crede.info

Acta de Pleno
Página1/11
Fecha de conversión20.07.2018
Tamaño0.83 Mb.

Descargar 0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2014ko IRAILAREN 24ko OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamalauko irailaren hogeita lauko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamar minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak bilkura berezia egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Mª Teresa Asunción Cruzado Barrenechea and., Cristina Laborda Albolea and., Pedro Alegre Arrizabalaga jn., Fernando San Martín Gubía jn., Mª Belén Sierra Cantalapiedra and. eta Felix Joaquin Asensio Robles jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Xabier Iridoy Olaizola jn., Jose Enrique Corchon Alvarez jn., Ana Gayoso Artetxe and., Enrique Aizpiolea Iguiñiz jn. eta Josune Gómez Sarasola and., Oinatz Mitxelena Munduate jn., Juan María Unanue Unzueta jn., Miren Olatz Aguirre Lesaca and., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., Juana María de Bengoechea Estrade and., José María Trimiño Hidalgo jn., Muriel Larrea Laso and., José Manuel Lizarraga Dorda jn., Santiago Reyes Rodríguez jn., eta Manuel Millán Jiménez jn. Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juana Mª Herrador Carriedo andrea eta bertan izan zen Juan Miguel Zubiri Mendinueta, fondoen kontu‑hartzaile jauna, ere.

En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión extraordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los Tenientes de Alcalde señores: don Miguel Ángel Páez Escamendi, doña Mª Teresa Asunción Cruzado Barrenechea, doña Cristina Laborda Albolea, don Pedro Alegre Arrizabalaga, don Fernando San Martín Gubía, doña Mª Belén Sierra Cantalapiedra y don Félix Joaquín Asensio Robles; y los Concejales señores: don Xabier Iridoy Olaizola, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Ana Gayoso Artetxe, don Enrique Aizpiolea Iguiñiz, doña Josune Gómez Sarasola, don Oinatz Mitxelena Munduate, don Juan María Unanue Unzueta, doña Miren Olatz Aguirre Lesaca, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, doña Juana María de Bengoechea Estrade, don José María Trimiño Hidalgo, doña Muriel Larrea Laso, don José Manuel Lizarraga Dorda, don Santiago Reyes Rodríguez, don Manuel Millán Jiménez. Actuando de Secretaria, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor de Fondos don Juan Miguel Zubiri Mendinueta.
Alkate jaunak Goizane Alvarez Irijoa andrearen eta Juan Carlos Martinez Areta jaunaren ezin etorria adierazi du.

El señor Alcalde excusa la asistencia de doña Goizane Álvarez Irijoa, a la que felicita por su reciente maternidad, y de don Juan Carlos Martínez Areta.Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki dira:

Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:
ALKATETZATIK

DE ALCALDIA
-1-

-1-
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea.

Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local.
Honako hau irakurri zen:

Se dio lectura a lo siguiente:
Gaitzat harturik:

En relación con:

Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.

Resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

Resultando que desde la celebración del último Pleno hasta el día de la fecha han sido dictadas Resoluciones por parte del Señor Alcalde y de Delegados, en ejercicio de facultades delegadas por el primero, y adoptados acuerdo por la Junta de Gobierno Local.

Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren berri ematea labur-labur.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artº 42 del Real Decreto 2568/86, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es obligación del señor Alcalde dar cuenta sucinta de las Resoluciones dictadas y de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira.

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de las Resoluciones del señor Alcalde y de los Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, de las Delegaciones, todas ellas sometidas a su correspondiente Comisión Informativa.
Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

La Corporación se da por enterada.
OGASUN, GIZA BALIABIDE, INFORMAZIORAKO GIZARTE ETA SUSTAPENETIK

DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y FOMENTO
-2-

-2-
Berrestea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Batzarrak lortutako akordioa, batzarreko kide diren toki-erakundeen Biztanleen Erroldako datuen lagapenari buruzkoa, eta lagapen hori bideratzeko lankidetza-hitzarmena onestea.

