que se haga un giro a la izquierda, porque esa es la política que necesita la ciudad, una política de izquierdas, una política que garantice los derechos.
Jarraian, Iridoy jaunak hartzen du hitza, eta euskaraz adierazten du, hiri bat aurrera ateratzeko egin behar den politikari buruz EAJ-PNVk duen ikuspegian, zalantzarik gabe, aniztasuna, adostasunetara iristeko borondatea, eta batura bezalako ezaugarriak sartzen dira. Horretarako, ezinbestekoa da elkarrizketa, malgutasuna, eta batez ere, konfindantza. Lehen, de Bengoechea andreak aipatu egin du konfidantza.
Zailtasunei aurre egin, eta hiritarren behar eta eskaerei erantzuteko hiru ardatz aipatzen ditu. Politikarion sinesgarritasuna zalantzan dagoen garai berri baten aurrean gaude. Horregatik, hiria aurrera ateratzeko politikoengan sinetsi dutenen konfidantza irabazten jarri behar dute beren ahalegin guztia. Bai Udal Gobernuak, baita gainerako Talde Politikoek ere, hiritarrekin etengabeko hartu-emanean egon behar direla uste du Talde honek.

Proiektuak zehazteko eta akordioak lortzeko, elkarrizketaren aldeko apustua egiten dute: irmotasuna eta gardentasuna erabakiak hartzeko unean, baina baita erabaki horiek gainerako Taldeei eta hiritarrei, noski, helarazterakoan. Erakundeen arteko lankidetza etengabea, estrategia partekatuak ezarri eta garatzeko, zein desberdintasuna eta zailtasunei aurre egiteko. Eta guztion artean, hau da, Udalaren eta hiritarren artean, ezeren aurretik, Irunen izan behar duena egingo dugunaren konfidantza. Irundar guztiontzat hiririk onena. Hiri iraunkor eta atsegina. Baina baita konprometitu eta solidarioa. Segurtasunez, ilusioz, eta egonkortasunez bizi eta lan egin daitekeen hiria. Hitz batez esanda, Irundar guztiak harro senti arazteko gaituen hiria.

Gaztelaniaz jarraitzen du eta esaten du Irunek aurrera egiten jarraitu behar duela, hazten, modernizatzen. Horretarako, EAJ-PNV taldeak bere hiri-proiektua dauka, orain daukaten denbora honetan laburtuta eta nolabait partzialki desglosatzen joango direlarik.
Ekonomia eta Enpleguaren proiektuari dagokionez, adierazten du agintaldi hau krisi oso gogor baten erdian hasi zela, azkeneko hamarkadetan ezagutu den garrantzitsuenetako bat. Zalantzarik gabe, krisi honek ekarri digun okerrena langabezia handitzea eta horren ondorioak izan dira: pobrezia, etsipena … maila jasanezinetaraino. Gai honek bereziki kezkatzen du Talde hau, izan ere langabeziaren tasa Irunen %18,4koa da, beraz, horrek esan nahi du 5.399 langabetu daudela, lehen aipatu den bezala. Beraz, agintaldia krisi baten erdian hasi zen eta egun ere krisi horretan murgilduta jarraitzen dugu. Eta hondoa jo dugula dirudien arren, jarduera, dirubilketa eta, batez ere, enpleguaren mailak berreskuratzeko oraindik urte batzuk igaro beharko dira. Aitortu beharra dago egoera hau gogor astintzen ari dela, bai etxeetako ekonomian eta bai ekonomia publikoetan. Langabezia, prekarietatea, pobrezia … Gizarteko parte handi bati eragiten die eta erakunde desberdinek dirubilketan beherakada handiak izan dituzte, zerbitzu eta inbertsioetan murrizketak egitera behartuz. Irungo Udala ez dabil hortik urrun.
EAJ-PNV taldeak argi zeukan agintaldi honen hasieratik, jarraitzen du Iridoy jaunak. Bere konpromisoa argia izan da eta egun ere bada jarduera ekonomikoarekiko. Uste dute inbertitu egin behar dela mugimendu ekonomikoa sortzeko eta Udala herriko ekonomiaren dinamizatzaile izan daitekeela. Uste dute udalaren esparrutik krisiari erantzun dakiokeela inbertsioarekin, berreskuratze eta enpleguaren motorra delako eta aldi berean oinarrizko tresna izan daitekeela hiria behar berrietara egokitzeko eta bizi kalitatea hobetzeko.

Baina inbertitzeko baliabideak falta dira, eta hauek ez dira mugagabeak. EAJ-PNV taldeak, agintaldi honen hasieratik, hausteskunde kanpainatik bertatik, jarrera argia erakutsi zuen. Udalak funtzionamenduko gastuak murriztu behar zituen, horrela, inbertsioetara bideratzeko baliabide gehiago liberatu ahal izateko. EAJ-PNV taldea, agintaldi honetan eginiko aurrekontuei buruzko hiru eztabaidetan, proposamenak ekarri ditu bide horretan: gastu arrunta murriztea eta inbertsiorako proposamenak.


Hirigintza, Mugikortasun eta Ingurumen proiektuari dagokionez, modu labur-zehatzean, noski.

EAJ-PNV taldearen proiektu urbanistikoari dagokionez, Hiri Antolaketarako Plan Nagusiari buruz duela aste batzuk egin zen Udal Batzarrean jada aurreratu zuten zein zen beren ikuspegia. Uste dute Irunek onartu behar duen hiri ereduak urbanismo lasai bati erantzun behar diola, hazkuntza lasai eta jasangarriari. Ez bereziki kanpo aldera, baizik eta hiriaren barne aldera zuzenduta eta bideratuta, degradatutako espazioak berreskuratuz, sare urbanoa josiz eta jada onartutako edo gauzatzen ari diren bizitegi eremuak egokituz garai berri batera, non eraikitzeagatik eraikitzeak inolako zentzurik ez duen etorkizunari begira.


Plan Nagusiaren lehenengo fase batean San Migel-Anaka, Iparralde-Gal eta Korrokoitz-Papinea bezalako eramuekin hasteko apustua egin dute. Jada onartuta eta/edo gauzatzen ari diren eremuak dira. Irun, erdigunean mugimendu asko duen hiria da eta urteetan inguru hori birmoldatu eta zaintzeko lan egin da. Hala ere, hiria osatzen duten auzo guzti horiek ezin dira ahaztu. Zentzu horretan, EAJ-PNV taldeak apustu sendoa egin du auzo desberdinetako beharrak entzutearen alde eta auzotarren bizi kalitatea hobetzeko jarduerak proposatzen. Proposamen zehatzak egin dituzte Artia auzorako: Berroeta Margolaria kaleko aparkalekua zabaldu eta Zurbaran kaleko irteera; Belaskoenea: Paduako San Antonio parke ondoko lurretan aparkalekua egitea; Lapitze auzorako; Behobia, Katea, Meaka … Ez dira ahaztu behar Irungo sarbideak, Behobiatik edo Santiagoko nazioarteko zubitik egiten direnak, gainbehera eta abandono egoeran aurkitzen direlarik. Kontua da gure hirira etor daitezen bisitariei gonbidatzeko erabiltzen diren kartel handiak ez datozela bat hiriaren sarbideetako puntu hauetan eman beharko litzatekeen irudi atsegin horrekin. Duela urte askotatik egiteke dauden jarduerak dira eta, zalantzarik ez dago, bultzada bat behar dute.

Ondoren, Urdanibia plaza berriz urbanizatzeko gaiari buruz ariko da. EAJ-PNV taldeak uste du aukera bikaina dela Irungo zonalde enblematiko hau sustatu eta alde zaharraren berraktibazio ekonomiko eta soziala lortzeko. Joan den urtean egindako mugikortasun mahai batean jada adierazi zuten Urdanibia plaza eta Gain-Gainean oinezkoen ardatz berria lotzeko proposamena, Larretxipi kalearen bitartez. Horretarako, uste dute kale horrek oinezkoentzako ibilbide nagusia izan beharko lukeela Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Planean. Larretxipi bihurtzen bada oinezkoentzako kale bat, alde zaharra ikuspegi sozial eta ekonomikotik biziberritzen lagunduko du. Bere ustez, planteamendu honekin K-Biziak inguru honetara iristeko aukera indartuko du. Gainera, hurrena igogailua eraikitzen denean Jesus karrikan, alde zaharraren eta San Juan plazaren artean desnibelagatik dagoen haustura-puntua ezabatu egingo da eta Urdanibia plaza eta Gain-Gainean parkearen arteko lotura erraztuko du. Horrek guztiak hobekuntza ekarriko du mugikortasunean Larreaundi eta Lapitze auzoen artean alde batetik, eta San Juan plaza eta alde zaharraren artean, bestetik.

Hirigintzari oso lotuta daude hiriko puntu beltzak. Arrazoi desberdinengatik, adibidez, ikusgarritasuna, irisgarritasuna, argiztapena eta abar, handik igarotzen diren herritarrentzat eta batez ere emakumeentzat inseguruak diren zonaldeak dira. Lanean jarraitu behar da Irun hiri segurua izan dadin baita ere hirigintzaren ikuspegitik eta, horregatik, EAJ-PNV taldetik, aurrekontuko kontu-sailak proposatu dira puntu hauek ezabatzeko helburuarekin. Azkeneko urte honetan, gainera, 100.000 euroko kontu-saila onartu da.

Plaiaundi izan da EAJ-PNV taldearen beste kezketako bat agintaldi honetan. Azkeneko hilabeteetan aldarrikatu izan dute kiroletako pistak kokapen berri batera eramateko dagoen premia handia, eta Eusko Jaurlaritza eta Aldundiarekin elkarlan estuan arituz, Hendaia eta Hondarribia artean txirringentzako bide bat eraikitzeko ideia proposatu zuten, Txingudiko espazio naturaletik. Eusko Jaurlaritzak proiektu honen aldeko apustua egin du, urte honetarako 500.000 euroko kontu-sailarekin. Ekimen honek bai Irun eta bai orokorki eskualdeko oinezko eta txirringentzako mugikortasunean aurrerapen handia ekarriko luke. Eta Hendaia eta Hondarribiko hondartzak lotzea posible izango da gure hiritik barrena. Txingudiko badiako bide honek, gainera, lehen mailako erakargarritasun turistikoa izango da, eskualdera eta, ondorioz, Irungo hirira aberastasuna ekarriko du.


Gizarte Ongizatearen proiektuari dagokionez, EAJ-PNV Udal Taldean Gizarte Zerbitzuak ulertzen dira pertsonengan oinarritutako Irun eraikitzeko funtsezko zutabe bezala. Beraz, beren obligazioa da modu arin eta efektiboan egokitzea herritarren beharretara. Bide horretatik, eta Gizarte Zerbitzuen Euskadiko Legearen izpirituarekin jarraituz, pentsatzen dute pertsonaren gizarte ongizatea hasten dela lehenik eta behin bere autonomía pertsonalean, gero inguru familiarrera eta komunitatera zabaltzeko: bere kalean, bere auzoan … EAJ-PNV taldean erantzukizun publikoaren alde, parte-hartze, bizikidetza eta kooperazioaren aldeko apustua egiten dute gizarte demokratiko eta aurreratuaren zutabetzat jotzen ditugulako, hala nola emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna eta ongizatea lortzeko politika egokien planifikazio baten alde. Horregatik guztiagatik, beharrezkoa iruditzen zaie Irunen sortzea Gizarte Zerbitzuen eredu bat hurbilago eta gertuagoko bat, zentroen bitartez auzoetan deszentralizatuta, eraginkorrak, pertsonen beharrei benetako erantzuna emango dienak eta administrazioko zerbitzu azkar eta malguez osatua.
Era berean, auzoetako kontseiluak indartzearen alde egiten due, dauden agente sozial guztiak barne direla: auzo elkarteak, kultura elkarteak, kiroletakoak, emakumeenak, gazte taldeak, adineko pertsonak, … udalaren koordinazio zentro baten bitartez beren jarduera guztiak bateratuko dituztenak eta, gainera, Gizarte Ongizate Kontseilua bultzatuz.

Gaur egun, Gizarte Zerbitzuek garrantzi berezia dute. Krisi ekonomikoak oso egoera konplikatuan jarri ditu familia irundar asko eta ezin da beste aldera begiratu. EAJ-PNV taldetik beren konpromisoa azpimarratu nahi dute herritarren oinarrizko beharrak atenditzeko eta beren ongizatea bermatzeko garaian. Zentzu horretan, 2012an Udal Batzarrera ekarri zuen proposamena gogoratzen dute, "Berpiztu" ONG taldea Irunen lanean has zedin elikagaiak banatzen, uste zutelako hirian eskaintzen ziren elikagai-banaketarako zerbitzuak ez zirela nahikoak. Laguntzak areagotzea beharrezkoa zen, eta irundar kopuru handiago batengana iritsi eta maizago gainera. Datuek erakusten dute EAJ-PNV taldeak egiten zuen proposamena erabat beharrezkoa zela. 2012ko abenduan 12 familia izan ziren banaketa gunera joan zirenak. Eta Udal Batzar hau egin baino astebete lehenagoko datuen arabera, "Berpiztu" taldeak gaur egun laurehun familia baino gehiagori eskaintzen dizkie elikagaiak astero.

Adineko pertsonei dagokienez, Irunek jarraitzen du izaten egoitzetan sartzeko itxaron zerrendarik luzeena duen Gipuzkoako udalerrietako bat. Egia da krisi ekonomikoa dela eta itxaron zerrenda hori murriztu egin dela, pertsona nagusiei zahartzaro duin bat bermatu behar zaie. Bizitzeko esperantza handitzeak mendekotasun egoerak handitzea dakar. Benetako erronkari aurre egin behar zaio eta horrek erakundeen arteko kolaborazio koordinatu bat eskatzen du. Zentzu horretan, EAJ-PNV taldetik apustu egiten dute eskualdean dauden egoitzekin plaza gehiago kontzertatzen joatearen alde.
Herritarren Segurtasunari dagokionez, jada lehenagotik beste taldeek horren aipamena egin dute, eta EAJ-PNV taldeak ere ez zuen horren inguruko aipamena egin gabe utzi. Segurtasun falta da herritar irundarrentzat kezka-iturririk nagusiena. Puntu arazotsuak badira Irunen, adibidez, Cipriano Larrañaga eta Behobia, eta horietan beharrezkoa da neurriak hartzea. Kontrastatutako informazioaren arabera, Euskadiko Autonomia Erkidego mailan Irun laugarren udalerria da delitu eta falta kopuruetan 1.000 biztanleko, Bilbo, Barakaldo eta Sestaoren atzetik, 20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan. Iridoy jaunak esaten du ez dutela inongo alarma sozialik sortuko, ez da bere Taldearen helburua, ezta gutxiago ere. Baina adierazten du, bai izan behar dutela konsziente, oso konsziente datu honen inguruan, eta horren arabera jokatu. Segurtasuna ez da soilik poliziaren arazo bat, baizik eta fenomeno global bat bezala ulertu behar da, non faktore sozial, ekonomiko eta kultural piloek parte hartzen duten eta horietan esku-hartu beharko da dagozkion zerbitzu publikoen artean modu koordinatuan eta herritarren parte-hartzearekin. EAJ-PNV taldeak apustu fuertea egiten du pertsona, jabetza eta lurraldearen segurtasun politikak garatzearen alde, eta zibismoa eta bizikidetzea indartzearen alde. Horretarako, ezinbestekoak dira hiriko kaleetan poliziaren prezentzia ikusteko moduan gero eta gehiago egotea, delitua prebenitu eta harrapatzeko teknologia berriak aplikatzea, Ertzaintza, Udaltzaingoa eta gainerako Segurtasun Gorputz eta Indarren arteko koordinazioa hobetzea jarduera-protokolo eta akordioen bitartez, Udaltzaingoaren formazioan eragin, delituaren biktimei lagundu, genero indarkeriaren biktimengan arreta berezia jarriz.

Kultura eta Kirolaren proiektuari dagokionez, adierazten du Kultura dela gizarte aurreratu batean dagoen demanda sozial garrantzitsuenetako bat eta, beraz, Udalek demanda honi erantzun bat emateko erantzukizuna dute, kulturari, bere adierazpen mota guztietan, toki bat egingo dioten espazioak ahalbidetuz, batez ere sorkuntzari eta berrikuntzari bide ematea ahalbidetzen duten haiei. Gainera, beraiek kultura ulertzen dute kohesio sozial eta herritarren balio indibidual eta komunitarioak eraikitzeko tresna bezala, kultura tradizional eta berriaren arteko, propioaren eta unibertsalaren arteko lotura emango den espazio bat. Komunitate zentzu berritu horrek exijitzen du denon memorian errotutako euskal kulturaren garapena bultzatzea eta, horrekin batera, XXI. mendeko kultur balio eta praktikarekin etengabe elkartrukatzea, oraina eraikiz eta etorkizuna prestatuz.


Kirolari dagokionez, Udala da kirol zerbitzu publikoen kudeatzaile nagusia, herritarrengandik hurbilen dagoelako. Hori dela eta, herri mailan oinarrizko kirol jarduera garatu eta sustatzea erraztu eta ahalbidetzeko erakunde egokia da kirol eskolen bitartez eta herri mailako kirol elkarteen bitartez. EAJ-PNV taldeak uste du kirola herri mailan sustatzeko garaian kontuan hartu behar direla, besteak beste, ondorengo jardunbideak: kirolak dauzkan abantailak eta balioak sustatzea; kirola herriko gazteen, emakumeen, persona nagusien eta ezintasunak dituzten pertsonen artean sustatzeko plan espezifikoak garatzea; gure kirol autoktonoei laguntzea; kirol ospakizunak eta lehiaketak ekartzea, antolatzea eta laguntzea; kirol elkarteekin eta klubekin kolaborazioa eta laguntza: kirol instalazio eta ekipamendu berriak garatzea eta jada martxan daudenak mantendu eta berritzea.

Azkeneko alderdi horri lotuta, Iridoy jaunak adierazten du ordua dela jada Plaiaundiko instalazioak tokiz aldatu daitezen behin betiko bultzada emateko, errugby eta atletismoko klubek beren kirol jarduerak baldintza duinetan burutu ahal izan ditzaten. Zubieta izan daiteke edo eskatzen diren baldintzak beteko dituen beste tokiren bat, baina gai honen kudeaketa ezin da denboran gehiago atzeratu.


Auzoek ere kirol ekipamenduak behar dituzte, eta zentzu horretan, Arbesko zonaldean hutsune bat dagoela ikusten dute: Arbesko Errota, Palmera Montero … Azkeneko urteetan dezente hazi den eremu bat da eta gazteentzako kirol ekipamenduak egitea zonalde horretan aisialdirako eta kirola praktikatzeko espazio ireki bat edukitzeko aukera emango lioke.
Pilota Profesioaleko pilotalekuari dagokionez, Iridoy jaunak esaten du herrian jende askok eskatzen duen ekipamendua dela. Uranzu pilotalekua zaharkituta dago eta ez da nahikoa. Hori dela eta, EAJ-PNV taldeak uste du pilotaleku berri baten eraikuntzak denboran behintzat Iparralde-Gal eremuaren garapenari lotuta joan behar duela. Talde honentzat, lehentasuna duen zerbait da.
Irunek ezin du hainbeste urte itxaron, dagoeneko zain daramatzan urte horiei guztiei batuta, tokatzen zaion mailako eta irundarrek merezi duten bezalako pilotaleku profesionala edukitzeko.
Era berean, EAJ-PNV taldeak jada hirian dauden pilotalekuen aldeko apustua egiten du, beti ere teknikoki bidezkoa bada, estaliak izan daitezen, baina aldi berean irekiak, edonork erabiltzekoak eta dohain.

Euskaraz jarraitzen du, eta Euskarari lotutako proiektuari buruz esaten du, Euskal Gizartearen bereizgarrietako bat, ongi baino hobeto definitutako nortasuna ematen digun balioak edukitzea dela. Kultura eta Hizkuntza propioa ditugu, eta horiei duten garrantzia eman, eta beren aldeko apustu sendoa egiten du EAJ-PNV Taldeak Irundik bertatik. Euskararen etorkizunari buruzko erronka nagusia bere erabileran dago. Udalak ahaleginak egin behar ditu bere langileen artean eta Irunvi Gizartean euskararen erabilera sustatzeko eta bermatzeko. Asmo eta Planetatik ekintzetara pasa behar da. Benetako elebitasunean, aurrera egiteko estrategiaren baitan, erabilera esparru berriak lortu eta beste batzuk indartu egin behar dira. Hori dela eta, Euskararen aldeko konpromiso sozial eta politikoa haunditu eta sendotu behar dira, eta bere erabileran hiritarren inplikazioa sustatu. Euskararen erabilera bultzatzeko, kultur, kirol eta aisialdirako eskolaz kanpoko ekintzak antolatu behar dira, haur eta nerabeei zuzenduak. Bigarren Hezkuntzara Eskola Kirola Programa zabaldu, euskarazko kontsumo produktuan ekoizpen eta banaketa sustatu, Erakunde Publikoen aniztasun eta osagarritasunean oinarrituta, bizitza sozialaren eta euskararen erabilera bultzatu. Udaletxe barruan euskararen erabilera erraztu eta bermatu, baita Udalaren eta Hiritarren arteko harremanetan ere, euskara sustatzen duten Eragile eta Elkarteekin lan egin.

Merkataritzan, enpresetan eta kultur eta aisialdirako ekintzetan, euskararen erabilera areagotu behar da. Agintaldian zehar, euskararen sustapenaren alde lan egin du EAJ-PNVk, eta horren adibide izan dira Udalbatzara ekarritako hainbat proposamen. Halaber, agintaldi honetan kezkaz jarraitu dute hamar urtez Irun hirian euskararen erabilera normalizatzeko eta sustatzeko lan garrantzitsua egin duen Irun Iruten Euskara Elkartearen desagerpena.

Gaztelaniaz jarraitzen du. Bere hizketaldiarekin amaitu baino lehen, Iridoy jaunak EAJ-PNV taldeak herritarren parte-hartzeaz daukan ikuspegia azaldu nahi du, horri buruz hitz egin baita Udalbatza honetan. Kultura politiko berrian herritarren parte-hartzea lehentasunezko tresna da gizartea demokratizatu eta eraldatzeko. Erabat konbentzituta daude politika publikoak askoz ere eraginkorragoak direla eta legitimitate handiagoa dutela herritarrek horietan parte hartzen dutenean eta itzulera bat lortzen duenean, lehen aipatu den bezala. Horretaz konbentzituta daudelako EAJ-PNV taldeak parte hartze prozesuak bultzatzeko apustua egiten du udal eskumeneko eremuetan. Aldarrikatzen dute herritarrek parte hartu dezatela ideiak eta iradokizunak aurkeztuz, eta modu partekatuan lan egiten jarraitu dadila Irun eta gizarte irundar hobe, berdinago baten alde eta beren etorkizun propioa eraikitzeko garaian beren burua agente aktibotzat dauzkaten pertsonez osatua. Herritarren parte-hartze prozesuan arreta berezia jarri behar da, parte-hartzaileak ausaz aukeratzen direla eta aztertu behar den gaiaren inguruan zer esanik duten kolektiboa osatzen dela zainduz. Parte-hartze prozesuan oso kontuan hartu beharreko beste kontu bat, EAJ-PNV taldearen iritziz, eskuduna den organo instituzionala izango dela parte-hartze prozesutik atera daitezkeen amaierako alternatiben artean aukera egingo duena.A continuación toma la palabra el señor Iridoy, y en euskara señala que, en la visión que tiene EAJ-PNV para llevar adelante una ciudad, qué duda cabe, se incluyen características como la diversidad, la voluntad de llegar a acuerdos y la unión. Para ello, es imprescindible el diálogo, la flexibilidad, y sobre todo, la confianza. Antes, la señora de Bengoechea mencionaba la confianza.
Menciona tres ejes para hacer frente a las dificultades, y para responder a las necesidades de los ciudadanos. Estamos en una época nueva, en la que la credibilidad de los políticos está en entredicho. Por eso, tienen que poner todo su empeño en ganar la confianza de quienes han confiando en ellos para sacar adelante la ciudad. Tanto el Gobierno Municipal como el resto de Grupos Políticos, este Grupo opina que tiene que haber un contacto permantente con los ciudadanos.
A la hora de definir los proyectos y lograr acuerdos, hacen una apuesta por el diálogo: firmeza y transparencia a la hora de tomar decisiones, pero también a la hora de trasladar esas decisiones a los ciudadanos y al resto de Grupos Políticos. La colaboración entre las instituciones tiene que ser constante, para establecer y desarrollar estrategias compartidas, y también para hacer frente a las diferencias y dificultades. Y entre todos, es decir, entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, antes que nada, tener confianza en lo que vamos a hacer en Irun. Es decir, para crear la mejor ciudad para todos los iruneses. Una ciudad sostenible y agradable. Pero también una ciudad comprometida y solidaria. Una ciudad en la que se pueda vivir con seguridad, ilusión, y en la que se pueda trabajar con estabilidad. En una palabra, una ciudad de la que todos los iruneses podamos sentirnos orgullosos.
Continúa en castellano, y dice que Irun debe seguir avanzando, creciendo, modernizándose. Para ello, EAJ-PNV tiene su proyecto de ciudad, que irán desglosando de manera resumida y un tanto parcial en este tiempo del que disponen.
En cuanto al proyecto de Economía y Empleo, señala que este mandato se inició en medio de una crisis durísima, una de las más importantes conocidas en las últimas décadas. Sin duda alguna, lo peor que está trayendo es el aumento del paro, y sus consecuencias: pobreza, frustracion… hasta niveles insoportables. Esta es una cuestión que preocupa especialmente a este Grupo, ya que la tasa de desempleo alcanza en Irun el 18,4 %, lo que supone un total de 5.399 parados, como ya se ha mencionado anteriormente. Así pues, se inició el mandato en medio de una crisis, y en la actualidad seguimos sumergidos en ella. Y aunque parece que ya se ha tocado fondo, la recuperación de los niveles de actividad, recaudación y sobre todo, del empleo, todavía tardarán años en llegar. Hay que reconocer que esta situación está golpeando con dureza, tanto en las economías domésticas como en las públicas. El paro, la precariedad, la pobreza… Afectan, sin duda, a una parte importante de la sociedad, y las distintas instituciones han sufrido y sufren caídas en la recaudación que obligan a recortes en servicios e inversiones. El Ayuntamiento de Irun no ha sido ajeno a todo esto.
EAJ-PNV lo tuvo claro desde el inicio de este mandato, continúa el señor Iridoy. Su compromiso ha sido y es claro con la actividad económica. Consideran que hay que invertir para generar movimiento económico, y que el Ayuntamiento puede ser dinamizador de la economía local. Creen que desde el ámbito municipal se puede responder a la crisis con la inversión, motor para la recuperación y el empleo, a la vez que herramienta básica para adaptar la ciudad a las nuevas necesidades y para mejorar la calidad de vida.

