crede.info

Sentencia A.P. Barcelona (s. 15ª) de 5 de mayo de 2011
Página8/24
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño290.57 Kb.

Descargar 290.57 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Sentencia A.P. Barcelona (s. 15ª) de 5 de mayo de 2011.


Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 15ª) de 5 de mayo de 2011 (Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN).

1. Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa va impugnar la llista de creditors del concurs Don. Justo. Sol·licitava que es declarés que el seu crèdit contra el concursat, per import total de 108.845,19 euros, es classificava de la manera següent: 92.510,63 euros, com a crèdit ordinari; 16.334,56 euros, com a crèdit subordinat. Aquests imports eren reconeguts a la llista de creditors, però s'atribuïa als crèdits la condició de contingents que la demandant negava, tot al·legant que, al moment de la declaració de concurs, eren crèdits vençuts, líquids i exigibles.

L'AC va mostrar la conformitat amb la demanda incidental, mentre que el concursat s'hi va oposar.

La sentència va desestimar la demanda i va mantenir el caràcter de contingents dels crèdits. El Sr. magistrat va considerar que era aplicable l' article 87.3 de la Llei concursal (LC), perquè el naixement i l'exigibilitat del crèdit de l'entitat financera amb el concursat depenien d'un fet futur i incert, l'incompliment previ del deutor principal i l'absència de pagament per part de la resta de fiadors. Es tractava, segons la sentència, d'una condició suspensiva que comportava la qualificació de contingent sense quantia pròpia. La resolució és impugnada per la demandant, la qual sol·licita de nou la declaració que el crèdit del que és titular contra el concursat no té caràcter contingent.

2. En l'examen del recurs, hem de partir de les dades fàctiques que no han estat qüestionades en el procediment.

Són dos els contractes entre la demandant i el concursat que han generat els crèdits la naturalesa dels quals es discuteix:

1) El contracte de targetes de crèdit i dèbit (Visa total clàssic), número NUM000, signat el 21 de novembre de 2000, per Caixa Catalunya i el Sr. Justo -en nom propi- (ff. 25 i ss. de les actuacions).

A la data de la declaració de concurs, el deute dimanant d'aquest contracte ascendia a 1.013,53 euros.

2) El contracte de crèdit en compte corrent número NUM001, signat el 27 de setembre de 2006, amb venciment el 26 de setembre de 2007, entre Elan Finques SL i Caixa Catalunya, contracte que va ser subscrit pel Sr. Justo, com a fiador solidari -i també per la Sra. Julia, com a cofiadora solidària.

A la data de la declaració del concurs, el deute derivat d'aquest contracte ascendia a 107.831,66 euros, dels quals 91.497,10 euros corresponien a principal i 16.334,56 euros a interessos.

No hi ha discrepància entre les parts sobre l'import dels crèdits:

-92.510,63 euros, el crèdit ordinari (1.013,53 euros del contracte de targetes de crèdit + 91.497,10 euros del principal del contracte de crèdit en compte corrent).

-16.334,56 euros, el crèdit subordinat (16.334,56 euros dels interessos del contracte de crèdit en compte corrent).

La divergència, com s'ha dit, es redueix al caràcter de contingents que els assignava la llista de creditors i els assigna la sentència del jutjat.

3. Pel que fa al primer contracte, de targetes de crèdit, el Sr. Justo no hi actua com a fiador, sinó com a obligat principal o, més exactament, com a únic obligat amb l'entitat creditícia, segons resulta de la documentació aportada al procediment. En realitat, aquest fet no ha estat discutit per cap dels litigants. En conseqüència, no és aplicable l' article 87.3 de la LC: no es tracta de crèdit sotmès a cap condició ni és crèdit litigiós. No advertim cap raó -ni s'aporta a les actuacions- per considerar-lo crèdit contingent.