Ratificación del acuerdo de la Asamblea de la Autoridad Territorail del Transporte de Gipuzkoa sobre cesión de datos del Padrón de Habitantes de las entidades consorciadas y aprobación del convenio de colaboración por el que se articula dicha cesión.
Honako hau irakurri zen:

Se dio lectura a lo siguiente:
Gaia: Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren eta Irungo Udalaren arteko Lankidetza Hitzarmena, Irungo Biztanleen Udal Erroldaren datuen lagapenari buruzkoa.

En relación con el Convenio de Colaboración en materia de cesión de datos del Padrón Municipal de Habitantes entre la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irun.

Egitateak:

Resultando los siguientes hechos:

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako Batzar Nagusiak, 2014ko uztailaren 10eko ohiko bileran, onartu zuen GGLAko kide diren toki-erakundeen biztanleen erroldako datuen lagapena eta berau ahalbidetzeko beharrezkoa den lankidetza hitzarmena.

Que la Asamblea General de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, según acuerdo adoptado en sesión ordinaria de 10 de julio de 2014, aprobó la cesión de datos del padrón municipal de las entidades locales consorciadas a la ATTG y el convenio de colaboración por el que se articula dicha cesión.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak aipatutako Lankidetza Hitzaremena igorri die kide diren toki-erakundeen eta Irungo Udala horietako bat da.

Que, la la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, ha remitido dicho Convenio de colaboración a las entidades locales consorciadas, entre las que se encuentra en Ayuntamiento de Irun.

Biztanleen erroldako datuen lagapenaren helburua, bizilekua Irunen den egiaztatzekoa izango lirateke, hala deklaratua baitio aurrez MUGI txartelaren erabiltzaileak GGLA-ri eta bizilekuari buruzko datua lagatzeko bere baimena emana.

Que, la finalidad de la cesión de datos de Padrón es la comprobación de la veracidad del domicilio en Irun, previamente declarado a la ATTG por el solicitante de la Tarjeta MUGI y otorgado su consentimiento para la cesión del dato de residencia.

Argudioak:

Considerando los siguientes argumentos:

7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki Araubideko Oinarriei buruzkoak, bere 16.3 artikuluan xedatzen duenaren arabera Udal Erroldako datuak doakionaren aldez aurreko baimenik gabe emango zaizki zehaztasunok eska ditzaketen beste administrazio publiko batzuei, bakoitzari bere eskumenak betetzeko beharrezkoak dituenean bakarrik, eta bizilekuari zein egoitzari dagokienez zehaztasunok esanguratsuak diren gaietarako soil-soilik.

Que, el artículo 16.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local dispone que los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes.

GGLA-k, bere estatutuen arabera Administrazio publiko izaera duena, behar adinako eskumena dauka datuen lagapena eskatzeko, are gehiago aldez aurretik titularrarengandik bizilekuaren datu pertsonalari buruzko baimena lortu duenean. Izan ere, GGLA-ren eskumenenetako bat MUGI txartelen kudeaketa dago eta horretarako egiaztatu behar du txartelen taldeen eskatzaileak (Gazteak, Adinekoak, Ezinduak, Soziala) Gipuzkoako udalerri batean erroldatuta daudela, modu honetan eskatzaileak deskontu-sistemaz onura ahal daitezen.

Que la ATTG, entidad que según sus estatutos, tiene carácter de administración pública, tiene título competencial suficiente para solicitar la cesión, máxime cuando ha recabado previamente el consentimiento del titular del dato personal de residencia, ya que entre sus competencias se encuentra la gestión de las tarjetas MUGI para lo que requiere comprobar que los solicitantes. de colectivos (Jóvenes, Mayores, Personas con discapacidad y Social) están empadronados en un municipio de Gipuzkoa, de tal manera que los solicitantes puedan beneficiarse del sistema de descuentos.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren eta Irungo Udalaren arteko Lankidetza Hitzarmena, Irungo Biztanleen Udal Erroldaren datuen lagapenari buruzkoa, zeina Udalbatzak berresteko aurkezten baita, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legeko 6.2.b) artikuluan du bere funts juridikoa, hartan aitortzen baita herritarren eskubide hau: “Herritarrek ez dute herri administrazioak dagoeneko bere esku duen datu eta agiririk aurkeztu beharrik. Herri-administrazioak bitarteko elektronikoz balia daitezke informazio hori eskuratzeko. Hala ere, datu pertsonalak direnean interesdunak baimena eman beharko du, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoak edota datu edo agiri horiei aplikagarri zaien legeriak besterik adierazi ezean.Nolanahi ere, herritarren eskubide hori mugatuta egon daiteke datu edo agiri horiei aplikatzen zaien legeriaren bidez. Herritarraren adostasuna bitarteko elektronikoz eman eta jaso ahal izango da.”