Pero para invertir hacen falta recursos, y estos no son ilimitados. El Grupo EAJ-PNV, desde el inicio de este mandato, desde la propia campaña electoral, se posicionó claramente. El Ayuntamiento tenía que disminuir sus gastos de funcionamiento, de forma que pudiera liberar más recursos para destinar a inversiones. El Grupo EAJ-PNV, en los tres debates presupuestarios celebrados en este mandato, ha traído propuestas en esta linea: reducción de gasto corriente y propuestas de inversión.En relación al Proyecto de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, también de forma sucinta, claro está.
En cuanto al proyecto urbanístico de EAJ-PNV, ya adelantaron en el Pleno que se celebró hace algunas semanas sobre el Plan General de Ordenación Urbana cuál era su visión. Opinan que Irun debe adoptar un modelo de ciudad que responda a un urbanismo tranquilo, de crecimiento sereno y sostenible. No exclusivamente hacia el exterior, sino dirigido y con proyección hacia el interior de la ciudad, recuperando espacios degradados, cosiendo el tejido urbano y adecuando los ámbitos residenciales ya aprobados o en ejecución a las necesidades de un nuevo tiempo, en el que construir por construir carece de sentido de futuro.
Han apostado por abordar en una primera fase del Plan General ámbitos como San Miguel-Anaka, Iparralde-Gal, y Korrokoitz-Papinea. Se trata de ámbitos que cuentan con una ordenación aprobada y/o en ejecución. Irun es una ciudad con mucho movimiento en el centro, y durante años se ha trabajado para remodelar y cuidar ese entorno. Sin embargo, no se debe olvidar todo los barrios que constituyen la ciudad. En este sentido, EAJ-PNV ha apostado firmemente por escuchar las necesidades de los distintos barrios, y proponer actuaciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Han hecho propuestas concretas para Artia: ampliación del aparcamiento de Pintor Berroeta y salida de la calle Zurbarán; Belaskoenea: construcción de un aparcamiento en el terreno junto al parque San Antonio de Padua; para Lapice; para Behobia, Ventas, Meaka… No hay que olvidar las entradas a Irun desde Behobia o el Puente Internacional de Santiago, que se encuentran en un estado de decadencia y de abandono. Precisamente, los grandes carteles que invitan a los visitantes a venir a nuestra ciudad, no se corresponden con la imagen acogedora que se debería de dar en estos puntos de entrada. Son actuaciones pendientes desde hace muchos años y que, sin duda, necesitan un impulso.
A continuación, se refiere a la reurbanización de la Plaza Urdanibia. El Grupo EAJ-PNV opina que es una magnífica oportunidad para impulsar esta emblemática zona de Irun y conseguir la reactivación económica y social de la parte vieja. En una mesa de movilidad celebrada el pasado año, ya lanzaron la propuesta de conectar la Plaza Urdanibia y el nuevo eje peatonal de Gain-Gainean a través de la calle Larretxipi. Para ello, creen que dicha calle debería considerarse como itinerario peatonal principal en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Si Larretxipi se convierte en una calle transitada por peatones, ayudará a revitalizar la parte vieja desde un punto de vista social y económico. En su opinión, con este planteamiento se reforzará la llegada del K-Biziak a este entorno. Además, con la construcción del ascensor, en próximas fechas, en la calle Jesús, se eliminará el punto de ruptura existente por desnivel entre la parte vieja y la Plaza San Juan, y se facilitará la conexión entre la Plaza Urdanibia y el Parque Gain-Gainean. Todo ello supondrá una mejora en la movilidad y en la accesibilidad entre los barrios de Larreaundi y Lapice, por un lado, y Plaza San Juan y parte vieja por otro.
Muy ligados al Urbanismo están los puntos negros de la ciudad. Aquellas zonas que, por diferentes motivos, como visibilidad, accesibilidad, iluminación, etc, resultan inseguras para los ciudadanos que pasan por allí, y en particular para las mujeres. Hay que seguir trabajando para que Irun sea una ciudad segura, también desde el punto de vista del urbanismo, y por ello, desde el Grupo EAJ-PNV, se han propuesto partidas presupuestarias con el fin de eliminar esos puntos. Para este último año, además, se ha aprobado una partida de 100.000 euros.
Plaiaundi ha sido otra de las preocupaciones de EAJ-PNV en este mandato. Durante los últimos meses han reivindicado la necesidad apremiante de trasladar las pistas deportivas a una nueva ubicación, y en estrecha colaboración con el Gobierno Vasco y Diputación, propusieron la idea de construir una vía ciclable entre Hendaia y Hondarribia por el espacio natural de Txingudi. El Gobierno Vasco ha apostado por este Proyecto, con una partida para este año de 500.000 euros. Esta iniciativa supondrá un importante avance para la movilidad peatonal y ciclista de Irun y de la comarca en general. Y será posible unir las playas de Hendaia y Hondarribia a través de nuestro municipio. Asimismo, completar el camino de la bahía favorecerá la conexión entre los barrios de Irun. Este camino de la bahía de Txingudi, además, debe ser un atractivo turístico de primer orden, que atraiga riqueza a la comarca, y por ende, a la ciudad de Irun.
Por lo que respecta al Proyecto de Bienestar Social, en el Grupo Municipal EAJ-PNV entienden los Servicios Sociales como un pilar fundamental para construir un Irun centrado en las personas. Por tanto, su obligación consiste en adecuarse de forma ágil y efectiva a las necesidades de la ciudadanía. En esa línea, y continuando con el espíritu de la Ley Vasca de Servicios Sociales, opinan que el bienestar social de la persona comienza, en primer lugar, en su autonomía personal, para extenderse después a su entorno familiar y también al comunitario: en su calle, en su barrio… En EAJ-PNV apuestan por la responsabilidad pública, la participación, la convivencia y la cooperación como pilares de una sociedad democrática y de progreso, así como una planificación de políticas adecuadas a la consecución de la igualdad y el bienestar real entre mujeres y hombres. Por todo ello, consideran necesario crear en Irun un modelo de Servicios Sociales más próximo y cercano, descentralizado por centros en barrios, eficientes, que den respuestas reales a las necesidades de las personas e integrados por un servicio de administración rápido y flexible.
Asimismo, abogan por el fomento de los consejos de barrio, incluyendo a todos los agentes sociales existentes: Asociaciones de Vecinos, Culturales, Deportivas, de Mujeres, Grupos de jóvenes, personas mayores… que armonicen todas sus actuaciones a través de un centro de coordinación municipal, impulsando, además, el Consejo de Bienestar Social.
En el momento actual, los Servicios Sociales tienen especial importancia. La crisis económica ha puesto en situaciones muy complicadas a muchas familias irundarras, y no se puede mirar para otro lado. Desde el Grupo EAJ-PNV, quieren subrayar su compromiso en la labor de atender las necesidades básicas de los ciudadanos y garantizar su bienestar. En ese sentido, recuerdan la propuesta que trajeron al Pleno de la Corporación en 2.012, para que la ONG "Berpiztu" comenzara a trabajar en Irun en el reparto de alimentos, ya que consideraban que los servicios de distribución de alimentos que se ofrecían en la ciudad no eran suficientes. Era necesario incrementar las ayudas, y llegar a un número mayor de irundarras, y de manera más frecuente. Los datos constatan que la propuesta de EAJ-PNV era totalmente necesaria. En diciembre de 2.012 fueron doce las familias que acudieron al punto de reparto. Y según datos de la semana anterior a la celebración de este Pleno, "Berpiztu" ofrece actualmente alimentos a más de cuatrocientas familias semanalmente.
En cuanto a personas mayores, Irun sigue siendo uno de los municipios guipuzcoanos con la lista de espera más larga para entrar en residencias. Es cierto que, debido a la crisis económica, esa lista de espera se ha reducido, hay que garantizar un envejecimiento digno a las personas mayores. El aumento de la esperanza de vida implica un incremento de las situaciones de dependencia. Hay que afrontar un auténtico reto que requiere de una colaboración interinstitucional coordinada. En ese sentido, desde EAJ-PNV apuestan por ir concertando más plazas con residencias que hay en la comarca.
Respecto a la Seguridad Ciudadana, ya con anterioridad otros Grupos han hecho mención a ella, pero el Grupo EAJ-PNV no quería dejar tampoco de hacer una mención al respecto. La falta de seguridad constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía irundarra. Existen puntos problemáticos en Irun, como Cipriano Larrañaga y Behobia, en los que es necesario adoptar medidas. Según información contrastada, Irun es el cuarto municipio de la Comunidad Autónoma Vasca en número de delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, por detrás de Bilbao, Barakaldo y Sestao, en municipios de más 20.000 habitantes. Dice el señor Iridoy que no van a crear ninguna alarma social, no es el objetivo de su Grupo, ni mucho menos. Pero señala que sí hay que ser conscientes, muy conscientes, de este dato, y actuar en consecuencia. La seguridad no es solo un asunto policial, sino que debe entenderse como un fenómeno global, en el que participan múltiples factores sociales, económicos y culturales, y sobre los que se debe intervenir de manera coordinada desde los servicios públicos correspondientes y con la participación de la ciudadanía. El Grupo EAJ-PNV realiza una fuerte apuesta por el desarrollo de políticas de seguridad sobre las personas, las propiedades y el territorio, y por la promoción del civismo y la convivencia. Para ello, son imprescindibles medidas como incrementar la visibilización y presencia policial en las calles de la ciudad, aplicar nuevas tecnologías a la prevención y persecución del delito, mejorar la coordinación entre Ertzaintza, Policía Local y demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mediante protocolos y acuerdos de actuación, inferir en la formación de la Policía Local, apoyar a las víctimas del delito, con atención especial a violencia de género.
En relación al Proyecto de Cultura y Deporte, señala que la Cultura es una de las grandes demandas sociales en una sociedad avanzada, y por ello, los Ayuntamientos tienen la responsabilidad de dar respuesta a esta demanda, posibilitando espacios que den cabida a la cultura en todas sus expresiones, sobre todo aquellas que permiten dar cauce a la creatividad y a la innovación. Además, ellos entienden la cultura como un instrumento de cohesión social y de construcción de valores ciudadanos individuales y comunitarios, un espacio para el diálogo entre lo tradicional y lo nuevo, entre lo propio y lo universal. Este renovado sentido de comunidad exige impulsar el desarrollo de una cultura vasca arraigada en la memoria de todos, y a la vez, en constante interacción con los valores y las prácticas culturales del siglo XXI, construyendo el presente y preparando el futuro.
Por lo que respecta al Deporte, el Ayuntamiento es el primer gestor de los servicios deportivos públicos, debido a su grado de proximidad a la ciudadanía. Es por ello la institución ideal para favorecer y posibilitar el desarrollo y fomento de la actividad deportiva de base en el ámbito local a través de las escuelas deportivas y entidades asociativas deportivas de carácter local. El Grupo EAJ-PNV entiende que la promoción local del deporte debe incluir, entre otras, las siguientes lineas de trabajo: la promoción de las ventajas y valores del deporte; el desarrollo de planes específicos de fomento del deporte entre la población joven, mujeres, las personas mayores y con discapacidad; el apoyo a nuestros deportes autóctonos; la atracción, organización y apoyo a la celebración de competiciones y eventos deportivos; la colaboración y apoyo a las asociaciones y clubes deportivos; el desarrollo de nuevas instalaciones y equipamientos deportivos y el mantenimiento y renovación de los ya existentes.
Relacionado con este último aspecto, señala el señor Iridoy que es hora de dar un impulso definitivo al traslado de las instalaciones de Plaiaundi, para que los clubes de atletismo y rugby puedan desarrollar sus actividades deportivas en unas condiciones dignas. Será Zubieta u otro emplazamiento que reúna las condiciones requeridas, pero no se puede demorar más la gestión de este asunto en el tiempo.
Los barrios necesitan también de equipamientos deportivos, y en ese sentido ven una carencia en la zona de Arbes: Arbesko Errota, Palmera Montero… Se trata de un ámbito que en los últimos años ha crecido considerablemente, y unos equipamientos deportivos para jóvenes permitirían disponer de un espacio abierto para el ocio y la práctica deportiva.
Por lo que respecta al Frontón de Pelota Profesional, dice el señor Iridoy que es un equipamiento ampliamente demandado en la ciudad. El Frontón Uranzu se encuentra en un estado obsoleto e insuficiente. Por ello, considera el Grupo EAJ-PNV que la construcción de un nuevo Frontón debe ir ligada en el tiempo al desarrollo de Iparralde-Gal. Para este Grupo, es algo prioritario.
Irun no puede esperar tantos años, sumados a todos los que ya lleva esperando para tener un frontón profesional del nivel que le corresponde y los irundarras se merecen.

Asimismo, el Grupo EAJ-PNV apuesta por que los frontones ya existentes en la ciudad, siempre que técnicamente lo permitan, sean cubiertos, pero al mismo tiempo abiertos y de acceso libre y gratuito.Continúa en euskera, y sobre el Proyecto vinculado al euskera, señala que, una de las características de la sociedad vasca, es tener valores que nos dan una personalidad muy bien definida. Tenemos una Cultura y una Lengua propias, y el Grupo EAJ-PNV apuesta por darles la importancia que tienen desde el mismo Irun. El principal reto en cuanto al futuro del euskera está en su utilización. El Ayuntamiento tiene que hacer esfuerzos para fomentar y garantizar el uso del euskera entre sus trabajadores y los de la Sociedad Irunvi. Hay que pasar de las intenciones y los Planes a las acciones. Dentro de la estrategia para avanzar en el auténtico bilingüismo, hay que conseguir nuevos ámbitos de uso y reforzar otros. Por ello, hay que aumentar y fortalecer el compromiso social y político a favor del euskera, y fomentar la implicación de los ciudadanos en su uso. Para impulsar el uso del euskera hay que organizar actividades culturales, deportivas, y de tiempo libre fuera de la escuela, dirigidas a niños y adolescentes. También hay que extender el programa Eskola Kirola a la Educación Secundaria; fomentar la producción y reparto de productos euskaldunes, impulsar el uso del euskera en la vida social, basándose en la diversidad y complementariedad de las instituciones públicas. Facilitar y garantizar el uso del euskera dentro del propio Ayuntamiento, así como en las relaciones entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, trabajar con promotores y las Asociaciones que fomentan el euskera.
Hay que incrementar el uso del Euskera en el comercio, las empresas y las actividades culturales y de ocio. durante este mandato, el Grupo EAJ-PNV ha trabajado a favor del fomento del Euskera, y ejemplo han sido diversas propuestas traídas a este Pleno. Pero en esta legislatura han seguido preocupados la desaparición de Irun Iruten Euskara Elkartea, que en los últimos diez años ha realizado un importante trabajo para normalizar y fomentar el uso del euskera en la ciudad de Irun.
Continúa en castellano. Antes de terminar su intervención, el señor Iridoy quiere presentar la visión que el Grupo EAJ-PNV tiene sobre la participación ciudadana, de la cuál ya se ha hablado en este Pleno. En la nueva cultura política, la participación ciudadana es una herramienta prioritaria como elemento de democratización y transformación social. Tienen la clara convicción de que las políticas públicas son mucho más eficaces y tienen mayor legitimidad cuando la ciudadanía participa en ellas y obtiene un retorno, como antes se ha mencionado. Fruto de ese convencimiento, el Grupo EAJ-PNV apuesta por impulsar procesos de participación en ámbitos que son de competencia municipal. Abogan por que la ciudadanía participe aportando ideas y sugerencias, y que se continúe trabajando de forma compartida por un Irun y una sociedad irundarra mejor, más igualitaria, y formada por personas que asumen ser agentes activos en la construcción de su propio futuro. En el proceso de participación ciudadana se debe poner especial atención en que los participantes sean elegidos al azar y conformen un colectivo representativo de la cuestión sobre la que se va a tratar. Otra cuestión a tener muy en cuenta en el proceso de participación, en opinión del Grupo EAJ-PNV, es que será el órgano institucional competente el que elegirá entre las alternativas finales que resulten del proceso participativo.Hamaikak eta berrogeita hamabost minutu zirenean, Iridoy jauna hitz egiten ari zen bitartean, Alkate jauna bilkuratik irten egin da eta une horretan Paez jaunak hartu du lehendakaritza.

A las once horas y cincuenta y cinco minutos, durante la intervención del señor Iridoy, el señor Alcalde sale de la sesión, asumiendo en ese momento la presidencia el señor Páez.
Jarraian Paez jaunaren txanda izango da, Talde Sozialistaren bozeramalea. Hasiera eman dio esanez gaurkoa oso egun garrantzitsua izaten ari dela hiriarentzat, izan ere, Irungo herritar guztiei aukera eskaintzen ari zaie beren ordezkari publikoak ikusi eta entzun ahal izateko, denen etorkizun partekatua aberastuko duten ideia eta proiektuei buruzko eztabaida batean.

Egun ona da ideien eztabaidan sinisten duten haientzat, pertsonen arteko elkarrizketan eta beharrezko kontsentsuetan sinisten dutenentzat, bere ustez partekatua den eta Irun deitzen den pasio horretan aurrera egiteko.


Gaurko eguna berezia da denontzat. Gaur ere, hiriari buruz hitz egin eta eztabaidatzen ari dira. Gauza ugari entzun dira Osoko Bilkura honetan, baina Paez jaunak espero du eztabaida guztien gainetik, denon helburua betetzea: Irunentzat elkarlanako ondorioak ateratzea. Askotan lortu dute hori, eta ziur dago gaur ere lortuko dutela.

Gaur, gainera, hainbeste urtetako sufrimendua eta gero inoiz pentsatuko genukeena baino askatasun handiagoz hitz egin dezakete. Herrialde eta hiri bat, gaur, ETAren mehatxurik gabe esnatzen direnak, denak makurtu nahi izan baitzituzten beren asmoetara eta lortu dena da, askatasun egarria asetuz, demokraziak irabaztea. Denon betebeharra da, eta batez ere indarkeria hori ekintzez nahiz utzikeriaz babestu eta justifikatu zuten haien betebeharra da bizikidetza bat osatzea, egian eta egindako minaren aitortzan oinarritua, gizarte integratzaileago eta pluralagoa eraikitzeko helburuari begira irmo aurrera egingo duena. Bere oroimenik hunkigarriena, jakina, biktima guztientzat, batez ere Irunen erori ziren biktimentzat.


Hiriak egun daukan egoerara iristeko, ahalegin handia egin behar izan da, bai pertsonala eta bai kolektiboa. Lortutakoaren balioa denon lorpena da. Batzuk temati jarraitzen dute pentsatzen, hiri honetan lortu diren gauza onak aitortzen badira, horrek esan nahiko lukeela Udal Gobernuarentzat ona izan izan dela aitortzea. Irungo Sozialistek ez dute horrela pentsatzen. Egindakoek frogatzen dute zernolako gaitasuna egon den iritzi guztiak sartzeko, hitz egiteko etengabeko ahalegina egin dela, eta ez inposatzeko. Sinistu izan dute, eta sinisten jarraitzen dute Irunen eta bertan bizi den jendearen gaitasunetan, eta ilusioa eta itxaropena sortuko duen eta etengabe berritzen ari den proiektu horretan herritar gehiagok bat egin dezan behar dugu. Azken batean, kanpoan ez uzteko, integratzeko baizik. Irun gaur, atzo bezala, bere historian hainbeste momentutan bezala, desberdina onartzeko, etorkizun hobea lortzeko itxaropenarekin kanpotik etorri dena onartzeko gai izan dela erakutsi du. Hor landu du egungo talante ireki, tolerante eta liberala. Inguruko beste udalerrietatik bereizten duen izaera da. Eta hiri progresista eta nortasun propioko hiri baten ezaugarri hauek indartzea dute helburu.
Udal Gobernuak aitortzen ditu arazoak, eta ez dauka inongo arazorik laguntza eskatzeko arazo horiek zuzentzeko neurriak hartzeko erantzukizuna duten haiei. Aipatu da jada, baina langabezia da, jakina, herritar gehiegik aurre egiten behar dioten arazorik handiena. Oraindik gertatzen dena da Iruni ez zaiola aplikatu inongo diskriminazio positiborik enplegurako aukera gehiago aktibatzeko politika espezifikoen bitartez, hiri honek dituen beharretara, desberdinak izanik, egokitutako plan espezifikoen bitartez. Gertatu da eta gertatzen da baita ere beste alor batzuetan, etxebizitza publikoan adibidez. Horrela, duela urte batzuk IRUNVI sortu behar izan zuten. Irungo herritarrek beren kabuz egindako 600 etxebizitza baino gehiago, eta beste kopuru ederra eraikitzen. Baina batez ere badago beharra, egungo egoera ikusita, alokairuko etxebizitzak sustatzeko. Kontua da inguruko herrietan alokairuko etxebizitzak iragartzen direla eta hemen uko egiten zaiola hiri honek gehien behar duenari: errenta sozialeko alokairuko etxebizitzak. Errepideetan ere defizit kronikoarekin jarraitzen dugu, ordainsaria duen autopista dugu eta irundarrek ordaintzen jarraitzen dugu. Donostiako bigarren saihesbidea ordaindu zen, eta orain gainera dohain erabiltzen dute han inguruko biztanleek. Ordainsari horiek kentzeko promesak, baina zoritxarrez gaur-gaurkoz ez dira bete. Hiriko ipar saihesbidearen bikoizketa egin gabe jarraitzen du eta, momentuz, zehaztu gabe, eta hego saihesbidearen obrak hasteko epeen berririk ez, adibidez. Irunek jarraitzen du, baita ere, topoaren zerbitzu mugatua edukitzen, erreia bikoizten ez delako. Jakina, Udal Gobernuak dena delakoari erreibindikatuko dio, kolore politikoa edozein duela ere, Irungo interesak defendatuak izan daitezela Gipuzkoako gainerako udalerrien baldintza beretan. Irunen gertatzen diren egoera honengatik eta besteengatik protestatzen jarraituko dute. Laguntza falta, adibidez, Aldundiarena, Zaharren Egoitzarentzat eta bere defizitarentzat eta, beraz, zergadunak publikotasunari eusteko egiten duen gastu bikoitzaren beste adibide bat da. Irundarren zergekin ekarpenak egin beharko lukeen hark ez ditu egiten, eta Udalak egin behar ditu Irungo herritarrek berriro ordaindu behar dituzten zergekin. Paez jaunaren ustez, honi buruz ere hitz egin beharko litzateke: Administrazioen artean gertatzen diren bikoizketak, baina batez ere, egin behar duenak egiten ez duenean, eta ordezko gisa egin behar dutenean, kasu honetan, herritarrengandik gertuen dauden Administrazioek.
Baina gehiago dago. Hamar urte baino gehiago behar izan dira herrialde honetako erakundeak konbentzitzeko FICOBA Gipuzkoako azpiegitura bat dela. Ongi dimentsionatua eta potentzia izugarria daukana aurrera begira. Ekipamendu hau ere irundarren ahalegin hutsez ordaindua eta, kasu honetan, Europako fondoekin ere bai. Zeinen desberdina, adibidez, Bizkaiko azoka barrutiarekin gertatu eta gertatzen denarekin alderatuta.
Paez jaunak jarraitzen du gogoratzen, krisiaren hasieratik, Udal Gobernuak esan zuela bere helburua Udal honetako ateak zabalik edukitzea zela okerren pasako zuten eta jada pasatzen ari ziren pertsonengana hurbildu eta laguntzeko. Kasu askotan, muturreko egoeran. Aipatu da jada Laguntza Bereziak %200 hazi direla bi urtetan soilik. Zenbakiak adierazgarriak dira eta hori ere bada ezaugarri bat, Paez jaunaren ustez, hiri honetako jendearen izaerari kutsua ematen diona: elkartasuna, alegia.

Hala ere, herriko ekonomiari bultzada berriak eman izan zaizkio. Udal Gobernuak uste du, koiuntura honetan, garrantzitsuena, etorkizunari begira jartzen duena ez dela arrainak banatzea, baizik eta kainaberak banatzea, langabezian dauden pertsonek formazio hobea lortu ahal izan dezaten lan merkatuan lehiakorragoak izateko edo beren laneko bide berria hasteko babes hobea edukitzeko. 2013 urtean, datu bat ematearren, 17.000 pertsona pasa dira El Espazio bulegoetatik, Anaka kalean, non ezagutzak trukatzen diren, esperientzia berria ikasi eta, azken batean, lan berriak detektatzen diren. Hau egiten ari dira Irun Ekintzan programako Mahaien bitartez ekarpenen bat egiteko duten haien guztien kontzertaziotik. Denbora honetan guztian, Paez jaunak faltan bota izan du, benetan, Udal honen edo kasuan kasu Eskualdeko Garapen Ajentziaren jarduera faltagatik kezkatuta daudela esaten duten Talde Politiko haien aldetik eginiko ekarpenen bat. Izan ere, Irun Ekintzan propogramako mahai horren bitartez ahalbidetu da ekimen asko martxan jarri ahal izatea, prezeski, enplegu berria sortzera zuzenduta. Egin den apustua, batez ere ekintzaileen aldetik, eta beren gaitasuna, Udal Gobernuak hala sinisten duelako eta ikusi egin duelako, aberastasuna sortzeko, eta enpresa txiki eta ertainei babesa ematen dielako. Horren adibide dira jarduera ekonomikorako lurzoru berria aktibatu dela edo merkatari txikiei ematen zaizkien laguntzak, erabaki diren neurri askoren artean aipa daitezkeenak. Inbertsioen bitartez ere egiten ari dira, gure bizi kalitatea hobetzen dutenak eta, bitartean, gainera, langile askok enplegua eduki dezaten eragiten dutenak. Une honetan gutxi gora behera 13 milioi euro daude martxan hiriko gune desberdinetan egiten ari diren 15 obra baino gehiagoren bitartez. Modu isolatuan egin da, udalerri batzuetan, Aldundia eta Eusko Jaurlaritza barne, zeinek inbertsioei iturria itxi dieten eta, era honetan, bai herrialdean eta bai gure lurraldean momentu honetan beharrezkoa den garapena moteldu dute. Irun, alderdi horretatik begiratuta ere desberdindu egin da.

Udal Gobernuaren iritziz, bere betebeharra da hiriko ekonomia mugitzen dela ziurtatzea eta hori posible da bakarrik saneatuta dauden udal kontuetatik soilik, herriko pertsonek une honetan eduki ditzaketen kezka haiei gaineratuko zaizkien beste arazo erantsia izan gabe. Zorrotz, austeritatez kudeatzen da, baina oso argi edukita zeintzuk izan behar duten gaurko lehentasunek. Laguntzak abian jarri dira etxebizitzetarako irisgarritasuna ere hobetu dadin, 300.000 euro baino gehiagoko plan batekin. Zuzenean pertsonei eta familiei zuzendutako laguntzak. Hori guztia planifikazio on baten emaitza da eta egin beharreko gastuak sentsibilitatez eta garaiz lehenesten jakitearena, hiriak hala eta guztiz ere bere bizi kalitate eta zerbitzuen maila mantendu ahal izan dezan. Zentzu horretan, Irun, apaltasunez, kudeaketaren adibide ona da. Argi eta garbi esaten du. Urrun geratzen dira Udalbatza honetan entzun ziren salaketak, esaten zenean kudeatzaile sozialisten eskuetan hiriaren gainbehera ekonomikoa eta Udal honen porrota etorri zela. Denentzako zorionez, nahastu ziren haientzako ere bai, hori ez da horrela izan. Abian jarri berri dute "Irun On" Ekonomikoki aktibatzeko Plana, hiria estrategikoki kokatu nahi duena, oinarriak badirelako inbertsioak, jarduerak eta turistak erakartzeko. Udal Gobernuak egiten du iruditzen zaiolako aberastasuna sortzeko nitxoak badirela ustiatu gabe. Herriko turismoan urratsak ematen hasi dira, garatu beharreko potentzial izugarria dago, Irunek turismo bulego bat dauka orain arte hirian ikusi izan ez den bisitarien mugimendua sortu duena eta baita ere ostalaritza alorreko sare on batekin, abiapuntu bezala balio izan dezakeena Irunek daukan ondare guztiari, batez ere ingurumen alorrekoari, balioa emateko. Prezeski, ingurumenaren jasangarritasuna askoz gehiago hobetu daiteke ideia produktiboak behar bezala integratzen badira ingurune naturala babestu eta hobetzeko jarduerekin.

Duela urtebete, Udal Gobernua konprometitu zen, Udal Aurrekontuen bitartez, ikerketa bat enkargatzera, balioa sortzeko iturri berriak identifikatzeko txosten bat, azken batean, hiriko landa ingurunean garatu zitezkeen jarduera berriak identifikatzeko. Dokumentu hori datozen egunetan etorriko da, eta horixe izango da Talde Politikoek bilera egin behar izango duten arrazoietako bat, eta hor sartu nahiko luke, ziurrenera, Eskualdeko Garapen Agentzia, lehen hainbat bozeramalek adierazi duen bezala, gai honetan landa eremuan egon daitezkeen potentzialitateak detektatzeko. Datu bat ematen du, alegia, %75eko lurzorua dagoela ez-urbanizagarri bezala katalogatuta. Hau zuzenean erlazionatuta dago, gainera, gazte jendea landa eremura erakartzearekin, abantaila berriak eskaini ditzaten enpleguaren sorkuntzan eta jarduera ekonomikoan.

