crede.info

2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017

 • ALKATETZATIK -1- Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea • Página1/8
  Fecha de conversión06.09.2018
  Tamaño1.49 Mb.

  Descargar 1.49 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8


  2017ko ABENDUAREN 22ko OSOKO BILKURA

  SESIÓN PLENARIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017

  Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamazazpiko abenduaren hogeita biko goizeko bederatziak zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ez ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Xabier Iridoy Olaizola jn., Cristina Laborda Albolea and., Lourdes Larraza Quilez and., Juncal Eizaguirre Rosa and., Miren Josune Gómez Sarasola and., Sergio Corchón Arretxe jn. eta Pedro Alegre Arrizabalaga jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Mónica Martínez Notario and., Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn., María Soledad Gómez Adrián and., David Soto Rodríguez jn., Carlos Javier Reglado Mateos jn., Francisco Javier Oyarbide Urizarna jn., María Paulina Lorenzo Larraz and., María Amaya Peña Rebolleda and., José Enrique Corchón Álvarez jn., Miren Ramonita Guezuraga Cantero and., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., José Cayetano Díez González jn., Daniel Berasategui Peña jn., Juana María de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and. Behin-behineko Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juan de Dios Sanz Sánchez jauna, eta bertan izan zen Iñaki Laguna Serrano, fondoen behin-behineko kontu‑hartzaile jauna, ere.  En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las nueve horas del día veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión extraordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los y las Tenientes de Alcalde: don Miguel Ángel Páez Escamendi, don Xabier Iridoy Olaizola, doña Cristina Laborda Albolea, doña Lourdes Larraza Quilez, doña Juncal Eizaguirre Rosa, doña Miren Josune Gómez Sarasola, don Sergio Corchón Arretxe y don Pedro Alegre Arrizabalaga, y los y las Concejales doña Mónica Martínez Notario, doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti, doña María Soledad Gómez Adrián, don David Soto Rodríguez, don Carlos Javier Reglado Mateos, don Francisco Javier Oyarbide Urizarna, doña María Paulina Lorenzo Larraz, doña María Amaya Peña Rebolleda, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Miren Ramonita Guezuraga Cantero, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, don José Cayetano Díez González, don Daniel Berasategui Peña, doña Juana María de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso. Actuando de Secretario de la Corporación, don Juan de Dios Sanz Sánchez y con la asistencia del Interventor de Fondos Accidental don Iñaki Laguna Serrano.
  Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:


  Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:

  ALKATETZATIK
  -1-
  Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea
  Honako hau irakurri zen:


  DE ALCALDÍA
  -1-
  Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local
  Se dio lectura a lo siguiente:

  "Gaitzat harturik Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.
  Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

  Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.


  Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira.


  "En relación con Resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.


    1   2   3   4   5   6   7   8

  Similar:

  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 icon2011ko uztailaren 29ko osoko bilkura sesión plenaria de 29 de julio de 2011
  ...
  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 icon014ko apirilaren 4ko osoko bilkura sesión plenaria de de abril de 2014
  Heredia jn., Juana María de Bengoechea Estrade and., José María Trimiño Hidalgo jn., Muriel Larrea Laso and., José Manuel Lizarraga...
  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 iconAmparo directo en revisióN 3748/2017
  ...
  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 iconCamara de representantes
  Acta de plenaria 220 de la sesión ordinaria del día martes 30 de mayo de 2017. Presidencia de los honorables representantes, miguel...
  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 iconTexto definitivo aprobado en Sesión Plenaria de fecha 10 de Junio de 2009 al Proyecto de Ley No
  Texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria de fecha 10 de Junio de 2009 al Proyecto de Ley No. 282 de 2008 Cámara, 286 de 2008...
  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 iconActa de la sesion extraordinaria urgente celebrada por el ayuntamiento pleno el dia 19 de septiembre de 1997
  Vitoria-gasteizko udalbatzak 2017ko urtarrilaren 30ean egindako ohiko bilkuraren akta
  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 iconReunión del directorio legislativo sesión ordinaria nº 199-2017 19 de diciembre del 2017
  Presentes los señores diputados Gonzalo Ramírez Zamora, Presidente; Carmen Quesada Santamaría, Primera Secretaria; Michael Arce Sancho,...
  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 iconVersión pública del acuerdo p/ift/240217/104 de la sesión del pleno del instituto federal de telecomunicaciones en su VIII sesión ordinaria del 2017, celebrada el 24 de febrero de 2017. Leyenda de la clasificación fecha de Clasificación
  De la sesión del pleno del instituto federal de telecomunicaciones en su VIII sesión ordinaria del 2017, celebrada el 24 de febrero...
  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 iconVersión pública del acuerdo p/ift/150217/84
  De la sesión del pleno del instituto federal de telecomunicaciones en su VI sesión ordinaria del 2017, celebrada el 15 de febrero...
  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017 iconVersión pública del acuerdo p/ift/120717/426
  De la sesión del pleno del instituto federal de telecomunicaciones en su XXX sesión ordinaria del 2017, celebrada el 12 de julio...


  Descargar 1.49 Mb.

  Página principal
  Contactos

      Página principal  2017ko abenduaren 22ko osoko bilkura sesión plenaria de 22 de diciembre de 2017

  Descargar 1.49 Mb.