crede.info

Acta de Pleno

 • 2013ko urriaren 30ean, abenduaren 20an eta 27an eta 2014ko apirilaren 25ean egindako bilkurei dagozkien aktak onestea
 • ALKATETZATIK -2- Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea • Página1/53
  Fecha de conversión16.04.2018
  Tamaño1.41 Mb.

  Descargar 1.41 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53  2014ko MAIATZAREN 28ko OSOKO BILKURA

  SESIÓN PLENARIA DE 28 DE MAYO DE 2014

  Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeita zortziko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamaika minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Paez Escamendi jn., Mª Teresa Cruzado Barrenechea and., Cristina Laborda Albolea and., Pedro Alegre Arrizabalaga jn., Fernando San Martín Gubía jn., Mª Belén Sierra Cantalapiedra and., Félix Joaquín Asensio Robles jn. eta Goizane Alvarez Irijoa and.. Zinegotzi jaun/andre hauek era bertan izan ziren: Xabier Iridoy Olaizola jn., José Enrique Corchón Álvarez jn., Enrique Aizpiolea Iguiñiz jn., Josune Gómez Sarasola and., Oinatz Mitxelena Munduate jn., Juan María Unanue Unzueta jn., Juan Carlos Martínez Areta jn., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., Juana María de Bengoechea Estrade and., José María Trimiño Hidalgo jn., Muriel Larrea Laso and., José Manuel Lizarraga Dorda jn., Santiago Reyes Rodríguez jn., eta Manuel Millán Jiménez jn. Idazkari lanetan, korporaziokoa aritu zen, alegia, Juana Mª Herrador Carriedo andrea aritu zen eta bertan izan zen Mikel Zubiri Mendinueta fondoen kontu‑hartzailea ere.

  Alkate jaunak adierazten du Ana Gayoso Artetxe eta Miren Olatz Aguirre Lesaca andreek ezin izan dutela etorri.


  En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las diecinueve horas y treinta y un minutos del día veintiocho de mayo de dos mil catorce, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión ordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los Tenientes de Alcalde señores: don Miguel Ángel Páez Escamendi, doña Mª Teresa Cruzado Barrenechea, doña Cristina Laborda Albolea, don Pedro Alegre Arrizabalaga, don Fernando San Martín Gubía, doña Mª Belén Sierra Cantalapiedra, don Félix Joaquín Asensio Robles y doña Goizane Álvarez Irijoa; y los Concejales señores: don Xabier Iridoy Olaizola, don José Enrique Corchón Álvarez, don Enrique Aizpiolea Iguiñiz, doña Josune Gómez Sarasola, don Oinatz Mitxelena Munduate, don Juan María Unanue Unzueta, don Juan Carlos Martínez Areta, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, doña Juana María de Bengoechea Estrade, don José María Trimiño Hidalgo, doña Muriel Larrea Laso, don José Manuel Lizarraga Dorda, don Santiago Reyes Rodríguez y don Manuel Millán Jiménez,. Actuando de Secretaria, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor de Fondos don Mikel Zubiri Mendinueta.


  El señor Alcalde excuso la asistencia de doña Ana Gayoso Artetxe y doña Miren Olatz Aguirre Lesaca.

  Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:  Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:
  -1-
  2013ko urriaren 30ean, abenduaren 20an eta 27an eta 2014ko apirilaren 25ean egindako bilkurei dagozkien aktak onestea.

  Bozketa eginda, aho batez onartu ziren.
  -1-
  Aprobación de las Actas correspondiente a las sesiones celebradas los días 30 de octubre, 20 y 27 de diciembre de 2013 y 25 de abril de 2014
  Sometidas a votación fueron aprobadas por unanimidad.

  ALKATETZATIK
  -2-
  Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea
  Honako hau irakurri zen:


  DE ALCALDÍA
  -2-
  Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local
  Se dio lectura a lo siguiente:


  “Gaitzat harturik Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.

  Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

  Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.
  Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira”.


  “En relación con resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

  Similar:

  Acta de Pleno iconActa de la sesion constitutiva celebrada por el ayuntamiento pleno
  Acta de la sesion ordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el dia 24 de noviembre de 2016:
  Acta de Pleno iconActa de la sesión ordinaria celebrada por el pleno del ayuntamiento el díA 4 de octubre de 2012
  Acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno del ayuntamiento el díA 3 de octubre de 2013
  Acta de Pleno iconD pedro m. Salvador y pitarch
  Acta de la sesión ordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el día trece de mayo de dos mil cuatro
  Acta de Pleno iconNota de Servicio Interior
  Acta de la sesion ordinaria celebrada por el pleno de la junta municipal del distrito de chamberí el dia 8 de mayo de 2013
  Acta de Pleno iconActa de la sesion ordinaria del pleno del ayuntamiento de florida de liebana de fecha 3 de agosto de 016

  Acta de Pleno iconActa de la reunión del pleno de la mesa del turismo y de la reunión de trabajo con la nueva secretaria de estado de turismo y su equipo celebradas el 10 de enero de 2017
  El 10 de enero de 2017 se celebró una sesión del Pleno de la Mesa del Turismo, en el Hotel Only You Atocha, Paseo de la Infanta Isabel,...
  Acta de Pleno iconAsistentes: alcalde-presidente: Excmo. Sr. D. Narciso Romero Morro (psoe) concejales/AS
  Acta de la sesión ordinaria del ayuntamiento pleno celebrada el díA 19 de enero de 2017
  Acta de Pleno iconActa de la sesión extraordinaria del pleno del ayuntamiento de olite/erriberri celebrada el día diecinueve de noviembre de dos mil diez

  Acta de Pleno iconAcuerdos de la sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2016 acta no
  El pleno del ayuntamiento en votación económica, emite de forma unánime el siguiente acuerdo


  Descargar 1.41 Mb.