Udal Gobernuak pertsonentzako hiri bat nahi du, bizi kalitatearekin, herritarrei eraginkortasunez mugitzea ahalbidetuko diena eta zarata eta kutsadura arazorik sortu gabe, izan ere Irunen urruneko zerbait direla eman dezake, baina hirietan gero eta arruntagoak izaten ari dira. Garraio publikoa izan da eta izaten jarraitzen du Gobernuaren jardueraren ardatz eta horretara bideratu dira baliabide garrantzitsuak. Aurrerakuntzari begira beste neurri bat. Bizi eta lan egiteko hiri bat, hiriko erdigunearen eta auzo desberdinen artean orekatuta, bizitegi zonalde berriak kontsolidatzea lortu duena, enpresak ere kokatzea ahalbidetuko duten zonaldeak, urbanismoaren plangintza batekin, Paez jaunaren iritziz, gaur inoiz baino gehiago, herritarren eguneroko beharretan pentsatzen duena, duela gutxi Plangintza Nagusiaren dokumentua onartzerakoan ikusi den bezala.
Ezin dira nahastu Administrazioa berritzeko beharra eta bere desegitea. Ezin da krisi ekonomikoa aprobetxatu zerbitzu publikoen maila jaisteko edo eskema ideologiko pribatizatzailea ezartzeko. Arrazionalizatu, austeritatean sendotu, ezinbestekoa da, eta horretan ados dago Udal Gobernua. Ezin da herritarrak kontrolatzeko egon ezta ere. Beren ekimenak dinamizatu eta laguntzeko egon behar da. Baina izaera publikoa indartzea bada baita ere herritarrekin berriz ere politikan konektatzea. Gizartearen parte batek ordezkaritza bidezko demokraziarekin bat egiten ez duela jakitea albiste oso txarra da eta horri aurre egin behar zaio zintzotasunaren bidetik eta kudeaketaren gardentasunetik, Udal ireki bat izatea lortuz eta bere erabakiak denen eskura jarriko dituena eta erabaki horien bitartez Irunen partaide diren horien parte-hartzea kanalizatzen jakingo duena. Alkatearen dekalogoak ederki islatzen du Gobernu Taldeak zer defendatzen duen eta, ondorioz, zer ari den gauzatzen. Alkatea auzoetan programaren arrakasta zuzeneko konpromisoa hartzetik dator, gero Aurrekontuan jasotzen dena, auzoetako bizilagunekin hartzen den konpromisotik, hain zuzen. Horri deitzen dio Paez jaunak aurrekontu parte-hartzailea. %1etik haratago eta pertsonak despatxoetara edo bilera aretoetara etorriko diren zain egon gabe, persona horiek aurkitzen diren tokira joan behar da, bere ingurura, bizi diren eta beren eguneroko bizitza eramaten duten tokira. Hori Udal Gobernua ari da egiten eta espero dute besteek ere eredu hori jarraituko dutela.

Azkeneko urteetan Irunek irabazi egin du herritarren eskubideen alor historikoan eman diren aurrerakuntzetatik, eta espero du ez dela atzerapen gehiago gertatuko. Egun, Batzar Areto honek ezkontzako bizkidetza mota oro hartzen du eta dibertsitatea integratu denaren beste faktore bat da. Dibertsitate horixe erreibindikatzen dute Irungo Sozialistek erlijioaren eta kulturaren alorrean. Esan beharra dago Irungo dibertsitate erlijiosoaren behatokia duela gutxi aitortua izan dela praktika on gisa.


Udal Gobernuak Hezkuntzaren alde apustu egiten jarraitzen du, eta Osasun Publikoaren alde ere bai. Paez jaunak esaten du datozen hilabeteetan oso adi egongo direla garatu daitezkeen murrizketa-politiken aurrean, bereziki Eusko Jaurlaritzatik. Murrizketa batzuk nabarmendu dira jada hirian eta somatzen ari gara: eskola umeen garraioaren parte bat kendu da, bekak eta beste laguntza batzuk murriztu zaizkie estudianteei, Osasun Zentroetako gaixoen arretan ajusteak daude eta anbulantzia zerbitzuetan ere bai.

Paez jaunak, daukagun hiriarekin pozik dagoela adierazten du, lortu diren gauzekin. Egia da arazoak badirela, baina Proiektu ederra dauka Udal Gobernuak, poliki-poliki arazo hauek zuzentzeko, eta helburu berriak lortzeko.Irunek gaitasuna eta konfiantza badu etorkizunari modu baikorrean begiratzeko. Bere esku-hartzean aipatu duen guztia hiri dinamiko baten emaitza da, kalitatezko enpleguak sortzeko beharra duena, gaitu, ekin eta berritzen duena. Aurrera egin behar dugu eraginkortasunez ezezik hitzarmen politiko eta gizatiarrez, inklusioarekin, erronkei aurre egingo dien hiri baterantz. Beharrezkoa da kontsentsuaren balioa azpimarratzea aurrera egiteko erreminta klabe bezala. Eta beharrezkoa da aspertu gabe borroka egitea duintasuna eta eskubideen errespetua denon arau izan daitezen.

A continuación es el turno del señor Páez como portavoz del Grupo Socialista. Comienza señalando que el de hoy está siendo un día importante para la ciudad, en tanto en cuanto se está ofreciendo, en su opinión, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Irun la posibilidad de que puedan ver y escuchar a sus representantes públicos en un debate de ideas y proyectos que enriquezca el futuro compartido de todos.
Es un buen día para quienes creen en el debate de las ideas, en el diálogo entre las personas, y en los consensos necesarios para seguir avanzando en esta pasión que él cree que es compartida y que se llama Irun.
El día de hoy es especial para todos. Hoy también, están hablando y debatiendo sobre la ciudad. Se han escuchado muchas cosas en este Pleno, pero el señor Páez espera que, por encima de todos los debates, se cumpla el objetivo común: sacar conclusiones para el trabajo común por Irun. Eso se ha conseguido muchas veces, y está seguro de que hoy también lo lograrán.
Hoy, además, pueden hablar con mayor libertad que la que nunca se hubiera pensado después de tantos años de sufrimiento. Un país y una ciudad que hoy se despiertan sin la amenaza terrorista de ETA, de quienes quisieron doblegar a todos a sus pretensiones, y que se ha conseguido, con ansia de libertad, que la democracia ganara. Es obligación de todos, y especialmente de quienes apoyaron y justificaron por acción u omisión esa violencia, tejer una convivencia que, basada en la verdad y en el reconocimiento del daño causado, avance con firmeza en el objetivo de construir una sociedad más integradora y más plural. Su recuerdo más emocionado es, desde luego, para todas las víctimas, especialmente para las víctimas que cayeron en Irun.
Para llegar a donde hoy se encuentra la ciudad, ha hecho falta mucho esfuerzo, personal y colectivo. El valor de lo conseguido es una conquista de todos y todas. Algunos siguen empeñados en pensar que, si se reconocen las cosas buenas que se han conquistado en esta ciudad, eso sería igual a reconocer que ha sido bueno para el Gobierno Municipal. Los socialistas de Irun no piensan así. Los hechos demuestran la capacidad que se ha tenido para incluir todas las opiniones, el permanente esfuerzo por dialogar, y no por imponer. Han creído, y siguen creyendo en las potencialidades de Irun y de las gentes que la habitan, y necesitan seguir sumando un mayor número de ciudadanos a un proyecto en permanente renovación que genere ilusión y esperanza. Para no excluir, en definitiva, y para integrar. Irun hoy, como ayer, a lo largo de tantos momentos de su historia, ha demostrado ser capaz de aceptar al diferente, al que ha venido de fuera con la esperanza de conseguir un mejor futuro. Ahí ha forjado su actual talante abierto, tolerante y liberal. Un carácter diferenciado de otros municipios del entorno. Y apuestan por reforzar estas señas de identidad de una ciudad progresista y con personalidad propia.

El Gobierno Municipal reconoce los problemas, y no le duelen prendas en pedir ayuda a quienes tienen también la responsabilidad de tomar medidas para corregir esos problemas. Ya se ha citado, pero el paro, desde luego, sigue siendo el principal problema al que se enfrentan demasiados ciudadanos. Sigue pasando que a Irun no se le ha aplicado ninguna discriminación positiva para activar más oportunidades de empleo a través de políticas específicas, planes específicos adaptados a las necesidades, que son diferentes, que sufre esta ciudad. Ha pasado y pasa también en otras materias, como la vivienda pública. Así, se tuvo que poner en marcha IRUNVI hace unos años. Más de 600 viviendas realizadas por los ciudadanos de Irun a puro pulso, y otro buen número de ellas en construcción. Pero sobre todo existe la necesidad, vista la situación actual, de promover la vivienda en alquiler. Se anuncian viviendas de alquiler, por cierto, en localidades cercanas, y aquí se niega lo que más necesita esta ciudad: viviendas de alquiler con renta social. Se sigue también con el crónico déficit de las carreteras, con una autopista de peaje que siguen pagando los iruneses. Se pagó el segundo cinturón de San Sebastián, y ahora se disfruta gratuitamente, en cambio, por los habitantes de su entorno. Promesas de levantar esos peajes que, hoy, desgraciadamente, no se han materializado. Se sigue sin desdoblamiento, también, de la variante norte de la ciudad, y sin concreción, de momento, ni plazos para arrancar las obras de la variante sur, por ejemplo. Irun sigue, también, con un servicio limitado de topo por el no desdoblamiento de la vía. Desde luego, el Gobierno Municipal reivindicará de quien sea, y con el color político que sea, que los intereses de Irun sean defendidos en igualdad de condiciones a los de otros municipios guipuzcoanos. Seguirán protestando por estas y otras situaciones injustas que se cometen con Irun. La falta de ayuda, por ejemplo, de la Diputación, a la Residencia de Ancianos, y a paliar el déficit de la misma, y por tanto, como un nuevo ejemplo de doble gasto del contribuyente para sostener lo público. No aporta quien debería hacerlo con los impuestos de los iruneses, y tiene que hacerlo el Ayuntamiento con los impuestos, otra vez, que tienen que aportar los ciudadanos de Irun. En opinión del señor Páez, de esto también habría que hablar: de las duplicidades que se producen entre las Administraciones, pero sobre todo, cuando la que lo tiene que hacer no lo hace, y de manera supletoria lo tienen que hacer, en este caso, las Administraciones más cercanas a los vecinos.


Pero hay más. Han hecho falta más de diez años para convencer a las instituciones de este país de que FICOBA es una infraestructura de Gipuzkoa y del País Vasco. Bien dimensionada, y con un enorme potencial por delante. Equipamiento también pagado con el puro esfuerzo de los iruneses y de los fondos, en este caso, de Europa. Qué diferencia, por ejemplo, a lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con el recinto ferial de Bizkaia.
Continúa el señor Páez recordando que, desde comienzos de la crisis, el Gobierno Municipal dijo que su objetivo era que las puertas de este Ayuntamiento estuvieran abiertas para acercarse y ayudar a las personas que peor lo iban a pasar, y lo estaban ya pasando. En muchos casos, en situación límite. Ya se ha señalado que las Ayudas Especiales han subido un 200 % en solo dos años. Las cifras son elocuentes, y ese es también un rasgo que, en opinión del señor Páez, impregna el carácter de las gentes de esta ciudad: la solidaridad.
No obstante, se han ido tejiendo nuevos impulsos a la economía local. El Gobierno Municipal considera que, en esta coyuntura, lo importante, con perspectiva de futuro, no es dar peces, sino repartir cañas, que permitan que las personas en paro adquieran una mejor formación para ser competitivas en el mercado de trabajo, o que tengan un apoyo para iniciar su nueva andadura laboral. En 2013, por dar un dato, 17.000 personas han pasado por las oficinas del Espazio, en la calle Anaka, donde se intercambian conocimientos, se aprenden nuevas experiencias, y se detectan, en definitiva, nuevas ocupaciones. Se está haciendo esto desde la concertación con todos aquellos que tienen algo que aportar a través de las Mesas de Irun Ekintzan. En todo este tiempo, el señor Páez ha echado en falta, realmente, alguna aportación de los Grupos Políticos que manifiestan estar preocupados por la falta de actividad de este Ayuntamiento, o en este caso, de la Agencia de Desarrollo de la Comarca. Porque a través de esa mesa de concertación de Irun Ekintzan se ha propiciado la puesta en marcha de muchas iniciativas dirigidas, precisamente, a la creación de nuevo empleo. La apuesta que se ha hecho, especialmente, por los emprendedores y su capacidad, porque el Gobierno Municipal lo cree, y lo ha visto, para generar riqueza, así como su apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Ejemplos de ello son la activación de nuevo suelo de actividad económica, o las ayudas al pequeño comercio, entre muchas de las medidas que se han ido adoptando. Lo están haciendo, también, desde las inversiones que mejoran la calidad de vida, y que de paso, además, provocan que muchos trabajadores sigan teniendo empleo. En este momento, hay cerca de 13 millones de euros en marcha, a través de más de 15 obras que se están ejecutando por diversos puntos de la ciudad. Se ha hecho de manera aislada, en un mar de municipios, Diputación y Gobierno Vasco incluidos, que han cerrado el grifo a las inversiones, y también, de esta manera, han frenado el desarrollo necesario en estos momentos en el país y en el territorio. Irun también se ha diferenciado en este aspecto.
En opinión del Gobierno Municipal, su obligación es generar que la Economía de la ciudad se mueva, y eso solo es posible desde unas cuentas municipales que están saneadas, que no son un problema añadido a las preocupaciones que puedan tener en este momento las personas de la ciudad. Se gestiona con rigor, con austeridad, pero teniendo muy claro cuales tienen que ser las prioridades de hoy. Se han puesto en marcha Ayudas para que también se mejore la accesibilidad a las viviendas con un plan de más de 300.000 euros. Ayudas dirigidas directamente a las personas y a las familias. Todo ello es fruto de una buena planificación y de saber priorizar con sensibilidad y a tiempo los gastos necesarios para que la ciudad haya mantenido su nivel de calidad de vida y servicios a pesar de todo. En ese sentido, Irun es, humildemente, un buen ejemplo de gestión. Lo dice alto y claro. Lejos quedan las acusaciones que se escucharon en este Pleno sobre el derrumbe económico de la ciudad y la quiebra de este Ayuntamiento a manos de los gestores, se decía, socialistas. Por suerte para todos, hasta para los que se confundieron, esto no ha sido así. Se acaba de poner en marcha el Plan de Activación Económica "Irun On", que quiere situar estratégicamente a la ciudad, porque existen los mimbres para atraer inversiones, actividades y turistas. El Gobierno Municipal lo hace porque considera que hay nichos de creación de riqueza por explorar. Han empezado a dar pasos en el turismo local, existe un enorme potencial por desarrollar, Irun cuenta con una oficina de turismo que ha generado un movimiento de visitantes nunca visto hasta este momento en la ciudad, y también con una buena red de hostelería y hotelería que puede servir como punto de partida para poner en valor todo el patrimonio de Irun, sobre todo el medioambiental. Precisamente, la sostenibilidad medioambiental puede mejorarse notablemente con una buena integración de las ideas productivas, con las actividades de protección y mejora del entorno natural.
Hace un año, el Gobierno Municipal se comprometió, a través de los Presupuestos Municipales, a encargar un estudio, un informe de identificación de las nuevas fuentes de generación de valor, en definitiva, de las nuevas actividades económicas que, en el entorno rural, podían desarrollarse en la ciudad. Ese documento va a llegar en los próximos días, y va a ser el motivo por el que se van a tener que reunir los Grupos Políticos, lo quiere hacer también extensivo, posiblemente, a la Agencia de Desarrollo de la Comarca, para detectar, como ya han comentado varios portavoces, las potencialidades que, en el ámbito de lo rural existen en esta materia. Aporta el dato de que hay un 75 % de suelo catalogado como no urbanizable. Esto está directamente relacionado, además, con la atracción de la población joven al ámbito rural para que puedan aportar nuevas ventajas a la creación de empleo y actividad económica.
El Gobierno Municipal quiere una ciudad para las personas, con calidad de vida, que permita a la ciudadanía moverse con eficacia y sin generar problemas de ruido y polución, que en Irun pueden parecer lejanos, pero que son cada vez más comunes en las ciudades. El transporte público ha sido y sigue siendo el eje de la actuación del Gobierno, por el que se ha dispuesto de importantes recursos. Una medida más de progreso. Una ciudad para vivir y trabajar, equilibrada entre el centro y los diferentes barrios de la ciudad, que ha conseguido consolidar nuevas zonas residenciales, zonas donde localizar, también, empresas, con una planificación del Urbanismo que, en opinión del señor Páez, hoy más que nunca, piensa en las necesidades cotidianas de la ciudadanía, como se ha comprobado en la reciente aprobación del documento del Plan General.

No se puede confundir la necesaria reforma de la Administración con su desmantelamiento. No se puede aprovechar la crisis económica para rebajar el nivel de los servicios públicos o para imponer un esquema ideológico privatizador. Racionalizar, incidir en la austeridad, es algo ineludible, y en eso está de acuerdo el Gobierno Municipal. No se debe de estar para controlar a la ciudadanía tampoco. Se tiene que estar para dinamizar y apoyar sus iniciativas. Pero también fortalecer lo público es conectar de nuevo la política con los ciudadanos y las ciudadanas. La desafección de parte de la sociedad con la democracia representativa es una pésima noticia que hay que combatir desde las herramientas de la honradez y la transparencia en la gestión, a través de la consecución de un Ayuntamiento abierto, que ponga sus decisiones al alcance de todos y todas y sepa canalizar la participación de quienes forman parte de Irun en esas decisiones. El decálogo del Alcalde es un fiel reflejo de lo que el Equipo de Gobierno defiende, y consecuentemente, de lo que está llevando a la práctica. El éxito del Alcalde en los barrios viene derivado del compromiso directo, con reflejo en el Presupuesto, que se asume con los vecinos de los barrios. A eso le llama el señor Páez el Presupuesto participativo. Más allá del 1 % y de esperar a que las personas vengan a los despachos o a las Salas de Reuniones, hay que ir a donde se encuentran a las personas, en su entorno, donde viven y desarrollan su vida diaria. Esto lo viene practicando el Gobierno Municipal, y esperan que otros sigan este ejemplo.


En los últimos años, Irun se ha beneficiado de los avances que se han producido en la histórica extensión de derechos de ciudadanía que, espera, no tenga más retrocesos. Hoy en día, este salón de Plenos acoge cualquier tipo de convivencia matrimonial, y es otro factor de integración de la diversidad. Diversidad que los Socialistas de Irun reivindican también en el ámbito de la religión y de la cultura. Por cierto, el observatorio de la diversidad religiosa de Irun ha sido recientemente reconocido como una buena práctica.
El Gobierno Municipal sigue apostando por la Educacion, también, y por la Sanidad Pública. Dice el señor Páez que se van a mantener muy vigilantes en los próximos meses ante la política de recortes que se pudiera desarrollar, principalmente desde el Gobierno Vasco. Algunos han aflorado ya en la ciudad y se están sintiendo: la supresión de parte del transporte de escolares, la reducción en las becas y otras Ayudas a los estudiantes, con ajustes a la atención a los pacientes en los Centros de Salud o en los servicios de ambulancia.
El señor Páez manifiesta que está contento con la ciudad que tenemos, con las cosas que se han conseguido. Es cierto que existen problemas, pero el Gobierno Municipal tiene un gran proyecto, para corregir estos errores poco a poco, y para conseguir nuevos objetivos.
Irun tiene capacidad y confianza para mirar al futuro con optimismo. Todo lo que ha señalado en su intervención es fruto de una ciudad dinámica, que necesita crear empleos de calidad, que capacita, que emprende y que innova. Hay que avanzar hacia una ciudad en la que los desafíos demandan no solo de eficiencia, sino también del acuerdo político y humano con inclusión. Es necesario preservar el valor del consenso como herramienta clave para avanzar. Y es necesario pelear incansablemente para que la dignidad y el respeto de los derechos sean las reglas para todos y todas.
Hamaikak eta berrogeita hemezortzi minutu zirenean, Paez jauna hitz egiten ari zela, Alkate jauna bilkuran sartu da berriz eta lehendakaritza beregain hartu du berriz ere.

A las once horas y cincuenta y ocho minutos, durante la intervención del señor Páez, el señor Alcalde se reincorpora la sesión, asumiendo de nuevo la presidencia de la misma.
Bozeramaleek hitz egin eta gero, alkate jaunak hitza hartu du. Esaten du txanda bat kontsumituko duela, saiatuko dela azkar egiten, orain arte egin diren esku-hartzeetan esan diren gauza batzuk komentatzeko. Esan nahi duen lehenengo gauza zera da, benetan, egin diren esku-hartzeak tonu positiboan izan direla eta hori eskertzen duela. Bakoitzak, berak ere bere hasierako hitzaldian hala planteatzen zuen, bere jarrera du, bere iritziak. Hala ere, mundu guztiak ahalegin bat egin du espazio partekatuak aurkitzen saiatzeko. Pentsatzen du hori argiago ikusiko dela proposamen desberdinetaz hitz egiten dutenean. Alkate jaunaren iritziz, hau albiste ona da eta hala azpimarratzen du berak zituen espektatibei erantzuten dielako eta Udalbatza honek gutxienez duela hiru urtetik hona daraman dinamikari ere erantzuten diolako. Zentzu horretan, berriz dio, de Bengoechea andreari zuzendurik, behar den guztietan errepikatuko du, bere aurreko esku-hartzean jada eskertu die Talde Politiko guztiei beren jarrera. Bere ustez, Irun estiloa da. Gauzak egiteko modu bat, positiboa, elkartzen duena bilatzen duelako eta ez hainbeste bereizten duen horretan sakondu, batzuk horretan temati aritzen diren arren. Beraz, hau esaten du eta, berriz dio, oso garrantzitsua iruditzen zaio.

Millán jaunaren interbentzioari dagokionean, aipatu dituen gauzetako batzuk azpimarratu ditu Alkate jaunak. Egin dituen gogoetetako batzuekin ados dagoela adierazi du. Garbi dago egoera zaila dela, gogorra dela, langabezia da arazo nagusia… Beno, berak hitz egin du horren inguruan hasierako interbentzioan, eta uste du ez dela beharrezko hori behin eta berriz errepikatzea. Millán jaunak aipatu dituen gauza batzuk hartu nahi ditu mintzagai, Alkate jaunak gutxiago hitz egin baitu horiez, edo aipatu ere ez baititu egin. Bigarren itzuli hau aprobetxatu nahi du horiek ere aipatzeko. Esate baterako, zaborraz hitz egin du, hiri hondakin solidoez hitz egin du. Mahai gainean dagoen gaia da hori eta kezkatu egiten du Udal Gobernua. Alkate jaunak bai uste du ari direla gauzak egiten Partzuergoak edo Aldundiak egiten dutenari begiratzeaz gainera. Udal Gobernuak bere erabakiak hartu ditu Mankomunitatean. Hortxe dago, esate baterako, bosgarren edukiontziaren aldeko apustua. Bere iritziz, adostasun politiko handia izan du apustu horrek, eta horri esker % 40ko birziklatze tasak lortzen ari dira une honetan. Alkate jaunak uste zuen ez zela gehiegi, askoz ere anbiziotsuagoak izan behar zutela. Aldiz, azken egun hauetan prentsa begiratzen ari da, eta Gipuzkoako Mankomunitateak ateratzen ari dira, batzuk besteen atzetik beren birziklatze datuak ematen, eta Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatean uste zuten bezala, lehenbizikoak gara horretan. San Marko, esate baterako, 37. lekuan dago. Jakina % 40 hori hobetu egin daitekeela eta halaxe planteatu behar da gainera, horixe baita helburua, epe erdira gainditzea. Egia da, halere, Gipuzkoako testuinguruan ona dela alde honetan dagoen birziklatze tasa. Anbiziotsuak izan behar dugu, jakina, badira helburu batzuk jarriak eta horiek betetzen joan behar dugu. Alkate jaunak konfiantza handia du bosgarren edukiontziaren aldeko apustu horretan eta konfiantza handia du apustu horretan herritarren poltsikorako egokia den politika batekin konbinatuta. Aurten egin den bezala, bosgarren edukiontzia erabiliz birziklatzeko ardura hartzen dutenei tasa jaisten joateko gauza bagara, gehiago nabarituko da tartea, eta orduan birziklatzea garrantzitsua izango da iraunkortasun arrazoiengatik, egin behar delako, baina baita familiek poltsikoan sumatuko dutelako birziklatzea ona dela ingurumenerako eta birziklatzea ona dela familiaren ekonomiarako. Horixe da, hain zuzen ere, jarraituko den ildoa. Alkate jaunak onartzen du Gipuzkoan gertatzen ari dena kezkagarria dela, birziklatze tasa horiekin Gipuzkoak zabortegien itxiera iragartzen duelako 2015erako edo 2016rako, eta berak ez du aukerarik ikusten une honetan. Kezkaturik esaten du hori, Txingudiko Zerbitzu Mankomunitateak ere zerbait egin beharko baitu ez konpostatu eta ez birziklatu ezin diren milaka tona zabor horiekin. Une honetan Gipuzkoak 180.000 tona zabor ditu, gutxi gorabehera, zabortegietara eramaten dituenak. Ez da kontua orain gogora ekartzea hona San Markoko zabortegiak ekarri zituen usainak eta arazoak, baina adierazi du 80.000 tona biltzen zituela urtean. Horrenbestez, lehen aipatu dituen 180.000 tona horiek, San Markoko zabortegiak jasotzen zuena halako 2,2 osatzen dute. Alkate jaunak bere buruari galdetzen dio Gipuzkoak non egin ote dezakeen era horretako zabortegi bat, eta esan du hori benetan arazo handia dela eta azpimarratu egin behar dela. Halaz ere, hori ez da oztopo beste gauza batzuk egiten jarraitzeko. Bat dator Millán jaunarekin. Udal Gobernuaren apustua, gehiengo politikoarena egia esan, bosgarren edukiontziaren aldekoa da, eta gainera, beste udalerri batzuk ere ari dira hori abian jartzen: Donostia, Errenteria… Bere iritziz, bide onetik goaz.
Beste gai bat, de Bengoechea andreak ere aipatu duena, Lehen Sektorearena da, ingurumena. Millán jaunak arrazoi du esatean askoz ere gehiago egin daitekeela alor horretan. Udal Taldeak horren alde egingo du, eta norabide horretatik doan guztia garrantzitsua izan daiteke Irunerako, ekonomia mailan, eta baita landa eremuaren aldeko eskaintza eta apustuan ere. Gainera, lehen aipatu den bezala, % 75eko zoru urbanizaezinarekin aukera handiak eskaintzen ditu edozein ikuspegitik begiratuta. Alkate jauna bat dator Millán jaunak egin duen planteamenduarekin, eta horren harira, iragarri dio Udal Gobernuak bat egingo duela ildo horretatik doazen ekimen guztiekin.
Euskotren eta hura bikoiztea aipatu du hirugarren lekuan. Alkate jaunak esaten du gai honetan ere ados dagoela Millán jaunak planteatutakoarekin. Bere iritziz gai serioa da egiaz. Ez du ezertxo ere adostu den pasabidearen aurka, bere alderdiek adostu dituzte, eta hortxe dago Donostiako pasabidea. Ez da pasabidearekin sartuko, berriro dio, baina Millán jaunarekin bat datorrela esan du berriz ere. Onartzen du oso kezkatuta geratu dela RENFEren inguruko aipamenekin, ez baitzuen ezagutzen tren ereduen gaia. Egia da beti izan dutela Irun azkenerako geratzen zen sentsazioa, beste edozein lekutara joatean tren modernoak ikusten baitira, eta hona iristean ez da horrelakorik gertatzen. Horrek guztiz deseroso uzten du Alkate jauna. Baina zerbait gehiago egin beharko da agian, Osoko Bilkuran adierazpenen bat onartu ere beharbada, RENFEri nahiz Estatuari esateko hori ezin dela horrela izan, batik bat trenak eguneroko mugikortasunean duen pisuagatik.

Alokairuan ematen diren etxebizitzei dagokienean, Udal Gobernuak proposamen bat egin du, beharbada Millán jauna bat etorriko da harekin. Guztiak ados daude esatean alokairuaren bidetik joan behar duela babes ofizialeko etxebizitzak garatzeko ereduak. Horren arazoa da epe luzera egin behar dela eta gainera laguntza handiarekin instituzioen aldetik. Alkate jaunak beti gogoratzen du Parisko eredua, une jakin batean Borja Jaureguirekin ikusten aritu zirena hura Hondarribiko Alkatea zenean, eredu bat ikusten ibili ziren Parisen milaka etxebizitzako alokairuko etxebizitza multzoarekin. Arrazoia da 1880. urtean hasi zela garatzen alokairuko etxebizitzen eredua. Urte asko igaro dira orduz geroztik. Urtero, Parisko Udalak, Frantziako Gobernuak, Lurraldeek… nornahik, dirua jarri dute. Baina eskumena duenak egin behar du hori, bestela ezin izango baita egin. Frustratuta geratuko dira, etxebizitzak eraikitzea oso garestia baita, eta diru hori berreskuratzeko gaitasunik ez badago, alokairuak urte askora luzatzen baitu berreskuratze hori, azkenean, edo oso gauza gutxi egiten da, eta azkenean jende asko haserre geratzen da itxaron zerrenda oso luzea delako, edo Gobernuak inplikatu behar du honetan eta Aldundiak ere inplikatu behar du honetan eta orduan egingo dira, Udalak ahal duena jarrita, proposamen bat egiten da eta askoz ere apustu handiagoa horren alde. Bestela, hitz hutsetan geratzen da guztia.


