crede.info

2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011

 • Zinegotzi kargua jabetzan hartzea.
 • Toma de posesión del cargo de Concejal.
 • Nombramiento de representante en Órgano Colegiado



 • Página1/22
  Fecha de conversión04.09.2018
  Tamaño1.4 Mb.

  Descargar 1.4 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  2011ko UZTAILAREN 29ko OSOKO BILKURA

  SESIÓN PLENARIA DE 29 DE JULIO DE 2011

  Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamaikako uztailaren hogeita bederatziko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamar minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ezohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Paez Escamendi jn., Mª Teresa Cruzado Barrenechea and., Cristina Laborda Albolea and., Pedro Alegre Arrizabalaga jn., Fernando San Martín Gubía jn., Mª Belén Sierra Cantalapiedra and., Félix Joaquín Asensio Robles jn. eta Goizane Alvarez Irijoa and.. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Javier María Iridoy Olaizola jn., José Enrique Corchón Álvarez jn., Ana Gayoso Artetxe and. eta Enrique Aizpiolea Iguiñiz jn. Oinatz Mitxelena Munduate jn., Juan María Unanue Unzueta jn. Miren Olatz Aguirre Lesaca and., Juana María de Bengoechea Estrade and., José María Trimiño Hidalgo jn., Muriel Larrea Laso and., José Manuel Lizarraga Dorda jn., Santiago Reyes Rodríguez jn., eta Manuel Millán Jiménez jn. Idazkari lanetan, korporaziokoa aritu zen, Juana Mª Herrador Carriedo andrea, eta bertan izan zen Iñaki Laguna Serrano, behin-behineko fondoen kontu‑hartzailea ere.


  Josune Gómez Sarasola andereak eta Juan Carlos Martínez Areta jaunak beren ezin etorria adierazi zuten.


  En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las nueve horas y treinta minutos del día veintinueve de julio de dos mil once, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión extraordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los Tenientes de Alcalde señores: don Miguel Ángel Páez Escamendi, doña Mª Teresa Cruzado Barrenechea, doña Cristina Laborda Albolea, don Pedro Alegre Arrizabalaga, don Fernando San Martín Gubía, doña Mª Belén Sierra Cantalapiedra, don Félix Joaquín Asensio Robles y doña Goizane Álvarez Irijoa; y los Concejales señores: don Javier María Iridoy Olaizola, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Ana Gayoso Artetxe, don Enrique Aizpiolea Iguiñiz, don Oinatz Mitxelena Munduate, don Juan María Unanue Unzueta, doña Miren Olatz Aguirre Lesaca, doña Juana María de Bengoechea Estrade, don José María Trimiño Hidalgo, don Muriel Larrea Laso, don José Manuel Lizarraga Dorda, don Santiago Reyes Rodríguez, don Manuel Millán Jiménez. Actuando de Secretario, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor Accidental de Fondos don Iñaki Laguna Serrano.

  Excusan su asistencia doña Josune Gómez Sarasola y don Juan Carlos Martínez Areta.

  Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:



  Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:




  -1-
  Zinegotzi kargua jabetzan hartzea.

  Idazkaritzak adierazi zuen Jokin Melida Beltrán de Heredia zinegotzi jaunaren kredentziala jaso dela BILDU Eusko Alkartasuna EA eta Alternatiba Eraikitzen EA Alternatibak 2011ko maiatzaren 22ko toki hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendan egoteagatik. Pertsona horrek Lohitzune Charola Gurruchaga andrearen lekua hartuko du hark bere karguari uko egin diolako.


  Ondoren, Jokin Melida jaunari eskatu zion lehendakaritzaren mahaira hurbiltzeko hitz ematea edo zin egitea egin ahal izateko euskaraz, honako era honetan:
  Zure kontzientzia eta ohoreagatik hitz ematen al duzu zinegotzi karguak dakarzkizun betebeharrak zintzo beteko dituzula, Erregearekiko leialtasunez, eta Estatuaren Arau Nagusitzat Konstituzioa eta Autonomia Estatutua bete eta betearaziko dituzula?
  Melida jaunak euskaraz erantzun zuen: “Legeak hala aginduta, zin egiten dut”.
  Alkate jaunak ongi etorria eman zion Melida jaunari, eta Osoko Bilkurako kide da une horretatik aurrera.