4. Quant al segon contracte, de crèdit en compte corrent, és cert que el concursat Sr. Justo té la condició de fiador i el deutor principal és la societat Elan Finques SL. Ara bé, no s'ha qüestionat tampoc que, tal com resulta de la còpia de la pòlissa incorporada a l'incident, i, en concret, de la clàusula 10, els fiadors " fiancen solidàriament entre ells i amb l'esmentat acreditat les obligacions contretes per aquest, de manera que Caixa Catalunya pugui adreçar-se indistintament contra qualsevol d'ells, i que renuncien expressament als beneficis de divisió, excussió, ordre i d'altres que puguin afavorir-los." Com posa en relleu el recurs de Caixa Catalunya, si bé l' article 1830 del Codi civil estableix que el fiador no pot ser compel·lit a pagar al creditor sense fer-se abans excussió de tots els béns del deutor, l' article 1831, 1r i 2n, preveu que l'excussió no te lloc quan el fiador hi hagi renunciat expressament i tampoc quan el fiador s'hagi obligat solidàriament amb el deutor.

Aquest és el cas en examen, segons la documentació aportada, que no ha estat objecte de discussió en l'incident. No ens trobem, per tant, davant el supòsit que regula l' article 87.5 LC, en relació amb els crèdits que no es puguin fer efectius contra el concursat sense la prèvia excussió del patrimoni del deutor principal, que s'hauran de reconèixer com a contingents mentre el creditor no justifiqui complidament a l'AC haver esgotat l'excussió. Tampoc no és aplicable l' article 87.3 LC, ja que el crèdit és vençut, líquid i exigible. No està sotmès a condició suspensiva.

En conseqüència, s'ha d'estimar la petició de l'entitat apel·lant i negar el caràcter contingent del crèdit, sens perjudici de l'aplicació, si s'escau, dels articles 85.5 i 161 LC, invocats per la recurrent, atesa la condició també de concursada de la cofiadora Sra. Julia i als efectes d'evitar un enriquiment injust de la creditora.

[Ver: Tirant On LineCENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia]

[Conoce http://notasdejurisprudencia.blogspot.com/]


Concursal. Arts. 148 a 153 LC. El recurso de apelación contra el auto que aprueba el plan de liquidación es una vía improcedente para decidir cuestiones relativas a créditos que han sido objeto de un incidente concursal terminado por sentencia definitiva. (20/09/2011 7:26)


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Similar:

Diario concursal información Diaria y Continuada sobre Concursos de Acreedores publicados en el boe, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas por el cendoj en materia Concursal, Societaria, Mercantil, Legislación, Reseña de Libros, Enlaces a Artículos iconDiario concursal información Diaria y Continuada sobre Concursos de Acreedores publicados en el boe, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas por el cendoj en materia Concursal, Societaria, Mercantil
Y notas de Jurisprudencia Civil, Legislación, Reseña de Libros, Enlaces a Artículos Doctrinales, Noticias, etc
Diario concursal información Diaria y Continuada sobre Concursos de Acreedores publicados en el boe, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas por el cendoj en materia Concursal, Societaria, Mercantil, Legislación, Reseña de Libros, Enlaces a Artículos iconDiario concursal
Información Diaria y Continuada sobre Concursos de Acreedores publicados en el boe, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas por...
Diario concursal información Diaria y Continuada sobre Concursos de Acreedores publicados en el boe, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas por el cendoj en materia Concursal, Societaria, Mercantil, Legislación, Reseña de Libros, Enlaces a Artículos iconDiario concursal premium
Información Diaria y Continuada sobre Concursos de Acreedores publicados en el boe, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas por...
Diario concursal información Diaria y Continuada sobre Concursos de Acreedores publicados en el boe, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas por el cendoj en materia Concursal, Societaria, Mercantil, Legislación, Reseña de Libros, Enlaces a Artículos iconDiario concursal información Diaria y Continuada sobre Concursos de Acreedores publicados en el boe, Declaraciones de Insolvencias publicadas en el borme, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas por el cendoj en materia Concursal
Acreedores publicados en el boe, Declaraciones de Insolvencias publicadas en el borme, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas...
Diario concursal información Diaria y Continuada sobre Concursos de Acreedores publicados en el boe, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas por el cendoj en materia Concursal, Societaria, Mercantil, Legislación, Reseña de Libros, Enlaces a Artículos iconDiario concursal premium comercializado por editorial tirant lo blanch
Acreedores publicados en el boe, Declaraciones de Insolvencias publicadas en el borme, Últimas Resoluciones Judiciales publicadas...


Descargar 290.57 Kb.

Página principal
Contactos

    Página principalSentencia A.P. Barcelona (s. 15ª) de 5 de mayo de 2011

Descargar 290.57 Kb.