Millán jaunak aipatu duen beste gai bat, Mitxelena jaunak ere mintzagai izan duena, demokrazia parte hartzailea da. Teoria asko daude kontu horren inguruan, eta gero praktikan oso zaila da. Udal Gobernua ahaleginak egiten ari da. Alkatea auzoetan ekimena aipatu du, web orrian dauden mekanismo guztiak, Abisuak, Kexak eta Iradokizunak… Modu asko daude herritarrei arreta emateko eta herritarrei entzuteko. Alkate jaunari behintzat zuzenean herritarrengana doazenak gustatzen zaizkio, entzuten dietenak, eta ez hainbeste leku jakin batean itxaroten diotenak. Ahal bada bederen, nahiago du bitartekaririk ez izatea, hauxe da, hitz egin nahi duenari entzungo zaio. Hala ere, egia da, gauza batzuk egiteko, auzoetan gertatu den bezala esate baterako, ona da antolakuntza bat edukitzea. Hori jadanik aipatu du Iridoy jaunak. Egia da ondo antolatutako mekanismoak bilatu behar direla, jakinik azkenean Instituzioarena dela erabakia. Iridoy jaunak aipatu duen beste gauza bat da hainbat alternatiba izateko aukera eta gero har dezala erabakia Instituzioak. Horixe da San Juanekin gertatu zena, esate baterako. Prozesu bat egin zen, hiru alternatiba aukeratu ziren, eta gero herritarrek botoa eman zuten. Alkate jaunak ez du inolako prozesu parte hartzailerik ezagutzen, Gipuzkoan ez bederen, eta ezta Euskadin ere, 7.000 edo 8.000 lagun botoa ematen, proiektuetarako informazioarekin. Eta beste Alkate batzuei egin die galdera hori. Egia da oso Proiektu berezia zela, San Juan plazaren ingurukoa, baina berak ez du ezagutzen munta horretako beste prozesu parte hartzailerik. Hor barrena kontatzen duenean Alkatea auzoetan kontua, ateratzen duen ondorioa da ez dela bide okerra. Jakina hobetu egin daitekeela, eta ahaleginak egingo dira horretarako, ildo horretatik joan behar dugu. Oso bitxia iruditzen zaio Mitxelena jaunak aipatu duenean Aldundiak 500.000 euro jarriko dituela, Alkate jaunak ere badu informazio hori, gutun bat iritsi zaio. Hori ondo dago, baina Aldundiaren Aurrekontuaren % 0,1 osatzen du. Mitxelena jaunari esaten dio eramateko Irungo Udalak dituen kopuruetara, eta konturatuko dela hemen, seguru asko, dezente gehiago suposatuko duela. Alkate jaunari ondo iruditzen zaio, ez ditu kritikatuko norabide onetik ematen diren urratsak, baina oso gutxi dira. Eta gainera, berandu egiten dira. Orain egiten den guztia ez da sinesgarria. Hori lehenbiziko egunetik egin behar da, ez hirugarren urtean. Baina tira, hori bere iritzia da.


Berdintasun Plana ere aipatu da, eta Mitxelena jaunak ere izan du mintzagai kontu hori. Beste Osoko Bilkuraren batean eztabaidatu da gai hori. Alkate jaunak esan du hobe dela itxarotea, Berdintasun Plana ez baita oraindik Osoko Bilkurara ekarri, zirriborro baten gainean ari dira eztabaida egiten, eta bere iritziz, eztabaidatu behar den zerbaiten gainean bueltak ematen saiatzen ari dira. Berak esaten duen bakarra da hau hiriak erabaki behar duela, ezin direla kanpotik etorri ez Aldundia, ez Teknikariak… Mitxelena jaunari esan dio horixe dela gertatu dena, Aldundiko Zuzendari andreak halako Elkarte batzuekin, horietako batzuk Irungoak ere, emandako prentsaurreko batetik atera da, baina pixka bat itxaron egin beharko da, berriro dio, eta garbi dagoena da Osoko Bilkurak nahi duena erabakiko dela, huraxe baita hiria ordezkatzen duen organoa.
De Bengoechea andreak bere interbentzioan azaldutakoa aipatzera pasa da ondoren. Berriz ere eskerrak eman dizkie Taldeei. Alkate jaunari ondo iruditzen zaion gauza bat bai esan du, baina uste du egin ere egin duela. De Bengoechea andreak parte hartzearen zirkulua ixteaz hitz egin du. Alkate jaunak batzuk aipatu ditu, baina berriro egingo du. Arazoa da, batzuk aipatzen direnean beste batzuk ahantzi egiten direla beti, eta horrek beldur pixka bat ematen dio. Auzo Elkarteak aipatu ditu, aipagai izan baititu hasierako diskurtsoan, eta berak uste du oso garrantzitsuak direla; Hiritar Foroa aipatu du, foro horretako kide batzuk Areto honetan daude gainera; Berpiztu aipatu du; Gipuzkoako Elikagaien Bankua aipatu du; Stop Desahucios ere aipatu du … Hainbat aipatu ditu. Onartzen du Irunen egin diren gauza guztiak ez direla Alkate jaunaren edo Gobernu Taldearen ideiengatik izan. Gainera, irrigarria ere bada hori esan nahi izatea, hori ez baita dagokien papera. Batek gobernatzen duenean egin behar duena da liderra izan, gauzak bultzatu, baina ez ditu ekimen guztiak berak izan behar. Gobernatzen duenak gaitasuna izan behar du besteek planteatzen dituzten gauza onak zein diren ulertzeko eta hala badira jaso egin behar ditu. Batik bat hiria zuzendu egin behar du. Alkate jaunaren iritziz, hiri baten zuzendaritzaren barnean dago hau. Honek balio baldin badu guztientzat aintzatespen gisa, esana dago. Halaxe pentsatzen du, eta uste du, uste osoa gainera, hiri hau Elkarterik gabe eta boluntariorik gabe ez litzatekeela inora joango. Hori bezain garbi esaten du.
De Bengoechea andreak ere esan du, oro har, atxikitzen dela Alkate jaunak azaldu duen hiriaren egoerarekin. Izugarri eskertzen dio hori, bere argiak eta bere itzalak dituen zerbait egiten saiatu delako, argiak eta itzalak egon baitaude. Nolanahi ere, bizi baikortasunarekin begiratu behar dira gauzak; izan ere, azkenean, berdin kostatzen da ezkorra izatea eta baikorra izatea. Berdin-berdina da ahalegina. Horrenbestez, iradokitzen du saiatzeko ahaleginak elkartzeko jarrerarekin ikusten gauzak. Baten batek erakusten badu gutxiago kostatzen dela ezkorra izatea, hori ere onar dezake, baina berak uste du berdin-berdin kostatzen dela. Gainera, ezkorra izatea gehiago kostako da seguru asko, horren ondorioz atsekabetu egiten baita bat, eta azkenean ez du indar egiten. Bere iritziz, Alkate batek bultzatu egin behar du eta liderra izan gauzak aurrera eramaten. Berak ideia hori inposatzen dio bere buruari, baikorrak izan behar dugula, arrazoiz noski, ez dugu hodeietan egon behar. Horregatik, berari iruditzen zaio lagundu egiten duela bultzatzeko, eta ildo horretatik bat dator de Bengoechea andreak azaldutakoarekin.
Kulturari dagokionean, gogoan hartzea da. Eskaintza ona da, ondo bideratu da, lan ona egin da horretan. Konpartimentalizatua egongo da agian, baina egia da ere jendeari gustatzen zaiona gustatzen zaiola. Operara joatea gustatzen zaionari ez zaio asko interesatzen besterik egotea. Irun Zuzenean batzuei interesatzen zaie eta beste batzuei ez. Jakina ona dela informazioa egotea, eta bideak bilatu behar dira informazio hori gurutzatu dadin, baina jakin behar da ere azkenean bakoitzak bere gustuak dituela, eta garrantzitsua dena da herritar gehienak horretan islatuak ikustea. Guztiz bat dator halaber esatean euskal kultura bultzatu behar dela. Iridoy jaunari esan dio honetaz guztiaz hitz egiten denean euskal kulturaz ere hitz egiten dela. Horretan guztiz ados dago haren jarrerarekin.
Pixka bat korapilatsuagoak izan diren bi gai aipatu nahi ditu orain, interbentzio batzuetan atera direnak. Herritarren Segurtasunaren gaiari dagokionean, Behobiakoa, de Bengoechea andreak aipatu duena. Herritarren Segurtasunean egia da beti egin daitekeela gehiago. Datuak atera dira, egia da. Herritarren Segurtasun Batzordea bi aldiz biltzen da urtean, eta Alkate jaunak uste du Batzorde hori bizirik daukan hiri urrietako bat dela Irun, gutxienez hori da Ertzaintzak esan diona. Ertzaintza, Udaltzaingoa, Irungo Alkatea, Hondarribiko Alkatea eta Segurtasun alorreko Zinegotziak biltzen dira. Batzorde horretan ematen diren datuak, zinez esaten du, eta gainerako Batzarkideek ere ezagutzen dituzte, zabaltzen diren datuak direlako, batez bestekoan daude. Egia da horrekin ez dugula konformatu behar, eta de Bengoechea andreak esan duen bezala, delitu bakoitza, jasaten duenarentzat, eta inguruan dituen gorabeheren arabera, arazoa da. Alkate jauna guztiz bat dator horrekin, baina ez du ikusi ere inork asalduratik egiten duenik, eta hori ondo iruditzen zaio, uste du arazoei aurre egin behar zaiela, eta horretarako, esate baterako, gehiago inplikatzeko eskatu behar zaio Ertzaintzari, huraxe baita alor horretan eskumen handiena duen polizia. Udaltzaingoak lagun dezake eta lagundu egin behar du, baina Ertzaintzak ere gehiago inplikatu behar du. Berak uste du egiten ari dela. “Korrikak” deitzen zaienak, kaleko presentzia, ikusten hasiak gara. Bere iritziz, ahalegin handiagoa egin behar da hor, baina dagoeneko hasi gara Polizia kalean ikusten, bai Irungoa eta bai Ertzaintza. Egia da halaber terrorismoaren amaierak asko lagundu duela urrats hori ematen, prozesu hori ikusten joango gara eta segurtasun handiagoa emango dio Poliziari berari ere, eta uste du hori oso garrantzitsua dela. Behobiako kasuan, de Bengoechea andreak oso espresuki aipatu baitu auzo hori, horretan lanean ari gara, gogor gainera, eta emaitzak ikusiko dira, ikusten ari dira, baina lanean ari gara. Xehetasun handirik ezin du eman, baina bai esaten du lanean ari direla, beharbada une honetan, dagoen lekuagatik ez du eragin handirik hiriko bizitzari begira, baina Irun da, eta aurre egin behar zaio. Asko hitz egiten da merkatariekin, Ertzaintza ere inplikatua dago, zer esanik ez Udaltzaingoa, eta noski, hor gertatzen dira poliziek eguneroko “korrikak” deitzen dietenak. Hauxe da, egunero dute poliziaren presentzia. Ez da gai erraza ordea, hori ere esan nahi du, baina aipatu egin nahi zuen, horretan elkarrekin egin dezakegun guztia ona izango baita.

Ahantzi baino lehen, badakielako publikoan dagoen jende batek gero aurpegiratu egingo diola, Alkate jaunak bizikletez eta bizikleta bideez hitz egin nahi du. Egia da kontu hori ez duela aipatu mugikortasun iraunkorraz hitz egin denean, oinezkoez hitz egin du, garraio publikoaz… hitz egin du, baina esan nahi du bidegorrien sarea osatzeko ere lanean ari direla, eta oker ez badago, Mugikortasun Mahaiaren azken bileran ikusi dira proposamen batzuk eztabaidatu beharko diren alternatibekin. Bakar bat ere ez da erraza, berak ikusi ditu, ezin izan zen Mahaian egon, baina proposamenak ikusi ditu eta guztiek dituzte beren “alde onak” eta “alde txarrak”. Halaz ere, bere ustez lortu egin behar da, Millán jaunak esan duen bezala, Irun 30ekin, bizikleta galtzadara modu seguruan jaistea. Alkate jaunak uste du asko egin dela aurrera, baina badaki baten batek esango diola oraindik ere bizikletak ibiltzen direla espaloietan, eta horrek arriskua sortzen du. Lan egin behar da hori pixkanaka-pixkanaka aldatzeko. Ohiturak ere badira; izan ere, berak ezagutzen ditu pertsonak espaloitik joaten direnak, baina galtzadara jaistea planteatu ere egin ez dutenak. Bizitza osoan ibili dira espaloitik eta ez dute bestela egitea pentsatu ere egin, eta hor Poliziak agindu argiak ditu eta aurrera egin behar dugu bide horretatik. Horretan, gainera, ez dago desadostasunik. Egia esan, mugikortasunaren kontua gai partekatua da Talde Politikoen artean, oinarrian ados daude bederen, eta elkarrekin doaz aurrera.


Bere interbentzioari amaiera ematen joateko, Alkate jauna Mitxelena jaunari zuzendu zaio, esan dituen gauzetako batzuk balio izango balute ere planteatu dituen gauzei erantzuteko. Baina beharbada, haren diskurtsoa, beste maila batean izan da zati batean, eta Alkate jauna alderdi batzuekin ados egon daiteke. Horrekin ez dio entzutea kendu nahi Mitxelena jaunaren interbentzioari, baina berriro dio, gauza askorekin bat egon daiteke bankuak edo kapitalismoa aipatu dituenean… Zein termino erabiltzen diren, jakina, badira alderdiak berraztertu behar direnak, aldatu egin behar direnak. Arazoa da hau Irungo Udala dela, eta Alkate jaunak hiri baten eskumenetara eta gaitasunetara mugatu nahi izan du, baina bai esan nahi du, bere iritziz, hemen egiten den politika ezkertiarra dela. Hori argi eta garbi esan nahi du. Horretan ez dio mingainari kosk egingo. Berak uste du hala egiten dela. Eta hasieran elkartasunaren inguruan bere diskurtsoa egin duenean bera ziur dago gauzak gaizki doazenean herritarrek behar duten sare gisa dagoela Udala, berari iruditzen zaio hori planteamendu ezkertiarra dela, edo sozialdemokrata, edo bakoitzak deitu nahi diona. Berak behintzat halaxe uste du. Onartzen du lehentasunak finkatu direla eta gauza asko egokitu direla, baina saiatu dira gizarte politikan horrelakorik ez egiten, eta ez dute egin. Gogora ekarri du datu batzuk eman dituela: Larrialdietarako Laguntzak, Laguntza Bereziak, Gizarte Laguntzaileei laguntzeko Langileak… Etxebizitzaren alorrean, gogora ekarri du Stop Desahucios taldearekin batera egin den lan guztia etxetik kaleratzerik egon ez dadin. Alkate jaunak uste du hau politika progresista dela, eta halaxe defendatzen du. Ez badute esan ere, Stop Desahucios taldearekin egin zen mahai horretan, eta hori guztiek dakite bertan egon direlako, Irungo jende askori eman zaio laguntza, zeuzkaten etxebizitza arazo larriei konponbidea emateko. Egia da kaleratzeak geldiarazi zirela, baina jende askori lagundu egin behar zitzaion egoera zail horretatik ateratzeko, zein egoeran zeuden ere ez baitzekiten garbi. Alkate jaunak bankuekin hitz egin du, Finantza Erakundeei dei egin zien, konpromiso hori hartu baitzuen Osoko Bilkura batean, eta zerbait oso erraza esan zien: “Kaleratzeekin jarraitzen baduzue, Irungo Udalak, dirua baitu bankuetan, bere erabakiak hartuko ditu”. Berak uste du, beharbada, zerbaiterako balio izan zuela, ez daki horrek behin betiko eragina izan zuen, baina seguru dago lagundu egin zuela, kaleratzeak, Irunen, oso gutxi izan baitira, de Bengoechea andreak lehen gogora ekarri duen bezala, batzuk izan badira ere. Unerik gogorrena gainditu egin zen, eta elkarrekin lan egin dute horri guztiari konponbidea emateko.
Aldundiko programaz hitz egin da halaber. Mitxelena jaunak gauza bat aipatu du Alkate jaunak ere irakurri zuena depresioen gorakadaren inguruan. Oso datu kezkagarriak dira, egia baita beti krisiaz, langabeziaz, ehunekoez… hitz egiten dela, baina azkenean, krisia pertsonak dira, gaizki pasatzen dutenak, eta pertsona batek arazo ekonomiko bat badu eta gero bankua etorri eta esaten badio etxebizitza kendu behar diola semea abalatu duelako eta semeak ezin duelako ordaindu… noski, horrek guztiak antsietatea sortzen du, larritasuna… sortzen du. Hori ikusi dute hemen. Eta jakina horrek depresioak eta gainerakoak eragiten dituela. Baina horretan ere, Cruzado andreak berehala esan dio: “Guk badugu Laguntza eta Arreta psikologikoa emateko programa bat”. Eta egia da. Garbi dago ez zaiola inori arazoa konponduko, baina gutxienez, Udaleko gizarte zerbitzuak oso adi egon dira egoerak nola eboluzionatzen zuen ikusten, eta egoera aldatu egiten bada, Udaleko gizarte zerbitzuak aldaketa horretara egokitu behar dira. Gutxienez herritarrek jakin dezatela Udalak ulertzen duela beren arazoa eta, ahal duen neurrian, saiatuko dela esku bat botatzen.

Etxeko Laguntzari dagokionean, egia da datuak otsailekoak direla eta oraindik goiz dela, itxaron egin behar da, baina Alkate jaunaren iritziz, guztiok jarri beharko genuke zerbait gure aldetik; izan ere, gero eta adineko jende gehiago baldin badago beren etxeetan, gero eta handiagoa izan beharko luke Etxeko Laguntzak. Pentsatu behar dena da, hala ez bada, zergatik ez den, beharrak bai hor baitaude. Horrek gogoeta egitera behartzen gaitu guztiak. Alkate jaunak horren inguruan hitz egitea proposatzen dio, Mitxelena jaunari ondo iruditzen bazaio. Esan du planteatu dituen beste gauza batzuk proposamen bilakatu behar zituela eta proposamenak izatean ikusiko dituzte.


Bukatzeko, Iridoy jaunak bere interbentzioan aipatutako alderdietako batzuk aipatu nahi ditu Alkate jaunak. Oro har, planteatu duena aski bat dator berak hasieran esan duenarekin, eta horrenbestez, ez du inolako eragozpenik. Badira beste gauza zehatzago batzuk parteka ditzakeenak. Datu bat besterik ez, erakundeak aipatze hori esaten zuenean. Berpiztu aipatu du, lan handia egiten duela uste duelako. Baina Alkate jaunak esan du bat aipatzen denean, beste batzuk ere aipatu egin behar direla, iritzi bat besterik ez da. Nagusilan eta Gipuzkoako Bankua ere aipatu nahi ditu, familiei arreta ematen dielako, 660ri eman baitie arreta. Biak dira garrantzitsuak, eta esku bat botatzera datorren edonor, ongi etorria izan dadila, berak oso garrantzitsua dela uste baitu. Oro har, bere interbentzioan ukitu duen guztiari Alkate jaunak ez dio inolako eragozpenik ikusten. Gauza bat beharbada, baina ez inolako asmo txarrarekin. Besterik gabe, esan nahi du pozten duela Pilotalekuarenak. Egia dena da bere garaian EAJ ez zetorrela bat Iparralde-Galeko Pilotalekuarekin, gai horretan abstenitu egin ziren gainera. Alkate jauna pozten da orain bat datozelako, baina Udal Gobernuak beti defendatu du proiektu hori, eta pozten da EAJ-PNV Taldeak une horretan harekin bat egiten duelako.
Bere aldetik besterik ez. Azken interbentzioak egiteko txanda zabaltzea proposatu du.

Tras las intervenciones de los portavoces, toma la palabra el señor Alcalde. Dice que va a consumir un turno, que intentará que sea rápido, para comentar algunos aspectos de las intervenciones que hasta ahora han tenido lugar. Lo primero que quiere decir es que, realmente, han sido unas intervenciones en tono positivo, cosa que agradece. Cada uno, como ya planteaba él en su intervención inicial, tiene su posición, sus opiniones. No obstante, todo el mundo ha hecho un esfuerzo por tratar de encontrar espacios compartidos. Imagina que eso se verá con más claridad cuando hablen de las diferentes propuestas. En opinión del señor Alcalde, esto es una buena noticia, y lo destaca porque responde también a las expectativas que él mismo tenía, y a la dinámica que este Pleno, al menos desde hace tres años lleva adelante. En este sentido, reitera, dirigiéndose a la señora de Bengoechea, insistirá todas las veces que sea preciso, que en su intervención anterior ya ha agradecido a todos los Grupos Políticos su actitud. En su opinión, es un estilo Irun, una manera de hacer las cosas que es positiva, porque busca lo que une, y no tanto profundizar en lo que separa, aunque algunos se empeñen en ello. Por tanto, esto lo dice y lo repite, cree que es importantísimo.
Respecto a la intervención del señor Millán, el señor Alcalde ha destacado algunas cosas de las que ha mencionado. Muestra su acuerdo con algunas de las reflexiones que ha hecho. Está claro que la situación es difícil, es dura, el desempleo es el principal problema… En fin, él ya ha hablado de esto en su intervención inicial, y no considera necesario insistir mucho en ello. Se va a referir a cosas que ha mencionado el señor Millán y de las que el señor Alcalde ha hablado menos, o incluso no ha mencionado. Va a aprovechar esta segunda vuelta para comentarlas también. Por ejemplo, ha hablado de la basura, los residuos sólidos urbanos. Este es un tema que está encima de la mesa y que preocupa al Gobierno Municipal. El señor Alcalde sí considera que se están haciendo cosas distintas además de mirar a lo que hace el Consorcio o la Diputación. El Gobierno Municipal ha ido tomando sus propias decisiones en la Mancomunidad. Ahí está, por ejemplo, la apuesta por el quinto contenedor. Es una apuesta que, en su opinión, ha tenido mucho consenso político, y que está llevando en este momento a tener unas tasas de reciclaje del 40 %. El señor Alcalde pensaba que no era demasiado, que había que ser mucho más ambicioso. Sin embargo, está viendo estas últimas semanas la prensa, y van saliendo una tras otra las Mancomunidades de Gipuzkoa dando sus datos de reciclaje, y como ya imaginaban en la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, somos los primeros. San Marcos, por ejemplo, está en el puesto 37. Por supuesto que el 40 % es mejorable y hay que plantear, porque ese es el objetivo, superarlo en un medio plazo. Pero es cierto que en el contexto guipuzcoano, la tasa de reciclaje que hay en esta zona es buena. Hay que ser ambicioso, por supuesto, y hay unos horizontes marcados que hay que ir cumpliendo. Pero el señor Alcalde confía mucho en la apuesta del quinto contenedor y confía mucho en esa apuesta combinada con una política amable para el bolsillo del ciudadano. Si, como ya se ha hecho este año, se es capaz de ir bajando la tasa a los que se comprometen con el reciclaje con el quinto contenedor, se va a notar más la distancia, y entonces va a ser importante reciclar por razones de sostenibilidad, porque hay que hacerlo, pero también porque las familias notarán en el bolsillo que reciclar es bueno para el medio ambiente y es bueno para la economía familiar. Desde luego, esa es la línea que se va a seguir. El señor Alcalde reconoce que lo que está ocurriendo en Gipuzkoa es preocupante, porque con estas tasas de reciclaje, Gipuzkoa anuncia el cierre de los vertederos para el 2015 ó 2016, y él no ve las alternativas en este momento. Lo dice con preocupación, porque a la Mancomunidad de Servicios de Txingudi también le va a tocar tener que hacer algo con los miles de toneladas de basura que no se pueden ni compostar ni reciclar. En este momento, Gipuzkoa tiene, aproximadamente, 180.000 toneladas de basura que lleva a vertederos. No es cuestión de recordar aquí los olores y los problemas que dió el vertedero de San Marcos, pero señala que recogía 80.000 toneladas al año. Así que esas 180.000 que mencionaba anteriormente, suponen 2,2 veces más lo que recogía el vertedero de San Marcos. Se pregunta el señor Alcalde donde puede hacer Gipuzkoa un vertedero de esa naturaleza, y dice que cree que eso es un problema y que hay que destacarlo. No obstante, eso no impide que se sigan haciendo cosas. Está de acuerdo con el señor Millán. La apuesta del Gobierno Municipal, en realidad la de la mayoría política, es la del quinto contenedor, y además, otros municipios se están sumando: Donosti, Rentería… En su opinión, este es un buen camino.
Otro tema, que también ha mencionado la señora de Bengoechea, es el Sector Primario, el medio ambiente. Tiene razón el señor Millán cuando dice que se puede hacer mucho más en eso. El Gobierno Municipal lo va a apoyar, y todo lo que vaya en esa dirección puede ser importante para Irun, en clave económica, y también en clave de oferta y de apuesta por el entorno rural que, además, como ya se ha mencionado, con el 75 % de suelo no urbanizable es una potencia, desde cualquier punto de vista. El señor Alcalde está de acuerdo con el planteamiento del señor Millán, y en ese sentido, le anuncia que el Gobierno Municipal se sumará a todas las iniciativas que vayan en esa linea.

En tercer lugar se refiere a Eusko Tren y su desdoblamiento. Dice el señor Alcalde que también en este tema está de acuerdo con lo planteado por el señor Millán. En su opinión es un tema serio. No tiene nada en contra de la pasante que se ha acordado, las han acordado sus partidos, y ahí esta la pasante de Donosti. Pero Irun estaba antes. Esto puede ser también una Resolución, porque desdoblar hasta Irun, cree él que es obligado. No se mete con la pasante, insiste, pero reitera su acuerdo con el señor Millán. Reconoce que se ha quedado muy preocupado con los comentarios sobre RENFE, porque desconocía el tema de los modelos de tren. Es cierto que siempre han tenido la sensación de que Irun quedaba para el final, porque al ir a cualquier otro sitio se ven unos trenes modernos, y al llegar aquí no es así. Eso al señor Alcalde le incomoda muchísimo. Pero quizá haya que hacer algo más, incluso aprobando en el Pleno alguna declaración, diciéndole a RENFE y al Estado que eso no puede ser así, sobre todo por el peso que tiene el tren en la movilidad diaria.


En cuanto a las viviendas de alquiler, el Gobierno Municipal ha hecho una propuesta, quizá pueda coincidir el señor Millán con la misma. Todos están de acuerdo en que el modelo de desarrollo de vivienda de protección oficial tiene que ir hacia el alquiler. El problema de eso es que hay que hacerlo a largo plazo y con un apoyo institucional muy fuerte. El señor Alcalde siempre recuerda el modelo de París, que estuvieron viendo en un momento dado con Borja Jauregui cuando era Alcalde de Hondarribia, y estuvieron viendo un modelo en París con un parque de viviendas de alquiler de miles de viviendas. La razón es que se empezó a desarrollar el modelo de viviendas de alquiler en 1880. Han pasado muchos años desde entonces hasta hoy. Cada año, el Ayuntamiento de París, el Gobierno de Francia, las Regiones… quien sea, ha ido poniendo un dinero. Pero eso tiene que hacerlo quien tiene la competencia, porque si no, no se va a poder. Van a acabar frustrados, porque construir viviendas es muy caro, y si no existe la capacidad de recuperar ese dinero, porque el alquiler difiere la recuperación a muchos años, al final, o se hace muy poca cosa y al final se acaba enfadando mucha gente, porque la lista de espera es muy larga, o se implica en esto al Gobierno y a la Diputación también y se hace, poniendo lo que el Ayuntamiento pueda, se hace una propuesta y una apuesta mucho más fuerte. En caso contrario, queda todo en palabras.