Que, este Convenio de Colaboración en materia de cesión de datos del Padrón Municipal de Habitantes entre la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irun que se somete a ratificación plenaria tiene fundamento jurídico en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que consagra el derecho ciudadano de “no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos".

Irungo Udalak, lege-agindu horren aurrendaria baita, 2009ko urriaren 28ko osoko bilkurako erabakiaren bidez onetsi zuen Administrazio Elektronikoa arautzen duen Udal Ordenantza, eta bertako 5.2.b) artikuluak hitzez hitz jasotzen du 11/2007 Legeko aipatutako 6.2b) artikulu horren edukia.

Que, el Ayuntamiento de Irun, pionero en el cumplimiento del citado mandato legal, aprobó mediante acuerdo plenario de 28 de octubre de 2.009 la Ordenanza Municipal reguladora de la Administración Electrónica, cuyo artículo 5.2.b) transcribe literalmente el contenido del citado artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007.

Hitzarmen honetan adierazten da Informazio lagapena burutzeko “soil-soilik sistema informatikoak erabiliko direla” eta “Errolda egiaztatzeko izapidea IZFE Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea enpresaren bidez kudeatuko litzatekeela”.

Que, para el intercambio de información según el presente Convenio “se utilizarán exclusivamente sistemas informáticos”, y que “El trámite de comprobación del padrón se gestionaría a través de la empresa IZFE Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea-Sociedad Foral de Servicios Informáticos".

Gipukoako Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Departamentua eta BIDEGI bezalako erakunde publikoekin sinatutako izaera bereko hitzarmenen arabera, gaur egun Irungo Udalak konfiguratuta dauka errolda-datuen lagapena IZFE bitartez SCSP elkarreragintasun estandarrak jarraituz. Hori dela eta, une honetan Irungo Udala teknologikoki prest dago hitzarmenaren xedea gauzatzeko.

Que, en virtud de convenios de la misma naturaleza suscritos por el Ayuntamiento de Irun con otras entidades públicas como el Dpto. Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y BIDEGI, actualmente el Ayuntamiento de Irun ya tiene configurada la cesión de datos padronales a través de IZFE mediante sistemas de interoperabilidad siguiendo el estándar SCSP, por lo que a día de hoy el Ayuntamiento de Irun está tecnológicamente preparado para materializar el objeto del convenio.
Interoperabilitate-sistemen diseinuari dagokionez, aipatutako ekainaren 22ko 11/2007 Legeko 6.2.b) artikuluak ezartzen ditu muga juridikoak, eta Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikotik eta hura garatzeko arauditik eta bat egiten dutenetik eratorritakoak dira.

Que, los límites jurídicos en lo que a diseño de los sistemas de interoperabilidad se refiere los establece el propio artículo 6.2.b) de la meritada Ley 11/2007, de 22 de junio y son los derivados de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de desarrollo y concordantes.

Datu-artxiboak partekatuta kudeatzeko edozein formulak instituzioarteko lankidetza-hitzarmen bat onestea eta izenpetzea eskatzen du, eta horrela ondorioztatzen da araudi orokor administratibotik. Horien artean, aipagarriak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 4. artikulua eta Toki Araubideko Oinarrien apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 55. artikulua.

Que, cualquier fórmula de gestión compartida de archivos de datos requiere la aprobación y suscripción de un convenio de colaboración interinstitucional y así se deriva de la normativa general administrativa, entre la que cabe citar el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; así como el artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Udalbatza da Hitzarmena onesteko organo eskuduna, eta gehiengo osoa behar da, Toki Araubideko Oinarrien Legeko 47.2.h) artikuluaren arabera.