  -1-
  Toma de posesión del cargo de Concejal.
  La Secretaria manifestó que había sido recibida la credencial del Concejal don Jokin Melida Beltrán de Heredia por estar incluido en la lista de candidatos presentados por BILDU Eusko Alkartasuna EA y Alternatiba Eraikitzen EA Alternatiba a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia de doña Lohitzune Charola Gurruchaga.

  A continuación solicitó a don Jokin Melida Beltrán de Heredia que se acercara a la mesa presidencial para tomarle la promesa o juramento en euskera en los siguientes términos:


  ¿Promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía?.

  El señor Melida responde en euskara: “Por imperativo legal, sí, juro”

  El señor Alcalde da la bienvenida al señor Melida, quien, a partir de este punto forma parte del Pleno.





  -2-


  -2-


  Kide Anitzeko Organoan Udala ordezkatuko duen batzarkidea izendatzea.


  Nombramiento de representante en Órgano Colegiado




  Ondorengo diktamena irakurri zen:

  “Gaitzat harturik hainbat Kide Anitzeko Organotan Udala ordezkatuko duten batzarkideen izendapena.


  Udaleko kide anitzeko organoen Jarduera eta Erregimen Juridikoa arautzen duten Estatutu eta Araudi desberdinek, Udalbatzaren Osoko Bilkurari ematen diote organo horietan udal ordezkariak izendatzeko eskumena.

  Alkatetza-Lehendakaritza honek honako erabaki hau hartzea proposatzen dio Udalbatzaren Osoko Bilkuri:




  Se dio lectura a lo siguiente:

  “En relación con el nombramiento de representantes de la Corporación en diversos Órganos Colegiados.


  Los diversos Estatutos y Reglamentos reguladores del Funcionamiento y Régimen Jurídico de los órganos colegiados municipales atribuyen al Excmo. Ayuntamiento Pleno la competencia para el nombramiento de representantes municipales en tales órganos.
  Esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:


  E. IKASTETXEAK


  E. CENTROS ESCOLARES




  1. Ikastetxe Publikoak
  Zinegotzi edo Udalaren ordezkari bat, honako ikastetxe hauetan:
  IES Dunboa BHI

  * Irungo Bildu Udal Taldea

  - Jokin Melida Beltrán de Heredia



    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  Similar:

  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 icon014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014
  Heredia jn., Juana María de Bengoechea Estrade and., José María Trimiño Hidalgo jn., Muriel Larrea Laso and., José Manuel Lizarraga...
  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 icon2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017
  González jn., Daniel Berasategui Peña jn., Juana María de Bengoechea Estrade and eta Muriel Larrea Laso and. Behin-behineko Idazkari...
  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 iconLa Gaceta Nº 162 – miércoles 24 de agosto del 2011
  La Proveeduría General del Banco Nacional de Costa Rica, comunica que en la sesión de Junta Directiva 11. 714, artículo 19, celebrada...
  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 iconTexto definitivo aprobado en Sesión Plenaria de fecha 10 de Junio de 2009 al Proyecto de Ley No
  Texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria de fecha 10 de Junio de 2009 al Proyecto de Ley No. 282 de 2008 Cámara, 286 de 2008...
  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 iconQuinta seccion poder ejecutivo secretaria de hacienda y credito publico anexo -a de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el de julio de 2011
  Anexo -a de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el de julio de 2011
  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 iconPoder ejecutivo secretaria de hacienda y credito publico anexos y 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el de julio de 2011
  Anexos y 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el de julio de 2011
  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 iconCantidades 10: Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Dof 15-07-2011
  Anexos y 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el de julio de 2011
  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 iconS wo/pbc/20/2 Rev. Original: inglés fecha: 9 de julio de 2013 Comité del Programa y Presupuesto Vigésima sesión Ginebra, a 12 de julio de 2013
  Asambleas de los Estados miembros de la ompi en septiembre de 2011 (publicación N° 360S/PB1213). El informe ofrece una evaluación...
  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 iconAmparo directo en revisióN 1048/2011
  México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día trece...
  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011 iconAnexos , 4, 11, 13, 17 y 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el de julio de 2011



  Descargar 1.4 Mb.

  Página principal
  Contactos

      Página principal



  2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011

  Descargar 1.4 Mb.