Un tema que también ha comentado el señor Millán, y que asimismo ha mencionado el señor Mitxelena, es el de la democracia participativa. Sobre esta cuestión hay muchas teorías, y luego la práctica es más complicada. El Gobierno Municipal lo está intentando. Menciona el Alcalde en los barrios, de todos los mecanismos existentes en la página web, los Avisos, Quejas y Sugerencias… Hay muchas formas de atender al ciudadano y de escuchar. Al señor Alcalde, desde luego, le gustan sobre todo las que van al ciudadano directamente, las que le escuchan, no tanto las que le esperan en un lugar determinado. A ser posible, prefiere que no haya intermedios, es decir, se va a escuchar al que quiera hablar. No obstante, es cierto que para hacer determinadas cosas, como por ejemplo ha ocurrido en los barrios, es bueno tener una organización. Ya lo ha mencionado el señor Iridoy. Es cierto que hay que buscar mecanismos que sean organizados, sabiendo que al final la decisión corresponde a la Institución. Una cosa que ha mencionado también el señor Iridoy es la posibilidad de que haya varias alternativas y que luego la Institucion decida. Esto es lo que ocurrió con San Juan, por ejemplo. Se hizo un proceso, se eligieron tres alternativas, y luego los ciudadanos votaron. El señor Alcalde no conoce ningún proceso participativo, desde luego en Gipuzkoa, ni siquiera en Euskadi, en el que haya habido 7.000 u 8.000 personas votando, con información para los proyectos. Y lo ha preguntado a otros Alcaldes. Es verdad que era un Proyecto muy especial, sobre el entorno de San Juan, pero él no conoce ningún proceso participativo de ese calibre. Cuando cuenta por ahí lo del Alcalde en los barrios, su conclusión es que no es una mala trayectoria. Por supuesto que se puede mejorar, y se va a intentar, en esa linea hay que ir. Le resulta curioso cuando el señor Mitxelena comentaba que la Diputación va a destinar 500.000 euros, el señor Alcalde también tiene esa información, le ha llegado una carta. Está bien, pero es el 0,1 % del Presupuesto de la Diputación. Le dice al señor Mitxelena que lo traslade a cifras del Ayuntamiento de Irun, y que se dará cuenta de que aquí, seguramente, supone bastante más. Al señor Alcalde le parece bien, no va a criticar que se den pasos en la buena dirección, pero son escasos. Y además, se dan tarde. Todo lo que se haga ahora ya no es creíble. Esto hay que hacerlo desde el primer día, no el tercer año. Pero bueno, esa es su opinión.Se mencionaba también el Plan de Igualdad, tema que también ha comentado el señor Mitxelena. Este tema ya se ha tratado en algún otro Pleno. El señor Alcalde dice que es mejor esperar, porque el Plan de Igualdad no se ha traído al Pleno aún, se está haciendo un debate sobre un borrador, y en su opinión, se está intentando dar vueltas a algo sobre lo que tiene que hablarse. Lo único que él dice es que esto lo tiene que decidir la ciudad, que no pueden venir de fuera ni la Diputación, ni los Técnicos… Le dice al señor Mitxelena que esto es lo que ha ocurrido, ha salido de una rueda de prensa que dio la Directora de la Diputación con una serie de Asociaciones, que algunas son de Irun también, pero habrá que esperar un poco, insiste, y lo que está claro es que se decidirá lo que quiera el Pleno, porque es el órgano que representa a la ciudad.
Pasa a comentar lo señalado por la señora de Bengoechea en su intervención. Reitera su agradecimiento a los distintos Grupos. Pero sí que ha dicho algo que al señor Alcalde le parece bien, aunque cree que también lo ha hecho. La señora de Bengoechea hablaba de cerrar el círculo de la participación. El señor Alcalde ha mencionado unos cuantos, pero va a volver a hacerlo. El problema es que cuando se menciona a unos, siempre se olvida a otros, y eso le da un poco de miedo. Ha mencionado, porque lo ha dicho en su discurso inicial, a las Asociaciones de Vecinos, que él cree que son muy importantes; ha mencionado al Foro Ciudadano, algunos de cuyos miembros están presentes en la Sala; ha mencionado a Berpiztu; ha mencionado al Banco de Alimentos de Gipuzkoa; ha mencionado a Stop Desahucios también… Ha ido mencionando a varios. Reconoce que las cosas que se han ido haciendo en Irun, no han sido todas por ideas del señor Alcalde o del Equipo que gobierna. Es que además, pretender decir eso ridículo, porque tampoco es ese el papel que les corresponde. Cuando uno gobierna lo que tiene que hacer es liderar, tiene que impulsar, pero no tiene que tener todas las iniciativas. Quien gobierna tiene que tener la capacidad de entender las cosas que son buenas y plantean otros, incorporarlas. Sobre todo tiene que dirigir una ciudad. En opinión del señor Alcalde, esto forma parte de la dirección de una ciudad. Si esto vale como reconocimiento para todos, queda dicho. Lo piensa así, y cree mucho en que esta ciudad sin Asociaciones y sin voluntarios no iría a ninguna parte. Así de claro lo dice.
La señora de Bengoechea también ha dicho que se adhería en general al estado de la ciudad que ha pintado el señor Alcalde. Se lo agradece mucho, porque ha intentado hacer algo que tiene sus luces y sus sombras también, porque existen. Pero en una clave, también, de optimismo vital, porque al final, cuesta lo mismo ser pesimista que optimista. El esfuerzo el mismo. Por tanto, sugiere intentar ver las cosas en una clave que permita sumar los esfuerzos. Si alguien demuestra que cuesta menos ser pesimista, lo puede aceptar. Pero él cree que cuesta exactamente lo mismo. Incluso, seguramente, cueste más ser pesimista, porque eso hace que uno se vaya apesadumbrando, y al final no empuja. En su opinión, un Alcalde tiene que empujar y liderar las cosas. Él se impone a sí mismo esta idea de que hay que ser razonablemente optimista, no hay que estar en las nubes. Pero eso, a él le parece que ayuda para empujar. En ese sentido, comparte lo expuesto por la señora de Bengoechea.

En cuanto a la Cultura, es tomar nota. La oferta es buena, se ha girado bien, se ha hecho un gran trabajo ahí. Puede ser que este compartimentalizada. Pero también es cierto que a la gente le gusta lo que le gusta. Al que le gusta ir a la Ópera, le interesa relativamente que haya otra cosa. El Irun Zuzenean a uno les interesa y a otros no. Claro que es bueno que haya información, y hay que buscar mecanismos para que esa información se cruce, pero hay que saber también que, al final, cada uno tiene sus gustos, y lo importante es intentar que la mayor parte de la ciudad se vea reflejada ahí. También está totalmente de acuerdo con que hay que fomentar la cultura vasca. Le dice al señor Iridoy que, cuando se habla de todo esto, se habla también de cultura vasca. En eso, comparte plenamente su posición.


Menciona ahora un par de temas que han sido un poco más espinosos, y que han salido también en algunas de las intervenciones. En cuanto al tema de la Seguridad Ciudadana, lo de Behobia que ha mencionado la señora de Bengoechea. En Seguridad Ciudadana, es cierto que siempre se puede hacer más. Han salido datos, es verdad. La Junta de Seguridad Ciudadana se reune dos veces al año, y el señor Alcalde cree que Irun es de las pocas ciudades que mantiene esta Junta activa, al menos, eso es lo que le ha transmitido la Ertzaintza. Se reúnen la Ertzaintza, la Policía Local, el Alcalde de Irun, también el Alcalde de Hondarribia y los Concejales de Seguridad. Y los datos que se dan en esa Junta, lo dice sinceramente, y son conocidos por el resto de la Corporación, porque son datos que se difunden, están en la media. Es verdad que eso no nos debe conformar, y como decía la señora de Bengoechea, cada delito, para quien lo sufre, y además en función de sus circunstancias, es un problema. El señor Alcalde está completamente de acuerdo con eso. Pero como tampoco ha visto que nadie lo haga desde la alarma, y eso le parece bien, opina que hay que atacar los problemas, y hay que hacerlo pidiendo que la Ertzaintza, por ejemplo, se implique más, porque es la policía que tiene la competencia más fuerte en esta materia. La Policía Local puede y debe colaborar, pero la Ertzaintza tiene también que implicarse más. Él cree que lo está haciendo. Todo lo que son las "korrikas", la presencia en la calle, se empieza a ver. En su opinión, hay que hacer más esfuerzo ahí, pero se empieza a ver a la Policía en la calle, tanto a la de Irun como a la Ertzaintza. También es verdad que el final del terrorismo ha ayudado mucho para que ese paso se pueda dar, porque este es un proceso que se va a ir viendo y va a ir dando más seguridad a la propia Policía, y cree que todo esto es muy importante. En el caso de Behobia, porque la señora de Bengoechea lo ha citado muy expresamente, se está trabajando, mucho además. Y se verán resultados. Se van viendo, pero se está trabajando. Tampoco puede dar grandes detalles, pero sí que se está trabajando, porque es quizá en este momento el punto que por su situación no afecta mucho a lo que es la vida de la ciudad, pero es Irun, y hay que afrontarlo. Se habla mucho con los comerciantes, la Ertzaintza está implicada también, por supuesto la Policía Local, y desde luego, ahí se producen lo que los policías llaman "korrikas" diarias. Es decir, que están todos los días con presencia policial. No es un tema fácil, eso también lo dice, pero lo quería comentar, porque todo lo que se pueda colaborar juntos en eso va a ser bueno.
Antes de que se le olvide, porque ve gente en el público que si no se lo va a reprochar después, el señor Alcalde tiene que hablar de las bicicletas y de los carriles bici. Es verdad que no lo ha mencionado cuando ha hablado de la movilidad sostenible, porque ha hablado de los peatones, ha hablado del transporte público…pero informa que se está trabajando también en completar la red de bidegorris, y cree recordar que, en la última Mesa de Movilidad se han visto algunas propuestas con alternativas que habrá que decidir. Ninguna es fácil, porque él las ha visto, no pudo estar en la Mesa, pero ha visto las propuestas, y todas tienen sus "pros" y sus "contras". No obstante, opina que hay que conseguir, como decía el señor Millán, que con el Irun 30, de una forma segura, la bicicleta baje a la calzada. El señor Alcalde cree que se ha avanzado mucho, aunque es consciente de que habrá quien le diga que sigue habiendo bicicletas en las aceras, y eso genera un riesgo. Hay que trabajar para que eso vaya poco a poco cambiando. También son hábitos, porque él conoce personas que van por la acera pero no se han planteado bajar a la calzada. Toda la vida han ido por la acera y no se plantean hacerlo de otra manera, y ahí la Policía tiene unos mandatos claros y hay que seguir avanzando en esa dirección. En eso, además, no hay discrepancias. Realmente, el tema de la movilidad es un asunto compartido entre los Grupos Políticos, están básicamente de acuerdo, y han avanzado juntos.

Por ir cerrando su intervención, el señor Alcalde se dirige ahora al señor Mitxelena, aunque algunas de las cosas que ha dicho servirían también para contestar a las cosas que ha planteado. Pero quizá, su discurso, en una parte ha sido más a otra altura, que en algunos aspectos el señor Alcalde puede compartir. Con esto no busca desacreditar la intervención del señor Mitxelena, pero insiste, puede compartir muchas cosas cuando se ha referido a los bancos o al capitalismo… Según en qué términos, efectivamente, hay aspectos que hay que reformular, que hay que cambiar. El problema es que esto es el Ayuntamiento de Irun, y el señor Alcalde se ha querido ceñir más a lo que son las competencias y capacidades de una ciudad, pero sí quiere decir que, en su opinión, la política que se hace aquí es de izquierdas. Eso lo quiere decir con toda claridad. En eso no se va a morder la lengua. Él cree que se hace. Y cuando ha hecho un discurso inicial acerca de la solidaridad y la convicción de que el Ayuntamiento está como la red que necesitan los ciudadanos cuando las cosas van mal dadas, a él eso le parece que es un planteamiento de izquierdas, o socialdemócrata, o como cada uno lo quiera llamar. Pero él desde luego lo defiende. Reconoce que se ha priorizado y se han ajustado muchas cosas, pero en la política social han intentado no hacerlo, y no lo han hecho. Recuerda que ha dado datos: Ayudas de Emergencia, Ayudas Especiales, Trabajadoras para apoyar a las Asistentas Sociales…En materia de vivienda, recuerda todo el trabajo que se ha hecho junto con Stop Desahucios contra los desahucios. El señor Alcalde cree que esta es una política progresista, y la defiende así. Aunque no lo hayan dicho, detrás de esa mesa que se hizo con Stop Desahucios, y todos lo saben porque han estado presentes, hay muchísimas personas de Irun a las que se ha ayudado para resolver problemas gravísimos de vivienda. Es verdad que se pararon los desahucios, pero había que resolver también la papeleta de mucha gente que tenía una situación que no se sabía muy bien cuál era. El señor Alcalde ha hablado con los bancos, llamó a las Entidades Financieras, porque se comprometió a eso en el Pleno, y les dijo algo muy sencillo: "Si seguís con los desahucios, el Ayuntamiento de Irun, que tiene dinero en los bancos, tomará sus decisiones". Él cree que, quizá, para algo sirvió, no sabe si eso fue definitivo, pero seguro que eso ayudó, porque los desahucios como tal, prácticamente en Irun ha habido pocos desahucios, se lo recordaba antes la señora de Bengoechea, aunque había habido algunos. Y también, el momento más duro se superó, y han trabajado juntos para que eso se pudiera solventar.


Se ha hablado también del programa de Diputación. El señor Mitxelena ha mencionado una cosa que el señor Alcalde leyó también sobre el aumento de las depresiones. Son datos muy preocupantes, porque es verdad que se habla siempre de la crisis, del paro, de los porcentajes… Pero al final, la crisis son las personas, que lo pasan mal, y si una persona tiene un problema económico y luego viene un banco y le dice que le quita el piso porque ha avalado al hijo y el hijo no puede pagar… Claro, todo eso produce ansiedad, produce angustia… Eso lo han visto aquí. Y claro que eso conduce a depresiones y demás. Pero también en eso, enseguida le decía la señora Cruzado: "Nosotros tenemos un programa de Ayuda y Atención psicológica". Y es verdad. Es evidente que no se le va a resolver el problema a nadie, pero al menos, los servicios sociales del Ayuntamiento han estado muy al quite de ver como estaba evolucionando la situación, y si la situación cambia, los servicios sociales de un Ayuntamiento tienen que adaptarse a ese cambio. Por lo menos, que la ciudadanía sepa que el Ayuntamiento entiende su problema y que, en la medida de sus posibilidades, intenta echar una mano.
Sobre la Ayuda a Domicilio, es cierto que los datos son de febrero y es pronto aún, hay que esperar. Pero en opinión del Alcalde, habría que intentar poner todos algo de su parte, porque si se va hacia una situación en la que cada vez hay más mayores en sus casas, la Ayuda a Domicilio debería ser cada vez más importante. Lo que hay que pensar es, si no lo es, por qué no lo es, porque las necesidades sí están ahí. Eso debe obligar a una reflexión por parte de todos. El señor Alcalde le propone hablar sobre ello, si al señor Mitxelena le parece bien. Hay otras cosas que ha planteado que ha dicho que las iba a trasladar a propuestas, y cuando sean propuestas se verán.

Para finalizar, el señor Alcalde pasa a comentar distintos aspectos señalados por el señor Iridoy en su intervención. En general, lo que ha planteado, es bastante coincidente con lo que él mismo ha dicho al inicio, y por tanto, no tiene nada que objetar. Hay otras cosas más concretas que puede compartir. Simplemente, un dato, cuando decía lo de citar a las entidades. Ha citado a Berpiztu, porque considera que hace un gran trabajo. Pero dice el señor Alcalde que cuando se cita a uno, hay que citar a otros también, es simplemente una opinión. Quiere citar también a Nagusilan y al Banco de Gipuzkoa, porque también atiende a familias, y ha atendido a 660. Los dos son importantes, y todo el que venga a echar una mano, bienvenido, porque él cree que eso es muy importante. En general, todo lo que ha tocado en su intervención, el señor Alcalde no le ve ninguna objeción. Quizá una cosa, pero no con el ánimo de nada. Simplemente, quiere decir que le alegra lo del Frontón. Lo cierto es que, en su momento, el PNV no estuvo muy por la labor del Frontón de Iparralde-Gal, de hecho se abstuvieron en ese tema. Al señor Alcalde le alegra que estén de acuerdo ahora, pero el Gobierno Municipal siempre ha defendido ese proyecto, y se alegra de que el Grupo EAJ-PNV se sume a él en este momento.


Por su parte, nada más. Propone abrir un turno para las intervenciones finales.
Millán jaunak esan du, polemika sortzeko asmorik gabe, esan diren gauzetako batzuk bai zehaztu nahi dituela.
Esate baterako, hondakinen gaian, egia da, % 40 gaikako bilketa dela bosgarren edukiontzia jarri ondoren, baina egia da halaber beste udalerri batzuk badaudela, ez du esaten mankomunitateak, mankomunitateek hainbat udalerri hatzen dituztelako, baina badira udalerriak gaikako bilketan % 80ra iristen direnak. Aldiz, bosgarren edukiontziak oso zaila da % 40 hori gainditzea. Ez da inoiz iritsiko, ez delako derrigorrezkoa. Bera derrigorrezkoa izatearen alde dago, trafikoen abiadurak mugatzera ere behartzen baita edo zergak edo beste gauza batzuk ordaintzera ere. Ingurumenak ere eskatzen du, demokratikoki, betebehar batzuk jartzeko, eta horien artean dago hondakinak bereiztekoa. Horregatik, bosgarren edukiontziak muga batzuk ditu, baina hori ez da gaurko eztabaida. Hori ez da Millán jaunak planteatzen duena. Berak onartzen du, atez atekoaren aldekoa izan arren, hemen eta Hondarribian bosgarren edukiontziaren aldeko apustua egiten duela gehiengoak. Berak planteatzen duena beste gauza bat da, eta da gaikako bilketa ez nahastea, hura % 100ekoa izan baitaiteke, birziklatzearekin edo konpostatzearekin. Hauxe da, hondakinen % 100 jaso daitezke bereiz, baina gero dena zabortegira bota, eta hori sarritan gertatzen ari da. Edukiontzi horia, esate baterako. Konpostatzeko plantak behar dira, bereizteko plantak, birziklatzeko plantak. Plantarik ez badago, zabortegira joango da. Horixe da berak proposatzen duena. Hemen, Eskualdean, Proiektuak planteatu behar dira, ez lirateke Gipuzkoa mailan egin daitezkeenak bezain handiak izango, baina hondakinen tratamendua egingo luketen plantak, gaikako bilketa hori eraginkorra izan dadin eta jarraipena izan dezan, eta azkenean, zabortegira eraman beharrekoa ahalik eta proportzio txikiena izan dadin. Irungo Udalaren eskumenekoa da lan hori eta egin daiteke. Horixe zen berak planteatzen zuena, eta horixe da bere Taldeak egiten duen proposamenetako bat. Gutxienez aztertu dadila. Berak ez du esaten atez atekoa jarri behar dela sistema bat delako. Ez. Planteatzen ari dena da ikusi egin behar dela hemendik urte batzuetara lor daitekeen oso hondakin gutxi izatea zabortegiratzen direnak eskualde honetan, edo Irunen, eta gainera horrek enplegua sortzen du.
Prozesu parte hartzaileari dagokionean, eredugarritzat hartzea San Juan plazan egin zen prozesua… berak ez du erabat zalantzan jartzen; izan ere, bere Taldeak biziki parte hartu zuen prozesu hartan, baina egia da prozesu mugatua zela, itxia, eta hiru aukera besterik ez zitzaizkiela aurkezten herritar guztiei. Bere iritziz herritarren parte hartzea handiagoa izateko modua bilatu beharko litzateke.

Berdintasun Planari dagokionean, Alkate jaunak esan du Osoko Bilkurak esaten duena erabakiko dela. Kasu horretan, zertarako ireki behar da parte hartze prozesu bat web orrian, edo Berdintasun Elkarteekin?, azkenean erabakia Osoko Bilkurak hartu behar badu. Beste gauza bat da ez gustatzea parte hartze prozesu hori, baina irekitzen bada araberan jokatu behar da.


Bada beste alderdi bat Millán jauna bat ez datorrena. Udal Gobernu honek baditu ezkerraldeko gauza batzuk, baina ez da Udal Gobernu ezkertiarra. Gainera, bada ageriko gertakizun bat hori frogatzen duena eta berak uste du nabarmena dela. Norekin onartzen da Plan Nagusia?, norekin egiten da aurrekontu politika? Norekin negoziatzen da batik bat?, Alderdi Popularrarekin, eta beno, batzuetan EAJ Taldearekin ere. Irungo Alderdi Sozialistak Alderdi Popularrarekin egiten ditu bere aliantza gehienak. Hori horrela da eta agerikoa da gainera. Orduan, bietako bat, edo Alderdi Popularra ezkertiar bilakatu da, edo Alderdi Sozialista ez da esaten duen bezain ezkertiarra. Hori horrela da, garbi dago.
Udal Gobernuak etxegabetzeen adibidea eman du bere ezkertiar jarrera hori argudiatzeko. Millán jaunak gogora ekarri nahi du hemen Etxegabetzeei buruzko Mozioa Batzordeak eta Ezker Batua-Berdeak Taldeak aurkeztu zutela Osoko Bilkuran aurkeztu zen Mozio batean. Kontua da eskandalu bat geldiaraztea, ez da politika ezkertiarra egiten dela, berriro ere dio, zegoen eskandalu bat, herritarrak desjabetzea, geldiaraztea da. Berari ondo iruditzen zaio, ondo egin da, ez du kritikatzen, baina hori ezin da jarri politika ezkertiarraren adibide gisa. Hori baino askoz ere gehiago da.

El señor Millán dice que, sin ánimo de polemizar, sí que quiere matizar algunas de las cosas que se han dicho.

Por ejemplo, en el tema de residuos, efectivamente, el 40 % se hace de recogida selectiva tras la implantación del quinto contenedor, pero también es verdad que hay otros municipios, no dice mancomunidades, porque las mancomunidades abarcan diversos municipios, pero sí que hay municipios que alcanzan el 80 % de recogida selectiva. Sin embargo, el quinto contenedor va a ser muy difícil que supere ese 40 %. No llegará nunca, porque no es obligatorio. Él es partidario de que se obligue, porque también se obliga a limitar las velocidades de tráficos o a pagar impuestos u otras cosas. Y el medio ambiente también exige que se pongan, democráticamente, obligaciones. Entre ellas, está la de separar los residuos. Por eso, el quinto contenedor, tiene unas limitaciones. Pero ese no es el debate. No es eso lo que planteaba el señor Millán. Él reconoce, a pesar de ser partidario del puerta a puerta, que hay aquí y en Hondarribia una mayoría que apuesta por el quinto contenedor. Lo que él plantea es otra cosa, y es no confundir la recogida selectiva, que puede ser el 100 %, con el reciclaje o el compostaje. Es decir, se puede recoger el 100 % de los residuos de forma separada, pero luego tirarlo todo al vertedero, que de hecho, ocurre bastante. El contenedor amarillo, por ejemplo. Se necesitan plantas de compostaje, plantas de triaje, plantas de reciclaje. Si no hay plantas, irá a vertedero. Eso es lo que él propone. Que aquí, en la Comarca, se planteen Proyectos, que no serían tan grandes como podría ser a nivel de Gipuzkoa, pero plantas que hagan un tratamiento de residuos que permitan que esa recogida selectiva tenga una eficacia, tenga una continuidad. Y al final, lo que haya que llevar al vertedero, sea la mínima proporción posible. Esa es una tarea que compete al Ayuntamiento de Irun, y se puede hacer. Eso es lo que él planteaba, y es una de las propuestas que hace su Grupo. Por lo menos, que se estudie. Él no dice que se vaya a poner el puerta a puerta porque es su sistema. No. Lo que está planteando es ver si de aquí a unos años se puede conseguir que sea una mínima parte de los residuos los que vayan al vertedero de esta comarca, o de Irun, y además, eso genera empleo.


Respecto al proceso participativo, que se ponga como modélico el proceso que se hizo con la Plaza de San Juan… él no lo cuestiona totalmente, de hecho, su Grupo participó activamente en ese proceso. Pero si es verdad que era un proceso limitado, cerrado, que solo se presentaban tres opciones a todos los ciudadanos. En su opinión habría que intentar buscar la forma de que la participación de los ciudadanos sea mayor.


En relación con el Plan de Igualdad, el señor Alcalde dice que se decidirá lo que diga el Pleno. En ese caso, ¿para qué se abre un proceso participativo en la página web, o con las Asociaciones de Igualdad? Si al final va a decidir el Pleno… Otra cosa es que no nos guste ese proceso participativo, pero si se abre, hay que ser consecuente con él.

Hay otro aspecto que el señor Millán no comparte. Este Gobierno Municipal tiene algunas cosas de izquierdas, pero no es un Gobierno Municipal de izquierdas. Además, hay un hecho evidente que lo demuestra, y él cree que es palpable. ¿Con quién se aprueba el Plan General, con quién se hace la política presupuestaria, con quién se negocia principalmente? Y es con el Partido Popular, y bueno, a veces con el PNV también. Pero el Partido Socialista de Irun, la mayoría de sus alianzas, las hace con el Partido Popular. Y eso es así, y es evidente. Una de dos, o el Partido Popular se ha hecho de izquierdas, o el Partido Socialista no es tan de izquierdas como dice. Evidentemente, eso es así.El Gobierno Municipal pone el ejemplo de los desahucios para argumentar su posición de izquierdas. El señor Millán quiere recordar aquí que la Moción de los Desahucios la presentó la Comisión y el Grupo Ezker Batua-Berdeak en una Moción que se presentó al Pleno. Se trata de parar un escándalo, no es que se haga una política de izquierdas, se trata, insiste, de parar un escándalo que había, que eran las expropiaciones a ciudadanos. A él le parece bien, se ha hecho bien, no lo critica, pero no se puede poner eso como modelo de política de izquierdas. Es mucho más que eso.
De Bengoechea andreak, hasteko, esan du egungo ikuspegi politikoan gauza gutxi direla ezkerraren errebindikazioa bezain dibertigarriak, “zu gehiago zara”, “zu gutxiago”, “zu ez” eta abar. Talde Popularrak zentzu komuna izan du beti. Etxegabetzeen gaia aipatu du, Alkate jaunak ere mintzagai izan duena. Talde Popularrak azterketa bat egin zuen, bankuena, 2008tik 2011ra, lau etxegabetze izan ziren Irunen banku erakundeen aldetik. Etxegabetzeak geldiarazi zituen esparru orokorra izan ziren 2011ko martxoaren 9ko Dekretua, hark jada geldiarazten baitzituen, eta ondoko garapena, 2011ko azaroan. Millán jaunari esan dio gai hori sakon aztertu duela. Alokairuan daudenen etxegabetzeen arazo handia geratzen zen, eta Udal honek eman dio beharreko arreta, baina ez ezkertiarra delako, ezkerrak onak direlako eta gainerakoek adarrak eta isatsa dituztelako, baizik eta hemen zentzu komunean oinarritzen direlako. Berak ez luke esango Millán jaunak berak ere adarrak eta isatsa dituenik, pertsona ona dela esango luke. Baina Berlingo erorketaren ondoren, ulertzen du, gainerakoak munstro baten moduan mozorrotu behar dituela norekin borrokatu izateko, lagun bati baino dolu handiagoa izaten baitzaio etsai bati. Benetan barregarriak dira ezkertiarragoa zein den esateko eztabaida hauek, baina Osoko Bilkurak eman diezaiokeen denbora eman diezaioke horri.
Alkate jaunari esan nahi dio ez direla eztabaidan hasiko, baina herritarren parte hartzearen kontuan, hark ez du gaia Talde Popularraren ikuspegi beretik ikusten. Zera esaten zuen Felipe Gonzalezek: “katu beltza edo katu zuria, zer axola du, arratoiak harrapatzen baditu”. Garrantzitsuena da herritarrek gauzak lortzea, eta esaten dio ez direla gauza beraz ari. Berak hasieratik uko egin dio Osoko Bilkura hau ikuskizun bihurtzeari, horixe baita herritarrek orain gutxien behar dutena, Talde Politikoak elkarrekin sesioan ibiltzea. Talde Popularrak ez du horrelakorik egingo, berriro ere dio, bere helburua baita itxaropena sortzea, ez da konfiantza ere, itxaropena, beretzako kontzeptu boteretsuagoa baita. Itxaropena sortu eta gizarte kapitala lortu.
Talde Popularrak ia seguru aurkeztuko duen zerbait iragarri du, horren inguruan eztabaida txiki bat badute ere. Itxaropena sortzeko ezagutza sortu behar da. Jendeak jakin egin behar du, datuak ezagutu behar ditu. Bada zerbait ondo transmititu ez dutena, eta sesioan aritzeagatik izan da hori. Baina orain, sesioan ibili gabe, nori dagokio zer egitea? Bere iritziz erotu egiten dira herritarrak, ez dakitelako Aldundiari dagokion, Eusko Jaurlaritzari dagokion… Talde Popularrak planteatu behar duena da, udal aldizkarietako batean ondo zehaztea herritarren beharrak eta zein den eskumena duena. Eta huts egiteak daudenean, eta berak ez du uste ez Bilduko gobernatzaileek Aldundian, eta ez EAJko gobernatzaileek Eusko Jaurlaritzan adarrak eta isatsa dituztenik, baina edozein arrazoirengatik hutsegiteak daudenean, Udalak haiek zuzentzeko egiten duen eztabaida politikoan aurpegiratu daiteke hori. Orduan jendeak ulertu egingo du.