Que, el Pleno es el órgano competente para la aprobación del Convenio y se requiere mayoría absoluta según el artículo 47.2.h) de la Ley de Bases de Régimen Local.

Aplikatzeko xedapenekin eta espedientean jasotako txostenekin bat etorriz, Informazioaren Gizarteko eta Herritarren Parte-hartzeko Ordezkaritza honek honako erabaki-proposamen hau aurkezten dio Ogasuneko, Giza Baliabideetako, Informazioaren Gizarteko eta Sustapeneko Informazio Batzordeari:

De conformidad con las disposiciones de aplicación y con los informes obrantes en el expediente, esta Delegación de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana eleva a la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos, Sociedad de la Información y Fomento la siguiente propuesta de acuerdo:

Lehena.- Berrestea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Asanbladaren akordioa kide diren toki-erakundeen biztanleen erroldako datuen lagapena eta berau ahalbidetzeko beharrezkoa den lankidetza hitzarmenari buruzkoa.

Primero.- Ratificar el acuerdo de la Asamblea de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa sobre cesión de datos del Padrón de Habitantes de las entidades consorciadas y aprobación del convenio de colaboración por el que se articula dicha cesión.

Bigarrena.- Onestea Irungo Udala eta Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren arteko Lankidetza Hitzarmena Biztanleen Udal Erroldako datuak lagapena arautuko duena eta Alkateari ahalmena ematea Irungo Udala ordezkatuz Hitzarmena sina dezan. Bestalde, alde biak sinatzen duten egunean jarriko da indarrean Hitzarmena.

Segundo.- Aprobar el Convenio de Colaboración del Ayuntamiento de Irun y la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa que regirá la cesión de datos del Padrón Municipal de Habitantes y facultar al Alcalde en representación del Ayuntamiento de Irun para la firma del mismo, que entrará en vigor el día en que se suscriba por ambas partes.

Hirugarrena.- Erabaki hau finkoa da administrazio-bidean. Beraren aurka, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta hilabeteko epean, edo bestela, Donostiako Administrazio Auzietako Salaren aurrean zuzenean inpugnatu daiteke, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean, bidezkotzat jo litekeen beste edozein errekurtsoz gainera.

Tercero.- El acuerdo es firme en vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia -San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno.
Proposamena bozketara eramanda, aho batez onartu egin da.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Similar:

Acta de Pleno iconActa de la sesion constitutiva celebrada por el ayuntamiento pleno
Acta de la sesion ordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el dia 24 de noviembre de 2016:
Acta de Pleno iconActa de la sesión ordinaria celebrada por el pleno del ayuntamiento el díA 4 de octubre de 2012
Acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno del ayuntamiento el díA 3 de octubre de 2013
Acta de Pleno iconD pedro m. Salvador y pitarch
Acta de la sesión ordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el día trece de mayo de dos mil cuatro
Acta de Pleno iconNota de Servicio Interior
Acta de la sesion ordinaria celebrada por el pleno de la junta municipal del distrito de chamberí el dia 8 de mayo de 2013
Acta de Pleno iconActa de la sesion ordinaria del pleno del ayuntamiento de florida de liebana de fecha 3 de agosto de 016

Acta de Pleno iconActa de la reunión del pleno de la mesa del turismo y de la reunión de trabajo con la nueva secretaria de estado de turismo y su equipo celebradas el 10 de enero de 2017
El 10 de enero de 2017 se celebró una sesión del Pleno de la Mesa del Turismo, en el Hotel Only You Atocha, Paseo de la Infanta Isabel,...
Acta de Pleno iconAsistentes: alcalde-presidente: Excmo. Sr. D. Narciso Romero Morro (psoe) concejales/AS
Acta de la sesión ordinaria del ayuntamiento pleno celebrada el díA 19 de enero de 2017
Acta de Pleno iconActa de la sesión extraordinaria del pleno del ayuntamiento de olite/erriberri celebrada el día diecinueve de noviembre de dos mil diez

Acta de Pleno iconAcuerdos de la sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2016 acta no
El pleno del ayuntamiento en votación económica, emite de forma unánime el siguiente acuerdo


Descargar 0.83 Mb.