crede.info

Acta de Pleno

 • 2015eko azaroaren 20an egindako bilkurari dagokion akta onestea
 • ALKATETZATIK -2- Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea • Página1/5
  Fecha de conversión16.04.2018
  Tamaño340.88 Kb.

  Descargar 340.88 Kb.
    1   2   3   4   5
  2015eko AZAROAREN 25eko OSOKO BILKURA

  SESIÓN PLENARIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

  Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamabosteko azaroaren hogeita bosteko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamabi minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Xabier Iridoy Olaizola jn., Cristina Laborda Albolea and., Lourdes Larraza Quilez and., Juncal Eizaguirre Rosa and., Miren Josune Gómez Sarasola and., Sergio Corchón Arretxe jn. eta Pedro Alegre Arrizabalaga jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn., María Soledad Gómez Adrián and., José Enrique Corchón Álvarez jn., Miren Ramonita Guezuraga Cantero and., Juana María de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and. Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juana Mª Herrador Carriedo andrea eta bertan izan zen Juan Miguel Zubiri Mendinueta, fondoen kontu‑hartzaile jauna, ere.

  Alkate jaunak adierazten du Mónica Martínez Notario andreak ezin izan duela etorri.

  En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las diecinueve horas y treinta y dos minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil quince, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión ordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los y las Tenientes de Alcalde: don Miguel Ángel Páez Escamendi, don Xabier Iridoy Olaizola, doña Cristina Laborda Albolea, doña Lourdes Larraza Quilez, doña Juncal Eizaguirre Rosa, doña Miren Josune Gómez Sarasola, don Sergio Corchón Arretxe y don Pedro Alegre Arrizabalaga, y los y las Concejales doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti, doña María Soledad Gómez Adrián, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Miren Ramonita Guezuraga Cantero, doña Juana María de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso. Actuando de Secretaria, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor de Fondos don Juan Miguel Zubiri Mendinueta.


  El señor Alcalde excusa la ausencia de la señora doña Mónica Martínez Notario.

  Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:  Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:
  -1-
  2015eko azaroaren 20an egindako bilkurari dagokion akta onestea.

  Bozketa eginda, aho batez onartu zen.
  -1-
  Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2.015.
  Sometida a votación fue aprobada por unanimidad.

  ALKATETZATIK
  -2-
  Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea
  Honako hau irakurri zen:


  DE ALCALDÍA
  -2-
  Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local
  Se dio lectura a lo siguiente:


  "Gaitzat harturik Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.

  Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

  Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.
  Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira."


  "En relación con Resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.


    1   2   3   4   5

  Similar:

  Acta de Pleno iconActa de la sesion constitutiva celebrada por el ayuntamiento pleno
  Acta de la sesion ordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el dia 24 de noviembre de 2016:
  Acta de Pleno iconActa de la sesión ordinaria celebrada por el pleno del ayuntamiento el díA 4 de octubre de 2012
  Acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno del ayuntamiento el díA 3 de octubre de 2013
  Acta de Pleno iconD pedro m. Salvador y pitarch
  Acta de la sesión ordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el día trece de mayo de dos mil cuatro
  Acta de Pleno iconNota de Servicio Interior
  Acta de la sesion ordinaria celebrada por el pleno de la junta municipal del distrito de chamberí el dia 8 de mayo de 2013
  Acta de Pleno iconActa de la sesion ordinaria del pleno del ayuntamiento de florida de liebana de fecha 3 de agosto de 016

  Acta de Pleno iconActa de la reunión del pleno de la mesa del turismo y de la reunión de trabajo con la nueva secretaria de estado de turismo y su equipo celebradas el 10 de enero de 2017
  El 10 de enero de 2017 se celebró una sesión del Pleno de la Mesa del Turismo, en el Hotel Only You Atocha, Paseo de la Infanta Isabel,...
  Acta de Pleno iconAsistentes: alcalde-presidente: Excmo. Sr. D. Narciso Romero Morro (psoe) concejales/AS
  Acta de la sesión ordinaria del ayuntamiento pleno celebrada el díA 19 de enero de 2017
  Acta de Pleno iconActa de la sesión extraordinaria del pleno del ayuntamiento de olite/erriberri celebrada el día diecinueve de noviembre de dos mil diez  Descargar 340.88 Kb.