Beste adibide bat jarriko du, lehen jarri nahi izan ez duena, oso mingarria delako. Gizarte Ongizatez ari da orain. Eztabaida honi begira, Talde Popularrak datu guztiak bildu ditu, gertatzen dena da Alkate jaunak datu horiek berak dituela, azaldu ditu, eta Talde Popularrak ez ditu errepikatuko, baina Udalean izan zen Larrialdietarako Laguntzen lehen handitzea berek proposatuta izan zen. Hor dagoen zerbait da hori. Baina badira beste era bateko laguntzak ere, Laguntza Bereziak direnak, Eusko Jaurlaritzak ematen dituenak, eta horiek emateko, logikoa denez, berak ordaintzen duenez, irizpide batzuk finkatzen ditu. Talde Popularrak badaki apirilean oraindik ez daudela finkatuta Laguntza Berezietarako irizpideak, eta jendeak uler dezan, hau oso korapilatsua delako, bada emakume bat bere seme/alabekin, Laguntza Berezia berogailu bat erosteko eskatu duena. Laguntza Berezi horiek lehen mailako gauzak ematen dituzte, premiazkoak direnak. Beno, bada, emakume horrek hauxe esaten zuen orain dela aste bat jada: “Martxoan gaude, eta Laguntza Berezien irizpideak ez direnez atera, ezin digute dirua eman berogailu bat erosteko, ez dakigulako berogailuen erosketa horietan sartua egongo den ala ez den. Zorionez, negua pasa da, baina martxoan gaude”. Horrekin argi utzi nahi duena da Talde Popularrak itxaropena sortu nahi duela, jendeak jakin dezala zer eskatu behar dion nori. Ez diote errua inolako administrazioari bota nahi, berek ez dakizkiten arrazoiengatik gauza batzuk ez badira ondo egiten, baina eztabaida politikora ekarriko dute. Jendeak gauzak ulertzea nahi dute, eta Udal honek, berek partida hori handitzeko eskatu zuten bezala, orain urteak igaro ondoren hirukoiztua dago, era horretako gorabeherei erantzutea nahi dute. Gauza horiek geratzen zaizkie egiteko, eta jarduera zehatzak proposatuko dituzte gauza horien inguruan.


Berriro ere esan du guztiz entretenigarria iruditzen zaiola ezkertiarragoa zein den esateko eztabaida hori.

La señora de Bengoechea comienza señalando que pocas cosas hay más divertidas en el panorama político actual que la reivindicación de la izquierda, "y tú eres más", "menos", "y tú no", y tal. El Grupo Popular se ha hecho siempre del sentido común. Y menciona el tema de los desahucios, que lo nombraba también el señor Alcalde. El Grupo Popular hizo un estudio y de bancos, de 2.008 a 2.011, hubo cuatro desahucios en Irun. Por entidades bancarias. El Marco general que frenó los desahucios fueron, tanto el Decreto del 9 de marzo de 2.011, que ya los paraba, como su desarrollo posterior, en noviembre de 2.011. Le dice al señor Millán que este tema lo ha estudiado a fondo. Queda el gran problema de los desahucios por alquileres, y este Ayuntamiento ha atendido a ello. Pero no porque sea de izquierdas, porque las izquierdas son buenas, y los demás tienen cuernos y rabo, sino porque aquí se guían por el sentido común. Ella no diría ni tan siquiera que el señor Millán tenga cuernos y rabo. Diría que es una buena persona. Pero comprende que después de la caida de Berlín, necesita disfrazar al resto como un monstruo para tener alguien con quien pelear, porque a un enemigo se le guarda más duelo que a un amigo. Esas discusiones sobre quien es más de izquierdas son muy risibles, pero el Pleno le puede dedicar a eso el tiempo que le puede dedicar.

Al señor Alcalde le dice que no van a discutir, pero en la cuestión de participación ciudadana, él no enfoca el tema igual que lo hacen desde el Grupo Popular. Felipe Gonzalez decía: "gato negro o gato blanco, qué más da, si caza ratones". Lo importante es que los ciudadanos consigan las cosas. Y le dice que no hablan de lo mismo. Ella se ha negado desde el principio a convertir este Pleno en un espectáculo, que es el que menos necesitan los ciudadanos ahora, en el que los Grupos Políticos se echan los trastos a la cabeza. El Grupo Popular no lo va a hacer, porque repite, su objetivo es generar esperanza, ni tan siquiera confianza, esperanza, que a ella le parece un concepto más poderoso. Generar esperanza y generar capital social.


Anuncia algo que, casi seguro, el Grupo Popular va a presentar, aunque tienen una pequeña discusión en torno a ello. Para generar esperanza, hay que generar conocimiento. La gente tiene que saber, tiene que conocer datos. Hay algo que no han transimitido bien, y ha sido por echarse los trastos a la cabeza. Pero ahora, sin tirarse los trastos a la cabeza, ¿a quién le corresponde hacer qué? En su opinión los ciudadanos se vuelven locos, porque no saben si corresponde a la Diputación, al Gobierno Vasco… Lo que el Grupo Popular va a plantear es que, en una de las revistas municipales, se especifiquen bien las necesidades de los ciudadanos y quién es el competente. Y cuando hay fallos, que ella tampoco cree que los gobernantes de Bildu en la Diputación, ni los gobernantes del PNV en el Gobierno Vasco tengan cuernos y rabo, pero cuando por la razón que sea haya ausencias, lo cuál se puede reprochar en el debate político, qué hace el Ayuntamiento para suplirlas. Entonces la gente entenderá.
Va a poner otro ejemplo que no ha querido poner antes, porque es muy doloroso. Habla ahora de Bienestar Social. De cara a este debate, el Grupo Popular ha reunido todos los datos, lo que ocurre es que el señor Alcalde dispone de esos mismos datos, los ha transmitido, y el Grupo Popular no va a reiterarse, pero la primera ampliación que hubo de las Ayudas de Emergencia del Ayuntamiento, fue a propuesta de ellos. Eso es algo que esta ahí. Pero hay también otro tipo de ayudas, que son las Ayudas Especiales, que las da el Gobierno Vasco, y para concederlas, lógicamente, como él paga, fija unos criterios. El Grupo Popular sabe que a mes de abril, todavía no están fijados los criterios para las Ayudas Especiales, y para que la gente lo entienda, porque esto es muy complicado, hay una señora con sus hijos, que ha pedido una Ayuda Especial para una estufa. Estas Ayudas Especiales proporcionan cosas de primera necesidad que son urgentes. Bueno, pues esta pobre señora decía hace ya una semana: "Estamos a marzo, y como no han salido los criterios de las Ayudas Especiales, no nos pueden dar dinero para comprar una estufa, porque no sabemos si la compra de estufas estará incluida o no. Afortunadamente, ya ha pasado el invierno, pero estamos a marzo". Con esto, lo que quiere dejar claro es que el Grupo Popular quiere generar esperanza, que la gente sepa a quién tiene qué pedirle qué. No quieren culpabilizar a ninguna administración, si por causas que a ellos se les escapan hay cosas que fallan, aunque lo traerán al debate político. Quieren que la gente comprenda, y quieren que este Ayuntamiento, igual que ellos pidieron que se aumentara esa partida que, ahora al cabo de los años está triplicada, pueda atender a este tipo de circunstancias. Son las cosas que les quedan por hacer y sobre las que van a proponer actuaciones concretas.
Vuelve a manifestar que el debate sobre quien es más de izquierdas le parece entretenidísimo.
Ondoren Mitxelena jaunak hartzen du hitza eta, euskaraz adierazten du, zein den ezkerrekoa zein baino argi geratzen dela, zeinek egiten duen politika publikoaren alde eta zeinek murrizketaren alde. Hori, bere ustez, argi gelditzen da, eta hemen eztabaidatuko da. Millan jaunak esan duenez, ezkerreko politikak egiten dira. Gauzak egiten direnean, ondo egiten direnean onartu egin behar dira, eta hori ere egin izan du Bildu Taldeak hiru urte hauetan, baina ezkerreko politikak oraindik areagotu daitezkeela ez dute zalantzarik.
Udal Gobernuko eta PSEko bozeramaileari ere zerbait erantzuteko apuntatuta zuen Mitxelena jaunak. Parte-hartzearekin lotutako zerbait, hain zuzen. Alkate jaunak eta PSEko bozeramaileak oso antzeko ekarpenak egin dituzte, eta bioi emango die erantzun bera. Egin, zerbait egiten da, baina Bildu Taldearen aburuz, ez da nahikoa. Behin eta berriro esan dute aurrera eramaten diren prozesu parte-hartzaile eta informatzaile horiek ez direla nahikoak, haratago joan nahi dutela. Eta berak gogoratzen duenez, aurrekoan esan zuten: iritsiko da Udal Gobernua horretara. Pena da, eta ez da lehenengo urtea. Gauzak poliki egin behar dira. Hiri honetan agian ez, baina bai Euskal Herrian, Politika egiteko modu bat bazegoen, eta Alderdi batzuk ezin izan dute parte hartu demokratikoki instituzioetan, eta iritsi direnean, gauzak poliki-poliki egiten ari dira, eta kudeatzeko kapazak direla erakusten dute. Pena da, atzoko Foru Aldundiak deitutako bilera horretara hemendik inor joan ez izana. Bi hautetsi joan ziren Eskualdetik, Irungo Bildu Udal Taldetik Mitxelena jauna, eta Hondarribiako Bilduko zinegotzi bat. Pena da, hango planteamendua interesgarria zelako, eta pentsatzen dutelako horrela ere egin daitekeela. Alkate jaunak berak urratsak eman ditu. Diputazioak, lehenengo urtean bere Aurrekontuak herritarrei gutxienez zabaldu ondoren, Alkate jaunak eman du urrats hori. Herritarrei bilera zabal baten bidez Aurrekontuak aurkezten dizkie. Bada, egiten da. Haratago joatea eskatzen du Mitxelena jaunak.

Etxebizitza eta kaleratzei buruz ez daude ados, eta Batzorde horrek dituen funtzioen inguruan eztabaida bat eman nahi zuten. Gauza bat argitzen du Mitxelena jaunak: desjabetzeak izan dira utzi direnak, eta ez desahuzioak. Desalojoak, eta ez desahuzioak. Bilbon, duela gutxi, planteamendu bat egin da: bankuen etxebizitzak, Bilbo Finantza Erankundeek hutsik dauzkaten etxebizitza guzti horiek, Bilbok daukan Etxebizitza Sozietatera pasatzea eskatzen da. Bildu Taldea ez da sartuko Irungo Udalaren eskumena ez den gauza batean. Etxebizitza banku publikoarena ez da Udalaren eskumen bat, baina Mitxelena jaunaren aburuz, ezkerreko politika da. Bide horretan, Irungo Udalak Irunvi edukita, Irunvik dituen baliabide guztiak erabiltzeko eskatzen du Bildu Taldeak, eta aurrera egitea proposatzen dute. Pozten dira alokairu soziala aurrera eramateko planteamendu horretaz. Berez, ezkerreko politika da eskubideak bermatzea, etxebizitza bat edukitzeko eskubidea bermatzea. Millan jaunak esaten zuen, gaur egungo gizarteak ez duela eskubide hori bermatuta edukitzen. Mitxelena jaunak behin baino gehiagotan errepikatu du, etxebizitza eskubidea ez da etxebizitza edukitzea, baizik eta etxebizitza batean bizitzea. Eta arazoa ez da alokairua, arazoa, oraindik ere, ikuspegi ekonomiko bat hartzen dela soilik kontutan: "noiz errekuperatuko dugu dirua?" Hori ez da planteamendua. Eskubideak bermatu behar dira. Pausu hori eman behar da, alokairuzko etxebizitza jartzeko eskatzen du Bildu Taldeak. Irungo Udalak, Eusko Jaurlaritzak, Diputazioaren laguntzarekin edo gabe, egiteko eskatzen dute. Herritarren eskuetan beraien eskubideak bermatzeko tresna guztiak jartzeko eskatzen dute, alokairuzko etxebizitzak jartzeko eskatzen dute. Eta Alarde eremuan hori planteatzen zuen Bildu Taldeak. Eta berrio dio Mitxelena jaunak: ez da arazoa, soilik ikuspegi ekonomiko bati begira dagoen kontu bat da. Hori aldatzeko eskatzen du: errentagarritasuna kontutan hartzea, ez soilik ekonomikoa, baita soziala ere. Herritarrek hori eskertuko dute. Mitxelena jaunaren ustez, horretan, denek bat egingo dute.


Adibide sinple bat jartzen du: San Juan aparkalekuarena. Hemendik hogeita bost urtera ordainduko zaio Irungo Udalari zerbait. Alkate jaunak berak esaten zion Mitxelena jaunari, hori, hemen eserita daudenetik, agian Mitxelena jaunak eta beste hautetsi batek soilik ikusiko dutela, hogeita bost urte luze baitira. Izan daiteke, baina eskubide hori herritarrei ere emateko eskatzen du.

Euskal kulturaren harira aipatzen du, noski bultzatu behar dela, herri honen kultura da eta. Kultura, aniztasunetik bultzatu beharreko zerbait da. Bildu Taldearen ustez, azken urte hauetan urratsak eman dira, Kultura ekimen ezberdinak burutu dira, kultura modu ezberdinak, kultura aniztasun hori bultzatu da, eta euskal kultura ere, noski. Euskal Herriaren kultura da, eta hori ere bultzatu beharra dago, ez dute ukatzen hori egiten denik.

Bizikletak hartzen ditu orain hizpide. Alkate jaunak aipatu egin ditu, eta egia da Foro Ciudadanok eskari bat egin ziola Irungo Udalari, eta hori azkeneko mugikortasun mahaian eztabaidatu egin dela. Bildu Taldeak argi esan du Mugikortasun mahaian bertan, beren helburua bizikletak zuen lekua berreskuratzea dela. Autoak bizikletari lekua kendu dio, errepidea. Badakite hau bost urtetan egitea ezinezkoa izango dela, badakite hau hogei urtetan, agian lortu dezaketela, baina hori da bidea: lekua berreskuratu dezala. Kotxea eta bizikleta eztabaidan ez jartzea eskatzen du. Badute bide heziketa: erabili dezatela autoak erabiltzen dituztenak hezitzeko, bizikletak erabiltzen dituztenak hezitzeko. Bide luze bat dago, eta hor, Mitxelena jaunaren ustez, Alkate jaunak esaten zuen bezala, Mugikortasunean aurrera egiteko, gertutasun haundia dago talde politikoen artetik, eta bide hori aurrera eramatea ezinbestekoa da. Egia da, eta behin eta berriro esan du Bildu Taldearen izenean, baina pertsonalki, Mitxelena jaunak bizikleta-erabiltzaile bezala ohartarazten du, espaloian ibiltzen diren bizikletekin kontuz ibili behar dela. Bizikletak errepidean daukan beldur hori trasladatu egiten bada espaloira, oinezkoek bizikletetatik jasotzen duten beldur horrekin kontuz ibili behar dela esaten du. Gai horretan, Bildu Taldearen planteamendua izan daiteke, ez soilik isunak jartzea, baizik eta bizikletaz joaten diren pertsona horiek bide heziketara bidaltzea. Udal batek egin behar duen zerbait egitea eskatzen du Mitxelena jaunak: gizartea hezi. Hori izan daiteke aukera bat: jendea konzientziatu, konzientzia bat sortu dagoen egoerari buelta emateko. Kontzientziarik gabe ezin baitzaio ez krisiari, ez gainerako arazo guztiei irtenbiderik eman eta.
Bukatzeko, gaurkoan, Bildu Taldeak proposamenik ez duela egingo iragartzen du. Barkamena eskatzen du, agian gaizki esan duelako. Proposamenak egin izan dituztela aipatu du, ahoz egin izan dituzte, eta aurreratzen da ondorengo eztabaida horretara. Idatziz egitea oraindik baloratu behar dute, baina ez du uste Bildu Taldeak egingo duenik, gaur planteatzen den eredu honetan, bozkatzera eraman, eta ondoren, erabaki horiek ez lotesleak izango direlako. Beren ustez, gauza hauek, beste borroka asko bezala, egunerokotasunean egin beharreko zerbait dira. Horregatik, ez dute uste idatziz egingo dutenik.


A continuación toma la palabra el señor Mitxelena, y en euskara, señala que queda claro quien es más de izquierdas que quién, quién va a favor de la política pública y quién a favor de los recortes. En su opinión, eso queda claro, y se debatirá aquí. Como ha dicho el señor Millán, se hacen políticas de izquierdas. Cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo, y eso también lo ha hecho el Grupo Bildu en estos tres años, pero no tienen dudas de que se pueden intensificar las políticas de izquierdas.

El señor Mitxelena tenía algo apuntado para responder al portavoz del Gobierno y del Grupo Municipal Socialista. Algo relacionado con la participación. El señor Alcalde y el portavoz del PSE han hecho aportaciones muy parecidas, y les va a dar la misma respuesta a los dos. Claro que se hace algo, pero en opinión del Grupo Bildu no es suficiente. Lo han dicho una y otra vez: esos procesos participativos e informativos que se llevan adelante no son suficientes, quieren ir más allá. Según él recuerda, ya lo dijeron en una ocasión anterior: el Gobierno Municipal llegará a eso. Es una pena, porque no es el primer año. Hay que hacer las cosas despacio. Quizá en esta ciudad no, pero en Euskal Herria sí había una forma de hacer política, y algunos partidos no han podido participar de forma democrática en las instituciones, y cuando han llegado, están haciendo las cosas poco a poco, y están demostrando que son capaces de gestionar. Es una pena que nadie de aquí acudiera a una reunión que convocó ayer la Diputación Foral. De la comarca solo fueron dos concejales, del Grupo Bildu de Irun el señor Mitxelena, y un Concejal de Bildu de Hondarribia. Es una pena, porque el planteamiento que se hizo allí era interesante, y porque opinan que también así se puede hacer. El propio señor Alcalde ya ha dado ese paso. Al menos, después de que la Diputación dio a conocer sus Presupuestos a los ciudadanos, el señor Alcalde ha dado ese paso. Presenta los Presupuestos a los ciudadanos a través de una reunión abierta. Ya se hace. El señor Mitxelena pide que se vaya más allá.


En cuanto a la vivienda y los desahucios no están de acuerdo, y querían debatir sobre las funciones que tiene esa Comisión. El señor Mitxelena aclara una cuestión: lo que se ha dejado de hacer son desalojos, no desahucios. Desalojos, no desahucios. En Bilbao, hace poco, se ha hecho un planteamiento: las viviendas de los bancos, todas esas viviendas vacías que tienen las instituciones financieras de Bilbao, se pide que se pasen a la Sociedad de Vivienda de Bilbao.El Grupo Bildu no va a entrar en algo que no es competencia del Ayuntamiento de Irun. El banco público de vivienda no es una competencia del Ayuntamiento, pero en opinión del señor Mitxelena, es una política de izquierdas. En esa vía, el Ayuntamiento de Irun cuenta con Irunvi, y el Grupo Bildu pide que se utilicen todos los recursos que tiene Irunvi, que se avance. Se alegran de ese planteamiento para llevar adelante el alquiler social. Garantizar los derechos es, de por sí, una política de izquierdas, garantizar el derecho a contar con una vivienda. El señor Millán señalaba que la sociedad actual no tiene garantizado ese derecho. El señor Mitxelena lo ha repetido una y otra vez, el derecho no es tener una vivienda, sino vivir en una vivienda. El problema no es el alquiler, el problema, aún hoy en día, es que sólo se toma en cuenta una perspectiva económica: "¿cuándo vamos recuperar el dinero?" Ese no es el planteamiento. Hay que garantizar los derechos. Hay que dar ese paso, el Grupo Bildu pide que se ponga vivienda en alquiler. El Ayuntamiento de Irun, el Gobierno Vasco, con o sin ayuda de la Diputación, piden que se haga. Solicitan que se pongan en manos de los ciudadanos todas las herramientas necesarias para garantizar sus derechos, que se pongan viviendas en alquiler. Y eso era lo que planteaba el Grupo Bildu en el ámbito Alarde. El señor Mitxelena insiste: no es un problema, sino una cuestión que únicamente tiene en cuenta una perspectiva económica. Pide que eso se cambie: que se tenga en cuenta la rentabilidad, no sólo económica, también la social. Los ciudadanos agradecerán eso. En opinión del señor Mitxelena, todos estarán de acuerdo en eso.
Pone un sencillo ejemplo: el del aparcamiento de San Juan. Al Ayuntamiento de Irun se le pagará algo dentro de veinticinco años. El propio señor Alcalde le dijo al señor Mitxelena que, de los que están sentados aquí, quizá eso solo lo verían el señor Mitxelena y otro concejal, porque veinticinco años es mucho tiempo. Puede ser, pero pide que se de ese derecho también a los ciudadanos.
En cuanto a la cultura vasca señala que, claro que hay que impulsarla, puesto que es la cultura de esta ciudad. La cultura es algo que hay que impulsar desde la diversidad. El Grupo Bildu opina que, en estos últimos años se han dado pasos, se han llevado a cabo distintos actos culturales, distintas formas de cultura, se ha impulsado esa diversidad cultural, y por supuesto, también la cultura vasca. Es la cultura de Euskal Herria, y eso también hay que impulsarlo, no niegan que eso se haga.
Se refiere ahora a las bicicletas. El señor Alcalde lo ha mencionado, y es cierto que el Foro Ciudadano hizo una solicitud al Ayuntamiento, y eso se debatió en la última mesa de movilidad. El Grupo Bildu ha dicho claramente en la propia mesa que, el objetivo es que la bicicleta recupere el espacio que tenía. El coche le ha quitado ese espacio a la bicicleta, la carretera. Saben que hacer esto en cinco años será imposible, que quizá se pueda lograr en veinte, pero esa es la linea: que recupere su espacio. Pide que no se enfrenten al coche y la bicicleta. Ya tienen la educación vial: que se utilice para educar a quienes utilizan el automóvil, para educar a quienes usan la bicicleta. Es un camino largo, y ahí, a juicio del señor Mitxelena, como decía el señor Alcalde, para avanzar en la movilidad, hay mayor proximidad entre todos los grupos políticos, y es imprescindible llevar adelante esa vía. Es cierto, y lo ha dicho una y otra vez en nombre del Grupo Bildu, pero a nivel personal, el señor Mitxelena recuerda, como usuario de la bicicleta que, hay que tener cuidado con las bicicletas que circulan por las aceras. Señala que hay que tener cuidado, porque el miedo que las bicicletas tienen en la carretera se traslada al miedo que los peatones tienen de las bicicletas. En esa cuestión, el planteamiento del Grupo Bildu podría ser no solo poner multas, sino enviar a educación vial a esas personas que utilizan las bicicletas. El señor Mitxelena pide que se haga algo que un Ayuntamiento debe hacer: educar a la sociedad. Esa puede ser una opción: concienciar a la gente, generar una conciencia para dar la vuelta a la situación que se ha creado. Sin conciencia no se puede dar solución ni a la crisis ni tampoco al resto de problemas.
Para finalizar, anuncia que el Grupo Bildu no va a hacer propuestas. Pide disculpas, porque quizá se ha explicado mal. Ha mencionado que han hecho propuestas de forma oral, y se adelanta a ese debate posterior. Tienen que valorar si las van a hacer por escrito, pero no cree que el Grupo Bildu vaya a hacerlo, porque con el modelo que se planteaba al principio, se llevarán a votación, y después serán resoluciones no vinculantes. En su opinión, estas cosas, como muchas otras, son algo que hay que hacer en el día a día. Por eso, no creen que vayan a hacerlo por escrito.
Iridoy jaunak ez du lehen aipatu, beste Taldeek egin duten bezala, baina EAJ-PNV Taldeak bai egingo dituela proposamenak arratsaldean.
Gaztelaniaz jarraitu du, Berpizturen aipamenaren inguruan azaletik hitz egiteko. Aipamen zehatza izan da, zehatza izan zelako EAJ-PNV taldeak agintaldi honen lehen urtean ekarri zuen proposamena, hirian elikagaiak banatzeko laguntza bat egituratzea beharrezkotzat ikusten zutelako, Nagusilanek eta Caritas erakundeak egiten dituztenen osagarria izan dadin. Nagusilanek, adineko jendeak egiten duen borondatezko lanarekin, soberakin europarretatik etorritako elikagaiak banatzen eta antolatzen, eta Caritas erakundeak, berriz, Irunen parrokien bidez egiten duen lana. EAJ-PNV Taldeak zerbait osagarri gisa ikusten zuen, Nagusilanek ematen duen zerbitzua, egiten duen balio handiko lan hori, hiru edo lau hilabetean behin egiten da, eta Caritas erakundeak, berriz, hilean behin egiten du. Horrenbestez, berek osagarri eta beharrezko gisa ikusten zuten lagungarri gisa zerbitzu hori eskaintzea, zerbitzu osagarri gisa, Berpiztuk planteatzen zuen lan bat, asteroko maiztasunarekin, eta gainera, galkorrak ez direnez gainera, azken minutuko elikagaiak ere, elikagai freskoak alegia, eskainiz.

Inolako zalantzarik gabe, Iridoy jaunaren asmoa ez da izan, inolaz ere, inor albora uztea, ez Nagusilan eta ez Caritas, eta ez beste inolako erakunderik, izugarri lan handia egiten baitute eta inolako interesik gabe behar handienak dituzten pertsonentzat, Irungo hirian gainera.


Aukera hau aprobetxatu nahi du halaber esparru honetan aipatzeko, lehen ez duelako egin eta ez duelako aipatu gabe utzi nahi. Egia da bat gauzak aipatzen hasten denean, beti utziko duela zerbait edo norbait aipatu gabe, baina orain elikagaien banaketaz ari direnez, esan nahi du, egia esan, asko kosta zela banaketa astero egiteko behar zen lokala aurkitzea, gaur egun 400 familiatik gora izanik. Halako gorabehera batzuk izan ziren eta Santiagoko Auzo Elkartean badago tarte txiki bat eta lokal horretan egiten da. Horrenbestez, hori ere aipatu egin behar da, zergatik ez. Elkarte asko badaude ere, Irunen badira hamabost bat Auzo Elkarte, baina kasu honetan Santiagokoa da, eta aipatu egin nahi zuen elkarte hori.

Noski, EAJ-PNV Taldearen asmoa da Osoko Bilkura honetan, krisi eta adoregabetasun garai hauetan, itxaropena sorraraztea, Talde Popularrak ere aipatu du. Jakina, ez dira hona etorri inori errua botatzera, eta ezta Irungo hiriaren egoeraren inguruko Osoko Bilkura hau ikuskizun bilakatzera ere, alderantziz baizik. Ahaleginak elkartzera etorri dira, beren iritziaren araberako proposamenak eta proiektuak aurkeztera, beren ustez egokienak direnak Irun hoberena lortzeko eta irundar guztientzat hoberena dena bultzatzeko, eta zalantzarik gabe, interbentzio honen hasieran esan duen bezala, oro har, eta bereziki Irunen bizitzen ari garen egoera hain larri honen ondorioz gaizki pasatzen ari diren familia guztiak ahantzi gabe, pertsona eta familia asko ari baitira krisi honen ondorioak jasaten.El señor Iridoy no lo ha mencionado antes, como lo han hecho los demás Grupos, pero el Grupo EAJ-PNV sí que va a formular propuestas por la tarde.
Continúa en castellano, haciendo una somera referencia a la mención de Berpiztu. Ha sido una mención concreta, porque concreta fue la propuesta que EAJ-PNV trajo el primer año de este mandato, en relación a que veían necesario que se pudiera articular una ayuda de distribución, de reparto de alimentos en la ciudad que fuera complementaria, a la que realizan, y ahora las menciona, Nagusilan y Caritas. Nagusilan, con el trabajo voluntario que realizan los mayores en el reparto, organización y distribución de alimentos que provienen de excedentes europeos, y Caritas, a través de las parroquias en Irun. El Grupo EAJ-PNV lo veían como algo complementario, en tanto en cuanto Nagusilan, el servicio y la indudable y valiosa tarea que viene realizando se realiza una vez cada tres o cuatro meses, y Caritas lo hace una vez al mes, y ellos veían como complementario y necesario el que se pudiera articular de manera complementaria, como un servicio complementario, un trabajo que Berpiztu planteaba, que era con una frecuencia semanal, y además, aportando también alimentos no solo no perecederos, sino también de último minuto, alimento fresco.
Sin ninguna duda, en el ánimo del señor Iridoy no ha estado, desde luego, obviar a nadie, ni a Nagusilan, ni a Caritas, ni a ninguna otra organización que tan valiosa labor realiza de manera absolutamente desinteresada para aquellas personas que más lo necesitan, además, en la ciudad de Irun.
Quiere aprovechar para mencionar en este ámbito también, porque no lo ha hecho, y no querría dejar de hacerlo. Es verdad que cuando uno empieza a mencionar, siempre se va a dejar alguno, pero ya que están hablando ahora del tema del reparto de alimentos, quiere decir que costó realmente mucho trabajo encontrar el local que se necesitaba para hacer esta distribución semanal, que en este momento está por encima de las 400 familias. Se dieron una serie de circunstancias y hay un pequeño hueco en la Asociación de Vecinos de Santiago, y en ese local se realiza. Por tanto, mencionarlo también, por qué no. Aunque hay muchas Asociaciones, en Irun hay una quincena de Asociaciones de Vecinos, pero en este caso es Santiago, y quería mencionarla.
Desde luego, la intención del Grupo EAJ-PNV en este Pleno, en estos tiempos de crisis, de desánimo, en los que creen que hay que generar esperanza, también lo mencionaba el Grupo Popular. Desde luego, no han venido a echar las culpas, ni a convertir este Pleno del estado, de la situación de la ciudad de Irun, en un espectáculo, sino todo lo contrario. A sumar esfuerzos, a aportar las propuestas y los proyectos como ellos consideran que pueden ser lo mejor para construir el mejor Irun y lo mejor para todos los irundarras, y sin duda, como ha empezado esta intervención, sin olvidar para nada a todas aquellas familias, que como consecuencia de esta situación tan dura que se está viviendo en general, y en particular en Irun, de tantas personas y tantas familias que están sufriendo las consecuencias de la crisis.
Páez jaunak Talde Politiko guztiek erabilitako tonua azpimarratu du lehenengo, tonu eraikitzailea betiere. Bere iritziz, horixe da onbideratzaileena. Hainbat bozeramailek esan dute hau ez dela desadostasunak hedatzeko unea, guztiz alderantzizkoa egiteko baizik. Ahaleginak egin behar ditugu akordioak ehotzen jarraitzeko, beharrezkoak diren politikak aurrera eramateko, Irungo herritarrak itxaroten ari diren politikak, hain zuzen ere. Hau ez da berria. Lehen aipatu da, batek esaten zuela gauza bat egin duela, besteak esaten zuela beste bat egin zuela… Talde guztiek esan dezakete une honetan, batzuek eta besteek urte hauetan zehar egindako ekarpenei esker, ez bakarrik agintaldi honetan baita lehengo agintaldietan ere, aurrera eraman diren proposamenetan ikusi dituztela islatuak beren ekimenak. Bere iritziz, guztien meritua da hori, ez da baten meritua. Talde guztien meritua da, oso hedatua ez dagoen idiosinkrasia baten barnean baitago. Inguruko Udaletan ikusten dira egunero izaten diren borrokak, goizalderaino iristen diren Osoko Bilkura bukaezinetan, batzuk eta besteak elkarrekin sesioan beti. Horrelakorik ez da ikusi Irunen, eta berak uste du, gainera, oso urrun gaudela horrelakoetatik. Hori elementu positiboa da betiere, herritarren ordezkarien alde esaten duena, baina batik bat azaltzen du hiri honetako pertsonak nolakoak diren, horretan laguntzen duen giroa dagoelako. Horrenbestez, elementu garrantzitsua da hori. Udal honek gaitasuna du askotarikotasuna aintzat hartzeko eta islatzeko. Bost talde politiko dira, eta gaur egun, Páez jaunak uste du inork ere ez dezakeela esan hiri hau halako era jakin batean egin denik, Talde Politiko zehatz baten ideien arabera egin denik. Iruditzen zaio guztiek izan duten integratzeko gaitasun horrekin egin dela. Eskerrak, besteak beste, gehiengo absoluturik ez delako izan, eta hori ere errebindikatzen du. Uste du bertute handia dela hori. Hau askotariko hiria da, baita alor politikoan ere, eta itunak egiteko eta akordioetara iristeko beharra izan dute guztiek. Hortik ezin da ondorioztatu ez ezkertiarragoak garela eta ez eskuinagoak garela, ez nazionalistagoak eta ez ez-nazionalistak. Bere iritziz, joko horretan ez dira sartu hemen. Azkenean, logikoa denez, bertute bilakatu behar da beharra, eta ahaleginak egin behar dira adostasunera iristeko, ahalik eta adostasun handienera, une bakoitzean horretarako prest egon denarekin. Berriro dio, hori bertute bat da, berak uste du herritarrek ere badakitela hori eta estimatzen dute, edozein dela ere zinegotzi bakoitzak ordezkatzen duen kolore politikoa, horri ez diote uko egingo inolaz ere, gauza horiek beste kontu batzuk direlako, Udalean egiten denaren gainetik daudenak, oso kaleko kudeaketa da. Ideologia badu alderdi askotan, baina beste batzuetan, zentzu praktikoaren kontua besterik ez da, udalean gauzak abian jartzea, kaleko pertsonek behar dutena baita gutxieneko koherentzia eta seriotasun bat izatea, behar den gauzak aurrera eraman ahal izateko.
Horrenbestez, Páez jauna pozten da tonu hori erabili izanagatik eta hiriaren Egoeraren inguruko Osoko Bilkura hau egin den moduagatik. Lehen Osoko Bilkura izan da, eta hori ere saio erabakigarria izan da guztientzat, inolako erreferenterik ez baitzuten. Horrenbestez, ildo horretatik, espero zena baino zuhurragoak izan dira beharbada. Eskerrak ematen ditu berriro ere.

El señor Páez destaca, en primer lugar, el tono utilizado por todos los Grupos Políticos. Un tono constructivo. En su opinión, eso es lo más edificante. Varios portavoces han manifestado que este no es momento de extender los desacuerdos, sino precisamente de lo contrario. Intentar seguir tejiendo acuerdos para llevar a cabo las políticas que son necesarias y que los ciudadanos de Irun están esperando. Esto no es nuevo. Antes se citaba, que si uno reclamaba que había hecho una cosa, otro reclamaba que había hecho otra… Todos los Grupos pueden decir en este momento que, gracias a las aportaciones de unos y otros a lo largo de estos años, no solo de este mandato, sino también de mandatos anteriores, han visto reflejadas sus iniciativas en propuestas que se han llevado adelante. En su opinión, eso es mérito de todos, no es mérito de uno. Es mérito de todos los Grupos, porque forma parte de una idiosincrasia que no está muy extendida. En Ayuntamientos cercanos se ven las peleas que hay a diario en Plenos interminables que llegan hasta la madrugada para seguir echándose los trastos a la cabeza. Cosas de estas en Irun no se han visto, y él cree que estamos muy lejos de que se pueda ver. Y ese es un elemento positivo, que dice algo de los representantes de la ciudadanía, pero sobre todo dice mucho de como son las personas de estaciudad, porque hay un clima y un ambiente que ayuda a hacerlo. Por tanto, ese es un elemento importante. La capacidad de este Ayuntamiento de integrar y reflejar la pluralidad. Son cinco grupos políticos, y hoy por hoy, el señor Páez no cree que nadie puede decir que esta ciudad se haya hecho de una determinada manera por la idea de un Grupo Político concreto. Opina que se ha hecho con esa capacidad que han tenido todos de integrar. Gracias, entre otras cosas, a que nunca ha habido mayorías absolutas, cosa que también reivindica. Cree que esa es una gran virtud. Esta es una ciudad plural también en lo político, y la necesidad que todos han tenido de pactar y llegar a acuerdos. De eso no se puede deducir ni que se sea más de izquierdas ni más de derechas, ni más nacionalistas ni menos nacionalistas. En su opinión, ese no es el juego en el que aquí se han avenido. Al final, lógicamente, hay que hacer de la necesidad virtud, y hay que intentar llegar a acuerdos, los máximos posibles, con quien en cada momento ha estado dispuesto a hacerlo. Insiste: esta es una virtud que, el opina que es bien sabida por los ciudadanos y lo aprecian, independientemente del color político que cada uno de los concejales representa, y a los que no van a renunciar en ningún momento, porque esas son otras cuestiones que están por encima de lo que se hace en el Ayuntamiento, que es una gestión muy de calle. Tiene ideología en muchos aspectos, pero que en otros, es simplemente una cuestión de sentido práctico, de ponerlas en marcha en ayuntamiento, y en un momento en el que lo que las personas de la calle necesitan es un mínimo de coherencia y seriedad para llevar adelante cosas que hacen falta.
Por tanto, el señor Páez se alegra de este tono y de como se ha desarrollado hasta este momento el Pleno del Estado de la ciudad. El primer Pleno, que también eso ha sido una prueba de fuego para todos, porque tampoco tenían un referente. Así que, en ese sentido, quizá hayan estado más cautos de lo que se esperaba. Reitera su agradecimiento.
Hala bada, Alkate jaunak amaitutzat eman du Osoko Bilkuraren lehen zatia. Orain ordu erdia emango da, lehen esan den bezala, eguerdiko ordubata eta erdiak bitarte, hain zuzen ere, bakoitzak egokitzat hartzen dituen proposamenak aurkezteko. Aukera hau aprobetxatu nahi du bozeramaileei esateko ordubata eta erdietan Batzorde Aretoan bilduko direla proposamenak errepasatzeko eta Osoko Bilkurako bozketa antolatzeko. Ahalik eta azkarren biltzea gustatuko litzaioke Alkate jaunari. Ahal bada, ordubietan izatea nahiko luke. Eskatu zien guztiak hemen egoteko, ordu horretan jarraitu ahal izateko Osoko Bilkurarekin eta bozkatu ahal izateko Taldeek egin nahi dituzten proposamen guztiak.

Así pues, el señor Alcalde da por finalizada la primera parte del Pleno. Ahora se va a abrir, tal y como se había indicado, un tiempo de media hora, hasta las trece horas y treinta minutos, para presentar las propuestas que cada uno estime oportunas. Aprovecha para convocar a los portavoces para que a las trece horas y treinta minutos se puedan ver en la Sala de Comisiones para repasar el conjunto de propuestas y tratar de organizar la votación del Pleno, que al señor Alcalde le gustaría que pudiera reunirse con la mayor rapidez posible. Les emplaza, si es posible, para las catorce horas. Les pide que estén todos por aquí con la idea de que a esa hora pueda reanudarse el Pleno y se puedan someter a votación todas las propuestas que los Grupos deseen hacer.
Etenaldian Jose Enrique Corchón Alvarez jauna eta Manuel Millan Jimenez jauna aretotik irten dira.

Durante el receso se han ausentado los señores don José Enrique Corchón Álvarez y don Manuel Millán Jiménez.
Ordu bata eta berrogeita bost minutu zirenean bilkurari jarraipena eman zaio eta Alkate jaunak jakinarazten du akordio-maila oso zabala lortu dela. Lehenik eta behin, Mitxelena jaunari hitza emango dio eta gero de Bengoechea andreari azalpen labur bat eman dezaten. Gero egingo dutena da, besterik gabe, mantentzen diren proposamen bakoitza bozketara eraman, izan ere batzuk erretiratu egin dira eta, beraz, ez dira bozkatuko. Bozketara eramango dira Idazkariak irakurtzen dituen haiek.

Siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos se reanuda la sesión y el señor Alcalde informa de que se ha alcanzado un amplísimo nivel de acuerdo. Da la palabra, en primer lugar al señor Mitxelena, y después a la señora de Bengoechea para una breve explicación. Después lo que harán será, sencillamente, someter a votación cada una de las propuestas que se mantienen, porque algunas se han retirado, y por tanto, no se someterán a votación. Se someterán a votación las que vaya leyendo la Secretaria.
Mitxelena jaunak hartzen du hitza eta, euskaraz adierazten du, gainerako Talde guztiek egindako proposamenak zilegiak direla, baina hasieran aipatu bezala, Bildu Taldeak ez du planteamenduarekin bat egiten, zati honekin hain justu ere: beraiek, edo beste edozein Taldek egiten duen proposamena orain bozkatzera eraman, eta ondoren, Udal Gobernuak loteslea den edo ez erabakitzearekin. Beraz, Talde honen bozka abstentzioa izango da guztietan, eta arrazoia, oraintxe eman duena: nahiz eta zilegiak izan, ez dutelako uste planteamendua egokia denik, besterik gabe. Aurrerantzean, eta egiten diren ekarpen horietan, elkarrekin lan egiteko prest daude.

Toma la palabra el señor Mitxelena y, en euskara señala que, las propuestas hechas por el resto de grupos son legítimas, pero tal como ha manifestado al principio, el Grupo Bildu no está de acuerdo con el planteamiento, justamente con esta parte: llevar a votación la propuesta que hagan, bien ellos o cualquier otro Grupo, y con que luego el Gobierno Municipal decida si son vinculantes o no. Por tanto, la votación de este Grupo será la abstención, y la razón, la que acaba de dar: porque aunque crean que son legítimas, no consideran que el planteamiento sea el adecuado, sin más. En adelante, y con esas aportaciones que se hagan, están dispuestos a trabajar conjuntamente.
De Bengoechea andreak esku hartzen du, esateko, Talde Popularrak erretiratu egin dituela hasiera batean aurkeztuta zituen proposamen batzuk, esan zaielako, eta beraiek ere hala ulertzen dute, egia da, batzordeetako foroetan aztertu daitezkeela. Eta gero besteren bat badago, batez ere alokairuko etxebizitza publikoari buruzkoa, beraiek planteatzen zutena Irungo bigarren eskuko merkatua erabiltzea baitzen, eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duen beste batean sartuta geratu da, zentzu horretan zabalagoa dena.
Ezker Batua-Berdeak taldeak aurkeztu dituen proposamenei dagokienez, Talde Popularra abstenitu egingo da, bidegabea iruditzen zaielako aurka bozkatzea bere ordezkariarekin kontsentsuatu ezin dutenean, joan egin behar izan baitu, eta ezin dute berarekin inongo akordiorik adostu. Beraz, iragarri berri duen bezala, Talde Popularra abstenitu egingo da Ezker Batua-Berdeak taldeak aurkeztutako proposamen guztietan.

Interviene la señora de Bengoechea para decir que el Grupo Popular ha retirado alguna de las propuestas que habían presentado inicialmente porque se les ha dicho, y así lo entienden ellos también, es cierto, que se pueden tratar en los foros de las comisiones. Y luego hay alguna otra, sobre todo la que se refiere a vivienda pública en alquiler, que ellos planteaban utilizar el mercado de segunda mano de Irun, que se ha englobado en otra que ha presentado el Partido Socialista, que es más amplia en ese sentido.
Respecto de las propuestas que ha presentado el Grupo Ezker Batua-Berdeak, el Grupo Popular se va a abstener, porque les parece injusto votar en contra cuando no pueden consensuarla con su representante, que se ha tenido que ausentar, ni pueden intentar consensuar con él ningún acuerdo. Por tanto, como acaba de anunciar, el Grupo Popular se abstendrá en todas las propuestas presentadas por el Grupo Ezker Batua-Berdeak.
Bozketa egin aurretik, Alkate jaunak argitzen du Ezker Batua-Berdeak taldeak aurkeztu dituen proposamen batzuk jada adostuak izan direla beste taldeek eginiko testuekin eta, beste batzuk, neurri batean partekatu ditzaketela baina bere horretan ez. Baina bozeramalea ez dagoenez ezin dituzte berarekin adostu. Beraz, Talde Sozialistak abstentzioa bozkatuko du, iruditzen zaielako hori dela zuzenena. Ezin zaizkio erretiratu, aurkeztuta dauzkalako, eta eskubidea du hala egiteko; ezin dute alde bozkatu, eta desegokia iruditzen zaie aurka bozkatzea bozeramalea ez dagoenean. Hori dela eta, proposamen horien bozketan abstenitu egingo dira.
Horrela bada, proposamen desberdinak bozkatuko dituzte.

Antes de proceder a la votación, el señor Alcalde aclara que algunas de las propuestas las ha presentado Ezker Batua-Berdeak, algunas han sido consensuadas con textos de otros grupos, y algunas, en parte las pueden compartir y en parte no. Pero en la medida en que no está el portavoz no se pueden consensuar con él. Por tanto, el Grupo Socialista también va a optar por la abstención, porque consideran que es lo más correcto. No se las pueden retirar, porque las ha presentado, y está en su derecho de hacerlo; no pueden votar a favor, y les parece inadecuado votar en contra no estando él. Por ese motivo, se abstendrán en la votación de dichas propuestas.
Así pues, da paso a la votación de las diferentes propuestas.
Ezker Batua-Berdeak Udal Taldeak aurkeztutako bost zenbakiko Proposamena, garraio publikoaren hobekuntzari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número cinco presentada por el Grupo Municipal Ezker Batua-Berdeak, sobre la mejora del transporte público.
"Udal Gobernua premiatzea Eusko Jaurlaritzari exijitu diezaizkion behar besteko inbertsioak egin ditzala Euskotrenek errei bikoitza izan dezan Katea auzoraino".

"Instar al Gobierno Municipal a instar al Gobierno Vasco las inversiones precisas para dotar de doble vía a Euskotren hasta Ventas".
Motibazioa:

Motivación:
Egun puntako orduan zazpi minutuko maiztasunez Oiartzunera iristen dena Irunera ere iritsi dadin, gutxienez Landetxara.

Que la frecuencia en hora punta de siete minutos que hoy llega hasta Oiartzun llegue también hasta Irun, al menos hasta Landetxa
Bozkatu egin da proposamena. Aldeko botoa eman dute: EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek.

Se somete a votación la Propuesta. Votos a favor de los señores Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y las abstenciones de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu; de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular.Iridoy jaunak EAJ-PNV taldearen botoa abstentzioa dela argitu egin du, oraintxe konturatu direlako bozkatu duten proposamena Ezker Batua-Berdeak taldearena zela. Beraz, proposamena ez da onartzen, bilkuran dauden talde guztiek abstentzioa bozkatu dutelako.

El señor Iridoy aclara que el voto del Grupo EAJ-PNV, porque se acaban de dar cuenta de que la propuesta que se ha votado era del Grupo Ezker Batua-Berdeak. Por tanto, la propuesta queda rechazada con la abstención de todos los Grupos presentes.
Udal Talde Popularrak aurkeztutako zazpi zenbakiko Proposamena, Segurtasunari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número siete presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre Seguridad.
"Udal Gobernua premiatzea Segurtasun Batzordeak aldian-aldian egiten dituen bileren berri Udalbatzari eman diezaion eskatzeko".

"Instar al Gobierno Municipal a pedir que la Junta de Seguridad informe a la Corporación sobre las reuniones periódicas que mantienen".
Motibazioa:

Motivación:
Ertzaintzaren iturrien arabera, Irun dela Euskadiko Autonomia Erkidegoko laugarren hiri ez-seguruena.

Irun, según datos de la Ertzaintza, es la cuarta ciudad más insegura de la Comunidad Autónoma Vasca.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Udal Talde Popularrak aurkeztutako hamabi zenbakiko Proposamena, Instituzio bakoitzaren eskumenei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número doce presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre competencias de cada Institución:"Udal Gobernua premiatzea Udal aldizkariaren zenbaki bat erabiltzera, zerbitzu bakoitzak dituen eskumenak zein diren azaltzeko".

"Instar al Gobierno Municipal a dedicar un número de la revista municipal para explicar la competencia de cada servicio".
Motibazioa:

Motivación:
Herritarrek jakin dezaten nora jo behar duten arazoak dituztenean.

Que los ciudadanos sepan a dónde tienen que dirigirse cuando tienen un problema.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
EAJ-PNV Udal Taldeak aurkeztutako bat zenbakiko Proposamena, Irungo sahiesbidearen bikoizketari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número uno presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV, sobre el desdoblamiento de la variante:
"Gipuzkoako Foru Aldundia premiatzea Irungo saihesbidearen bikoizketa gauzatu dezan".

"Instar a la Diputación Foral de Gipuzkoa a llevar a cabo el desdoblamiento de la variante de Irun".
Motibazioa:

Motivación:
Irunek saihesbidea bikoizteko behar handia duela. Aldundiaren aldetik proiektu hau geldirik edukitzeak Irungo erdialdeko trafikoa itotzea dakar eta ondorioz hiriko trafikoa lasaitzea eta irundarrentzat hiri atseginago bat eraikitzeko helburua lortzea oztopatzen du

Irun tiene una necesidad importante en cuanto al desdoblamiento de la variante. La paralización de este Proyecto por parte de la Diputación tiene como consecuencia la congestión del centro de Irun imposibilitando el objetivo de calmar el tráfico y construir una ciudad más amable para los irundarras.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
EAJ-PNV Udal Taldeak aurkeztutako bi zenbakiko Proposamena, birziklatze-hobariari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número dos presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV, sobre la bonificación por reciclar:
"Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea premiatzea gai organikoak birziklatzeko ahalegina egiten duten erabiltzaileei hobaria handitu diezaien". Arrazoia zera da, ".

"Instar a la Mancomunidad de Servicios de Txingudi a incrementar la bonificación a los usuarios que hacen el esfuerzo de reciclar la materia orgánica". La motivación es que ".
Motibazioa:

Motivación:
Bostgarren edukiontziaren aldeko apustua areagotu behar dugu gai organikoaren birziklatze portzentajeak areagotuz.

Debemos potenciar la apuesta por el quinto contenedor incrementando los porcentajes de reciclaje en materia orgánica.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
EAJ-PNV Udal Taldeak aurkeztutako hiru zenbakiko Proposamena, Txingudiko natur eremuan barrena Hendaia eta Hondarribia arteko bizikletentzako lotura Planari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número tres presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV, sobre el Plan de conectividad ciclable entre Hendaia y Hondarribia por el espacio natural de Txingudi:
"Eusko Jaurlaritza premiatzea 2015eko Aurrekontuan kontusail ekonomiko bat sartzera Txingudiko natur eremuan barrena Hendaia eta Hondarribia arteko bizikletentzako lotura Plana deritzonari jarraipena eman diezaion".

"Instar al Gobierno Vasco a incorporar en el presupuesto de 2015 una partida económica para dar continuidad al Plan de conectividad ciclable entre Hendaia y Hondarribia".
Motibazioa:

Motivación:
Proiektu horrek aurrerapen handia ekarriko duela Irun eta eskualdeko oinezko eta bizikleten mugikortasunerako; gainera, Hendaia eta Hondarribiko hondartzak lotu ahal izango dira gure udalerritik barrena. Badiako bidea osatuta, Irungo auzoen arteko konexioa erraztuko du. Aldi berean, Txingudiko Badiako bide honek lehen mailako erakargarritasun turistikoa izan behar du, gure eskualdera aberastasuna ekarriko duena eta, beraz, gure hirira.

Este Proyecto supondrá un importante avance para la movilidad peatonal y ciclista de Irun y de la comarca; además, será posible unir las playas de Hendaia y Hondarribia a través de nuestro municipio. Completar el camino de la bahía favorecerá la conexión entre los barrios de Irun. Al mismo tiempo, este camino de la Bahía de Txingudi debe ser un atractivo turístico de primer orden, que atraiga riqueza a nuestra comarca, y por ende a nuestra ciudad.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
EAJ-PNV Udal Taldeak aurkeztutako lau zenbakiko Proposamena, ura eta hondakin-bilketari dagozkien zergetan hobariei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número cuatro presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV, sobre las bonificaciones en las tasas de agua y recogida de residuos:
"Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea premiatzea urari eta hondakin-bilketari dagozkien zergetan hobariak egiteko aukera azter dezan".

"Instar a la Mancomunidad de Servicios de Txingudi a estudiar la posibilidad de realizar bonificaciones en las tasas de agua y recogida de residuos".
Motibazioa:

Motivación:
Urdanibia plazako urbanizazio obrek inguruko jarduera ekonomikoetan izango duten eragin negatiboa murriztea.

Reducir el impacto negativo que van a tener las obras de urbanización de la Plaza Urdanibia en la actividad económica del entorno.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako hiru zenbakiko proposamena, hegoaldeko saihesbidea eta A-8aren loturari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la propuesta número tres presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre la Ronda Sur de Irun y el Enlace de la A-8:
"Udal Gobernua premiatzea Foru Aldundiari konpromiso sendo bat exijitu diezaion hego aldeko saihesbidea finantzatzeko eta, Katea eta Behobia artean, lehenbailehen, lotura berri bat egiteko".

"Instar al Gobierno Municipal a que exija un firme compromiso a la Diputación para la financiación de la Ronda Sur y, cuanto antes, un nuevo enlace en la A-8 entre Ventas y Behobia".
Motibazioa:

Motivación:
Proposamenaren bitartez hiriko gure sarbideak hobetu nahi dira eta Irungo auzo berriei zerbitzua eman.

La propuesta pretende mejorar nuestros accesos a la ciudad y dar servicio a los nuevos barrios de Irun.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako zortzi zenbakiko Proposamena, Irungo trenbide guneari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número ocho presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre el espacio ferroviario en Irun:
"Udal Gobernuak premiatzen du, Irungo trenbide gunea berrantolatzeko protokoloarekin loturik eratu zen Erakundeen arteko Mahaiaren bilera bat eskatzera".

"El Gobierno Municipal insta a solicitar un encuentro de la Mesa Interinstitucional creada con motivo del protocolo para la reordenación del espacio ferroviario en Irun".
Motibazioa:

Motivación:
Iruditzen zaigu beharrezkoa dela beste behin trenbide gune honi buruzko Erakundeen arteko Mahaiaren bilera eskatzea, non ordezkatuta dauden bai Irungo Udala eta bai Gipuzkoako Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Sustapen Ministerioa, izan ere proiektu hau bideragarria eta beharrezkoa da hiri honetan hiria eraikitzeko; gure egitura urbanoko konexioak hobetzeko, helburu horretarako lurzoruak eskainiz azpiegitura eta ekipamenduetarako, eta iraultza urbanoa eta soziala ekarriko lukeelako.

Creemos que es necesario solicitar una vez más este encuentro de la Mesa Interinstitucional del espacio ferroviario en el que están representados tanto el Ayuntamiento de Irun como la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, el Ministerio de Fomento, porque éste es un proyecto sostenible y necesario para crear ciudad en la ciudad; para mejorar las conexiones de nuestro entramado urbano que pone a disposición suelos para infraestructuras y equipamientos y que supondría una revolución urbana y social.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako hamar zenbakiko Proposamena, Irundik igarotzeko puntuan Euskotreneko erreietan egin nahi diren jarduerei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número diez presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre actuaciones en las vías de Euskotren a su paso por Irun:
"Eusko Jaurlaritza premiatzea Oiartzun eta Irunen arteko Euskotrenen trenbidea bikoiztera eta Irunen dauden trenbide-pasaguneari eta nasa artekoei alternatibak bilatzera".

"El Gobierno Municipal insta al Gobierno Vasco a desdoblar las vías de Euskotren entre Oiartzun e Irun y a buscar soluciones alternativas al paso a nivel y entre andenes que existen en Irun".
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Ezker Batua-Berdeak Udal Taldeak aurkeztutako bat zenbakiko roposamena, langabeziaren inguruko jarduerari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número uno presentada por el Grupo Municipal Ezker Batua-Berdeak, sobre actuación sobre desempleo:
"Udal Gobernua premiatzea ikerketa bat egin dezan landa zonaldeetan nekazaritza eta abelazkuntza ekologikoa sustatu eta laguntzeko zein neurri hartu baloratzeko".

"Instar al Gobierno Municipal a realizar un estudio que permita valorar medidas para promover y apoyar la agricultura y ganadería ecológica en zonas rurales".
Bozkatu egin da proposamena, eta aho batez abstenitu ondoren ez da onartu.

Se somete a votación la propuesta y es rechazada por abstención unánime.
Alkate jaunak adierazten du badagoela txosten bat gai honen inguruan, baina Millan jauna bilkuran ez dagoenez, ezin diote eskatu proposamena erretiratu dezan.

El señor Alcalde manifiesta que ya hay un informe sobre este particular, pero que, al no estar presente el señor Millán, no le pueden pedir que retire la propuesta.
Ezker Batua-Berdeak Udal Taldeak aurkeztutako bi zenbakiko Proposamena, langabeziaren inguruko jarduerari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número dos presentada por el Grupo Municipal Ezker Batua-Berdeak, sobre actuación sobre desempleo:
"Udal Gobernua premiatzea ikerketa bat egin dezan hondakinen tratamendurako instalazioak (bereiztu, konpostatu eta birziklatzeko) sortzearen inguruan baloratu eta sustatu ahal izateko".

"Instar al Gobierno Municipal a realizar un estudio que permita valorar y promover la creación de plantas para tratamiento de residuos: triaje, compostaje y reciclaje".
Bozkatu egin da proposamena, eta aho batez abstenitu ondoren ez da onartu.

Se somete a votación la propuesta y es rechazada por abstención unánime.
Ezker Batua-Berdeak Udal Taldeak aurkeztutako hiru zenbakiko Proposamena, langabeziaren inguruko jarduerari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número tres presentada por el Grupo Municipal Ezker Batua-Berdeak, sobre actuación sobre desempleo:
"Udal Gobernua premiatzea ikerketa bat egin dezan Kooperatibak edo Sozietate Anonimo Laboralak sortzearen inguruan balorazioa egin eta sustatu ahal izateko".

"Instar al Gobierno Municipal a realizar un estudio que permita valorar y promover la creación de Cooperativas o Sociedades Anónimas Laborales".
Bozkatu egin da proposamena, eta aho batez abstenitu ondoren ez da onartu.

Se somete a votación la propuesta y es rechazada por abstención unánime.
Ezker Batua-Berdeak Udal Taldeak aurkeztutako sei zenbakiko proposamena, Udaleko lan-harremanei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número seis presentada por el Grupo Municipal Ezker Batua-Berdeak, sobre relaciones laborales en el Ayuntamiento:
"Udal Gobernua premiatzea Ordezkaritza Sindikalarekin negoziatu dezan eros-ahalmenaren galera gelditzea eta neurri batean berreskuratzea".

"Instar al Gobierno Municipal a negociar con Representantes Sindicales un freno en la pérdida de poder adquisitivo y una ligera recuperación del mismo".
Bozkatu egin da proposamena, eta aho batez abstenitu ondoren ez da onartu.

Se somete a votación la propuesta y es rechazada por abstención unánime.
Udal Talde Popularrak aurkeztutako bederatzi zenbakiko Proposamena, enplegua sustatzeari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número nueve presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre creación de empleo:
"Udal Gobernua premiatzea ikerketa bat egin dezan Bidasoa Bizirikek erabilitako neurrietatik eraginkorrenak zeintzuk izan diren baloratzeko".

"Instar al Gobierno Municipal a realizar un estudio para valorar qué medias han sido las más eficientes de las empleadas por Bidasoa Activa".
Motibazioa:

Motivación:
Eraginkorrenak diren neurriak areagotu eta sustatu behar dira, beraz, enplegu gehien sortzen dituztenak aukeratu beharko dira.

Hay que incrementar y fomentar las medidas que son más eficaces, por lo que habrá que elegir las que más empleo generan.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako bederatzi zenbakiko Proposamena, lehen sektore eta ingurumenari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número nueve presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre el primer sector económico y medio ambiente:
"Udal Gobernua premiatzea, Irungo eremuan dauden potentzialtasun ekonomikoei buruzko txostenaren ondorioak aztertu ondoren, lehen sektorean eta landa-ingurunean ingurumenaren iraunkortasunarekin bateragarri den jarduera sortzen duten beste sektore ekonomiko batzuk sustatzeko neurriak berrezar daitezen".

"Instar al Gobierno Municipal a que después de estudiar las conclusiones del informe sobre las potencialidades económicas en el ámbito de Irun, se establezcan medidas para el fomento del primer sector y de otros sectores económicos que generen actividad en el entorno rural compatible con la sostenibilidad medioambiental".
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.Udal Talde Popularrak aurkeztutako hamabost zenbakiko Proposamena, Udal Euskaltegiari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número quince presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre el Euskaltegi Municipal:
"Udal Gobernua premiatzea Euskaltegia egungo behar soziolinguistikoetara egokitzearren, gogoeta bultzatzera".

"Instar al Gobierno Municipal a impulsar la reflexión para adaptar el Euskaltegi a las necesidades sociolingüísticas actuales".
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Udal Talde Popularrak aurkeztutako sei zenbakiko Proposamena, gazteen arteko indarkeriari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número seis presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre violencia de jóvenes:
"Udal Gobernua Premiatzea azteen arteko indarkeriari buruzko azterlan bat egitera".

"Intar al Gobierno Municipal a realizar un estudio sobre la violencia entre jóvenes".
Motibazioa:

Motivación:
Ez dago daturik baina bai lekukoak, indarkeria honen inguruan. Eskuetan daturik ez badugu ezin da neurririk hartu, eta neurriak hartzeko aipatu azterlana egin behar da.

No existen datos, pero sí testigos y testimonios de esta violencia. Sin datos en la mano no se pueden tomar medidas, y para tomar medidas hay que hacer dicho estudio.Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Udal Talde Popularrak aurkeztutako hamazazpi zenbakiko Proposamena, Laguntza Bereziei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número diecisiete presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre Ayudas Especiales:
"Udal Gobernua premiatzea 2013ko laguntza berezietarako irizpideak erabiltzera, 2014koak onartzen diren arte, aipatu laguntza horiek arintzearren".

"Instar al Gobierno Municipal a utilizar los criterios de ayudas especiales del año 2013, hasta que se aprueben los del 2014, para poder agilizar dichas ayudas".
Motibazioa:

Motivación:
Norbaitek berogailu bat eskatzen badu urtarrilean, ez da onargarria apirilean laguntza hori jaso ez izatea, iristen denerako hotzaldia igarota egongo da eta. Edo adin txikiko batentzako betaurrekoak, adibidez.

Si alguien solicita una estufa en enero, no es de recibo que en abril no haya recibido esa ayuda, que para cuando llegue, ya habrá pasado la época de frío. O unas gafas para un menor, por ejemplo.
Puntu honetan Cruzado andreak argitzen du joan den urteko Laguntza Bereziak luzatuta daudela. Kontua da Eusko Jaurlaritzak ez zuela oraindik onartuta Gizarte Larrialdietako Laguntzei buruzko Dekretua, beraz, Udal honek joan den urteko Laguntza Berezietan luzapena onartu zuen. Oker ez badago, otsaileko lehen astean egin zen hori. Beraz, une honetan, 2013an zeuden irizpide berak oinarri hartuta ari dira Laguntza horiek ematen eta, gainera, gainerako taldeei ere komunikazio bat igorri zitzaien esanez Udal Gobernua zain zegoela Eusko Jaurlaritzaren aldetik Gizarte Larrialdietako Laguntzak onartzeko eta, era berean, Jaurlaritzak aipatu onespen hori ematen duenerako Dekretuaren zirriborro bat ere prest daukala. Egia da horrek trastorno bat sortzen duela, denboran luzatu egiten delako. Joan den urtean ere egoera hauxe bera eman zen. Cruzado andreak gogoratzen duenez, apirilaren amaiera arte Eusko Jaurlaritzak ez zituen Gizarte Larrialdietako Laguntza hauek onartu. Berak espero du onespen hori aurten lehenago egingo dela, baina edozein kasutan ere, jada apirilean sartu gara. Egoera hori eman zitekeela aurreikusita, Udal Talde honek onartu zuen, adierazi berri duen bezala, Laguntza Bereziak emateko irizpideen luzapena, berdin-berdina, eta 2013ko laguntzen eduki berarekin, larrialdiko kasuak egon zitezkeela aurreikusita. Eman nahi duen mezua zera da, egoera premiazkoa dela ikusiko balitz, era honetako Laguntzak aztertu eta bideratzen dira Irungo Udalak beti aktibatuta dauzkan Laguntza Berezien bitartez.

En este punto, la señora Cruzado aclara que las Ayudas Especiales del año pasado están prorrogadas. Precisamente porque todavía no se había producido la aprobación del Decreto por parte del Gobierno Vasco de las Ayudas de Emergencia Social, este Ayuntamiento hizo una prórroga de las Ayudas Especiales del pasado año. Si mal no recuerda, eso se hizo la primera semana del mes de febrero. De manera que, en este momento, se están otorgando las Ayudas en base a los mismos criterios de 2.013, y que además, se pasó una comunicación al resto de Grupos en relación a que el Gobierno Municipal está a la espera de que se produzca la aprobación por parte del Gobierno Vasco en lo referente a las Ayudas de Emergencia Social, y que tiene preparado también un borrador de Decreto para cuando dicha aprobación se produzca. Es cierto que esto produce el transtorno de que se retrase en el tiempo. El año pasado también se dio esta misma situación. Según recuerda la señora Cruzado, hasta finales del mes de abril no aprobó el Gobierno Vasco estas Ayudas de Emergencia Social. Ella espera que este año eso ocurra antes, pero en todo caso, ya ha llegado el mes de abril. En previsión de esa situación, este Equipo de Gobierno aprobó, como acaba de señalar, la prórroga de criterios de Ayudas Especiales, exactamente igual, y en los términos de 2013, en previsión de casos de urgencia. El mensaje que quiere transmitir es que, en caso de que se estime que la situación es de carácter urgente, este tipo de Ayudas se trasladan y canalizan a través de las Ayudas Especiales, que el Ayuntamiento de Irun tiene siempre activadas.
De Bengoechea andreak erantzuten du ez duela inongo arrazoirik hori horrela dela zalantzan jartzeko, baina, adibidez, irizpideak otsailean luzatzea erabakitzen bada eta urtarrilean egin diren eskariak badira eta erabakitzen denbora asko igarotzen bada, aurkitzen dutena da egia dela, izan ere Talde Popularrera iritsi zaizkien kasuak dira, alegia, martxoa iritsi eta erantzunik ez edukitzea. Proposamen hau erretiratzeko prest dago, baina testigantza bat utzi nahi du, alegia, askotan, Irungo Udalak hartzen dituen erabakiek erritmo administratiboa dutela eta ez bizitzaren erritmoa. Berak kontatzen duen kasu hau erreala da. De Bengoechea andrea pozten da otsailaren batean laguntza luzatzea onartu bazen, 2013an bezala, baina hor hilabete bat egon da ezer gabe. Ez da Cruzado andreari kexatzea, baina proposamen hau erretiratu egingo badu ere, eskatzen den zehaztapenagatik, espero du gerta daitekeena aurreikusteko, denek aurre hartu diezaiotela eta urtarrilaren 1ean bertan onartuta egon dadila aurreko urteko irizpideen luzapena, gutxienez hurrengo urterako. Berriz dio, bizitzako erritmoak ez dira administrazioko erritmoak. Hala ere, proposamena erretiratu egiten du.

La señora de Bengoechea responde que no tiene ninguna razón para dudar de que eso es así, pero si, por ejemplo, se decide prorrogar los criterios en febrero, y se trata de solicitudes que se han realizado en enero y se tardan en resolver, se encuentran con que es cierto, porque son casos que le han llegado al Grupo Popular, que llegado marzo la gente todavía no ha tenido respuesta. Está dispuesta a retirar esta propuesta, pero quiere dejar el testimonio de que muchas veces, las resoluciones que toma el Ayuntamiento de Irun, tienen el ritmo administrativo y no el ritmo de la vida. Este caso que ella cuenta es real. La señora de Bengoechea se alegra de que el uno de febrero se decidiera prorrogar las ayudas igual que en 2.013, pero ahí ha habido un mes muerto. No es un reproche a la señora Cruzado, pero aunque va a retirar esta propuesta por la concreción que se pide, espera que en previsión de que esto ocurra, todos se adelanten, y el mismo día uno de enero esté aprobada la prórroga de los criterios del año anterior, por lo menos para el año siguiente. Insiste, los ritmos de la vida no son los ritmos de la administración. Aun así, retira la propuesta.
Cruzado andreak gaineratzen du, egia dela, askotan bizitzako erritmoak administraziokoak bezalakoak ez direnez, berak badaki urtarrilean ere urgentziazko egoerak atenditu direla. Kasu horiek laguntza berezien bitartez bideratu dira.

La señora Cruzado añade que, efectivamente, como los ritmos de la vida, muchas veces, no son los de la Administración, a ella le consta que en el mes de enero también se han atendido situaciones de urgencia. Estos casos se han canalizado a través de ayudas especiales.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako bat zenbakiko Proposamena, Irungo Auzoetan adinekoentzako zerbitzuei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número uno presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre servicios para mayores en barrios de Irun:
"Udal Gobernua premiatzea Irungo auzoetan adinekoentzako zerbitzuak haiengana hurbiltzeko plana diseinatzera".

"Instar al Gobierno Municipal a diseñar un Plan de acercamiento de Servicios para mayores en barrios de Irun".
Motibazioa:

Motivación:
San Migel auzoan adinekoentzako zentro sozial bat ireki da duela gutxi eta auzoko adinekoen aldetik oso arrera ona eduki du; horregatik iruditzen zaigu garrantzitsua dela inbertsio txikien eta errentagarrien programa bat sortzea eguneroko zerbitzuak hurbilduko dituena mugikortasunean zailtasunik handiena duten haiengana.

La reciente apertura del Centro Social para mayores en el barrio de San Miguel ha tenido una muy buena acogida por parte de las personas mayores del barrio; por eso consideramos que es importante crear un programa de inversiones pequeñas y rentables que acerquen servicios diarios a quienes más difícil pueden tener la movilidad.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako lau zenbakiko Proposamena, familientzako laguntzei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número cuatro presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre Ayudas a familias:
"Udal Gobernua premiatzea familientzako laguntza plan bat diseinatzera hiriko dendetan eskolako materiala erosteko".

"Instar al Gobierno Municipal a diseñar un Plan de ayudas a familias para la adquisición de material escolar en comercios de la ciudad".
Motibazioa:

Motivación:
Proposamen hau aurkezten dugu badakigulako azkenaldian ikasturtearen hasierak kezka eragiten duela etxe askotako ekonomia kaxkartuetan eta, beraz, eskolara itzultzeko bono bat sortuta, bai familiei eta bai denda irundarrei lagunduko zaie.

Presentamos esta propuesta porque sabemos que en los últimos tiempos el comienzo del curso escolar es una preocupación para las maltrechas economías domésticas y crear un bono de vuelta al cole favorecerá tanto a las familias como a los comercios iruneses.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako bost zenbakiko Proposamena, gazteen lokalei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número cinco presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre locales de jóvenes:
"Udal Gobernua premiatzea Irungo gazteen lokaletako segurtasuna bermatzeko laguntza plan bat diseinatzera".

"Instar al Gobierno Municipal a diseñar un Plan de ayudas para garantizar la seguridad de los locales de jóvenes en Irun".
Motibazioa:

Motivación:
Laguntza hau proposatzen dugu Irungo gazte lokalentzako, denon artean bermatu ditzagun oinarrizko segurtasun eta erosotasunerako baldintza minimo batzuk, gazteek lokal hauek erabil ditzaten berme guztiekin.

Proponemos esta ayuda a los locales de jóvenes en Irun para que entre todos garanticemos unas mínimas condiciones de seguridad y comodidades básicas para que los jóvenes puedan disfrutar de estos locales con todas las garantías.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.Udal Talde Popularrak aurkeztutako bost zenbakiko Proposamena, Kulturaren Hiriari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número cinco presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre la Ciudad de la Cultura:
"Udal Gobernua premiatzea neurriak har ditzan Irun, Kulturaren Hiria dioen definizioa herritar guztiengana hel dadin".

"Instar al Gobierno Municipal a tomar medidas para que la definición de Irun como Ciudad de la Cultura llegue a todos los ciudadanos".
Motibazioa:

Motivación:
Irundarrei ez zaie iristen Irun hirian egiten diren jarduera kulturalen aniztasuna, ez dira konsziente Irun, Kulturaren Hiria definizioaren inguruan.

A los iruneses no les llega la diversidad de actividades culturales que se realizan en la ciudad de Irun, no son conscientes de la definición de Irun como Ciudad de la Cultura.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako zazpi zenbakiko Proposamena, Irungo Elkarteei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número siete presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre Asociaciones de Irun:
"Udal Gobernua premiatzea urtero kirol eta kultura alorreko elkarte eta entitateen arteko bilera bat egitera".

"Instar al Gobierno Municipal a celebrar anualmente un encuentro de Asociaciones y Entidades Deportivas y Culturales".
Motibazioa:

Motivación:
Irunek jarduera kultural, kiroletako eta sozial handia dauka, duela urte batzuk San Juan plaza berrinauguratzean antolatutako jaian ikusi eta gozatu ahal izan genuen bezala. Horregatik ekartzen dugu proposamen hau, esperientzia hori errepikatzeko urtean behin eta elkarte bakoitzak bere planak erakutsi ahal izan ditzala eta irundar guztiok erakustaldiez betetako eta parte hartze handiko eguna igaro dezagula.

Irun tiene una gran actividad cultural, deportiva y social, como ya pudimos observar y disfrutar hace unos años con la fiesta organizada para el reestreno de la plaza San Juan. Por eso traemos esta propuesta, para repetir esa experiencia una vez al año y que cada asociación pueda exponer sus planes y podamos pasar una jornada de exhibiciones y de gran participación por parte de todos los iruneses.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Ezker Batua-Berdeak Udal Taldeak aurkeztutako lau zenbakiko Proposamena, etxebizitza eskuratzeari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número cuatro presentada por el Grupo Municipal Ezker Batua-Berdeak, sobre el acceso a la vivienda:
"Udal Gobernua premiatzea hirian alokairu babestuko etxebizitzen parke publiko bat osatzea sustatu eta neurriak har daitezen".

"Instar al Gobierno Municipal a impulsar y tomar medidas para dotar a la ciudad de un parque público de viviendas de alquiler protegido".
Bozkatu egin da proposamena, eta aho batez abstenitu ondoren ez da onartu.

Se somete a votación la propuesta y es rechazada por abstención unánime.
Udal Talde Popularrak aurkeztutako hiru zenbakiko Proposamena, Aiako Harriei buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número tres presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre Peñas de Aya:
"Udal Gobernua premiatzea Aiako Harriko aukera ekonomiko-jasangarrien, hala nola ingurumen alorrean dituen aukeren inguruko ikerketa bat egitera".

"Instar al Gobierno Municipal a realizar un estudio sobre las posibilidades económico-sostenibles de Peñas de Aya, así como medioambientales".
Motibazioa:

Motivación:
Aiako Harria gutxiegi erabilia da.

Peñas de Aya está infrautilizado.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Udal Talde Popularrak aurkeztutako lau zenbakiko Proposamena, Agenda 21 programari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número cuatro presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre la Agenda 21:
"Udal Gobernua premiatzea Agenda 21 berrikustera".

"Instar al Gobierno Municipal a revisar la Agenda 21".
Motibazioa:

Motivación:
Urte asko igaro da bideari hasiera eman zizaionetik eta iruditzen zaigu, Aurrekontuko epigrafe batean izan ezik, eduki praktiko gutxi duela. Konbentzituta gaude horren beharraz edo besterik gabe obligazio bat betetzen ari gara modu eskasean.

Han pasado muchos años desde que se inició el camino y creemos que aparte de un epígrafe en el Presupuesto, tiene poco contenido práctico. Estamos convencidos de su necsidad o simplemente cumplimos con una obligación de manera escasa.Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako bi zenbakiko Proposamena, Irisgarritasun eta Iraunkortasunari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número dos presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre Accesibilidad y Sostenibilidad:
"Udal Gobernua premiatzea eraikinetako eta saltokietako irisgarritasuna eta iraunkortasuna hobetzeko laguntza gehiago emateko aukera azter dezan".

"Instar al Gobierno Municipal a que estudie ampliar las Ayudas para mejorar la Accesibilidad y la Sostenibilidad de Edificios y Comercios".
Motibazioa:

Motivación:
Gure hirian inbertsioetan lagun daiteke, ekonomia berraktibatzen laguntzen den bitartean, herriko enpresei lagunduz irisgarritasun eta iraunkortasunerako obra hauek egin ditzaten bai etxebizitza, eraikin eta saltokietan.

Se pueden favorecer las inversiones en nuestra ciudad a la vez que se puede ayudar a la reactivación económica ayudando a empresas locales para que puedan realizar estas obras de accesibilidad y de sostenibilidad tanto en viviendas, edificios y en comercios.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak aurkeztutako sei zenbakiko Proposamena, alokairu erregimeneko etxebizitzari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número seis presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun, sobre vivienda en alquiler:
"Udal Gobernua premiatzea Irunen hainbat alokairu erregimenetako Etxebizitza Plan bat egitera Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiari aurkezteko".

"Instar al Gobierno Municipal a elaborar un Plan de Vivienda en diferentes regímenes de alquiler en Irun para presentarlo al Gobierno Vasco y a la Diputación".
Motibazioa:

Motivación:
Alokairuko etxebizitzetan gero eta eskari handiagoa dago, erosteko eskarien kaltetan, beraz, Irunentzat behar bat bihurtu da; baina dakigun bezala, Eusko Jaurlaritzak du eskumena gai honetan eta gure asmoa da Udal honetan ordezkatuta dauden talde politiko guztien artean alokairuko erregimen desberdineko Etxebizitzen Plana sortu dadila eta, behin plan hori eginda, Eusko Jaurlaritzari aurkeztea.

Cada vez hay una mayor demanda de viviendas en alquiler en detrimento de la opción de compra siendo una necesidad para Irun; pero como sabemos que el Gobierno Vasco es competente en esta materia, pretendemos que por parte de todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento se cree un Plan de Viviendas en diferentes regímenes de alquiler que, una vez realizado, se presente al Gobierno Vasco.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.Udal Talde Popularrak aurkeztutako bi zenbakiko Proposamena, Obra departamenduaren gardentasuna helburu duen sei hilez behingo Memoriari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número dos presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre Memoria semestral del Departamento de Obras en aras a la transparencia:
"Udal Gobernua premiatzea sei hilez behin Obra departamenduaren memoria bat egitera".

"Instar al Gobierno Municipal a realizar una memoria semestral del Departamento de Obras".
Motibazioa:

Motivación:
Korporazioko kideekin komunikatzeko bide bat irekitzea, hirian egiten diren obrei buruz egunean egon daitezen.

Abrir un cauce de comunicación con los Corporativos, para estar al día de las obras que se realizan en la ciudad.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Udal Talde Popularrak aurkeztutako hamahiru zenbakiko Proposamena, Irun 30 programari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número trece presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre Irun 30:
"Udal Gobernua premiatzea Irun 30 programaren aplikazioari eta hirian bizikletak duen erabilerari buruzko txosten bat egitera".

"Instar al Gobierno Municipal a realizar un informe de la aplicación del Irun 30 y el uso de la bicicleta en la ciudad".Motibazioa:

Motivación:
30eko zonaldea egokia da espaloiak bizikletatik libratzen baditugu. Lortu behar dena da bizikletek asfaltua konkistatu dezatela, horrela, erabiltzaileak seguru sentitu daitezen.

La zona 30 es adecuada si liberamos las aceras de la presencia de bicicletas. Hay que conseguir que las bicicletas conquisten el asfalto para que así sus usuarios se sientan seguros.
Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
EAJ-PNV Udal Taldeak aurkeztutako bost zenbakiko Proposamena, Hendaia eta Hondarribia arteko bizikletentzako lotura Planari buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número cinco presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV, sobre el Plan de Conectividad ciclable entre Hendaia y Hondarribia:
"Udal Gobernua premiatzea Hendaia eta Hondarribia arteko bizikletentzako lotura Plana babestera, 2015erako aurrekontuko kontu-sail bat onartuz".

"Instar al Gobierno Municipal a apoyar el Plan de conectividad ciclable entre Hendaia y Hondarribia con una partida presupuestaria para el 2.015".
Motibazioa:

Motivación:
Proiektu honek, Eusko Jaurlaritzak honen aldeko apustua egiten duelarik, aurrerapen handia ekarriko du Irungo nahiz eskualdeko oinezko eta bizikleten mugikortasunean; gainera, Hendaia eta Hondarribiko hondartzak elkartzea posible izango da gure udalerritik barrena. Badiako bidea osatzeak erraztuko du Irungo auzoen arteko konexioa.
Aldi berean, Txingudiko Badiako bide honek lehen mailako erakargarritasun turistikoa izan behar du, gure eskualdera, eta ondorioz gure hirira, aberastasuna ekarriko duena. Uste dugu Irungo Udalak horren aldeko apustua egin behar duela.

Este Proyecto, por el que apuesta el Gobierno Vasco, supondrá un importante avance para la movilidad peatonal y ciclista de Irun y de la comarca; además, será posible unir las playas de Hendaia y Hondarribia a través de nuestro municipio. Completar el camino de la bahía favorecerá la conexión entre los barrios de Irun.

Al mismo tiempo, este camino de la Bahía de Txingudi debe ser un atractivo turístico de primer orden, que atraiga riqueza a nuestra comarca, y por ende a nuestra ciudad. Creemos que el Ayuntamiento de Irun debe hacer una apuesta por él.


Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
EAJ-PNV Udal Taldeak aurkeztutako sei zenbakiko Proposamena, mugikortasuna hobetzeko ikerketa bati buruzkoa, irakurri zen:

Se dio lectura a la Propuesta número seis presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV, sobre un estudio de mejora de la movilidad:
"Udal Gobernua premiatzea Artaleku Kiroldegiko irisgarritasuna hobetzeko formulak azter ditzan". uste dugulako ".

"Instar al Gobierno Municipal a estudiar fórmulas de mejora de la accesibilidad al Polideportivo Artaleku". porque ".
Motibazioa:

Motivación:
Uste dugu kiroldegiko irisgarritasuna hobetzeko lan egin behar dela, izan ere, egun, mugikortasun arazoak dituzten pertsona askorentzat konplikatua izaten da.

Creemos que hay que trabajar en la mejora de la accesibilidad al polideportivo, ya que actualmente, para muchas personas con movilidad reducida resulta complicado.


Bozkatu egin da proposamena, eta onartu egin da. Aldeko botoa eman dute: Talde Sozialistako Alkate jaunak, eta Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio eta Alvarez jaun/andreek; EAJ-PNV Taldeko Iridoy, Gayoso, Aizpiolea eta Gómez jaun/andreek; eta Talde Popularreko de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga eta Reyes jaun/andreek; eta abstentziozko botoa eman dute Bildu Taldeko Mitxelena, Unanue, Martínez eta Melida jaun/andreek.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada con los votos a favor de los señores Alcalde, Páez, Cruzado, Laborda, Alegre, San Martín, Sierra, Asensio y Álvarez del Grupo Socialista; Iridoy, Gayoso, Aizpiolea y Gómez del Grupo EAJ-PNV; y de los señores de Bengoechea, Trimiño, Larrea, Lizarraga y Reyes del Grupo Popular; y las abstenciones de los señores Mitxelena, Unanue, Martínez y Melida del Grupo Bildu.
Alkate jaunak amaitutzat eman du Hiriaren Egoerari buruzko eztabaida, Ebazpen hauek gomendio modura sartzen dituelarik Udal Gobernuak datozen hilabeteetan gauzatu ditzan.

El señor Alcalde da por concluido el debate del Estado de la Ciudad, incorporando estas Resoluciones como recomendaciones para que el Gobierno Municipal las lleve a la práctica en los próximos meses.
Eta beste aztergairik ez zegoenez, adierazitako eguneko hiruak eta hamabost minutu zirenean, Alkate jaunak amaitutzat eman zuen batzarraldia. Bilkuraren agiri hau egin, eta idazkaria naizen aldetik, ZIURTATU EGIN DUT.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las quince horas y quince minutos del día indicado el Sr. Alcalde levantó la Sesión, de la que se formula la presente Acta, de todo lo cual, como Secretaria, CERTIFICO

1   2

Similar:

014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 icon2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011
...
014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 icon2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017
González jn., Daniel Berasategui Peña jn., Juana María de Bengoechea Estrade and eta Muriel Larrea Laso and. Behin-behineko Idazkari...
014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 11 de noviembre de 2014
Minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ocurrido el díA 8 de noviembre de 2014 en cieza (murcia)
014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 iconXxiiia sesión plenaria de la arev en Champagne a 16, 17 y 18 de abril de 2015
Defender la Europa de los vinos y de los terroirs : tres resoluciones adoptadas en el congreso
014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014
Moción por la que se insta al gobierno a que garantice la prestación sanitaria de todos los españoles desplazados al extranjero
014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 iconSesión ordinaria
Presidente: sesión ordinaria de la sexagésima sexta legislatura del estado, primer año de ejercicio constitucional. 01 De abril de...
014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 iconBorrador incompleto de la sesión plenaria del miércoles 29 de abril de 2015
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de restauración de dañOS, compensaciones...
014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 iconHonorable concejo deliberante
Presidente tezon: Siendo las 9: 55 hs del día de Abril de 2014 damos comienzo a la Primera Sesión Ordinaria del año 2014. Se invita...
014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 12 de noviembre de 2014
E estudio, en el seno de la comisión de medio ambiente y cambio climático, que evalúe la prevencióN, recogida, reciclaje, valoración...
014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014 iconActa de Cabildo número 11 Séptima Sesión Ordinaria, Celebrada el día 25 de Abril de 2014Descargar 0.77 Mb.

Página principal
Contactos

    Página principalHiriaren egoerari buruzko eztabaida

Descargar 0.77 Mb.